Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Uwarunkowania rozwojowe mikroprzedsiębiorstw

Cel praktyczny pracy – wskazanie specyficznych cech funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw (elastyczność, źródła finansowania,. osobowość właściciela, licencje, koncesje, inflacja, podatki, cła zamożność i rozwój społeczeństwa) i wynikających stąd zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Zbadanie barier ograniczających rozwój oraz perspektywy działania w przyszłości.

Wstęp

Rozdział I – Mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy.
1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i jego wyróżniki.
2. Struktura branżowa działalności najmniejszych firm w Polsce
3. Mała firma w otoczeniu makroekonomicznym
4. Wpływ najbliższego otoczenia i zagrożenia wewnątrzorganizacyjne.
5. Modele zarządzania mikroprzedsiębiorstwem.

Rozdział II – Czynniki determinujące działalność mikroprzedsiębiorstw.
1. Uwarunkowania makroekonomiczne.
2. Dostęp do kapitału.
3. Gospodarka finansami firmy.
4. Możliwości i obszary efektywnych metod zarządzania

Rozdział III – Charakterystyka i przedmiot działalności przykładowych mikroprzedsiębiorstw
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Rozdział IV – Uwarunkowania rozwojowe badanych mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie istniejących firm.
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

HIPOTEZA: UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE, OGRANICZONE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA,  ORAZ ZAGROŻENIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE ZWIĄZANE  Z BRAKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, STANOWIĄ GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE.

Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie wiedzą w organizacji 4
1.1. Pojęcie, istota i znaczenie zarządzania wiedzą 5
1.1.1. Definicja i istota zarządzania wiedzą 5
1.1.2. Rodzaje wiedzy wykorzystywanej w przedsiębiorstwie 6
1.1.3. Znaczenie zarządzania wiedzą 9
1.2. Koncepcje zarządzania wiedzą 11
1.2.1. Koncepcja „trzeciej fali” Alvina Tofflera 11
1.2.2. Koncepcja „społeczeństwa opartego na wiedzy” P. Druckera 15
1.2.3. Zarządzanie wiedzą wg Leonard – Barton 16
1.3. Role menedżerów i pracowników w procesie zarządzania wiedzą 18
1.3.1. Proces zarządzania wiedzą 18
1.3.2. Czynnik ludzki w procesie zarządzania wiedzą 19
1.3.3. Menedżer wiedzy 22
Rozdział II. Podstawowe aspekty systemu zarządzania wiedzą 25
2.1. Aspekt dynamiczny zarządzania wiedzą 26
2.1.1. Proces tworzenia wiedzy 26
2.1.2. Kodyfikacja wiedzy 29
2.1.3. Transfer wiedzy 30
2.2. Aspekt strukturalny zarządzania wiedzą 32
2.2.1. Organizacja inteligentna 33
2.2.2. Organizacja wirtualna 35
2.2.3. Organizacja hipertekstowa 38
2.3. Aspekt podmiotowy zarządzania wiedzą 41
2.3.1. Najniższy szczebel zarządzania 41
2.3.2. Średni szczebel zarządzania 42
2.3.3. Najwyższy szczebel zarządzania 43
Rozdział III. Systemy zarządzania wiedzą 47
3.1. Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych 48
3.1.1. System zarządzania wiedzą według Ernest& Young 49
3.1.2. System zarządzania wiedzą według Arthur Andersen 50
3.1.3. System zarządzania wiedzą według KPMG 52
3.2. Strategie zarządzania wiedzą 54
3.2.1. Warunki efektywnego zarządzania wiedzą 54
3.2.2. Strategia kodyfikacyjna i personalizacji 55
3.3. Rodzaje systemów zarządzania wiedzą 57
3.3.1. Informatyczne systemy zarządzania wiedzą 58
3.3.2. Intranet 61
3.3.3. Oprogramowanie 62
Zakończenie 64
Spis rysunków 67
Wykaz literatury 68

Tradycyjne i nowoczesne techniki zarządzania jakością

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRODUKT A JAKOŚĆ 4
1.1. Jakość produktu 4
1.2. Cechy jakościowe produktu i czynniki determinujące jakość 6
1.3. Kategorie jakości produktu 18

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY OCENY JAKOŚCIOWEJ 21
2.1. Normalizacja 21
2.2. Typizacja i unifikacja 27
2.3. Certyfikacja 28
2.4. Akredytacja 30
2.5. Ewolucja koncepcji jakościowej oceny produktów 31

ROZDZIAŁ III. ISO JAKO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 36
3.1. Wiadomości ogólne. 36
3.2. Cele wdrożenia 40
3.3. Podejście procesowe 42
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością 47
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa 48
3.7. Realizacja wyrobu 50
3.8. Pomiary, analiza i doskonalenie 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

Strategia organizacji

Wstęp

Rozdział I. Strategia organizacji – istota i cechy ogólne
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Rodzaje strategii funkcjonujących w Polsce
1.3. Sprawność strategii a uwarunkowania środowiskowe – szanse i zagrożenia
1.4. Kryteria stawiane organizacjom budującym strategię rozwojową

