Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Rola i znaczenie przedsiębiorcy w organizacji

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorca w teorii 5
1.1. Przedsiębiorca w ekonomii 5
1.2. Typologie przedsiębiorcy 8
1.3. Motywy powstawania przedsiębiorczości 18

Rozdział II. Przedsiębiorczość a rozwój MSP 25
2.1. Charakterystyka sektora MSP w gospodarce 25
2.2. Rola sektora MSP w gospodarce 35
2.3. Wkład przedsiębiorców w rozwój MSP 39
2.3.1 Czynniki ograniczające przedsiębiorczość 39
2.3.2 Czynniki pobudzające przedsiębiorczość 42

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorcy 46
3.1. Rola przedsiębiorcy w gospodarce 46
3.2. Cechy charakterystyczne przedsiębiorcy 50
3.3. Przedsiębiorca a manager 57

Rozdział IV. Rola przedsiębiorcy w kierowaniu firmą 66
4.1. Struktura i organizacja firmy 66
4.2. Style kierowania przedsiębiorstwem 70
4.3. Innowacyjność przedsiębiorcy 78

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków, tabel i wykresów 93

Perspektywy rozwoju wielobranżowego przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Problemy decyzyjne i ograniczenia rozwoju firm transportowych 4
1. Rola, własność oraz wielkość firm transportowych 4
2. Ograniczenie w rozwoju małych firm – niepewność i ryzyko transportowych 8
3. Zagrożenie zewnętrzne i wewnętrzne wobec firm transportowych 13
4. Sytuacja, tendencje zmian w małych firmach transportowych 19
Rozdział II. Czynniki, które ograniczają i hamują rozwój firm transportowych 23
1. Przedsiębiorstwo transportowe w okresie wzrostu gospodarczego 23
2. Przyczyny zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby zapobiegania 33
3. Liberalizacja i deregulacja w polskim prawie 37
Rozdział III. Charakterystyka Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
1. Powstanie i rozwój Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „DĄBROWA” 43
2. Efektywność pracy 46
3. Dokumentacja i koszty 47
4. Analiza dynamiki i struktury kosztów własnych 50
Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Spis rysunków 63

Pozycja małych i średnich firm na rynku polskim – szanse i zagrożenia

Streszczenie 2
Wstęp 6

Rozdział I. Rola i cele transportu w ujęciu średniej firmy transportowej 8
1.1. Źródła potrzeb usług transportowych 8
1.2. Rynek transportu drogowego w świetle prawa polskiego 15
1.3. Dostęp do rynku usług transportowych 25

Rozdział II. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla średnich firm transportowych 28
2.1. Istota pojęcia transport 28
2.2. Szanse dla rozwoju firmy transportowej 32
2.3. Zagrożenia i ograniczenia dla rozwoju firmy transportowej 38

Rozdział III. Pozycja przedsiębiorstwa Transdal na rynku usług transportowych 45
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy 45
3.2. Rozwój przedsiębiorstwa na przełomie ostatnich 10 lat 52
3.3. Budowa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i prognozy na przyszłość 55

Załączniki 57
Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65

Wpływ otoczenia na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego wzrost w gospodarce rynkowej 6
1.1 Definicja przedsiębiorstwa 6
1.2 Formy organizacyjne przedsiębiorstw 10
1.3 Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 14
1.4 Cel przedsiębiorstwa a problemy jego wzrostu 20
1.5 Misja i wizja jako zobowiązanie przedsiębiorstwa w stosunku do otoczenia 24

Rozdział 2. Charakterystyka czynników otoczenia wpływających na przedsiębiorstwo 31
2.1 Definicja otoczenia 31
2.2 Analiza otoczenia ze względu na potencjał złożoności i niepewności 35
2.3 Mikrootoczenie – czyli otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa 36
2.4 Makrootoczenie – czyli otoczenie ogólne przedsiębiorstwa 39
2.5 Wpływ burzliwego otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 43
2.5.1 Obserwacja zewnętrznych i wewnętrznych trendów napływających z otoczenia 43

Rozdział 3. Analiza sektora 47
3.1 Sektor jako identyfikacja konkurencji, klientów i kooperantów 47
3.2 Metody analizy otoczenia 52
3.2.1 Analiza makrootoczenia 52
3.2.2 Analiza konkurencji 61
3.2.3 Metody portfelowe 62
3.2.4 SWOT/TOWS 67
3.2 Sektor jako źródło informacji o szansach, kosztach wejścia, przebywania i wyjścia z sektora 69

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77

Polityka jakości w tworzeniu marki firmy na podstawie hotelu Qubus

Wstęp 2

Rozdział I. Jakość i polityka jakości 4
1.1. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu 4
1.2. Istota zarządzania jakością i polityka jakości 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 15
1.4. Jakość jako przewaga nad konkurencją 22

