Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Rola amortyzacji w działalności przedsiębiorstwa

trzy najważniejsze rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ II. AMORTYZACJA JAKO KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 3
1. Amortyzacja jako koszt 3
2. Amortyzacja jako koszt działalności przedsiębiorstwa w I kwartale 2006 roku 10

ROZDZIAŁ III. AMORTYZACJA A PODATKI 23
3.1. Podatkowy efekt amortyzacji 23
3.2. Amortyzacja na tle podatkowych rozwiązań systemowych 26

ROZDZIAŁ IV. AMORTYZACJA JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI 42
4.1. Znaczenie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych 42
4.2. Wartość kapitału amortyzacyjnego a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw 50

WNIOSKI 58

Rezerwy na zobowiązania w księgach rachunkowych

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka rezerw 7
1. Ryzyko w działalności gospodarczej 7
2. Źródła tworzenia i ewidencja rezerw 14
3. Rodzaje rezerw 20

Rozdział II. Podstawowe cechy rezerw na zobowiązania 28
1. Przesłanki tworzenia rezerw 28
2. Sposoby szacowania rezerw 32
3. Klasyfikacja rezerw na zobowiązania 34

Rozdział III. Praktyka tworzenia rezerw na zobowiązania w przedsiębiorstwie na przykładzie Orange Polska 47
1. Rezerwa na świadczenia pracownicze i podobne oraz rezerwa na odprawy emerytalne 50
2. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 51
3. Inne rezerwy i podsumowanie 52

Wnioski końcowe 54
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 61

Prezentacja kosztów w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Pojecie, klasyfikacja i ewidencja kosztów 4
1. Definicja kosztów 4
2. Kierunki klasyfikacji kosztów 8
3. Wybrane przekroje klasyfikacyjne kosztów 12
3.1. Koszty w układzie rodzajowym 12
3.2. Koszty według typów działalności 14
3.3. Koszty w układzie funkcjonalnym 16
3.4. Koszty w układzie kalkulacyjnym 17
4. Ewidencja kosztów 19

Rozdział II. Znaczenie rachunku zysków i strat w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa 24
1.Struktura i części składowe sprawozdawczości finansowej według założeń koncepcyjnych 24
2. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat 29
3. Uznawanie kosztów 32
4. Metodyka sporządzania rachunku zysków i strat 37

Rozdział III. Ujęcie kosztów w rachunku zysków i strat 42
1. Koszty działalności operacyjnej 47
2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej 51
3. Koszty finansowe 53
4. Straty nadzwyczajne i obciążenia wyniku finansowego 56

Rozdział IV. Ustalanie wyniku na sprzedaży z działalności operacyjnej metodą porównawczą i kalkulacyjną 61
1. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży produktów metodą porównawczą 61
2. Ustalenie wyniku na operacji sprzedaży metodą kalkulacyjną 64
3. Ustalanie cen przy uwzględnieniu kosztów cyklu zintegrowanego 65

Rozdział V. Prezentacja kosztów działalności na przykładzie rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa Opoczno S.A. 68
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 68
2. Prezentacja wyników w sprawozdawczości finansowej 70
3. Ujecie kosztów działalności w rachunku zysków i strat 74
3.1. Działalność operacyjna i pozostała działalność operacyjna 78
3.2. Działalność finansowa 80
3.3. Efekty zdarzeń nadzwyczajnych i obciążenia wyniku finansowego 81

Załączniki 83
Podsumowanie 85
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89

Polityka rachunkowości w jednostce budżetowej sektora finansów publicznych na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej 3
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych 3
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych 7
1.3. Rachunkowość budżetowa 12
1.3.1. Zasady rachunkowości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.3.3. Obieg i kontrola dokumentów 17
1.3.4. Zakładowy Plan Kont 19
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 24

Rozdział II. Prezentacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 27
1.1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze 27
1.2. Cele i zadania statutowe 31

