Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Procesy zarządzania strategicznego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej z zarządzania

Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne w działalności gospodarczej i organizacji 2
1. Pojęcie i istota zarządzania strategicznego 2
1.1. Zarządzanie strategiczne jako proces inwestycyjno-decyzyjny 2
1.2. Zarządzanie Strategiczne jako koncepcja zarządzania 5
2. Instrumenty służące zarządzaniu strategicznemu 8
2.1. Formułowanie wizji i misji 8
2.2. Konkretyzacje strategii 10
2.3. Kluczowe zasoby 16
2.4. Formułowanie strategii i kierowanie jej realizacja 20

Rozdział 2. Elementy zarządzania strategicznego 24
1. Zarządzanie ryzykiem 24
2. Zarządzanie zmianą 28
3. Zarządzanie rozwojem organizacji 31
4. Zarządzanie wizją organizacji 34
5. Zarządzanie kryzysowe 36
6. Zarządzanie wartością firmy 39

45 stron, 91 przypisów

Funkcjonowanie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

Wstęp 2

Rozdział I. Małe firmy w gospodarce kraju 4
1.1. Definicja małej firmy 4
1.2. Rozwój małej przedsiębiorczości w kraju 11
1.3. Bariery rozwoju Sektora MSP w Polsce 16
1.4. Aktualna sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w kraju 20

Rozdział II. Charakterystyka Zespołu Składnic Lasów Państwowych 24
2.1. Powstanie i rozwój Zakładu 24
2.2. Struktura organizacyjna firmy 28
2.3. Działalność usługowa ZSLP 30
2.4. Mocne i słabe strony firmy 32

Rozdział III. Funkcjonowanie zakładu Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 37
3.1. Zasady działania ZSLP w Siedlcach w gospodarce narodowej 37
3.2. Motywacje pracowników i ich ocena 39
3.3. Współpraca z otoczeniem 44
3.3.1. Współpraca z Lasami Państwowymi 44
3.3.2. Współpraca w branży 47
3.4. Analiza finansowa firmy 49

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Spis zdjęć 62

Efektywność wykorzystania outsourcingu w branży IT

praca licencjacka z zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU 4
1.1. Istota i cele outsourcingu 4
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 9
1.3. Prawne aspekty outsourcingu 10

ROZDZIAŁ II. RODZAJE OUTSOURCINGU 23
2.1. Outsourcing kontraktowy 23
2.2. Outsourcing kapitałowy 24
2.3. Korzyści związane z outsourcingiem 27

ROZDZIAŁ III. TENDENCJE OUTSOURCINGU STRATEGICZNEGO W BRANŻY IT 31
3.1. Rozwój outsourcingu strategicznego 31
3.2. Outsourcing strategiczny – przyszłość a „powrót do korzeni” 35
3.3. Polski rynek IT a światowe trendy w teleinformatyce 37
3.4. Korzyści i perspektywy outsourcingu IT 43

ZAKOŃCZENIE 46
BIBLIOGRAFIA 48
SPIS TABEL 49
SPIS RYSUNKÓW 50

Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa 9
1.3. Wybór strategii, jej rodzaje i metody analizy strategicznej 17
1.4. Kierowanie jako czynnik stymulujący proces zarządzania 22
1.5. Organizacja jako element sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa 23

Rozdział II. Wydajność pracy – czynniki ją kształtujące 25
2.1. Istota wydajności pracy 25
2.2. Procesy i mechanizmy motywowania do pracy 27
2.3. Praca jako wartość i podstawowa potrzeba człowieka 30
2.4. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 37
2.5. Metody pobudzania motywacji 41
2.6. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników 46
2.7. Motywująca rola dobrej organizacji pracy 48

Rozdział III. Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie. 52
Doświadczenia Classen – Pol SA 52
3.1. Metodologia badań własnych 52
3.1.1. Cel i przedmiot badań 52
3.1.2. Metody, techniki i organizacja badań 53
3.2. Charakterystyka i czynniki wzrostu wydajności pracy 54
3.2.1. Procesy motywacyjne 55
3.2.2. Efekty wdrożenia procesów motywacyjnych 63
3.2.3. Podsumowanie i wnioski 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Controlling jako instrument racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie 5
1.1. Cele, funkcje i zadania controllingu 5
1.2. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie 8
1.3. Rola i zadania controllera 15
1.4. Organizacja oraz funkcje działu controllingu w przedsiębiorstwie 20
1.5. Koszty jako przedmiot controllingu 27

Rozdział 2. Ogólne zasady rachunku kosztów 30
2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów 30
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie 37
2.3. Przebieg procedury budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie 43
2.4. Sporządzanie budżetów kosztów 46

Rozdział 3. Zarządzanie kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o. o. 51
3.1. Charakterystyka badanej jednostki 51
3.2. Wydzielenie centrów zysków i kosztów 54
3.3. Przebieg budżetowania kosztów 63

Rozdział 4. Charakterystyka i ocena budżetowania kosztów na przedsiębiorstwa Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o. o. 68
4.1. Ocena stosowanych metod budżetowania 68
4.2. Monitorowanie i analiza odchyleń 72
4.3. Korzyści związane z budżetowaniem kosztów 76

