Prace dyplomowe z kierunku Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

System wynagradzania pracowników firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Cel działania przedsiębiorstw 4
1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa jako cel główny 4
1.1.1. Składniki wartości przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Czynniki wartości przedsiębiorstwa 7
1.2. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa 12
1.3. Metody wyceny przedsiębiorstw 15

Rozdział II. System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 18
2.1. Pojęcie wynagrodzenia 18
2.2. Funkcje wynagrodzenia 24
2.3. Struktura wynagrodzenia 32

Rozdział III. Wynagrodzenie jako element kosztów przedsiębiorstwa 39
3.1. Pojęcie kosztu 39
3.2. Podział kosztów na materialne i niematerialne oraz rzeczowe i osobowe 43
3.3. Wynagrodzenie jako koszt osobowy 46

Rozdział IV. System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie X S.A. 50
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 50
4.2. Zatrudnienie oraz rodzaje form płac 57
4.3. Wartościowanie pracy jako element systemu motywacji 64

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Struktura wynagrodzeń pracowników pedagogicznych placówek oświatowych

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka oświaty i placówki oświatowej 5
1.1. Pojęcie oświaty 5
1.2. Nauczyciele – podmiot procesu dydaktyczno – wychowawczego 9

Rozdział II. Zasady finansowania wynagrodzeń pracowników oświatowych 14
2.1. Szkoła jako jednostka budżetowa 14
2.2. Zasady finansowania placówki oświatowej 17
2.3. Sprawozdawczość budżetowa placówki 25

Rozdział III. Składniki wynagrodzeń dla nauczycieli 32
3.1. Wynagrodzenie w świetle Karty Nauczyciela 32
3.2. Składniki gwarantowane Uchwałą Rady Miasta 42
3.3. Inne świadczenia 58

Rozdział IV. Charakterystyka Liceum Ogólnokształcące X w Warszawie 59
4.1. Przedstawienie szkoły 59
4.2. Charakterystyka działalności liceum 61
4.3. Organizacja roku szkolnego 70

Rozdział V. Analiza porównawcza wynagrodzeń osobowych 74
5.1. Przedstawienie wynagrodzeń nauczycieli za poszczególne lata 74
5.2. Porównanie płac pracowników oświatowych z innymi grupami (GUS) 80
5.3. Prognozy wysokości wynagrodzeń na kolejne lata 87

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis rysunków i tabel i wykresów 95
Załączniki 96

Strategiczna Karta Kontroli na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Strategiczna Karta Kontroli Wyników jako narzędzie planowania rozwoju zasobów ludzkich 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.2. Strategia przedsiębiorstwa 22
1.3. Idea Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) 25
1.3.1. Różne zastosowania Balanced Scorecard 28
1.3.2. Tworzenie Balanced Scorecard 33
1.3.3. Perspektywa rozwoju w Strategicznej Karcie Wyników 44

Rozdział II. Charakterystyka zakładu 46
2.1. Opis koncernu 46
2.2. Opis przedsiębiorstwa 50
2.2.1. Historia zakładu 50
2.2.2. Struktura organizacyjna 52

Rozdział III. Strategiczna Karta Kontroli – doświadczenia Koncernu X 65
3.1. Kodeks postępowania Koncernu X 65
3.2. Zakres zastosowania koncepcji Balanced Scorecard w Koncernie X 67
3.3. Podsumowanie i wnioski 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81

Przychodowa i motywacyjna rola wynagrodzeń oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Wstęp 2

Rozdział 1 Wynagrodzenie za pracę jako gwarantowane prawo pracownika 4
1.1. Istota wynagrodzenia za pracę 4
1.2. Funkcje wynagrodzenia 10
1.3. Formy wynagrodzenia 13
1.4. Systemy wynagrodzeń 17
1.5. Składniki wynagrodzeń 19
1.6 Inne świadczenia związane z pracą 23
1.6.1 Wynagrodzenie w szczególnych warunkach pracy 23
1.6.2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe 24
1.6.3. Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 26
1.6.4. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników 26
1.7. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 28
1.8. Świadczenia socjalne 32

Rozdział 2 Wynagrodzenia – ewidencja i rozrachunki z pracownikami 34
2.1. Lista płac – podstawa sporządzania i ujęcie w ewidencji księgowej systemu rachunkowości 34
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń 34
2.1.2. Ewidencja księgowa listy płac 38
2.2. Potrącenia obowiązkowe 43
2.2.1. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich ewidencja 43
2.2.2. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – metoda naliczania oraz rozrachunki z tytułu podatku z urzędem skarbowym 45
2.3. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 46
2.3.1. Ujęcie ewidencyjne w systemie rachunkowości firmy 46
2.3.2. Sposoby regulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 48

Rozdział 3. Analiza motywacyjnej roli wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1.1. Rodzaj działalności oraz miejsce i rola firmy w gospodarce narodowej 53
3.1.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie Olimp Sp. z o.o. 56
3.2. Systemy wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 60
3.3. Monitoring poziomu wynagrodzeń 62
3.3. Ewidencja wynagrodzeń jako element kosztów prowadzonej działalności 67

Załączniki 72
Zakończenie 78
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Bibliografia 84

Problemy rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy X

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA 4
1.1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 4
1.2. Przedsiębiorczość internetowa 9
1.3. Wzbudzanie przedsiębiorczości 11
1.4. Innowacje w przedsiębiorstwie 17
1.5. Ryzyko przedsiębiorcy 19

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 25
2.3. Metody i techniki badań 28
2.4. Teren i organizacja badań 30
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE X W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 41
4.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57
ANEKS 58

Otwarcie i prowadzenie przedsiębiorstwa franczyzowego

Wstęp

Rozdział I.
Uruchomienie działalności gospodarczej.
1. Proces uruchamiania działalności gospodarczej – podstawowe pojęcia.
1.1. Definicje.
1.2. Formy uruchomienia.
1.3.Otoczenie jako element procesu uruchamiania działalności gospodarczej.
2. Inkubacja pomysłu.
2.1. Kreatywność.
2.2. Wypaczenie poznawcze.
2.3. Techniki heurystyczne.
2.4. Innowacja
3. Uruchomienie działalności gospodarczej jako proces planowania.
3.1. Planowanie strategiczne.
3.1.1. Planowanie przedsiębiorstwa.
3.1.2. Strategia podstawowa.
3.1.3. Wizerunek firmy.
3.1.4. Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa.
3.2. Bariery wejścia.
3.3. Lokalizacja.
3.3.1. Wymagania lokalizacyjne.
3.3.2. Procedury wyboru lokalizacji.
4. Podstawowe elementy biznes planu.
4.1. Funkcje biznes planu.
4.2. Błędy przy konstruowaniu biznes planu.
4.3. Plan działalności gospodarczej.
4.4. Plan finansowy.

ROZDZIAŁ II.
Uwarunkowania prawne podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej
1. Wybór prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
2. Przesłanki podjęcia działalności gospodarczej
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy
2.2. Umowy decydujące o związaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
2.3. Postępowania rejestrowe i ewidencyjne
2.4. Obowiązki dodatkowe-wymóg zgody uprawnionych organów
3. Charakterystyka wybranych form prawnych
3.1. Osoba fizyczna – przedsiębiorca
3.2. Spółki handlowe
3.2.1. Spółka partnerska
3.2.2. Spółka komandytowa
3.2.3. Spółka komandytowo – akcyjna
3.2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Uwarunkowania prawne zakończenia działalności
4.1. Upadłość
4.2. Likwidacja

ROZDZIAŁ III.
Franchising
1. Koncepcja franchisingu
1.1.Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising
1.2.Franchising – typy i formy
2. Szanse i ograniczenia związane z działalnością franchisingową
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowań działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze międzynarodowej.

ROZDZIAŁ IV.
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie firmy PLAY
1. PLAY – ogólna charakterystyka firmy
2. Etapy zakładania własnej firmy na przykładzie otwarcia salonu sieci Play.
3. Funkcjonowanie franchisingu w PLAY Polska.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Organizacja pracy w systemowym zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. Wstęp 2

2. Cel i program pracy 4
2.1. Cel pracy 4
2.2. Program pracy 13

3. Przegląd literatury 15

4. Rozwój metod organizacji pracy 20
4.1. Rys historyczny 20
4.2. Aktualny stan, tendencje 26
4.3. Perspektywy rozwoju 29
4.4. Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy 38

5. Organizacja pracy w systemowym podejściu do zarządzania 43
5.1. Dokumentacja 43
5.1.1. Księga jakości 45
5.1.2. Procedury i instrukcje 47
5.2. Audit systemu zarządzania jakością i ochroną środowiska z uwzględnieniem organizacji pracy 50

6. Organizowanie pracy jako element zarządzania firmą 63
6.1. Etapy rozwoju organizacji i zarządzania 63
6.2. Rola i znaczenie problematyki jakości w systemowym zarządzaniu 73
6.2.1. Rozwój systemowego podejścia do zarządzania 73
6.2.2. Integracja systemów zarządzania 75

7. Podsumowanie 78

8. Wnioski 79

9. Bibliografia 81
9.1. Pozycje książkowe 81
9.2. Artykuły 83
9.3. Adresy internetowe 83

10. Wykaz załączników 84
10.1. Wykaz rysunków 84

Organizacja i zarządzanie sprzedażą na przykładzie przedsiębiorstwa Orbis S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 4
1.1. Metody dynamicznej sprzedaży 4
1.2. Cechy i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy 13
1.3. Proces i funkcje zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie 18
1.4. Planowanie sprzedaży i planowanie marketingowe 23

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A. 27
2.1. Misja firmy 27
2.2. Cele strategiczne i styl zarządzania 27
2.3. Struktura firmy 28
2.4. Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa 31
2.5. Analiza otoczenia bliższego przedsiębiorstwa 37

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORBIS S.A. 42
3.1. Kształtowanie cen 42
3.2. Marketing w przedsiębiorstwie 45
3.3. Promocja usług hotelarskich 49
3.4. Sprzedaż usług hotelarskich 54

ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS TABEL 63

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno-prawnym

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy 4
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu 7
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 8
3.1. Klasyfikacja według form własności 10
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej 11
3.3. Pozostałe klasyfikacje 17
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej 20

Rozdział II. Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 25
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 25
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej 25
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 26
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej 29
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji 31
2.2. Zezwolenie 32
3. Działalność regulowana 33
4. Oznakowanie zakładu głównego 37
5. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego 39

Rozdział III. Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej 46
1. Obowiązek podatkowy 46
2. Obowiązek statystyczny 56
3. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej 60

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73

Nowoczesne metody zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA 4
1.1. Zarządzanie – zakres pojęciowy 4
1.2. Funkcje zarządzania 8
1.3. Instrumenty i reguły zarządzania 11
1.4. Efektywność zarządzania 16

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24
2.1. Style kierowania organizacjami 24
2.2. Potencjał społeczny w organizacji 32
2.3. Znaczenie motywacji 36
2.4. Komunikacja w organizacji 38
2.5. Kultura organizacyjna 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 49
3.4. Organizacja badań 57

ROZDZIAŁ IV. METODY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O.O. W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 59
4.2. Analiza wyników badań 61
4.3. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84