Rozdział III. Polityka rachunkowości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze 42
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania jednostki 42
3.2. Ewidencja kosztów i przychodów 47
3.3. Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej 53
3.4. Środki specjalne jednostek budżetowych 55
3.5. Sprawozdawczość finansowa 57

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarkę finansową w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKU VAT 4
1.1. Geneza i rozwój podatku VAT 4
1.2. Istota podatku VAT 7
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT 14
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa 20

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI I PRAWA PODATNIKA VAT 27
2.1. Rejestracja podatnika 27
2.2. Wypełnienie dokumentów sprzedaży 29
2.3. Składanie deklaracji 32
2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT 36
2.5. Zwrot podatku VAT 43

ROZDZIAŁ III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 47
3.1. Zadania podatku od towarów i usług 47
3.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i przedsiębiorstwa 51
3.3. Zasady płacenia podatku od towarów i usług w tzw. starych państwach Unii Europejskiej 54

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Podatek od towarów i usług w działalności gospodarczej X

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. PRAWNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1.1. Istota, geneza i podstawa prawna podatku od towarów i usług.
1.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
1.3. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług.
1.4. Stawki i zwolnienia w zakresie VAT.
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.
1.6. Istota podatku należnego i naliczonego.

ROZDZIAŁ 2. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH OBCIĄŻONYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

2.1. Rejestracja podatnika VAT.
2.2. Czynności obciążone podatkiem od towarów i usług.
2.2.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług.
2.2.2. Eksport i import towarów i usług.
2.2.3. Przekazanie lub zużycie towarów i usług.
2.2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT.
2.3. Procedura rozliczeń z tytułu VAT.

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJONOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X

3.1. Charakterystyka badanej jednostki.
3.2. Dokumentacja w zakresie VAT.
3.3. Ewidencja.
3.4. Wpłaty i zwroty podatku VAT.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Środki trwałe jako zasób przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Środki trwałe w regulacjach prawnych 5
1.1 Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2 Klasyfikacja środków trwałych 17
1.3 Środki trwałe w aspekcie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 25

Rozdział II. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 28
2.1 Dokumentacja środków trwałych 28
2.2 Amortyzacja środków trwałych 29
2.3 Ewidencja środków trwałych 40

Rozdział III. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie przedsiębiorstwa Ambra S.A. 46
3.1 Inwentaryzacja środków trwałych 46
3.2 Zarządzanie środkami trwałymi 52
3.3 Środki trwałe a sprawozdanie finansowe 58

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i schematów 71
Załączniki 72

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno- kontrolny przedsiębiorstwa usługowego 4
1.1. Istota, funkcje i zadania rachunkowości 4
1.2. Zasady rachunkowości 11
1.3. Międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie prawo bilansowe 15

Rozdział II. Specyfika działalności w przedsiębiorstwie budowlanym 20
2.1. Cechy charakterystyczne usług budowlanych 20
2.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 35

Rozdział III. Rachunkowość w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Alfa Dach” Sp. z o.o. 40
3.1. Polityka rachunkowości w badanym przedsiębiorstwie 40
3.2. Specyficzne elementy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym 47
3.3.1. Umowy długoterminowe a produkcja w toku 47
3.3.2. Inwentaryzacja robót w toku 50

Zakończenie 53
Spis literatury 55
Spis aktów prawnych 57
Załączniki 58

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania

Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny powstawania odroczonych podatków dochodowych 4
1.1. Księgową i podatkowa interpretacja wyniku podatkowego 5
1.2. Ogólne zasady kwalifikacji operacji wynikowych 11
1.3. Zasady ewidencji podatku dochodowego 14

Rozdział II. Księgowe i podatkowe kategorie bilansowe 21
2.1. Różnice pomiędzy księgową i podatkowa wartością aktywów 22
2.2. Różnice pomiędzy księgową i podatkową wartością pasywów 27
2.3. Sposoby ustalania odroczonego podatku dochodowego 28

Rozdział III. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 35
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 35
3.2. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 38
3.3. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 40
3.4. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 46
3.5. Wynik finansowy i zasady jego ustalania w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
Spis schematów 63
Spis wykresów 64