Zakończenie 80
Literatura 82
Pozostałe źródła 85
Spis tabel 86
Spis schematów 87

Certyfikat zarządzania jakością jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘĆ 4
1.1. Geneza norm ISO serii 9000 4
1.2. Struktura i charakterystyka rodziny norm ISO 9000:2000 6
1.3. Kluczowe cele jakościowe 7
1.4. Podejście procesowe 7
1.5. Podstawowe zasady zarządzania jakością 9
1.6. Wymagana przez normy dokumentacja systemu zarządzania jakością 16
1.7. Kierunki rozwoju zarządzania jakością 18

ROZDZIAŁ II. STAROSTWO POWIATOWE JAKO ORGANIZACJA 26
2.1. Jednostka administracji publicznej – zadania. 26
2.2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 31
2.3. Pracownicy samorządu powiatowego. 35

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA SZCZEBLU POWIATU 43
3.1. Przebieg procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 43
3.2. Kryteria i formy oceny systemu jakości. 50

ROZDZIAŁ IV. CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W RACIBORZU W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Organizacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu – krótka charakterystyka 57
3.1.1. Dotychczasowy proces wdrażania systemu zarządzania jakością 59
3.1.2. Formy oceny systemu zarządzania jakością 70
3.2. Metodologia badań własnych 74
3.2.1. Przedmiot, cel badań, hipotezy badawcze 74
3.2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 77
3.2.3. Organizacja i przebieg badań 78
3.3. Wyniki badań własnych 80
3.4. Podsumowanie 82

Zakończenie. 84
Bibliografia. 86
Spis rysunków. 90
Spis tabel. 91

Rola audytu technologicznego w procesie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 3

I. ZNACZENIE STRATEGII ROZWOJU FIRMY W PROCESIE BUDOWY ROZWOJU KONKURENCJI NA RYNKU 5
1.1. Pojęcie strategii rozwoju firmy 5
1.2. Zakres zapotrzebowania informacyjnego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 17
1.3. Audyt technologiczny narzędziem budowy strategii rozwoju firmy 26

II. ISTOTA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO 32
2.1. Pojęcie, cele i rodzaje audytu technologicznego 32
2.2. Zakres audytu technologicznego 35
2.3. Organizacja audytu technologicznego 37
2.4. Narzędzia audytu technologicznego 45
2.4.1. Kwestionariusz audytu technologicznego 46
2.4.2. Monitoring i kontrola 46
2.5. Rezultat audytu technologicznego 47

III. ZNACZENIE AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO W PROCESIE BUDOWY STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 49
3.1. Przydatność wyników oceny zasobów firmy 49
3.2. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny produktów wytwarzanych
przez firmę 50
3.3. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny stosowanych technologii 55
3.4. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny organizacji firmy 56
3.5. Znaczenie raportu z audytu technologicznego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 58

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS RYSUNKÓW 66
ZAŁĄCZNIKI 67

Analiza SWOT przedsiębiorstwa PPHU KONRAD

Wstęp 3

Rozdział I. Analiza SWOT jako jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie 4
1.2. Idea i cel analizy SWOT 13
1.3. Technika prowadzenia analizy SWOT 19

Rozdział II. PPHU KONRAD na tle rynku wyrobów metalowych 28
2.1. Historia PPHU „KONRAD” Sp. J. 28
2.2. Wielkość i struktura popytu na wyroby metalowe 31
2.3. Konkurencja PPHU „KONRAD” Sp. J. 39

Rozdział III. Zastosowanie metody SWOT do oceny pozycji PPHU „KONRAD” Sp. J.. 43
3.1. Okazje rynkowe 43
3.2. Zagrożenia 44
3.3. Zalety 45
3.3. Słabości 45

Załączniki 53
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63

Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 3
1. Pojęcia związane z małą i średnią przedsiębiorczością 3
2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 8
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości 10
4. Struktura sektora małej i średniej przedsiębiorczości 14

ROZDZIAŁ II. Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 23
1. Bariery prawne 23
2. Bariery zarządzania 27
3. Bariery edukacyjne 31
4. Bariery społeczne 33
5. Bariery ekonomiczne 34

ROZDZIAŁ III. Problemy związane z finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw 42
1. Kapitały własne małych i średnich przedsiębiorstw 43
1.1. Kapitały własne o charakterze wewnętrznym 43
1.2. Kapitały własne o charakterze zewnętrznym 49
2. Kapitały obce małych i średnich przedsiębiorstw 53
2.1 .Kapitały obce długoterminowe 54
2.2. Kapitały obce krótkoterminowe 60

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

Badanie struktury organizacyjnej na przykładzie firmy „X” Sp. z o.o.

praca licencjacka

WSTĘP 2

1. ISTOTA I CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i funkcje struktury organizacyjnej 4
1.2. Elementy struktury organizacyjnej 10
1.3. Więzi organizacyjne 13
1.4. Budowa struktury organizacyjnej 21

2. TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH 26
2.1. Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania i zdolność do samoorganizacji 26
2.2. Klasyczne struktury organizacyjne 31
2.3. Elastyczne i nowoczesne struktury organizacyjne 39

3. ANALIZA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY „X” Sp. z o.o. 52
1. Charakterystyka firmy „X” Sp. z o.o. 52
2. Zmiany w strukturze organizacyjnej badanej firmy 62
3. Ocena aktualnej struktury organizacyjnej firmy 72

PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 77
SPIS RYSUNKÓW 79

Dostępna jest również wersja magisterska tej pracy o objętości 101 stron