Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Małe przedsiębiorstwa rodzinne na przykładzie cukierni

Wstęp 2

Rozdział I. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 8
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 17

Rozdział II. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna 21
2.1. Firma jako system społeczny 21
2.2. Kultura a działalność firm rodzinnych 25
2.3. Komunikacja w firmie 30

Rozdział III. Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie cukierni A. Cieślikowski & M. Trojanowski 37
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 37
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 39
3.3. Analiza działalności firmy 39
3.4. Kierownictwo i personel firmy 42
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 43

Załączniki 45
Zakończenie 48
Bibliografia 50
Spis rysunków i tabel 53

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie – podstawy terminologii 5
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 11
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.3. Rodzaje kierowników i ich role 14
1.4. Władza organizacyjna 18
Rozdział II. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku 25
2.1. Rola strategii organizacyjnej 25
2.1.1. Wizja przedsiębiorstwa 25
2.1.2. Rynki i produkty przedsiębiorstwa 27
2.1.3. Modele działania przedsiębiorstwa 33
2.1.4. Kontekst budowy strategii 34
2.2. Strategia zarządzania w przemyśle węglowym 37
2.2.1. Specyfika przemysłu węglowego 37
2.2.2. Strategie zarządzania w przemyśle węglowym 40
2.2.3. Europejskie przykłady strategii zarządzania w przemyśle węglowym – przykład Anglii i Niemiec 44
Rozdział III. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym na przykładzie Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1. Charakterystyka Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1.1. Historia 48
3.1.2. Oferta produktowa i sytuacja finansowa 50
3.1.3. Struktura organizacyjna 52
3.1.4. Misja i strategia 56
3.2. Strategia zarządzania Spółką „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 57
3.2.1. Opis metody 57
3.2.2. Diagnoza otoczenia 57
3.2.3. Diagnoza otoczenia konkurencyjnego 60
3.2.3. Projektowanie zmian w otoczeniu 62
3.2.4. Środowisko przyrodnicze 62
3.2.5. Strategia rozwoju 63
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Koszty w przedsiębiorstwach na przykładzie Grupy Orange S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka kosztów pracy 4
1.1. Definicja kosztów pracy 8
1.2. Pomiar kosztów pracy 13
1.3. Struktura kosztów pracy 18
1.3.1. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 18
1.3.2. Struktura kosztów pracy według kryterium podmiotowego 24
1.3.3. Struktura kosztów pracy według formy umowy 26
1.4. Ewidencja kosztów pracy 26
Rozdział II. Zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach 28
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 28
2.2. Definicje związane z zatrudnieniem 33
2.2.1. Pracodawca 35
2.2.2. Pracownik 36
2.2.3. Zatrudnienie 37
2.2.4. Czas pracy 39
2.3. Obowiązki pracowników i pracodawców 40
2.4. Bezrobocie 42
Rozdział III. Obciążenia wynagrodzeń 47
3.1. Definicja wynagrodzeń 47
3.2. Sposoby naliczania wynagrodzeń 51
3.3. Obciążenia wynagrodzeń 53
3.4. Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia o pracę 57
Rozdział IV. Analiza kosztów pracy na postawie Grupy Orange S.A. 62
4.1. Charakterystyka spółki 62
4.2. Analiza podstawowych wskaźników spółki 65
4.3. Analiza zatrudnienia i koszty wynagrodzeń 77
Załączniki 88
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel, rysunków i wykresów 97

Koncepcja usprawnienia Systemu Zarządzania w Spółce

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza literaturowa problemu 4
1.1. Struktura organizacyjna – istota i typy struktur 4
1.2. Podejście procesowe w zarządzaniu 12
1.3. System informatyczny 16

Rozdział II. Analiza uwarunkowań funkcjonowania Spółki X 28
2.1. Status prawny i specjalizacja firmy 28
2.2. Asortyment usług, technologia ich realizacji 29
2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 38
2.4. Otoczenie konkurencyjne 39
2.4.1. Dostawcy 39
2.4.2. Odbiorcy 40
2.4.3. Konkurencja 41

Rozdział III. Analiza istniejącego systemu zarządzania Spółki X 57
3.1. Główne procesy realizowane przez Spółkę 57
3.2. Podział funkcji pomiędzy jednostki organizacyjne 63
3.3. System informatyczny 70

Rozdział IV. Propozycje zmian usprawniających System Zarządzania 71
4.1. Koncepcja ułożenia funkcji w procesy Spółki 71
4.2. Propozycja zmian struktury organizacyjnej (podejście procesowe) 77
4.3. Propozycje zmian systemu informatycznego 85

Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110
Spis rysunków 110
Spis fotografii 110

