Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Analiza i rozwój strategiczny firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa 5
1.1. Współczesne koncepcje zarządzania 5
1.2. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 11
1.3. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 15
1.3.1. Znaczenie analizy strategicznej 15
1.3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 19
1.3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 25
1.3.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 29
Rozdział II. Kształtowanie strategii rozwoju firm 36
2.1. Projektowanie strategii 36
2.2. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 44
2.3. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii 50
Rozdział III. Warunki realizacji strategii firmy Interlex 54
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 54
3.2. Opis środowiska funkcjonowania firmy 57
3.3. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
3.4. Projekt strategii rozwoju firmy 66
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79

Zarządzanie zmianą na przykładzie struktury organizacyjnej

Wstęp

Rozdział I.
Klasyfikacja i rodzaje struktur organizacyjnych

1. Pojęcie i podstawy kształtowania struktury organizacyjnej
2. Klasyczne rodzaje struktur organizacyjnych
3. Elastyczne struktury organizacyjne

Rozdział II.
Zarządzanie zmianą i jej wpływ na strukturę organizacyjna

1. Zarządzanie zmianą – istota i pojęcie
2. Typy i rodzaje zmian
3. Sposoby wdrażania zmian i ich oddziaływanie na strukturę organizacyjna

Rozdział III.
Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy X

1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA STRATEGII I PROCEDURA JEJ BUDOWY 5

1.1. Strategia i jej elementy 5
1.2. Kierunki i szkoły strategii 12
1.3. Formułowanie strategii 15

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W FIRMIE 22

2.1. Pojęcie zarządzania strategicznego 22
2.2. Proces zarządzania strategicznego 29
2.3. Analiza strategiczna 37
2.4. Obszary analizy strategicznej 40

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 50

3.1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 50
3.3. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 53
3.4. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 59

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 63

4.1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp z o.o. 63
4.2. Określenie misji oraz celów strategicznych 66
4.3. Analiza otoczenia CEAC 67
4.4. Realizacja strategii 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79

Zarządzanie przez jakość

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i treść zarządzania przez jakość 5
1.1. Pojęcie jakości 6
1.2. Warunki wprowadzania powszechnej jakości 10
1.3. Normy ISO 9000 19
Rozdział II. Charakterystyka firmy XXX Sp. z o.o. 31
2.1. Profil produkcji firmy 31
2.2. Zakres działalności 39
2.3. Struktura organizacyjna a możliwości jej zmiany 48
Rozdział III. Efekty ekonomiczne firmy po wdrożeniu ISO 9002 56
3.1. Etapy wdrażania zarządzania przez jakość 57
3.2. Koszty wdrażania ISO 9002 66
3.3. Osiągnięte efekty jakościowe produktów 77
3.4. Wpływ ISO 9002 na zwiększenie zamówień i sprzedaży produktów 77
3.5. Korzyści ekonomiczne firmy 79
3.6. Bilans po wdrożeniu ISO 9002 83
Zakończenie 99
Spis tabel 101
Spis schematów 101
Spis rysunków 101
Spis literatury 102

Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Organizacja i funkcje gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów 4
1.2. Zadania szczegółowe gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 8
1.3. Fazy obrotu materiałowego 12
1.4. Gospodarka zaopatrzeniowa 16
1.5. Charakterystyka służb zaopatrzeniowych 20
Rozdział 2. Organizacja ewidencji materiałów 22
2.1. Zasady wyceny materiałów 23
2.2. Metody wyceny rozchodu materiałów 27
2.3. Inwentaryzacja materiałów 37
2.4. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych 39
2.5. Komputerowe systemy ewidencji materiałów 43
Rozdział 3 Zarządzanie materiałami w jednostce budżetowej 48
3.1. Logistyczne decyzje zarządzania zapasami 48
3.2. Polityka zaopatrzenia w jednostce budżetowej 50
Zakończenie 57
Bibliografia 60

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie sprzedającym samochody osobowe na przykładach

WSTĘP 3
I. RYNEK NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 5
1.1. Charakterystyka produktu 5
1.2. Struktura podaży 14
1.3. Popyt na rynku nowych samochodów osobowych 17
II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH DEALERSKICH 30
2.1. Pojęcie i funkcje marketingu 30
2.2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 38
2.3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 49
III. WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH FIRM DEALERSKICH 52
3.1. Organizacja struktur marketingu 52
3.2. Zakres działań marketingowych na przykładzie PTHM Auto Plus Sp. z o.o. 54
3.3. Działania marketingowe INTRMOTO Sp. z o.o. Centrum Napraw Samochodowych 62
IV. PRÓBA OCENY WPŁYWU ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 66
4.1. Wyniki działalności dealerów 66
4.2. Związek zarządzania marketingowego z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa 68
4.3. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych 75
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
ANEKS 88

Zamówienia publiczne w rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicznych 5
1.1. System zamówień publicznych i jego istota 5
1.2. Środki publiczne i ich dysponenci 9
1.3. Prawne i ekonomiczne przesłanki wydatkowania środków publicznych 15
ROZDZIAŁ II. Zamówienia publiczne – Podstawowe uregulowania prawne 19
2.1. Podstawowe unormowania prawne 19
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 29
2.3. Środki zaskarżenia 35
ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 40
3.1. Prawne i finansowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 40
3.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw w Polsce 46
3.3. Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw 48
ROZDZIAŁ IV. Rozwój przedsiębiorstw w Polsce – prognozy 61
4.1. Polska w obliczu przyjęcia do Unii Europejskiej 61
4.2. Dostosowanie prawa polskiego w zakresie przetargów do standardów UE 74
4.3. Korzyści z przystąpienia do UE dla przedsiębiorstw w Polsce 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 94

Uwarunkowania rozwojowe mikroprzedsiębiorstw

Cel praktyczny pracy – wskazanie specyficznych cech funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw (elastyczność, źródła finansowania,. osobowość właściciela, licencje, koncesje, inflacja, podatki, cła zamożność i rozwój społeczeństwa) i wynikających stąd zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Zbadanie barier ograniczających rozwój oraz perspektywy działania w przyszłości.