Rozdział II. Wizja i tworzenie marki 24
2.1. Istota i funkcje marki 24
2.2. Wizja marki 29
2.3. Budowanie marki 32
2.4. Jakość marki 37

Rozdział III. Tworzenie jakości marki w hotelach Qubus 43
3.1. Historia sieci hoteli 43
3.2. Profil działalności i jakość oferowanych usług 43
3.3. Kariera w Qubus 45
3.4. Program lojalnościowy Q-Club 46
3.5. Pozycja konkurencyjna efektem jakości marki 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarkę finansową w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKU VAT 4
1.1. Geneza i rozwój podatku VAT 4
1.2. Istota podatku VAT 7
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT 14
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa 20

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI I PRAWA PODATNIKA VAT 27
2.1. Rejestracja podatnika 27
2.2. Wypełnienie dokumentów sprzedaży 29
2.3. Składanie deklaracji 32
2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT 36
2.5. Zwrot podatku VAT 43

ROZDZIAŁ III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 47
3.1. Zadania podatku od towarów i usług 47
3.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i przedsiębiorstwa 51
3.3. Zasady płacenia podatku od towarów i usług w tzw. starych państwach Unii Europejskiej 54

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Organizacja systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie międzynarodowym LG Electronics

Wstęp 2

Rozdział I. System zapewnienia jakości – podstawy teoretyczne 4
1.1. Pojęcie jakości 4
1.2. Elementy składające się na jakość 8
1.3. Normy jakości 11
1.4. Systemy zapewnienia jakości w organizacji 25

Rozdział II. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – firmy LG Electronics 34
1.1. Ogólna charakterystyka firmy 34
1.2. Oferta firmy 36

Rozdział III. Analiza i ocena istniejących rozwiązań w zakresie systemu zapewnienia jakości w LG Electronics 37
3.1. Opis i analiza istniejących procedur 37
3.2. Rola czynnika ludzkiego w zapewnianiu jakości 43
3.3. Instrumenty oraz narzędzia w zakresie zapewniania jakości w firmie 54

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3
1.1. Pojęcie i istota małych i średnich przedsiębiorstw. 3
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 9
1.3. Przedsiębiorstwo rodzinne jako specyficzny przykład małych i średnich przedsiębiorstw 18

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.1. Rynkowe i społeczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 23
2.2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 27
2.3. Światowe rozwiązania z zakresu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 41

Rozdział III. Zmiany funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw związane z przystąpieniem Polski do UE. Doświadczenia firmy „Pluszownia” Sp. z o.o. 44
3.1. Charakterystyka badanej firmy. 44
3.2. Zaobserwowane zmiany w funkcjonowaniu badanej firmy po 1.V.2004. 51
3.3. Wnioski płynące z badań. 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Organizacja kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie jakością żywności 5
1.1. Jakość a osiąganie zysku 5
1.2. Podejście technologiczno-menedżerskie 9
1.3. Łańcuch żywnościowy 16
1.4. Badania nad kontrolą i zarządzaniem jakością żywności 19

Rozdział II. Jakość żywności 26
2.1. Definicje i pojęcia jakości 26
2.2. Cechy jakościowe żywności 28
2.2.1.Wewnętrzne cechy jakościowe 28
2.2.2. Zewnętrzne cechy jakościowe 30
2.3. Wymagania prawne dotyczące jakości produktów rolno-spożywczych 31
2.4. Zarządzanie jakością 39

Rozdział III. Czynniki oddziałujące na cechy fizyczne produktu w łańcuchu rolno-spożywczym 45
3.1. Warunki produkcji zwierzęcej 45
3.2. Transport zwierząt i warunki uboju 46
3.3. Warunki uprawy i zbioru produktów roślinnych 51
3.4. Warunki przetwarzania żywności 57
3.5. Warunki przechowywania i dystrybucji 58
3.6. Wpływ warunków transportu, magazynowania i przetwórstwa 59

Rozdział IV. Proces kontroli i zarządzania jakością w produkcji żywności w „GELLWE” 67
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa – obiektu badań 67
4.2. Pomiary stosowane w kontroli i zarządzaniu jakością 69
4.2.1. Kontrola statystyczna procesu 69
4.2.2. Pomiar i analiza jakości 70
4.3. Kontrola jakości i zarządzanie jakością a osiągnięcia przedsiębiorstwa 71
4.3.1. Kontrola dostawy 71
4.3.2. Kontrola produkcji 71
4.3.3. Kontrola dystrybucji 72
4.4. Zarządzanie jakością produkcji w przedsiębiorstwie 72
4.5. Wyniki badań nad zarządzaniem jakością 76

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis tabel 86

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania