Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Koszty w prawie bilansowym i podatkowym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Definicje i wprowadzenie do tematu 5
1.1. Identyfikacja kosztów w działalności przedsiębiorstwa 5
1.2. Definicje kosztów 8
1.2.1. Prawo bilansowe 9
1.2.2. Prawo podatkowe 13
1.3. Klasyfikacja kosztów 20
1.4. Podział kosztów 25
ROZDZIAŁ II. Koszty w prawie bilansowym 30
2.1. Koszty w prawie podatkowym 30
2.1.2. Koszty w ustawach podatkowych 33
2.2. Koszty wg MSR 38
2.2.1. Regulacje wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości źródłem globalnych zasad rachunkowości 38
2.2.2. Zasady uznawania typowych kosztów 41
ROZDZIAŁ III. Różnice i wspólne cechy 49
3.1. Różnice trwałe 51
3.2. Różnice okresowe 61
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69
Załączniki 70

Historia rachunkowości

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Powstanie i rozwój rachunkowości 5
1.1. Historia myśli rachunkowości 5
1.2. Funkcje rachunkowości 12
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji 23
ROZDZIAŁ II. Rachunkowość finansowa 27
2.1. Rachunkowość finansowa i jej podział 27
2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych 34
2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej 43
ROZDZIAŁ III. Rachunkowość zarządcza 48
3.1. Podział rachunkowości zarządczej 48
3.2. Cele i zadania rachunkowości zarządczej 56
3.3. Wpływ rachunkowości zarządczej na jednostkę gospodarczą 62
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa np. PGNiG S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
1.1. Ewidencja i aktywów trwałych
1.2. Sposoby ustalenia wartości majątku trwałego
1.3. Amortyzacja środków trwałych
1.4. Wykorzystanie i powiększenie majątku przedsiębiorstwa
Rozdział 2. Wskaźniki oceny gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.1. Ewidencja majątku
2.2. Jakościowe i ilościowe zmiany w środkach trwałych
2.3. Gospodarowanie środkami trwałymi, a wynik finansowy przedsiębiorstwa
2.4. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa
Rozdział 3. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG S.A)
3.1. Historia przedsiębiorstwa
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Zatrudnienie
3.4. Przedmiot działalności
3.5. Sytuacja rynkowa
3.6. Perspektywy i strategia rozwoju działalności
Rozdział 4. Analiza i ocena gospodarowania majątkiem trwałym w Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
4.1. Ogólna charakterystyka wyników działalności w roku sprawozdawczym
4.2. Majątek trwały w strukturze majątku przedsiębiorstwa
4.3. Źródła finansowania majątku trwałego
4.4. Dynamika i struktura majątku trwałego
4.5. Czynniki zmian stanu i struktury majątku trwałego
4.6. Elementy analizy wskaźnikowej efektywności gospodarowania
4.7. Ogólna ocena gospodarowania majątku trwałego na podstawie wyników analizy
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług

Wstęp 3
Rozdział I. Istota systemu podatkowego 5
1.1. Rys historyczny – początki idei opodatkowania 5
1.2. Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego 10
1.3. Metodologia systemu podatkowego 15
1.3.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu 16
1.3.2. Formy opodatkowania składające się na system 18
1.3.3. Instytucje będące egzekutorem ustalonych przez państwo podatków 21
1.4. Wpływ i rola systemu podatkowego w realizacji zadań państwa 23
Rozdział II. Konstrukcja i funkcjonowanie wspólnego podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej 27
2.1. Podstawy prawne i zakres harmonizacji 27
2.2. Podstawowe pojęcia zastosowane w VI Dyrektywie 31
2.3. Funkcjonowanie podatku od wartości dodanej w warunkach rynku Unii Europejskiej 38
Rozdział III. Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 46
3.1. Charakterystyka ogólna 46
3.2. Czynności podlegające opodatkowaniu 50
3.2.1. Sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług 50
3.2.2. Eksport i import towarów 55
3.3. Podmioty opodatkowania 57
3.4. Podstawa opodatkowania 62
3.5. Stawki i zwolnienia podatkowe 64
Rozdział IV. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce na przykładzie spółki „X” z o. o. 68
4.1. Prezentacja spółki „X” 68
4.2. Dokumentacja czynności opodatkowanych podatkiem VAT 72
4.2.1. Faktury VAT 73
4.2.2. Faktury handlowe 75
4.2.3. Faktury i noty korygujące 77
4.3. Zasady ewidencji podatku VAT 79
4.4. Odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego 83
4.5. Okresowe rozliczenie podatku VAT 85
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Ewidencja operacji gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota podatku VAT oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy 4
1.1. Istota, cechy podatku VAT i jego uregulowania prawne 4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 9
1.3. Powstanie obowiązku podatkowego 16
Rozdział II. Dokumentacja operacji gospodarczych i ich ewidencja dla celów rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Golkowicach 22
2.1. Charakterystyka działalności firmy oraz jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym 22
2.2. Dokumentacja operacji gospodarczych 30
2.3. Ewidencja operacji gospodarczych w rejestrach „VAT zakup” i „VAT sprzedaż” 43
Rozdział III. Obliczanie podatku VAT i rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz analiza podatku od towarów i usług w latach 2012-2015 50
3.1. Rodzaje stawek VAT stosowanych w sklepie 50
3.2. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku VAT 53
3.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 59
3.4. Analiza podatku od towarów w latach 2012-2015 63
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71

