Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach

Wstęp 2
Rozdział I. Wstępna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1. Definicja i cechy charakteryzujące polski sektor MSP 4
2. Źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw 9
3. Cele i kierunki polityki rządu wobec sektora MSP w Polsce 15
4. Zmiany polityki handlowej efektem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej 19
Rozdział II. Formalno – prawne podstawy funkcjonowania MSP 28
1. Ustawa o prawie działalności gospodarczej a sektor MSP 28
2. Ustawa o wolności gospodarczej szansą dla rozwoju przedsiębiorczości 35
3. Różnice i podobieństwa między analizowanymi ustawami 42
Rozdział III. Stan sektora MSP w Polsce w latach 2000 – 2003 53
1. Charakterystyka polskiego sektora MSP 53
2. Rozwój sektora MSP w Polsce 56
3. Bariery rozwoju małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 62
4. Perspektywy rozwoju polskiego sektora MSP 69
Rozdział IV. Stan sektora MSP Katowicach w latach 2015 – 2017 77
1. Charakterystyka sektora MSP w Katowicach 77
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach 82
3. Bariery rozwoju sektora MSP w Katowicach 89
4. Perspektywy rozwoju katowickiego sektora MSP 92
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 107
Spis rysunków 108

Rola umiejętnego prowadzenia negocjacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 7
1.1. Podstawowe pojęcia. 7
1.2. Cele i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem. 9
1.3. Analiza efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. 14
1.4. Charakterystyka efektywnego zarządzania. 20
Rozdział 2. Umiejętność prowadzenia negocjacji i rokowań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 23
2.1. Definicja negocjacji i rokowań. 23
2.2. Rodzaje negocjacji i ich specyfika. 26
2.3. Proces negocjacji. 28
2.4. Negocjacje wewnątrz firmy. 29
2.5. Negocjacje na zewnątrz firmy. 31
Rozdział 3. Badania własne. 35
3.1. Problemy i hipotezy. 35
3.2. Grupa badawcza. 39
3.3. Metody badawcze. 43
Rozdział 4. Charakterystyka biura finansowo-księgowego„Liczyk” 46
4.1. Historia firmy i zakres działania 46
4.3. Struktura zarządzania 47
4.4. Zatrudnienie 52
4.5. Udział w rynku 53
Rozdział 5. Stosowanie negocjacji w biurze finansowo-księgowym Liczyk 55
5.1. Negocjacje zewnętrzne ( z klientem) i ich wpływ na wynik finansowy 55
5.2. Negocjacje wewnętrzne i ich wpływ na wynik finansowy 67
Rozdział 6. Efekty ekonomiczne stosowania negocjacji w firmie „Liczyk” 75
6.1. Spadek kosztów i wzrost obrotów jako wynik negocjacji 75
6.2. Wzrost wartości aktywów 79
6.3. Udział firmy w rynku 81
Zakończenie 86
Bibliografia 89
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Aneks 93

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa CGS Beton Polska

WSTĘP 2
Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie transformacji gospodarczej. 4
1.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej rodzaje. 4
1.2. Płaszczyzny i zakres restrukturyzacji. 10
1.3. Metody i techniki restrukturyzacji. 14
1.4. Podmiot i przedmiot restrukturyzacji. 22
1.5. Rola i cele restrukturyzacji. 23
1.6. Miejsce restrukturyzacji w procesach transformacji. 26
1.7. Przebieg dotychczasowych procesów restrukturyzacyjnych i ich efekty. 28
Rozdział II. Analiza diagnostyczna przedsiębiorstwa CGS Beton Polska. 39
2.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa. 39
2.2. Przedmiot i zakres działania CGS Beton Polska. 43
2.3. Źródła zaopatrzenia i rynki zbytu. 48
2.4. System organizacji i zarządzania 49
2.5. Stan i struktura zatrudnienia. 53
2.6. Zasoby finansowe przedsiębiorstwa. 56
2.7. Majątek trwały. 60
2.8. Majątek obrotowy. 63
2.9. Efekty ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa. 66
Rozdział III Analiza strategiczna przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 70
3.1. Pojęcie, zakres, cele i metody analizy strategicznej. 70
3.2. Silne i słabe strony przedsiębiorstwa 72
3.3. Szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa płynące z otoczenia 73
3.4. Propozycja strategii przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 75
Rozdział IV Kierunki i płaszczyzny restrukturyzacji przedsiębiorstwa CGS BETON POLSKA 78
4.1. Restrukturyzacja podstawowego zakresu działań przedsiębiorstwa 78
4.2. Restrukturyzacja majątku trwałego 83
4.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 87
4.4. Restrukturyzacja prawno-organizacyjna 90
4.5. Restrukturyzacja źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu 92
4.6. Restrukturyzacja finansowa 95
Rozdział V Możliwości i warunki realizacji programu restrukturyzacji 98
5.1. Warunki i ograniczenia procesu restrukturyzacji 98
5.2. Możliwości finansowania restrukturyzacji według zaproponowanych założeń 103
5.3. Prognozowane efekty i skutki restrukturyzacji CGS BETON POLSKA 105
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 110
BIBLIOGRAFIA 112

