Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Zarządzanie w ZOZ-ie

Wstęp 3
Rozdział I: Teoria zarządzania 4
1.1. Pojęcie i zakres zarządzania 4
1.2. Proces zarządzania 5
1.3. Funkcje i zadania zarządzania 17
Rozdział II: Uwarunkowania opieki zdrowotnej 20
2.1. Polski system opieki zdrowotnej – charakterystyka 20
2.2. Regulacje prawne w zakresie opieki zdrowotnej 24
2.3. Formy zakładów opieki zdrowotnej 29
2.3.1. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30
2.3.2. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 33
2.3.3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 35
Rozdział III: Zarządzanie placówką medyczną 38
3.1. Organizacja zakładu opieki zdrowotnej 38
3.2. Proces zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej 49
3.2.1. Planowanie 49
3.2.2. Organizowanie 52
3.2.3. Przewodzenie 54
3.2.4. Kontrolowanie 57
3.3. Skuteczność i efektywność w zarządzaniu zakładem 58
opieki zdrowotnej 58
Zakończenie 62
Spis rysunków i tabel 64
Bibliografia 65

Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta

Wstęp 2
Rozdział I. Strategie przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie strategii 4
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii 7
1.3. Wybrane strategie firmy 12
1.3.1. Strategia kosztowa 12
1.3.2. Strategia integracji pionowej 14
1.4. Elementy strategii działania przedsiębiorstwa 16
1.5. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 19
1.6. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 21
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii 29
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 29
2.2. Analiza mocnych i słabych stron 36
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 42
Rozdział III. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 50
3.1. Historia i opis spółki 50
3.2. Władze 53
3.3. Produkty 54
3.4. Wyniki finansowe 64
Rozdział IV. Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Warta 68
1. Analiza makrootoczenia 68
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 77
3. Analiza potencjału strategicznego 83
4. Analiza SWOT 85
5. Wnioski 86
Zakończenie 88
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Analiza sprzedaży nowych i używanych samochodów w sieci renault Trucks Polska

Wstęp 5
Rozdział I. Charakterystyka rynku samochodów ciężarowych 7
1.1. Wiadomości ogólne o rynku samochodów ciężarowych 7
1.2. Kryteria wyboru samochodu ciężarowego 20
1.3. Techniki sprzedaży samochodów ciężarowych 34
Rozdział II. Sylwetka firmy sieci Renault Trucks Polska i jej produktów 41
2.1. Historia firmy 41
2.2. Misja, cel i struktura firmy Renault Trucks 44
2.3. Opis sieci dealerskiej w Polsce 47
2.4. Produkty firmy Renault Trucks i ich charakterystyka 51
Rozdział III. Analiza sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach 65
3.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska. 65
3.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault. 86
3.3. Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych na polskim rynku. 90
Rozdział IV. Analiza sprzedaży używanych samochodów w Polsce 105
4.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska 105
4.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault 116
4.3. Analiza sprzedaży używanych samochodów ciężarowych na polskim rynku 119
Zakończenie 125
Bibliografia 129
Spis tabel 131
Spis rysunków 135
Spis fotografii 137

Analiza rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Wstęp 3
1. Charakterystyka głównych podmiotów na rynku telekomunikacyjnym w Polsce 5
2. Charakterystyka produktów i usług telekomunikacyjnych 14
3. Poziom konkurencyjności sektora w oparciu o analizę 5 sił Portera 28
4. Analiza uwarunkować zewnętrznych (analiza PEST) 36
5. Analiza nabywców na rynku telekomunikacyjnym (strona popytowa) 40
Posumowanie 47
Bibliografia 49
Spis Tabel 51
Spis Rysunków 52

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot działalności i organizacja
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Zatrudnienie
1.4. Koksownie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
1.5. Infrastruktura techniczno – technologiczna Koksowni „Radlin”
Rozdział 2. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu
2.1. Zakres restrukturyzacji majątkowej
2.2. Cele restrukturyzacji majątkowej
Rozdział 3. Realizacja programu naprawczego
3.1. Koncentracja potencjału produkcyjnego.
3.2. Głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.
3.3. Koncentracja działalności Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. na produkcji i sprzedaży koksu.
3.4 Przyjęcie nowej strategii tj. przejście z pozycji producenta krajowego na znaczącego eksportera koksu. Wzrost sprzedaży eksportowej z 18% do ponad 70% ogółu sprzedaży.
3.5. Ekologia
Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa
4.1. Zawarcie układu z wierzycielami.
4.2. Restrukturyzacja finansowa i majątkowa z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4.3. Restrukturyzacja poprzez inwestycje.
4.4. Restrukturyzacja organizacyjno – kapitałowa.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w świetle literatury 4
1.1. Istota kultury organizacyjnej 4
1.2. Typologia kultur organizacyjnych 9
1.3. Rola i funkcje kultury organizacyjnej 14
1.4. Formułowanie kultury organizacyjnej 19
ROZDZIAŁ II
Zarządzanie przez kulturę organizacyjną w praktyce przedsiębiorstw 30
2.1. Kultura organizacyjna w Polsce i na świecie 30
2.2. Wykorzystanie kultury organizacji jako techniki zarządzania 35
2.3. Kultura małej przedsiębiorczości 42
2.4. Patologie w zakresie kultury organizacyjnej 45
ROZDZIAŁ III
Kultura przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie X Sp z o.o. 48
3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 48
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W X 49
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62

