Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Zarządzanie małą firmą w kontekście relacji rodzinnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 20
ROZDZIAŁ 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa jako firmy rodzinne 26
2.1. Motywy prowadzenia małego lub średniego przedsiębiorstwa 26
2.2. Doświadczenia zagraniczne w prowadzeniu małych firm 33
2.3. Powiązania rodzinne w małym lub średnim przedsiębiorstwie 37
2.4. Specyfika zarządzania małą firmą 42
ROZDZIAŁ 3 Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej firmy 46
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 46
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 47
3.3. Strategia działalności firmy 49
3.4. Kierownictwo i personel firmy 53
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 61
ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 4
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 24
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2. Istota systemu zarządzania jakością według norm ISO 37
2.1. Geneza i rozwój norm ISO 37
2.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 17025 45
2.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 50
2.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 55
2.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 60
Rozdział 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Elektromechanika Pojazdowa 65
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Elektromechanika Pojazdowa 65
3.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością wg normy ISO 68
3.2.1. Polityka jakości 70
3.2.2. Cele jakości 70
3.2.3. Najważniejsze procedury 73
3.3. Program szkolenia i doskonalenia pracowników firmy Elektromechanika Pojazdowa 76
3.4. Dostosowanie firmy Elektromechanika Pojazdowa do wymagań normy ISO 17025 78
3.5. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości w firmie Elektromechanika Pojazdowa 80
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel, wykresów i rysunków 91

Zarządzanie firmą w systemie franchaisingowym

Streszczenie 4

Wstęp 6

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia. 7
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu. 7
1.2. Definicje franchisingu. 10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu. 14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych. 17
1.5. Franchising w Polsce. 19
1.5.1. Standardy prawne umowy franchisingu. 20
1.5.2. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce. 25

Rozdział II. XXX – ogólna charakterystyka firmy. 28
2.1. Profil i historia firmy. 28
2.2. Produkty i oferty specjalne. 34
2.3. Sukcesy i osiągnięcia. 36
2.3.1. Wybrane wyniki finansowe Grupy XXX 37
2.4. Prognozy i plany na przyszłość. 39

Rozdział III. XXX – zarządzanie w systemie franchisingowym. 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanych systemów. 43
3.2. Charakterystyka respondentów. 44
3.3. Wyniki badań. 45
3.4. Wnioski z badań. 48

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 60

Spis schematów 61

Spis rysunków 62

Spis fotografii 63

Załącznik 64

Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i uwarunkowania działalności 6
1.1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i wyróżniki przedsiębiorczości 6
1.2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w Polsce 12
1.3. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na mikroprzedsiębiorczość 17
1.4. Wpływ otoczenia bliższego na działalność mikroprzedsiębiorstwa 20
1.5. Znaczenie i uwarunkowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 23
1.6. Istota zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 30
1.7. Bariery rozwoju firmy 35
Rozdział 2. Czynniki rozwoju mikroprzedsiębiorstw 43
2.1. Polityka rządu wobec MSP 43
2.2. Dostępność kapitału finansowego 50
2.3. Pozabankowe źródła kapitału finansowego 55
2.4. Gospodarka finansami firmy 62
2.5. Ludzie jako podstawowy kapitał przedsiębiorstwa 67
2.6. Możliwości i obszary zastosowania skutecznych koncepcji zarządzania 70
Rozdział 3. Charakterystyka i przedmiot działalności mikroprzedsiębiorstwa „X” 80
3.1. Podstawowe informacje o firmie „X” 80
3.2. Słabe i mocne strony firmy „X” 82
3.3. Struktura organizacyjna i personel firmy „X” 86
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „X” 90
4.1. Główne bariery rozwoju firmy 90
4.2. Sposoby pokonywania barier 93
4.3. Kierunki rozwoju firmy 99
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 110

Strategia zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. WSTĘP 3
2. CEL PRACY 5
3. PRZEDSIĘBIORSTWO I ZARZĄDZANIE. 6
3.1. Podstawowe zadania przedsiębiorstw. 6
3.2. Funkcje zarządzania. 8
3.3. Środowisko przedsiębiorstwa a środowisko naturalne w zarządzaniu 20
3.3.1. Środowisko przedsiębiorstwa. 20
3.3.2. Środowisko naturalne. 21
3.4. Postawy przedsiębiorców względem otoczenia i środowiska naturalnego. 22
4. CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO 25
4.1. Współzależność człowieka od otaczającego środowiska. 25
4.2. Stan środowiska przyrodniczego. 28
4.2.1. Powietrze atmosferyczne. 28
4.2.2. Gleba. 40
4.2.3. Woda. 44
5. POLITYKA A EKOLOGIA 55
5.1. Istota ekorozwoju 55
5.2. Wytyczne Okrągłego Stołu 61
5.3. Polityka ekologiczna Państwa 63
5.4. Konferencja w Rio de Janeiro, jako podstawa polskiej polityki ekologicznej 72
5.5. Druga polityka ekologiczna państwa 75
PODSUMOWANIE 81
BIBLIOGRAFIA 84

Wybrane aspekty zarządzania

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA ZARZĄDZANIA 6
1.1. Historyczny kontekst zarządzania 6
1.2. Pojecie i proces zarządzania 8
1.3. Funkcje zarządzania 10
1.3.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 10
1.3.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.4. Zakres zarządzania 15
ROZDZIAŁ II WYBRANE MODELE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM 19
2.1. Zarządzanie przez cele 19
2.2. Zarządzanie przez konflikt 23
2.3. Zarządzanie przez controlling 27
2.4. Zarządzanie przez marketing wewnętrzny 31
ROZDZIAŁ III PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM… 37
3.1. Charakterystyka wydawnictwa 37
3.2. Innowacyjność 38
3.3. Kultura organizacyjna 41
3.4. Otoczenie organizacji a skuteczność 45
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS RYSUNKÓW 55

