Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Realne i regulacyjne czynniki konkurencyjności

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota, rodzaje, wymiary konkurencyjności 5
1.1. Konkurencja a konkurencyjność – geneza pojęcia konkurencyjności 5
1.2. Realne i regulacyjne czynniki konkurencji 7
1.3. Zależności między czynnikami realnymi i regulacyjnymi konkurencji 10
1.4. Mierzenie konkurencyjności 16
Rozdział 2. Instytucje regulujące konkurencyjność w UE 23
2.1. Konkurencyjność UE – weryfikacja teorii z praktyką 23
2.2. Polityka konkurencyjności UE 27
2.3. Ochrona konkurencyjności 35
2.4. Narodowe programy wspierania konkurencyjności 44
Rozdział 3. Sektor technologiczny jako determinanta konkurencyjności krajów UE 52
3.1.Sektor technologiczny – definicje 52
3.2. Diagnoza sektora technologicznego na przykładzie wybranych krajów UE 55
3.3. Wzrost konkurencyjności sektora technologicznego UE względem USA i Japonii 58
3.3.1. Wpływ czynników realnych na sektor technologiczny 58
3.3.2. Wpływ czynników regulacyjnych na sektor technologiczny 60
3.3.3. Dominacja czynników regulacyjnych nad realnymi konkurencyjności 68
Rozdział 4. Wpływ sektora technologicznego na rozwój innych sektorów gospodarki UE 75
4.1. Wpływ sektora technologicznego na innowacyjność innych sektorów UE 75
4.2. Rozwój kapitału intelektualnego – kwalifikacje 81
4.3. Efektywność, jakość, wydajność pracy – wpływ sektora technologicznego 85
4.4. Porównanie konkurencyjności omawianych sektorów UE względem sektorów USA i Japonii 89
Zakończenie 103
Bibliografia 106
Spis schematów, tabel, wykresów 112

Mobbing w Polsce

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 1
1.1. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 1
1.2. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 8
1.3. Czym jest mobbing? 11
1.4. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 13
1.5. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 16
1.6. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu 20
1.7. Etapy przebiegu mobbingu 23
1.8. Typ osobowości prześladowcy 28
1.9. Typ osobowości ofiary 31
1.10. Skutki prześladowań 34
1.11.Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 37
Rozdział 2. Metodologiczne aspekty badań 43
2.1. Problemy badawcze 43
2.2. Hipotezy badawcze 47
2.3. Zmienne i wskaźniki 50
2.4. Metody pozyskiwania danych empirycznych 56
2.5. Przebieg i organizacja badań. 65

Mobbing – patologia zarządzania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie mobbingu 5
1.1. Rodzaje mobbingu 8
1.2. Dręczyciel i ofiary mobbingu 9
1.3. Przyczyny mobbingu 12
1.4. Cechy wyróżniające mobbing 16
1.5. Fazy mobbingu 18
1.6. Prawne aspekty mobbingu 19
1.7. Przeciwdziałanie mobbingowi 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Hipotezy badawcze 28
2.3. Charakterystyka grupy badanej 29

Rozdział III. Mobbing w badanym przedsiębiorstwie 30
3.1. Omówienie wyników badań 30
3.2. Weryfikacja hipotez 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Ankieta 54

Miejsce i rola innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział 1– Istota i znaczenie innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw 6
1.1. Zakres pojęcia innowacji 6
1.2. Źródła innowacji 9
1.3. Rodzaje innowacji 15
1.4. Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych 20
Rozdział 2– Proces zmian w przedsiębiorstwie 25
2.1. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w innych wybranych krajach Unii Europejskiej 25
2.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne 26
2.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne 36
2.1.3. Warunki działania przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 45
2.2. Innowacje edukacyjne. 48
2.3. Praktyka zmian organizacyjnych 52
Rozdział 3- Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 58
3.1. Menedżerowie i pracownicy wobec innowacji 58
3.2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw 63
3.3. Kreowanie i promowanie innowacji 67
3.4. Obecny kierunek zmian w innowacjach 74
3.5. Szanse i bariery innowacji 81
Zakończenie 87
Bibliografia 91
Spis rysunków 94

PLL LOT S.A. na rynku usług lotniczych

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek usług lotniczych 4
1. Rynek jak kategoria społeczna i ekonomiczna 4
2. Transport lotniczy na rynku usług transportowych 8
2.1. Zmiany w gospodarce a transport 12
2.2. Zmiany w transporcie lotniczym 15
Rozdział 2. Lot jako podmiot rynku i usług lotniczych 24
1. Historia LOT S.A. 24
2. Otoczenie firmy 31
3. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne działalności PLL LOT S.A 32
3.1. Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A. 32
3.2. Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A. 35
4. Strategia LOT S.A. 36
4.1. Strategia produktowa 36
4.2. Strategia marketingowa 40
Rozdział 3. Kierunki rozwoju Lotu na rynku usług lotniczych 47
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 47
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 52
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 59
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 68
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 70
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 84
Spis schematów 85
Spis tabel 86
Spis zdjęć 87

