Prace dyplomowe z kierunku: Zarządzanie

prace dyplomowe z zarządzania

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania

Nowoczesne systemy sprzedaży

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE I SPRZEDAŻ Istota, podstawowe funkcje i formy 5
1.1. Istota i podstawowe funkcje sprzedaży 5
1.2. Metody i techniki sprzedaży 8
1.3. Zarządzanie sprzedażą 9

ROZDZIAŁ II. WYBRANE NOWOCZESNE SYSTEMY I TECHNIKI SPRZEDAŻY 21
2.1. Telemarketing 21
2.2. E-mailing 24
2.3. Internet 26
2.4. Customer Relationship Management (CRM). 29

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ 36
3.1. Stara i nowa rola sprzedawcy 36
3.2. Korzyści płynące ze stosowania nowych metod sprzedaży 43
3.3. Przyszłość zarządzania sprzedażą 45

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55

Metody i techniki zarządzania produkcją

Wstęp 2
Rozdział I. Teoretyczne podstawy zarządzania produkcją 3
1.1 Istota i geneza zarządzania produkcją 3
1.1.1 Produkcja jako system 3
1.1.2 Miejsce zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 4
1.1.3 Wpływ nowych technologii na zarządzanie produkcją 8
1.2 Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie 11
1.2.1 Istota i elementy składowe procesu produkcyjnego 11
1.2.2 Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego 12
1.3 Sterowanie przebiegiem produkcji 14
1.3.1 Sterowanie produkcją jako proces w przedsiębiorstwie 14
1.3.2 Klasyczne i nowoczesne metody sterowania produkcją 15
1.4 Nowoczesne i przyszłościowe metody zarządzania produkcją 20
1.4.1 Przesłanki wprowadzania nowych koncepcji i metod zarządzania produkcją 20
1.4.2 Systemy planowania potrzeb materiałowych (MRP) 22
1.4.3 Japońskie systemy sterowania produkcją: Just – in – Time, Kanban 23
Rozdział II. Charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa przemysłowego PZ Cussons 26
2.1.1 Rys historyczny 26
2.2 Proces produkcji proszków do prania 32
2.2.1 Skład proszków do prania 32
2.2.2 Przebieg i warunki technicznego procesu produkcji proszku do prania Pironex 42
Rozdział III. Analiza i ocena rozwiązań stosowanych w badanym przedsiębiorstwie 70
3.1 Opis i analiza stosowanych metod i rozwiązań 70
3.2 Ocena sprawności stosowanych metod 79
3.3 Propozycje zmian w analizowanym obszarze działalności przedsiębiorstwa 81
Podsumowanie 90
Literatura 91
Spis tabel 94

Małe przedsiębiorstwa rodzinne na przykładzie cukierni

Wstęp 2

Rozdział I. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 4
1.1. Pojęcie małego i średniego przedsiębiorstwa 4
1.2. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw 8
1.3. Rola i znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w gospodarce 17

Rozdział II. Firma rodzinna i jej kultura organizacyjna 21
2.1. Firma jako system społeczny 21
2.2. Kultura a działalność firm rodzinnych 25
2.3. Komunikacja w firmie 30

Rozdział III. Funkcjonowanie rodzinnego przedsiębiorstwa na przykładzie cukierni A. Cieślikowski & M. Trojanowski 37
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 37
3.2. Powstanie, wzrost i rozwój firmy 39
3.3. Analiza działalności firmy 39
3.4. Kierownictwo i personel firmy 42
3.5. Relacje interpersonalne między członkami rodziny w firmie 43

