Prace dyplomowe z dziedziny: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Kompleksowe zarządzanie jakością

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota jakości i zarządzania jakością 5
1.1. Klasyczne definicje jakości 5
1.2. Współczesne definicje jakości 10
1.3. Istota zarządzania jakością 17
Rozdział 2. Rola i znaczenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 27
2.1. Idea zarządzania przez jakość 27
2.2. Istota zarządzania w TQM 31
2.3. Uwarunkowania Kompleksowego Zarządzania Jakością 38
2.4. Zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością 44
Rozdział 3. Normalizacja i systemy zarządzania jakością 50
3.1. Powstanie normalizacji systemów jakości 50
3.2. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 53
3.3. Certyfikaty systemów jakości 60
3.3.1. Badania wyrobów dla potrzeb obowiązkowej certyfikacji 63
3.3.2. Ocena systemu jakości dostawcy 64
3.3.3. Nadzór nad stosowaniem certyfikatu 66
3.3.4. Zawieszenie, cofnięcie, unieważnienie certyfikatu 66
3.3.5. Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE 67
3.4. Wdrożenie systemów ISO i TQM źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 69
Rozdział 4. Możliwość wdrożenia Kompleksowego Zarządzania Jakością w Firmie X 77
4.1. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością 77
4.1.1. Cele jakości 79
4.1.2. Polityka jakości 80
4.1.3. Procedury 82
4.2. Program szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników 85
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do systemu zarządzania jakością 86
4.4. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością 89
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 100
Spis rysunków 101

Modele zarządzania jakością

Wstęp 2
Rozdział I. Systemy zarządzania jakością 4
1.1. Istota i zasady TQM 4
1.2. Koncepcja Sześć Sigma 12
1.3. Lean Manufacturing 19
1.4. HACCP, GMP i GHP 20
Rozdział II. ISO 9000:2000 oraz systemy towarzyszące ISO14000 i 18000 26
2.1. ISO 9000:2000 26
2.2. Normy ISO serii 14000 29
2.3. Normy ISO 18000 30
Rozdział III. Systemy oceny jakości 35
3.1. Nagroda im. Malcolma Baldrigea 35
3.2. Model doskonałości w biznesie EFQM 48
3.3. Polska Nagroda Jakości 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67

Leadership – przywództwo w organizacji

Wstęp 3
Rozdział 1. Proces zarządzania organizacją międzynarodową 6
1.1. Istota i specyfika organizacji 6
1.2. Pojęcie i funkcje zarządzania w organizacjach 9
1.3. Struktury organizacyjne, ich klasyfikacja i budowa 15
1.4. Kultura organizacyjna jako czynnik kształtujący tożsamość firmy 32
1.5. Negocjacje międzykulturowe 36
1.6. Rola przywódcy w kontekście struktur organizacyjnych 39
Rozdział 2. Przywództwo w organizacji międzynarodowej 52
2.1. Definicja i zakres przywództwa 52
2.2. Typologia cech przywódczych 55
2.3. Style przewodzenia 62
2.4. Znaczenie kapitału intelektualnego pracowników 64
2.5. Przewodzenie a zarządzanie 71
Rozdział 3. Analiza przywództwa w organizacji X 75
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 75
3.2. Opis metod badawczych 84
3.3. Charakterystyka próby badawczej 88
3.4. Analiza wyników badań 90
Zakończenie 99
Bibliografia 103
Spis tabel i rysunków 106
Załącznik nr 1. Ankieta 107

Możliwość wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:20001 w przedsiębiorstwie

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa – Zakładu Tartacznego
1.1. Przemysł drzewny w Polsce
1.2. Rys historyczny
1.3. Usytuowanie zakładu
1.4. Schemat organizacyjny
1.5. Charakterystyka procesów realizowanych w Zakładzie Tartacznym

Rozdział II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001
2.1. Cel
2.2. Normy PN-EN ISO 9001:2001
2.3. Dokumentacja

Rozdział III. Przebieg procesu wdrożeń systemu w Zakładzie Tartacznym
3.1. Etapy wdrożeń
3.2. Korzyści

Podsumowanie
Zakończenie
Wnioski
Słownik pojęć
Bibliografia

Firmy rodzinne

Wstęp

Rozdział I. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna
1. Firma jako system społeczny
2. Kultura a działalność firm rodzinnych
3. Komunikacja w firmie