Reengineering w systemach zarządzania organizacją

Wstęp 3
Rozdział 1. Reengineering w doskonaleniu organizacji 6
1.1. Pojęcie reengineeringu i sytuacje w jakich jest najczęściej stosowany 6
1.2. Przygotowanie do przeprowadzenia reengineeringu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 13
1.3. Zakres reengineeringu 17
Rozdział 2. Proces wprowadzania reengineeringu 27
2.1. Etapy wprowadzania reengineeringu 27
2.2. Kryteria wyboru metodologii w doskonaleniu firmy 35
2.3. Technologia informatyczna w reengineeringu 40
2.4. Reengineering a inne metody usprawnień ze szczególnym uwzględnieniem TQM i benchmarkingu 45
Rozdział 3. Analiza firmy usługowej Leograf Group jako dziedziny badań 63
3.1. Historia i przedmiot działalności firmy Leograf 63
3.2. Struktura firmy Leograf 65
3.3. Zidentyfikowanie procesów 67
3.4. Procesy zaobserwowane w pracy studia 68
3.5. Identyfikacja potrzeb restrukturyzacji procesów w studiu DTP 71
3.6. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych 75
3.7. Wdrożenie 79
Wnioski 84
Bibliografia 88
Spis rysunków i tabel 91

Przewaga konkurencyjna PKS

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I MARKETING USŁUG 4
1. Specyfika usług i jej konsekwencje marketingowe 4
2. Usługodawca i jego sieć powiązań 13
3. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 26
ROZDZIAŁ 2 BADANIE JAKOŚCI USŁUG 36
1. Pojęcie jakości 36
2. Servquality 43
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 55
1. Historia rozwoju przedsiębiorstwa 55
2. Asortyment usługi 58
3. Cele i strategia 66
4. Charakterystyka jakości usług na tle innych firm 69
ROZDZIAŁ 4 ANALIZA JAKOŚCI USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA 74
4.1. Analiza SWOT 74
4.2. Badanie ankietowe 77
4.3. Wnioski 91
ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 97
SPIS RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 99

Przegląd systemów klasy MRP ERP

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola systemu informatycznego we współczesnym przedsiębiorstwie 5
1.1. Modele zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1.1. Otoczenie makroekonomiczne 6
1.1.2. Typy struktur organizacyjnych 10
1.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13
1.2. Znaczenie sieci komputerowych w przedsiębiorstwie 14
1.2.1. Definicja sieci komputerowych 14
1.2.2. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie 15
1.2.3. Rodzaje dostępu do sieci komputerowych 19
1.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania 24
1.3.1. Definicja ZSZ 25
1.3.2. Charakterystyka systemu 27
1.3.3. Podstawowe zadania systemu 32
Rozdział 2. Charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1. Ogólna charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1.1. Ewolucja systemów MRP / ERP 45
2.1.2. Zadania MRP / ERP 48
2.1.3. Korzyści z MRP / ERP 51
2.2. Struktura i funkcjonalność systemów MRP / ERP 52
2.2.1. Fazy projektowania systemu 57
2.2.2. Wdrożenie systemu 57
2.2.3. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 62
2.3. Elementy zintegrowane systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP / ERP 65
Rozdział 3. Analiza funkcjonalności przykładowych systemów MRP / ERP z uwzględnieniem obszaru rachunkowości 67
3.1. eQumak 67
3.1.1. Charakterystyka systemu 67
3.1.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 73
3.1.3. Obszar rachunkowości 73
3.2. J.D.Edwards 5 75
3.2.1. Charakterystyka systemu 76
3.2.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 78
3.2.3. Obszar rachunkowości 78
3.3. SSA MAX 79
3.3.1. Charakterystyka systemu 79
3.3.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 81
3.3.3. Obszar rachunkowości 82
Zakończenie 83
Wykaz literatury 85
Spis tabel i rysunków 88

