Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia z dziedziny zarządzania 1
1.1. Ewolucja teorii zarządzania, podejście systemowe 1
1.2. Istota i definicje zarządzania 4
1.3. Funkcje zarządzania 9
1.3.1. Planowanie 9
1.3.2. Organizowanie 12
1.3.3. Motywowanie 16
1.3.4. Kontrolowanie 17

Wykorzystanie controllingu personalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne aspekty wykorzystania controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 4
1.1. Koncepcje controllingu 4
1.2. Pojecie i zadania controllingu 10
1.3. Strategiczny wymiar controllingu 17
1.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 22
1.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 25
Rozdział II. Problematyka controllingu personalnego w świetle literatury przedmiotu 33
2.1. Istota i znaczenie controllingu personalnego 33
2.2. Zakres controllingu personalnego 43
2.3. Organizacja controllingu personalnego 46
2.4. Strategiczny i operacyjny wymiar controllingu personalnego 51
2.5. Narzędzia controllingu personalnego 59
Rozdział III. Możliwości zastosowania controllingu na przykładzie PNiG Jasło 64
3.1. Ogólny zarys przedmiotu działalności PNiG Jasło 64
3.2. System controllingu jako narzędzie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie 67
3.2.1. Potrzeba wdrożenia controllingu 67
3.2.2. Moduły controllingu 70
3.2.3. Podsystem controllingu w systemie SAP 73
3.3. Projektowanie i wdrażanie controllingu 76
3.4. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie poszukiwania nafty i Gazu Jasło 84
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 96
Spis rysunków 97

Organizacja stanowiska pracy

Wstęp

Rozdział I Teoria organizacji
1.1. Pojęcie organizacji
1.2. Teoria zarządzania
1.3. Zasady organizacji stanowiska pracy w zarządzaniu

Rozdział II Analiza organizacji firmy
2.1. Zarys historyczny firmy
2.2. Organizacja oraz działalność przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Przepisy dot. stanowiska pracy /statut, regulaminy/

Rozdział III Analiza stanowiska pracy w firmie
3.1. Organizacja stanowiska w świetle przepisów formalnych
3.2. Opis badanego stanowiska pracy
3.3. Funkcjonalność stanowisk na tle instytucji
3.3. Analiza własna

Zakończenie
Metodyka
Bibliografia

Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 2
1.1. System gospodarczy i jego znaczenie 2
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa małego i średniego 12
1.3. Znaczenie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw 17
Rozdział 2.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw branży mięsnej w systemie gospodarki unijnej 21
2.1. Regulacje i rozporządzenia unijne 21
2.1.1. Wieprzowina 21
2.1.2. Wołowina i cielęcina 23
2.1.3. Drób i jaja 27
2.1.4. Baranina, konina i koźlina 27
2.2. Certyfikaty jakościowe 28
2.2.1. System HACCP 28
2.2.2. Normy ISO 33
2.3. Uwarunkowania międzynarodowe w przemyśle mięsnym 37

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa UPC Polska Sp. z o.o.

Wstęp 3
Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd definicji jakości 4
1.2. Jakość jako instrument dostarczania klientom wyższej od konkurentów wartości 9
1.3. Ewolucja znormalizowanych systemów zarządzania jakością 13
1.4. Norma ISO 9001:2000 – przegląd wymagań 16
1.5. Podejście procesowe w normie ISO 9001:2000 17
Rozdział II. Charakterystyka UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 20
2.2. Struktura i organizacja firmy 20
2.3. Przedmiot działalności 22
2.4. Polityka zatrudnienia 22
2.5. Dostawcy, klienci i konkurencja 26
Rozdział III. Ocena funkcjonującego systemu zarządzania jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2000– wyniki przeprowadzonych badań oraz propozycje dotyczące rozbudowy systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 29
3.1. Metodologia badań własnych 29
3.2. Weryfikacja wyników badań 30
3.2.1. Dotychczasowy niecertyfikowany system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. – kontrola jakości 30
3.2.2. Identyfikacja procesów realizowanych w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o.o. 33
3.2.3. Porównanie dotychczasowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie UPC Polska Sp. z o. o. z wymaganiami normy ISO 9001:2000 34
3.3. Istniejące błędy w procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo 37
3.4. Propozycja naprawy oraz rozbudowy istniejącego niecertyfikowanego systemu zarządzania jakością w UPC Polska Sp. z o. o. 37
3.5. Projekt działań w zakresie zapewnienia jakości 40
Zakończenie 52
Literatura 54
Spis rysunków 55
Spis tabel 56
Załącznik nr 1 57

Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE IMPLIKACJE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM GOSPODAROWANIU 7
1.2. SEKTOR I JEGO STRUKTURA A POZIOM KONKURENCYJNOŚCI 12
1.2.1. ZASADY WYODRĘBNIANIA SEKTORA 12
1.2.2. ANALIZA PIĘCIU SIŁ KONKURENCJI 14
1.3. STRATEGIE KONKURENCJI 18
ROZDZIAŁ II FUNKCJONALNE OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
2.1. DOSTAWCY 23
2.2. ODBIORCY 25
2.3. KONKURENCI 27
2.4. WYROBY SUBSTYTUCYJNE 30
2.5. BARIERY WEJŚCIA 30
ROZDZIAŁ III BADANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DHL W SEKTORZE 34
3.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU I SEKTORA 34
3.2. ROLA DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 37
3.3. SIŁA PRZETARGOWA KONSUMENTÓW 40
3.4. KONKURENCJA NA RYNKU TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA 43
3.5. ZNACZENIE BARIER WEJŚCIA 45
3.6. WYROBY ALTERNATYWNE I ICH POZYCJA W SEKTORZE 52
ROZDZIAŁ IV OCENA KONKURENCYJNOŚCI BADANEGO PODMIOTU W SEKTORZE 54
4.1. KRYTYCZNA ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU SIŁ RYNKOWYCH W SEKTORZE 54
4.2. POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 61
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Realne i regulacyjne czynniki konkurencyjności

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota, rodzaje, wymiary konkurencyjności 5
1.1. Konkurencja a konkurencyjność – geneza pojęcia konkurencyjności 5
1.2. Realne i regulacyjne czynniki konkurencji 7
1.3. Zależności między czynnikami realnymi i regulacyjnymi konkurencji 10
1.4. Mierzenie konkurencyjności 16
Rozdział 2. Instytucje regulujące konkurencyjność w UE 23
2.1. Konkurencyjność UE – weryfikacja teorii z praktyką 23
2.2. Polityka konkurencyjności UE 27
2.3. Ochrona konkurencyjności 35
2.4. Narodowe programy wspierania konkurencyjności 44
Rozdział 3. Sektor technologiczny jako determinanta konkurencyjności krajów UE 52
3.1.Sektor technologiczny – definicje 52
3.2. Diagnoza sektora technologicznego na przykładzie wybranych krajów UE 55
3.3. Wzrost konkurencyjności sektora technologicznego UE względem USA i Japonii 58
3.3.1. Wpływ czynników realnych na sektor technologiczny 58
3.3.2. Wpływ czynników regulacyjnych na sektor technologiczny 60
3.3.3. Dominacja czynników regulacyjnych nad realnymi konkurencyjności 68
Rozdział 4. Wpływ sektora technologicznego na rozwój innych sektorów gospodarki UE 75
4.1. Wpływ sektora technologicznego na innowacyjność innych sektorów UE 75
4.2. Rozwój kapitału intelektualnego – kwalifikacje 81
4.3. Efektywność, jakość, wydajność pracy – wpływ sektora technologicznego 85
4.4. Porównanie konkurencyjności omawianych sektorów UE względem sektorów USA i Japonii 89
Zakończenie 103
Bibliografia 106
Spis schematów, tabel, wykresów 112

Mobbing w Polsce

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział 1. Charakterystyka zjawiska 1
1.1. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 1
1.2. Regulacje prawne mobbingu w wybranych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 8
1.3. Czym jest mobbing? 11
1.4. Definicje mobbingu i pojęć z nim związanych 13
1.5. Przyczyny szykanowania w miejscu pracy 16
1.6. Zachowania wchodzące w zakres mobbingu 20
1.7. Etapy przebiegu mobbingu 23
1.8. Typ osobowości prześladowcy 28
1.9. Typ osobowości ofiary 31
1.10. Skutki prześladowań 34
1.11.Utrudnienia pojawiające się podczas walki z mobbingiem 37
Rozdział 2. Metodologiczne aspekty badań 43
2.1. Problemy badawcze 43
2.2. Hipotezy badawcze 47
2.3. Zmienne i wskaźniki 50
2.4. Metody pozyskiwania danych empirycznych 56
2.5. Przebieg i organizacja badań. 65

Mobbing – patologia zarządzania

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie mobbingu 5
1.1. Rodzaje mobbingu 8
1.2. Dręczyciel i ofiary mobbingu 9
1.3. Przyczyny mobbingu 12
1.4. Cechy wyróżniające mobbing 16
1.5. Fazy mobbingu 18
1.6. Prawne aspekty mobbingu 19
1.7. Przeciwdziałanie mobbingowi 23

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Hipotezy badawcze 28
2.3. Charakterystyka grupy badanej 29

Rozdział III. Mobbing w badanym przedsiębiorstwie 30
3.1. Omówienie wyników badań 30
3.2. Weryfikacja hipotez 48

Zakończenie 50
Bibliografia 51
Ankieta 54

Miejsce i rola innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział 1– Istota i znaczenie innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw 6
1.1. Zakres pojęcia innowacji 6
1.2. Źródła innowacji 9
1.3. Rodzaje innowacji 15
1.4. Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych 20
Rozdział 2– Proces zmian w przedsiębiorstwie 25
2.1. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w innych wybranych krajach Unii Europejskiej 25
2.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne 26
2.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne 36
2.1.3. Warunki działania przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 45
2.2. Innowacje edukacyjne. 48
2.3. Praktyka zmian organizacyjnych 52
Rozdział 3- Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 58
3.1. Menedżerowie i pracownicy wobec innowacji 58
3.2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw 63
3.3. Kreowanie i promowanie innowacji 67
3.4. Obecny kierunek zmian w innowacjach 74
3.5. Szanse i bariery innowacji 81
Zakończenie 87
Bibliografia 91
Spis rysunków 94