Ewidencja i rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka rachunku kosztów i jego rola w przedsiębiorstwie 5
1. Pojecie i klasyfikacja kosztów 5
1.1.1. Pojęcie kosztu w rachunkowości bilansowej i podatkowej 6
1.1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.2. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie 13
1.3. Przedmiot i modele rachunku kosztów 19
Rozdział II. Rozwiązania ewidencji kosztów a zasady ustalania wyniku finansowego 25
2.1. Pełna i uproszczona ewidencja kosztów działalności gospodarczej 26
2.1.1. Układy ewidencji kosztów 26
2.1.2. Rozliczanie kosztów pośrednich 27
2.1.3. Ewidencja kosztów zarządu 29
2.1.4. Rozliczanie pozostałych kosztów operacyjnych 30
2.1.5. Rozliczanie kosztów finansowych 32
2.2. Rozliczania międzyokresowe kosztów w świetle ustawy o rachunkowości 33
2.2.1. Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów 33
2.2.2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 37
2.2.3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39
2.3. Zasady ustalania wyniku finansowego 40
2.3.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 40
2.3.2. Metody sporządzania rachunku zysków i strat 43
2.3.3. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych w świetle ustawy o rachunkowości 44
2.3.4. Rozliczanie wyniku finansowego w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 46
Rozdział III. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie działalności gospodarczej X Sp. z o.o. 51
3.1. Charakterystyka X 51
3.1.1. Status prawny i struktura organizacyjna 51
3.1.2. Gospodarka Spółki 53
3.2. Opis Zakładowego Planu Kont stosowanego w Spółce 56
3.2.1. System księgowości i kontroli wewnętrznej w X Sp. z o.o. 56
3.2.2. Zakładowy Plan Kont X Sp. z o.o. 57
3.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów X Sp. z. o.o. 62
3.3.1. Ewidencja kosztów w Spółce 62
3.3.2. Struktura kosztów X Sp. z o.o. 67
3.4. Ocena wpływu kosztów na wyniki finansowe i rozwój Spółki z uwzględnieniem zmian przepisów prawa gospodarczego 74
3.4.1. Analiza wyników działalności Spółki 74
3.4.2. Ocena wpływu zmian w prawie gospodarczym na wyniki finansowe Spółki 80
Zakończenie 83
Bibliografia 84
Spis tabel, rysunków i schematów 86

Analiza informatycznych systemów księgowych

Wstęp 2
Rozdział 1. Systemy informacyjne wspomagające rachunkowość 5
1.1.Definicja rachunkowości 5
1.2.System informacyjny rachunkowości 8
1.3.Podstawowa typologia systemów informacyjnych w obszarze rachunkowości 11
1.3.1.Systemy transakcyjne 12
1.3.2.Systemy wspomagania decyzji 15
1.4.Zewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 22
1.5.Wewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 28
Rozdział 2. Charakterystyka wybranych systemów finansowo- księgowych 33
2.1. System „Symfonia” 33
2.2. System „Płatnik” 38
2.3. System „EWKA” 46
2.4. System „RAKSSQL” 49
2.5. Charakterystyka porównawcza systemów 52
Rozdział 3. System InsERT przykładem standardowego systemu finansowo-księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 55
3.1. Zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 56
3.2. Koncepcje bezpieczeństwa systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 58
3.3. Ogólna charakterystyka systemu InsERT 60
3.4. Funkcje systemu InsERT Rachmistrz GT 67
3.5. Ocena systemu InsERT Rachmistrz GT 73
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Akty prawne 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Rezerwy w rachunkowości

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności gospodarczej a rezerwy 3
1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej 3
1.2. Istota rezerw 13
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencjonowanie rezerw bilansowych 22
2.1. Rezerwy bilansowe 22
2.2. Rezerwy kapitałowe 29
2.3. Rezerwy na zobowiązania 32
2.3.1. Rezerwy na podatek dochodowy 32
2.3.2. Rezerwy na restrukturyzację 37
2.3.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 40
Rozdział III. Rezerwy niebilansowe i ich ewidencja 43
3.1. Korekty wyceny amortyzowanych aktywów trwałych 48
3.2. Odpisy aktualizujące wartości należności 52
3.3 Korekty wartości aktywów inwestycyjnych 56
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i schematów 65

Bilansowa i podatkowa amortyzacja

Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka środków trwałych
1.1. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
1.2. Istota amortyzacji środków trwałych
1.3. Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych
1.4. Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
1.5. Trwała utrata wartości środków trwałych.

Rozdział 2. Amortyzacja w ujęciu prawa bilansowego
2.1. Przedmiot amortyzacji
2.2. Stawki amortyzacji
2.3. Metody amortyzacji
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych
2.5. Wycena bilansowa rzeczowych składników majątku
2.6. Ewidencja księgowa

Rozdział 3. Amortyzacja w prawie podatkowym
3.1. Przepisy określające amortyzację podatkową
3.2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej
3.3. Wyłączenia z amortyzacji środków trwałych
3.4. Ewidencja środków trwałych

Rozdział 4. Amortyzacja w przedsiębiorstwie
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Wartość odtworzeniowa amortyzowanych aktywów
4.3. Amortyzacja w księgach rachunkowych firmy
4.4. Metody i sposoby naliczania amortyzacji środków trwałych
4.5. Ewidencja amortyzacji
4.6. Różnice między amortyzacją stosowaną wg przepisów o rachunkowości a przepisami podatkowymi

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Bilans jako podstawowe źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3
1.1. POJĘCIE I CEL SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 3
1.2. PODSTAWOWE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 9
1.3. CECHY JAKOŚCIOWE I ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 16
ROZDZIAŁ II. BILANS JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23
2.1. POJĘCIE BILANSU 23
2.2. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW 25
2.3. CHARAKTERYSTYKA PASYWÓW 31
2.4. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU I WYCENY JEGO SKŁADNIKÓW 33
ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W BILANSIE 37
3.1. ISTOTA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ 37
3.2. WSTĘPNA OCENA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU 41
3.3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 46
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60