Kultura zarządzania na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I. Cele, problematyka oraz misja 5
Rozdział II. Małe przedsiębiorstwo jako system społeczny i organizacyjny 9
2.1. Obszary działalności MS 9
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny 14
Rozdział III. Pojęcie kultury organizacyjnej w podręcznikach z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi 23
3.1. Istota i nurty badawcze kultury organizacyjnej w świetle literatury
przedmiotu 23
3.2. Kultura a ZZL 34
3.3. Dynamika kultury 36
Rozdział IV. Kultura organizacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach 44
4.1. Zarządzanie podatkami i działalność kierownicza 44
4.2. Zarządzanie przez innowacje 47
4.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 52
4.4. Zarządzanie personelem 55
4.5. Style kierowania 58
Rozdział V. Charakterystyka firmy 64
5.1. Historia i profil działalności 64
5.2. Polityka personalna 65
5.3. Struktura 70
Rozdział VI. Profil kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie X 75
6.1. Styl kierowania i strategia personalna firmy 75
6.2. Proces przekształceń wewnętrznych 82
6.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 83
6.3.1. Zwiększanie satysfakcji pracowników 83
6.3.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 92
6.4. Udrażnianie systemu komunikacji wewnętrznej 98
Rozdział VII. Podsumowanie 102
Bibliografia 111
Spis tabel i rysunków 115

Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

Wstęp 3
Rozdział 1 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem 7
1.1. Główne zagadnienia dotyczące zarządzania 7
1.2. Organizacja i jej funkcje 10
1.3. Formalno- organizacyjne aspekty tworzenia przedsiębiorstw w Polsce 19
1.4. Elementy konstrukcyjne struktury organizacyjnej 23
1.4.1. Stanowiska pracy, komórki i jednostki organizacyjnej 23
1.4.2. Pojęcie pionu organizacyjnego, szczebla i stopnia kierowania 25
1.4.3. Zespoły zadaniowe i ich efektywność 27
1.5. Czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa 29
Rozdział 2 Istota prawa pracy oraz konflikty pracownicze i metody ich likwidowania 37
2.1. Składniki polityki kadrowej i podstawy prawne stosunków pracy 37
2.2. Istota konfliktu i jego rodzaje 45
2.3. Problemy doboru zawodowego pracowników jako czynnik prowadzący do konfliktu 52
2.4. Dynamika konfliktu 59
2.5. Zasady i techniki rozwiązywania konfliktów 65
2.6. Umiejętności potrzebne w procesie rozwiązywania konfliktu 70
Rozdział 3 Stosunki społeczne w miejscu pracy 75
3.1. Klimat organizacyjny jako wskaźnik kultury organizacyjnej 75
3.2. Style kierowania i problemy adaptacji zawodowej 83
3.3. Komunikacja interpersonalna 91
3.4. Etyka zawodowa 100
3.5. Metody diagnozowania problemów i próby ich rozwiązywania na forum publicznym 104
Rozdział 4 Przyczyny i skutki konfliktów w pracy- analiza badań własnych 109
4.1. Teren badań 109
4.2. Cel badań 109
4.2.1. Hipoteza badawcza 110
4.3. Metoda badań 111
4.4. Problemy badawcze 112
4.5. Badana grupa 114
4.6. Organizacja i przebieg badań 115
4.7. Analiza wyników badań i wnioski 115
5. Podsumowanie 137
6. Literatura 141
7. Załączniki 145
Załącznik 7.1. Ankieta 145
Załącznik 7.2. Wyniki badań ankietowych 152
Załącznik 7.3. Spis tabel i rysunków 158

Jakość obsługi klienta

Wstęp 2
Rozdział I. Konsument w centrum strategii marketingowej 4
1. Konsumenci a kryteria segmentacji rynku 4
1.1. Miejsce konsumentów w zespole kryteriów segmentacji 4
1.2. Style życia konsumentów i ich rola w wyznaczaniu segmentów rynku 8
2. Strategie pozycjonowania do reguł postępowania konsumentów 12
3. Konsument w polityce rozwoju nowego produktu na rynek 16
4. Opracowanie strategii dystrybucji i poziomu obsługi klientów 20
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 24
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 24
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 26
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 30
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 33
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 41
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów Serwisu Samochodowego 44
1. Prezentacja Serwisu Samochodowego 44
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów Serwisu 46
2.1. Teren i organizacja badania 50
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 50
2.3. Cele badawcze 52
2.4. Charakterystyka próby badawczej 53
3. Analiza wyników badania 54
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków 73

Dystrybucja jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa Żywiec Trade

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DYSTRYBUCJI 4
1.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 4
1.2. Strategie dystrybucji 6
1.3. Rola kanałów dystrybucji 13
1.4. Partnerzy dystrybucji 15
1.4.1. Obieg dystrybucji 16
1.4.2. Struktury dystrybucji 18
1.4.3. Techniki dystrybucji 21

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE KONKURENCJI 23
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii konkurencji 23
2.2. Wybór przewagi konkurencyjnej 28
2.3. Wybór obszaru konkurencji 36
2.4. Zarządzanie dostawcami jako strategia konkurencji 39

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA A KONKURENCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŻYWIEC TRADE 43
3.1. Funkcjonowanie dystrybucji w firmie Żywiec Trade 43
3.2. Strategie konkurencji stosowane w firmie Żywiec Trade 46
3.3. Dystrybucja jako element walki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie Żywiec Trade 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60