Wstęp

Rozdział I – Mikroprzedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy.
1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i jego wyróżniki.
2. Struktura branżowa działalności najmniejszych firm w Polsce
3. Mała firma w otoczeniu makroekonomicznym
4. Wpływ najbliższego otoczenia i zagrożenia wewnątrzorganizacyjne.
5. Modele zarządzania mikroprzedsiębiorstwem.

Rozdział II – Czynniki determinujące działalność mikroprzedsiębiorstw.
1. Uwarunkowania makroekonomiczne.
2. Dostęp do kapitału.
3. Gospodarka finansami firmy.
4. Możliwości i obszary efektywnych metod zarządzania

Rozdział III – Charakterystyka i przedmiot działalności przykładowych mikroprzedsiębiorstw
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Rozdział IV – Uwarunkowania rozwojowe badanych mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie istniejących firm.
1. XXX – pośrednictwo finansowe
2. YYY – produkcja grzejników łazienkowych
3. ZZZ – ogrodnictwo

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

HIPOTEZA: UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE, OGRANICZONE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA,  ORAZ ZAGROŻENIA WEWNĄTRZORGANIZACYJNE ZWIĄZANE  Z BRAKIEM PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, STANOWIĄ GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE.

Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie wiedzą w organizacji 4
1.1. Pojęcie, istota i znaczenie zarządzania wiedzą 5
1.1.1. Definicja i istota zarządzania wiedzą 5
1.1.2. Rodzaje wiedzy wykorzystywanej w przedsiębiorstwie 6
1.1.3. Znaczenie zarządzania wiedzą 9
1.2. Koncepcje zarządzania wiedzą 11
1.2.1. Koncepcja „trzeciej fali” Alvina Tofflera 11
1.2.2. Koncepcja „społeczeństwa opartego na wiedzy” P. Druckera 15
1.2.3. Zarządzanie wiedzą wg Leonard – Barton 16
1.3. Role menedżerów i pracowników w procesie zarządzania wiedzą 18
1.3.1. Proces zarządzania wiedzą 18
1.3.2. Czynnik ludzki w procesie zarządzania wiedzą 19
1.3.3. Menedżer wiedzy 22
Rozdział II. Podstawowe aspekty systemu zarządzania wiedzą 25
2.1. Aspekt dynamiczny zarządzania wiedzą 26
2.1.1. Proces tworzenia wiedzy 26
2.1.2. Kodyfikacja wiedzy 29
2.1.3. Transfer wiedzy 30
2.2. Aspekt strukturalny zarządzania wiedzą 32
2.2.1. Organizacja inteligentna 33
2.2.2. Organizacja wirtualna 35
2.2.3. Organizacja hipertekstowa 38
2.3. Aspekt podmiotowy zarządzania wiedzą 41
2.3.1. Najniższy szczebel zarządzania 41
2.3.2. Średni szczebel zarządzania 42
2.3.3. Najwyższy szczebel zarządzania 43
Rozdział III. Systemy zarządzania wiedzą 47
3.1. Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych 48
3.1.1. System zarządzania wiedzą według Ernest& Young 49
3.1.2. System zarządzania wiedzą według Arthur Andersen 50
3.1.3. System zarządzania wiedzą według KPMG 52
3.2. Strategie zarządzania wiedzą 54
3.2.1. Warunki efektywnego zarządzania wiedzą 54
3.2.2. Strategia kodyfikacyjna i personalizacji 55
3.3. Rodzaje systemów zarządzania wiedzą 57
3.3.1. Informatyczne systemy zarządzania wiedzą 58
3.3.2. Intranet 61
3.3.3. Oprogramowanie 62
Zakończenie 64
Spis rysunków 67
Wykaz literatury 68

Tradycyjne i nowoczesne techniki zarządzania jakością

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRODUKT A JAKOŚĆ 4
1.1. Jakość produktu 4
1.2. Cechy jakościowe produktu i czynniki determinujące jakość 6
1.3. Kategorie jakości produktu 18

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY OCENY JAKOŚCIOWEJ 21
2.1. Normalizacja 21
2.2. Typizacja i unifikacja 27
2.3. Certyfikacja 28
2.4. Akredytacja 30
2.5. Ewolucja koncepcji jakościowej oceny produktów 31

ROZDZIAŁ III. ISO JAKO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 36
3.1. Wiadomości ogólne. 36
3.2. Cele wdrożenia 40
3.3. Podejście procesowe 42
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością 47
3.5. Odpowiedzialność kierownictwa 48
3.7. Realizacja wyrobu 50
3.8. Pomiary, analiza i doskonalenie 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57