Załączniki 45
Zakończenie 48
Bibliografia 50
Spis rysunków i tabel 53

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie – podstawy terminologii 5
1.2. Funkcje zarządzania 11
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 11
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.3. Rodzaje kierowników i ich role 14
1.4. Władza organizacyjna 18
Rozdział II. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku 25
2.1. Rola strategii organizacyjnej 25
2.1.1. Wizja przedsiębiorstwa 25
2.1.2. Rynki i produkty przedsiębiorstwa 27
2.1.3. Modele działania przedsiębiorstwa 33
2.1.4. Kontekst budowy strategii 34
2.2. Strategia zarządzania w przemyśle węglowym 37
2.2.1. Specyfika przemysłu węglowego 37
2.2.2. Strategie zarządzania w przemyśle węglowym 40
2.2.3. Europejskie przykłady strategii zarządzania w przemyśle węglowym – przykład Anglii i Niemiec 44
Rozdział III. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem węglowym na przykładzie Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1. Charakterystyka Spółki „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 48
3.1.1. Historia 48
3.1.2. Oferta produktowa i sytuacja finansowa 50
3.1.3. Struktura organizacyjna 52
3.1.4. Misja i strategia 56
3.2. Strategia zarządzania Spółką „Lubelski Węgiel Bogdanka” S.A. 57
3.2.1. Opis metody 57
3.2.2. Diagnoza otoczenia 57
3.2.3. Diagnoza otoczenia konkurencyjnego 60
3.2.3. Projektowanie zmian w otoczeniu 62
3.2.4. Środowisko przyrodnicze 62
3.2.5. Strategia rozwoju 63
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Koszty w przedsiębiorstwach na przykładzie Grupy Orange S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka kosztów pracy 4
1.1. Definicja kosztów pracy 8
1.2. Pomiar kosztów pracy 13
1.3. Struktura kosztów pracy 18
1.3.1. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 18
1.3.2. Struktura kosztów pracy według kryterium podmiotowego 24
1.3.3. Struktura kosztów pracy według formy umowy 26
1.4. Ewidencja kosztów pracy 26
Rozdział II. Zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach 28
2.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa 28
2.2. Definicje związane z zatrudnieniem 33
2.2.1. Pracodawca 35
2.2.2. Pracownik 36
2.2.3. Zatrudnienie 37
2.2.4. Czas pracy 39
2.3. Obowiązki pracowników i pracodawców 40
2.4. Bezrobocie 42
Rozdział III. Obciążenia wynagrodzeń 47
3.1. Definicja wynagrodzeń 47
3.2. Sposoby naliczania wynagrodzeń 51
3.3. Obciążenia wynagrodzeń 53
3.4. Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia o pracę 57
Rozdział IV. Analiza kosztów pracy na postawie Grupy Orange S.A. 62
4.1. Charakterystyka spółki 62
4.2. Analiza podstawowych wskaźników spółki 65
4.3. Analiza zatrudnienia i koszty wynagrodzeń 77
Załączniki 88
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel, rysunków i wykresów 97

Koncepcja usprawnienia Systemu Zarządzania w Spółce

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza literaturowa problemu 4
1.1. Struktura organizacyjna – istota i typy struktur 4
1.2. Podejście procesowe w zarządzaniu 12
1.3. System informatyczny 16

Rozdział II. Analiza uwarunkowań funkcjonowania Spółki X 28
2.1. Status prawny i specjalizacja firmy 28
2.2. Asortyment usług, technologia ich realizacji 29
2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 38
2.4. Otoczenie konkurencyjne 39
2.4.1. Dostawcy 39
2.4.2. Odbiorcy 40
2.4.3. Konkurencja 41

Rozdział III. Analiza istniejącego systemu zarządzania Spółki X 57
3.1. Główne procesy realizowane przez Spółkę 57
3.2. Podział funkcji pomiędzy jednostki organizacyjne 63
3.3. System informatyczny 70

Rozdział IV. Propozycje zmian usprawniających System Zarządzania 71
4.1. Koncepcja ułożenia funkcji w procesy Spółki 71
4.2. Propozycja zmian struktury organizacyjnej (podejście procesowe) 77
4.3. Propozycje zmian systemu informatycznego 85

Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110
Spis rysunków 110
Spis fotografii 110

Kluczowe czynniki sukcesu małych firm niszowych

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne firmą 4
1.1. Zarządzanie strategiczne na tle nauki zarządzania nauk o zarządzaniu 4
1.1.1. Istota zarządzania strategicznego 10
1.2. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 13
1.3. Typy strategii dedykowanych małym i średnim firmom 20
1.3.1. M. Porter – strategia koncentracji/niszy 20
1.3.2. Ph. Kotler – specjalizacja rynkowa 22
1.3.3. H.I. Ansoff – strategia penetracji rynku 24
Rozdział II. Strategia niszy 26
2.1. Definicja 26
2.2. Zastosowania strategii niszy 30
2.2.1. Małe firmy 30
2.2.2. Duże firmy 30
2.3. Definiowanie niszy 31
2.4. Rodzaje nisz 32
Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu strategicznym firmą 39
3.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 39
3.2. Analiza mocnych i słabych stron 43
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 47
Rozdział IV. Przykłady firm niszowych 53
4.1. Handlowa 55
4.2. Produkcyjna 56
4.3. Usługowa 58
4.4. Innowacyjna 60
Wnioski 62
Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i rysunków 71

Jakość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich specyfika 3
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 3
1.1. Formy organizacyjno-prawne 7
Rozdział II. Uwarunkowania sukcesu małych i średnich firm 11
2.1. Cele przedsiębiorstwa 11
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 18
Rozdział III. Sposoby utrzymania i doskonalenia jakości w sektorze małych i średnich firm 21
Zakończenie 28
Bibliografia 29

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61