Franchising jako sposób na biznes na przykładzie McDonald’s

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. FRANCHISING – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 5
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu 6
1.2. Definicje franchisingu 9
1.3. Rodzaje i formy franchisingu 18
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych 21

ROZDZIAŁ II. FRANCHISING W POLSCE 26
2.1. Uwarunkowania prawne rozwoju franchisingu w Polsce 26
2.2. Ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce 32
2.3. Wskazówki dla potencjalnego franczyzodawcy i franczyzobiorcy 34
2.4. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce 36

ROZDZIAŁ III. ZARZĄDZANIE FIRMĄ MCDONALD W SYSTEMIE FRANCHISINGOWYM 44
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 45
3.2. Ogólna charakterystyka badanego systemu 46
3.3. Ocena systemu powiązań 46
3.4. Organizacyjny aspekt powiązań 47
3.5. Perspektywy działalności i rozwoju w przyszłości 47

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 64
ANEKS 65

WSTĘP

Przedsiębiorstwo to system otwarty, co oznacza, że jego wzrost i przetrwanie zależą od istniejących obecnie warunków zewnętrznych i tych, które wystąpią w przyszłości. Faktem jest, iż funkcjonowanie przedsiębiorstw dzisiaj ulega zasadniczym zmianom, których głównym wyznacznikiem jest globalizacja w płaszczyźnie gospodarczej i społecznej, czyli tendencja do świadomego kształtowania procesów w skali międzynarodowej i światowej.

Współczesne przedsiębiorstwa borykają się z intensywną konkurencją krajową i zagraniczną, ograniczeniami surowcowymi, cięciami w polityce finansowej państwa, rosnącymi wymaganiami ekologicznymi i ergonomicznymi, zmniejszającą się liczbą miejsc pracy, przyspieszonym procesem starzenia się wyrobów, obniżaniem się kosztów produkcji, itp. Wszystkie te tendencje zachodzące w gospodarce światowej nie ominęły również Polski. Zachodzące przemiany zmusiły je do szukania skutecznych rozwiązań pozwalających utrzymać się na rynku.

W związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia skutków wywołanych licznymi przekształceniami w obrębie elementów makro- i mikroekonomicznych, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych obarczone jest znacznym poziomem ryzyka i niepewności, co z pewnością nie ułatwia rozwiązywania problemów zwłaszcza tych dotyczących przyszłości. Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej, towarzyszącym wszelkim zamierzeniom podejmowanym przez podmioty rynkowe, determinującym jednocześnie końcowy rezultat planowanych działań. Jest niebezpieczeństwem zaistnienia zdarzeń i działań, które uniemożliwiają osiągnięcie celów przedsiębiorstwa, lub realizację założonej strategii działania.

W poszukiwaniu efektywnych form strategicznych menedżerowie decydują się na świadome zarządzanie ryzykiem, czyli opracowują metody i działania zmierzające do optymalizacji ryzyka w funkcjonowaniu firmy i do podejmowania racjonalnych decyzji.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty franchisingu jako sposobu na biznes na przykładzie wybranej firmy. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia: znaczenie marki we współczesnym handlu, definicje franchisingu, rodzaje i formy franchisingu oraz koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych.

Rozdział drugi to franchising w Polsce: ogólna charakterystyka franchisingu w Polsce, tworzenie i rozwój sieci franchisingowych, szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce.

Rozdział trzeci to zarządzanie firmą McDonald’s w systemie franchisingowym: ogólna charakterystyka firmy, ogólna charakterystyka badanego systemu, ocena systemu powiązań, organizacyjny aspekt powiązań oraz perspektywy działalności i rozwoju w przyszłości.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne McDonald’s.