Budowa systemu obsługi klienta firmy Z

Wstęp
Rozdział I. Obsługa Klienta – aspekt teoretyczny czynników wpływających na jakość relacji z klientem
1. Jakość – ogólny zarys pojęcia
2. Jakość usług a satysfakcja klienta
3. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
4. Kształtowanie satysfakcji klienta
Rozdział II. Budowa strategii obsługi klienta
1. Reakcja Klienta na brak produktu
2. Błędy w strategii obsługi klienta
3. Obsługa Klienta a utrzymanie klienta
4. Wartość lojalnego Klienta
Rozdział III. Budowa systemu obsługi klienta uwzględniającego wymóg podnoszenia poziomu satysfakcji klientów na przykładzie firmy Z
1. Charakterystyka i otoczenie firmy
2. Projekt polepszenia jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów
3. Podejście procesowe w budowie lojalności partnerów handlowych Firmy Z
4. Budowania związków lojalnościowych na przykładzie firmy Z
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Przekształcenia w strukturze organizacyjne

Wstęp 3
1. Struktura organizacyjna firmy. 5
1.1. Pojęcie organizacji i jej struktury. 5
1.2. Czynniki strukturotwórcze w przedsiębiorstwie. 13
1.3. Definiowanie celów. 16
1.4. Otoczenie organizacji. 19
2. Rodzaje i projektowanie struktur organizacyjnych. 24
2.1. Rodzaje struktur organizacyjnych. 24
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Projektowanie skutecznej struktury organizacyjnej. 37
3. Restrukturyzacji organizacji. 44
3.1. Czynniki restrukturyzacji. 44
3.2. Plan restrukturyzacji jako narzędzie dynamizujące proces zarządzania zmianami. 48
3.3. Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 50
3.4. Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie. 54
4. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 60
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa WARS. 60
4.2. Zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału przedsiębiorstwa Wars. 65
4.3. Współpraca stanowisk sztabowych z innymi działami przedsiębiorstwa. 74
4.4. Ocena obecnej struktury organizacyjnej WARS. 80
5. Zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa WARS. 82
5.1. Czynniki determinujące zmiany w strukturze organizacyjnej. 82
5.2. Kierunki, metody i sposoby dokonania zmian w strukturze organizacyjnej i zadaniowej przedsiębiorstwa Wars. 84
5.3. Założenia doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wars SA. 85
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 92
Spis rysunków 93
Spis schematów 94

Pozycja rynkowa firmy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Istota pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
1.2. Metody pomiaru pozycji rynkowej
1.3. Pojęcie jednostek strategicznych przedsiębiorstwa
1.4. Zarządzanie przez jakość a pozycja rynkowa przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA RYNKU SPOŻYWCZEGO
W POLSCE

2.1. Rynek spożywczy w Polsce
2.2. Narzędzia marketingowe stosowane w branży spożywczej
2.3. Perspektywy rozwoju branży spożywczej

ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA PSS ”SPOŁEM” W JELENIEJ GÓRZE

3.1. Historia powstania oraz stan prawny
3.2. Struktura organizacyjna oraz poziom zatrudnienia
3.3. Przedmiot i zakres działania
3.4. Analiza sprzedaży
3.5. Działania PSS Społem w zakresie poprawy jakości

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA POZYCJI RYNKOWEJ PSS „SPOŁEM”
W JELENIEJ GÓRZE

4.1. Misja PSS „Społem” w rynku
4.2. Analiza portfelowa pozycji rynkowej
4.3. Ustalanie strategii marketingowej
4.4. Analiza SWOT
4.5. Ocena działań i perspektywy działania Spółdzielni

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Outplacement jako element restrukturyzacji organizacji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i historia outplacementu 5
1. Definicja outplacementu 5
2. Historia outplacementu 10
2.1. Ewolucja outplacementu na świecie 10
2.2. Rozwój outplacementu w Polsce 16
3. Systematyka outplacementu 21
4. Cele outplacementu 30
ROZDZIAŁ II. Outplacement w praktyce 34
1. Skuteczne rozwiązania w zakresie outplacement 34
2. Korzyści 38
2.1. Dla pracodawcy 38
2.2. Dla pracownika 40
3. Etapy programów outplacementowych 43
ROZDZIAŁ III. Outplacement jako element restrukturyzacji w TP S.A. 51
1. Charakterystyka firmy TP S.A. 51
2. Istota restrukturyzacji w firmie TP SA zatrudnienia w organizacji 55
3. Zastosowanie outplacementu w firmie TP 61
3.1. Założenia i cele outplacementu w TP SA 65
3.2. Realizacja outplacementu w TP SA 69
3.3. Korzyści wprowadzenie outplacementu niektórych TP SA 73
3.4. Słabości outplacementu w TP SA 76
PODSUMOWANIE 79
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 87
SPIS RYSUNKÓW 88