Archiwa tagu: Wstęp pracy dyplomowej

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 5
1.1. Pojęcie i istota strategii 5
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 11
1.4. Rodzaje strategii 14
1.5. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 17
1.5.1. Znaczenie analizy strategicznej 17
1.5.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 18
1.5.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 24
1.5.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II. Profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.1. Ogólna charakterystyka firmy 31
2.1.1. Historia 31
2.1.2. Oferta produktowa 32
2.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 33
2.1.4. Klienci 44

Rozdział III. Ocena dotychczas realizowanej strategii 47

Rozdział IV. Projekt strategii rozwoju dla firmy X Sp. z o.o. 60
4.1. Analiza otoczenia 60
4.2. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
4.3. Plany rozwojowe 65
4.4. Zmiany w ofercie produktowej 68
4.5. Współpraca z klientami 73
4.6. Perspektywy osiągnięcia założonych efektów 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Wstęp pracy dyplomowej

Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie odpowiedniej ścieżki jego wzrostu wymaga wszechstronnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności kierownictwa w dziedzinie zarządzania strategicznego. Zarządzanie to w przedsiębiorstwie polega na podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących: kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć konkurencyjnych, określenia skali i struktury działalności produkcyjno-rynkowej (w tym nowych produktów i rynków), kształtowania rozwoju systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, oddziaływania na wybrane składniki otoczenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne, jako odrębna dyscyplina naukowa, wykształciło się w latach pięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyki. Powstało ono na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii oraz teorii systemów i cybernetyki. Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę kojarzącą i syntetyzującą czynniki, procesy i mechanizmy rozwoju organizacji. Obejmuje ono problematykę natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii oraz strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział drugi to profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.: I. Istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii, strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział trzeci to ocena dotychczas realizowanej strategii.

Rozdział czwarty to projekt strategii rozwoju dla firmy: analiza otoczenia, wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy, plany rozwojowe, zmiany w ofercie produktowej, współpraca z klientami oraz perspektywy osiągnięcia założonych efektów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne X Sp. z o.o.