Rozdział II. Aspekty ewolucyjne kanałów rynkowych funkcjonujące w obszarze handlu
2.1. Ewolucja kanałów sprzedaży w handlu
2.2. Procesy globalizacji w sektorze handlu
2.3. Nowe trendy w kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji
2.4. Skracanie kanałów rynkowych w obszarze handlu

Rozdział III. Analiza strategiczna
3.1. Metoda oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
3.2. Identyfikacja cyklu życia produktów
3.3. Budowa macierzy wzrost / udział
3.4. Zestaw kategorii strategicznych Petera Druckera
3.5. Strategia produkt
3.6. Zakres analizy konkurencji według M.E. Portera

Zakończenie
Bibliografia

Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 3
1.1. Cele restrukturyzacji majątkowej 3
1.2. Zakres restrukturyzacji majątkowej 10
1.3. Instrumenty restrukturyzacji majątkowej 15
Rozdział 2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 21
2.1. Koksownia „Jadwiga” 29
2.2. Koksownia Radlin 34
2.3. Koksownia Dębieńsko 38
Rozdział 3. Rola restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 42
Rozdział 4. Proces restrukturyzacji majątkowej Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 50
4.1 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego 50
4.1.1 Charakterystyka majątku 51
4.1.2 Sposoby restrukturyzacji 56
4.1.3 Efekty procesu restrukturyzacji 64
4.2 Restrukturyzacja potencjału produkcyjnego poprzez inwestycje 66
Rozdział 5. Ocena procesu przeprowadzonej restrukturyzacji 68
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i wykresów 80

Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X

Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu
Rozdział 2
Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X
2.1. Charakterystyka firmy X
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej

Wstęp
Rozdział I.  Geneza, pojęcie i kierunki zmian w zarządzaniu
1. Ujęcie definicyjne zarządzania
2. Koncepcje zarządzania
2.1. Zarządzanie ukierunkowane na wydajność bądź produktywność
2.2. Zarządzanie ukierunkowane na procesy i myślenie strukturalne
3. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu
3.1. Zarządzanie wiedzą i model organizacji inteligentnej
3.2. Organizacja wirtualna jako nowy trend w zarządzaniu
3.3. Koncepcja myślenia sieciowego i jej związek ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa
Rozdział II. Istota organizacji, cele i efektywność organizacji
1. Organizacja w różnych znaczeniach
2. Zarządzanie i funkcja zarządzania w organizacji
3. Sterowanie procesami organizacji w zmiennym otoczeniu
4. Zmiana orientacji przedsiębiorstwa
5. Czynnik ludzki a zmiany w organizacjach
Rozdział III.  Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy ochroniarskiej X
1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Porównanie konkurencyjności firm wirtualnych i konwencjonalnych

Wstęp

Rozdział I.
E-biznes jako biznes wirtualny? podstawowe informacje
1. Pojęcie i istota e- biznesu
2. Rozdaje i zasady e-biznesu i elektronicznego handlu
3. Bezpieczeństwo transakcji wirtualnych
3. Regulacje prawne obowiązujące w e-biznesie

Rozdział II.
Systemy informatyczne i ich zastosowanie w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm wirtualnych
1. Informatyczny system zarządzania e-biznesem
2. Modele e- biznesu w firmach wirtualnych
3. Intranet i ekstranet przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Konkurencyjność firm wirtualnych i konwencjonalnych
1. Pojęcie i definicja konkurencyjności
2. Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie tradycyjnym
3. Analiza konkurencyjności firm wirtualnych

Zakończenie
Spis tabel i rysunków

Ewaluacja rozwiązywania problemów menadżerskich w przedsiębiorstwie

Wstęp    2
Rozdział I. Rola menadżera w przedsiębiorstwie    5
1. Definicja menedżera i przedsiębiorstwa    5
1.1. Zakres obowiązków menedżera    8
2. Rola zarządzających    13
2.1 Problemy ówczesnych kierujących    14
3. Struktury przedsiębiorstw    16
Rozdział II. Przykładowe struktury w nowym przedsiębiorstwie    21
2. Rola dzisiejszego menedżera    31
Rozdział III. Rozwiązywanie problemów menadżerskich w świetle badań własnych    44
1. Opis badanego przedsiębiorstwa    44
2.Struktura organizacyjna    48
2.1. Rola menedżerów w przedsiębiorstwie X    53
2.2 Problemy menadżerów w firmie X    56
2.3. Sposoby rozwiązywania problemów    59
3. Wnioski    63
Zakończenie    65
Bibliografia    66
Spis tabel i wykresów    69

Proces planowania w małym przedsiębiorstwie

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie procesu planowania    5
1.1. Proces planowania    5
1.2. Etapy planowania    17
1.3. Kryteria planowania    23
1.4. Ramy czasowe planowania    28
Rozdział 2. Istota i rodzaje planów    32
2.1. Cechy planu    32
2.2. Funkcje planu    41
2.3. Rodzaje planów    44
2.3.1. Plan operacyjny    46
2.3.2. Plan taktyczny    51
2.3.3. Plan strategiczny    53
Rozdział 3. Planowanie w małym przedsiębiorstwie    57
3.1. Rodzaje planowania w małym przedsiębiorstwie    57
3.2. Zakres planowania w małym przedsiębiorstwie    64
3.3. Specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie    69
Zakończenie    71
Bibliografia    74
Spis rysunków    77
Spis tabel    77