Wykorzystanie analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY FINANSOWEJ 5
1.1. Metodyka analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1.1. System rachunkowości 5
1.1.2. Przedmiot, zakres i cele analizy finansowej 9
1.1.3. Źródła analizy finansowej 12
1.1.4. Metody analizy finansowej 14
1.1.5. Porównywalność danych analizy finansowej 16
1.2. Przedmiot i znaczenie analizy wskaźnikowej 20
1.3. Charakterystyka najważniejszych grup wskaźników 23
1.4. Metodyka analizy bilansu i rachunku zysków i strat 37
1.5. Analiza Du Ponta 51
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OBUWNICZEGO „X” 56
2.1. Istota przedsiębiorstwa – historia oraz obecna charakterystyka 56
2.2. Organizacja komórki rachunkowości 62
2.3. Prezentacja informacji zawarta w sprawozdawczości finansowej 67
ROZDZIAŁ III. WSTĘPNA ANALIZA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA „X” 72
3.1. Bilans 72
3.2. Rachunek zysków i strat 80
3.3. Rachunek przepływów finansowych 86
3.4. Analiza Du Ponta 89
ROZDZIAŁ IV. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA „X” 92
4.1. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa 92
4.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa 95
4.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 97
4.4. Tendencje zmian w przedsiębiorstwie 101
ZAKOŃCZENIE 103
BIBLIOGRAFIA 104
SPIS TABEL 106
SPIS RYSUNKÓW 108
SPIS SCHEMATÓW 109

Rola project managera na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 5
Rozdział I. Projekt– jego miejsce i rola w organizacji 7
1.1. Definicje i cechy projektu 7
1.2. Typologia i rodzaje projektów 9
1.3. Cykl życia projektu 13
1.4. Rola i znaczenie interesariuszy 21
Rozdział II. Zarządzanie projektami w organizacji 27
2.1. Proces zarządzania projektami krok po kroku 27
2.2. Metody zarządzania projektami 34
2.3. Sprawowanie kontroli w czasie realizacji projektu 38
2.4. Problemy w zarządzaniu projektami 42
Rozdział III. Rola menedżera projektu 47
3.1. Umiejętności wymagane od menedżera projektu (project managera- PM) 47
3.2. Organizacja i struktura zespołu projektowego 56
3.3. Style kierowania zespołem projektowym 71
3.4. Motywowanie i ocena pracowników zespołu projektowego 75
3.5. Komunikacja w projekcie 80
Rozdział IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 84
4.1. Charakterystyka firmy 84
4.2. Strategia personalna firmy 86
4.3. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy 90
4.4. Charakterystyka projektu 99
Rozdział V. Rola i zadania menagera projektu w przedsiębiorstwie X
Sp. z o.o. 101
5.1. Rola HR Managera w zarządzaniu projektem szkoleniowym 102
5.2. Zadania menagera w projekcie szkoleniowym 105
5.3. Projekt „100 dni Menedżera” 108
5.4. Zadania HR Managera w procesie rozwoju 111
5.5. System motywowania w X 113
5.6. Sposoby rozwiązywania konfliktów w X 116
Zakończenie 118
Spis tabel i rysunków 120
Bibliografia 121
Załączniki 124

Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie relacjami z klientem – Customer Relationship Management 4
1. Istota i założenia CRM 4
2. Rozwój koncepcji CRM 6
3. Definicja Customer Relationship Management 8
4. Obszary funkcjonalne CRM 13
4.1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów 17
4.2. Utrzymanie więzi z klientami 18
5. Kierunki działań przedsiębiorstw w celu umieszczenia klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa 20
Rozdział II. Customer Relationship Management – Windykacja 23
1. Baza dłużników 23
2. Etapy windykacji 24
3. Procedura CRM Windykacja 34
3.1. Zarządzanie ryzykiem 34
3.2. Windykacja długów 36
4. Rozwiązania informatyczne dla CRM Windykacja 40
Rozdział III. Procedury windykacyjne w Orange Polska 45
1. Historia powstania 45
2. Kierownictwo i struktura organizacyjna 48
3. Informacja o dłużnikach 52
4. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 56
4.1. Klient indywidualny 57
4.2. Klient biznesowy 57
5. Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem 58
Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Wdrożenie controllingu w firmie X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE, RODZAJE, CELE, ZADANIA CONTROLLINGU 4
1.1. Charakterystyka controllingu 4
1.2. Idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie 6
1.3. Zarządzanie przez controlling 12
1.4. Controlling w zarządzaniu organizacjami – podstawowe zadania i cele 17
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA FIRMY 23
2.1 Rys historyczny, charakterystyka oraz schemat organizacyjny firmy „X” 23
2.2. Analiza rynku oraz pozycji konkurencyjnej firmy „X” 26
2.2.1. Segmentacja rynku firmy „X” 26
2.2.2.. Pozycja na rynku konkurencyjnym firmy „X” 31
2.3. Cele firmy „X” 34
2.3.1. Cele ogólne firmy 34
2.3.2. Cele szczegółowe firmy 37
2.4. Analiza strategiczna firmy „X” 40
2.4.1. Analiza SWOT 40
2.4.2. Cykl życia produktu 43
ROZDZIAŁ III. DIAGNOZA SYSTEMU 47
3.1. Podział kosztów, systemy rachunku kosztów 47
3.2. System raportowania 50
3.3. System motywacyjny 51
3.4. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej firmy „X” 53
3.5. Wdrożenie controllingu w firmie ”X” 57
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS SCHEMATÓW 73
ZAŁĄCZNIKI 74