Zarządzanie marketingowe a konkurencyjność apteki

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing w handlu 5
1. Marketingowe podstawy sztuki sprzedawania 5
2. Lokalizacja obiektu handlowego 11
3. Asortymentacja 18
4. Metody obsługi 23
5. Praca obiektu handlowego 30
6. Rodzaje punktów sprzedaży detalicznej 37
Rozdział II. Rynek farmaceutyczny w Polsce 44
1. Struktura rynku 44
2. Apteki w Polsce – opis rynku aptecznego 53
3. Funkcjonowanie apteki 55
4. Personel apteczny 58
5. Znaczenie lokalizacji apteki 64
6. Asortyment apteki 67
7. Struktura obrotu apteki 70
8. Prawne aspekty prowadzenia apteki 72
9. Porównanie rynku aptecznego w różnych krajach UE 75
Rozdział III. Marketing apteczny na przykładzie zespołu aptek 86
1. Modyfikacja elewacji i oznaczenia apteki 89
2. Korygowanie wnętrza – ruch nabywców 93
3. Kolory i oświetlenie – psychologia dla pacjentów 95
4. Merchandising 96
5. Promocje wybranych produktów 100
6. Wybór i szkolenie personelu 103
7. Skuteczna polityka cenowa 106
Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis tabel 116
Spis rysunków 117
Załącznik 118

Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i zakres rachunku kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Cele i zadania rachunku kosztów 4
1.2. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 10
1.3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, a nadrzędne zasady rachunkowości 19
1.4. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności jednostki gospodarczej 23
1.5. Tradycyjne metody ustalania kosztów jednostkowych 32
Rozdział II Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 37
2.1. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 37
2.2. Rachunek kosztów zmiennych 42
2.3. Rachunek kosztów jakości 46
2.4. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 54
2.5. Rachunek kosztów działań 55
2.6. Rachunek kosztów docelowych 60
Rozdział III Budżetowanie i controlling jako nowoczesne metody zarządzania kosztami 67
3.1. Istota i zakres budżetowania 67
3.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 75
3.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 82
3.4. Możliwości zastosowania controllingu 86
Rozdział IV Zastosowanie informacji kosztowych w rachunkach decyzyjnych 93
4.1. Charakterystyka działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” Sp. z o.o. 93
4.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów badanej jednostki 98
4.3. Analiza i ocena kosztów działalności Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „AGA” 102
4.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów analizowanej jednostki 117
Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis tabel 126
Spis schematów 127

Wzrost w organizacji uczącej się

praca dyplomowa z zarządzania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. W KIERUNKU ORIENTACJI OPARTEJ NA NAUCE 4
1. ISTOTA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 4
2. POJĘCIE ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ 7
3. WYRÓŻNIKI ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 11
4. AKTYWNA I PASYWNA ORIENTACJA JAKO DWA JAKOŚCIOWO RÓŻNE TYPY UCZENIA SIĘ W ORGANIZACJI 16
Podwójna pętla uczenia się: 16
5. INTELIGENTNA ORGANIZACJA W PRZYSZŁOŚCI 20
ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ UCZĄCĄ SIĘ 31
1. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 31
2. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZASADNICZYM SPOSOBEM PRZEKSZTAŁCANIA SIĘ ORGANIZACJI W UCZĄCĄ SIĘ 35
3. CECHY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 45
4. ZADANIA MENEDŻERÓW ORGANIZACJI UCZĄCYCH SIĘ 51
ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ NA PRZYKŁADZIE POŚREDNIKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI „AD. DRĄGOWSKI” 57
3.1. PREZENTACJA ORGANIZACJI 57
3.2. RYNEK NIERUCHOMOŚCI 60
3.3. KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI 64
3.4. PREZENTACJA PROCESU BUDOWANIA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 65
3.5. STOSOWANIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ OBROCIE NIERUCHOMOŚCI 70
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 80

Wykorzystanie zasad biznesplanu

Wstęp 3

Rozdział I. Teoria planowania w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojęcie planowania 5
1.2. Pojęcie planu 9
1.3. Rodzaje i elementy planowania i planów 11
1.1. Planowanie w przedsiębiorstwie 18
1.4.1. Prognozowanie 20
1.4.2. Inżynieria finansowa 23

Rozdział II. Teoretyczne podstawy biznes planu 25
2.1. Istota biznes planu 25
2.2. Metodyka przygotowania biznes planu 28
2.3. Struktura biznes planu 34
2.1. Ocena biznes planu 40

Rozdział III. Zastosowania biznesplanu 45
3.1. Uruchamianie działalności gospodarczej 45
3.2. Prowadzenie działalności gospodarczej 47
3.2.1. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 47
3.2.2. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi 50
3.2.3. Pozyskiwanie kapitału 54
3.3. Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa 57
3.4. Likwidacja działalności gospodarczej 61

Rozdział IV. Wykorzystanie zasad biznesplanu przy zakładaniu działalności gospodarczej na przykładzie restauracji Shot sp. z o.o. 65
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 66
4.2. Plan marketingowy 71
4.2.1. Podmioty i konkurenci rynkowi 71
4.2.2. Odbiorcy 72
4.2.3. Dystrybucja i promocja 75
4.2.4. Proponowane strategie 78
4.3. Plan sprzedaży 79
4.4. Plan techniczno-inwestycyjny 81
4.4.1 Remont i wyposażenie lokalu 81
4.4.2. Zaopatrzenie 82
4.5. Plan organizacyjny 83
4.5.1 Kadra pracownicza 83
4.5.2 Koszty zatrudnienia 84
4.6. Plan finansowy 85
4.6.1. Przychody i koszty 85
4.6.2. Zysk 87
4.7. Analiza szans powodzenia i ryzyka 88
4.8. Wykorzystanie zasad biznesplanu przy zakładaniu działalności gospodarczej 90

Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 93