Kluczowe czynniki sukcesu małych firm niszowych

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne firmą 4
1.1. Zarządzanie strategiczne na tle nauki zarządzania nauk o zarządzaniu 4
1.1.1. Istota zarządzania strategicznego 10
1.2. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 13
1.3. Typy strategii dedykowanych małym i średnim firmom 20
1.3.1. M. Porter – strategia koncentracji/niszy 20
1.3.2. Ph. Kotler – specjalizacja rynkowa 22
1.3.3. H.I. Ansoff – strategia penetracji rynku 24
Rozdział II. Strategia niszy 26
2.1. Definicja 26
2.2. Zastosowania strategii niszy 30
2.2.1. Małe firmy 30
2.2.2. Duże firmy 30
2.3. Definiowanie niszy 31
2.4. Rodzaje nisz 32
Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu strategicznym firmą 39
3.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 39
3.2. Analiza mocnych i słabych stron 43
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 47
Rozdział IV. Przykłady firm niszowych 53
4.1. Handlowa 55
4.2. Produkcyjna 56
4.3. Usługowa 58
4.4. Innowacyjna 60
Wnioski 62
Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i rysunków 71

Jakość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich specyfika 3
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 3
1.1. Formy organizacyjno-prawne 7
Rozdział II. Uwarunkowania sukcesu małych i średnich firm 11
2.1. Cele przedsiębiorstwa 11
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 18
Rozdział III. Sposoby utrzymania i doskonalenia jakości w sektorze małych i średnich firm 21
Zakończenie 28
Bibliografia 29

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61

Jakość miernikiem pozycji McDonalds

Wstęp 3
Rozdział I. Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość 5
1.1. Jakość w literaturze przedmiotu 5
1.2. Koncepcje i zasady zarządzania jakością 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 17
1.3.1. Normy jakościowe produktów 18
1.3.2. Warunki jakości doskonałej 20
1.4. Cele polityki jakości 21
Rozdział II. Wizerunek McDonald’s na rynku polskim 24
2.1. Informacje o firmie 24
2.2. Struktura organizacyjna 31
2.3. Funkcjonowanie firmy 34
2.4. Zakres działalności McDonald’s 40
2.4.1. Rynek 40
2.4.2. Kooperanci i dostawcy 44
Rozdział III. Tworzenie jakości w McDonald’s 47
3.1. System HACCP (Analiza Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli) 48
3.2. Proces produkcji 49
3.2.1. Szkolenia pracowników 50
3.2.2. Higiena 55
3.2.3. Praca na stanowiskach produkcji 56
3.3. Obsługa klienta 58
3.4. Kontrola jakości 60
Rozdział IV. Metodologia badań własnych oraz analiza wyników 67
4.1. Przedmiot, cel i hipotezy badawcze 67
4.2. Metody, organizacja i przebieg badań 71
4.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej zbiorowości 72
4.3.1. Charakterystyka konsumentów 72
4.3.2. Charakterystyka pracowników 76
4.4. Analiza wyników badań własnych 78
4.4.1. Produkty McDonald’s i ich jakość w świetle oceny konsumentów 79
4.4.2. System zapewnienia jakości i ocena jakości z punktu widzenia pracowników 86
Załączniki 94
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 107
Spis wykresów 108
Spis tabel 109

Funkcjonalność systemu MFG klasy ERP

Wstęp 2
Rozdział I. Rola przetwarzania informacji w zarządzaniu 4
1.1. Istota informacji 5
1.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu 8
1.3. Integracja systemów informacyjnych 13
1.4. Technologie informacyjne 16
1.5. Perspektywy rozwiązań na rzecz przetwarzania informacji w zarządzaniu 20
Rozdział II. Współczesne systemy informacyjne w zarządzaniu 23
2.1. Cechy systemów informacyjnych 23
2.2. Funkcje systemów 27
2.3. Typy systemów 33
2.4. Systemy klasy ERP 35
2.4.1 Funkcjonalność systemów ERP 35
2.4.2 Własności systemów ERP 37
2.4.3 Aspekty technologiczne 38
2.5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 39
Rozdział III. System MFG/PRO 43
3.1. Ogólna charakterystyka systemu MFG 43
3.2. Budowa i funkcjonalność systemu MFG 46
3.3. Ocena użyteczności – ankieta 53
Załącznik 62
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania 5
1.1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej 5
1.1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 11
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 14
1.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 19
1.2.1. Istota finansowania działalności gospodarczej 19
1.2.2. Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku 22
1.2.3. Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa 24
Rozdział II. Fundusze strukturalne 31
2.1. Fundusze strukturalne – zakres pojęciowy i rodzaje 31
2.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie 42
2.3. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 48
2.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 49
2.5. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe z Unii Europejskiej 51
Rozdział III. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 55
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 55
3.2. Inwestycje realizowane i planowane 58
3.3. Fundusze zasilające i strategie rozwoju 67
3.4. Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 72
3.4.1. Dane finansowe 72
3.4.2. Analiza 5 sił Portera 73
3.4.3. Analiza makro i mikrootoczenia 77
3.4.4. Analiza SWOT 85
Rozdział IV. Ocena funduszy jako źródeł finansowania 91
4.1. Ocena zasad udzielania pomocy z funduszy unijnych 91
4.2. Ocena pomocy unijnej dla MSP 97
4.3. Ocena pomocy unijnej dla Firmy Odzieżowej „X” 102
Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 111
Spis rysunków 112