Rozdział II Metodologia badań własnych
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Rola kultury organizacyjnej w firmie rodzinnej
1. Charakterystyka terenu badań
2. Analiza wyników badań]
3. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wdrażanie systemu CRM w firmie X reprezentanta sektora MSP w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ANALIZA TEORETYCZNA 7
1.1. CRM, narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem 7
1.2. CRM i proces obsługi klienta 13
1.2.1. Motywy wdrażania systemu CRM 13
1.3. Podstawowe właściwości systemu CRM 20
1.3.1. Elementy systemu CRM 20
ROZDZIAŁ II. OPIS BADANEGO ŚRODOWISKA 23
2.1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 23
2.2. Struktura organizacyjno – prawna firmy 29
2.3. Pozycja firmy na rynku 30
2.4. Systemy informatyczne zastosowane w firmie 33
ROZDZIAŁ III. PREZENTACJA WYNIKÓW 36
3.1. Prezentacja opinii pracowników dotyczących zakresu i priorytetu projektów CRM 36
3.2. Prezentacja wyników badań dotyczących metodyki wdrażania CRM w firmie 41
ROZDZIAŁ IV. WNIOSKI I ZALECENIA 46
4.1. Prezentacja wniosków własnych dotyczących metodyki wdrażania systemów informatycznych w firmie CRM 46
4.2. Podsumowanie i zalecenia własne dotyczące efektywniejszego zastosowania systemu CRM w firmie. 48
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
ANEKS 60

Organizacja i funkcjonowanie działu controllingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji 4
1.2. Rola informacji w zarządzaniu 10
1.3. Współczesne metody usprawniające zarządzanie organizacją 18
Rozdział II. Istota, cele i funkcje controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.1. Koncepcje controllingu 27
2.2. Pojecie i zadania controllingu 29
2.3. Strategiczny wymiar controllingu 35
2.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 40
2.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 45
Rozdział III. Funkcjonowanie controllingu w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 50
3.1. Controlling finansowy i jego narzędzia 50
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 55
3.3. Controlling w marketingu 59
3.4. Controlling w zintegrowanych systemach informacyjnych 65
3.5. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 67
Rozdział IV. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie X 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X 69
4.2. Konieczność zmian w firmie X 70
4.3. Uwarunkowania do wdrożenia controllingu w firmie X 73
4.4. Organizacja controllingu w firmie X 76
4.5. Efekty wdrożenia controllingu w firmie X 82
Zakończenie 86
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 95

prace dyplomowe przesyłamy w edytowalnym formacie docx (Microsoft Word)

Otoczenie konkurencyjne firmy Kogel Polska Sp. z o.o.

Wstęp 2
Rozdział I. Konkurenci jako element otoczenia firmy 3
1. Konkurenci i ich rodzaje 3
2. Czynniki określające natężenie konkurencji 6
3. Negatywne i pozytywne konsekwencje istnienia konkurentów 19
4. Wybrane strategie konkurowania 22
Rozdział II. Metody utrzymania pozycji firmy na konkurencyjnym rynku 28
1. Udział w rynku 28
2. Punktowa ocena czynników osiągania przewagi konkurencyjnej 39
3. Analiza SWOT 45
ROZDZIAŁ III Firma Kogel Polska Sp. z o.o. 52
1. Ogólna charakterystyka firmy Kogel Polska Sp. z o. o. 52
2. Klienci firmy Kogel Polska Sp. z o.o. 59
Rozdział IV Ocena pozycji konkurencyjnej firmy Kogel 62
1. Główni konkurenci firmy 62
2. Silne i mocne strony firmy Kogel Polska Sp. z o.o. na tle głównych konkurentów 69
3. Możliwości utrzymania pozycji konkurencyjnej 75
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i wykresów 84

Analiza i rozwój strategiczny firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa 5
1.1. Współczesne koncepcje zarządzania 5
1.2. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 11
1.3. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 15
1.3.1. Znaczenie analizy strategicznej 15
1.3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 19
1.3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 25
1.3.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 29
Rozdział II. Kształtowanie strategii rozwoju firm 36
2.1. Projektowanie strategii 36
2.2. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 44
2.3. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii 50
Rozdział III. Warunki realizacji strategii firmy Interlex 54
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 54
3.2. Opis środowiska funkcjonowania firmy 57
3.3. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
3.4. Projekt strategii rozwoju firmy 66
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79

Zarządzanie zmianą na przykładzie struktury organizacyjnej

Wstęp

Rozdział I.
Klasyfikacja i rodzaje struktur organizacyjnych

1. Pojęcie i podstawy kształtowania struktury organizacyjnej
2. Klasyczne rodzaje struktur organizacyjnych
3. Elastyczne struktury organizacyjne

Rozdział II.
Zarządzanie zmianą i jej wpływ na strukturę organizacyjna

1. Zarządzanie zmianą – istota i pojęcie
2. Typy i rodzaje zmian
3. Sposoby wdrażania zmian i ich oddziaływanie na strukturę organizacyjna

Rozdział III.
Zmiany struktury organizacyjnej na przykładzie firmy X

1. Ogólna charakterystyka firmy X i jej otoczenia rynkowego
2. Rodzaje struktur organizacyjnych z uwzględnieniem struktury analizowanej firmy
3. Zarządzanie firmą X a rozwój firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów