Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa Inco – Veritas S.A.

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Środki trwałe jako składnik majątku trwałego 5
1.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych 5
1.2. Sposób wyceny 8
1.3. Istota i znaczenie amortyzacji 11
1.4. Metody amortyzacji 14
1.5. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi 21
1.6. Zasady ewidencji 22
Rozdział drugi
Środki trwałe i ich amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 28
2.1. Definicja środka trwałego 28
2.2. Zasady wyceny 30
2.3. Stosowane metody amortyzacji 33
2.4. Różnice w ustalaniu amortyzacji 40
2.5. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniach 44
Rozdział trzeci
Organizacja i funkcjonowanie Inco – Veritas S.A. 50
3.1. Podstawy prawne przedsiębiorstwa 50
3.2. Zasady organizacyjni i funkcjonowania przedsiębiorstwa 53
3.3. Organizacja komórki rachunkowości 59
Rozdział czwarty
Ocena funkcjonowania zasad gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie Inco – Veritas S.A. 61
4.1. Analiza struktury środków trwałych 61
4.2. Sposób ewidencji środków trwałych 67
4.3. Ocena zasad wyceny środków trwałych 71
4.4. Stosowane metody amortyzacji 73
4.5. Różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 80

Książka przychodów i rozchodów jako podstawowy sposób ustalania dochodów dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Sposoby rozliczania się podatników z US
1.1. Ogólna charakterystyka podatku
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych
1.3. Podatki od dochodów
1.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
1.4. Karta podatkowa

Rozdział II. Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
2.1. Warunki uznania księgi za dowód
2.2. Powierzenie księgi biuru rachunkowemu
2.3. Forma księgi
2.4. Zasady dokonywania zapisów
2.5. Komputerowe prowadzenie księgi

Rozdział III. Komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości
3.1. Ogólna charakterystyka programów wykorzystywanych
w uproszczonych formach rachunkowości
3.2. Program Super Księga Podatkowa
3.2.1. Funkcje programu
3.2.2. Przygotowanie programu Super Księga Podatkowa do pracy
w firmie
3.2.3. Obsługa programu przez wielu użytkowników
3.2.4. Archiwizacja danych

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wynagrodzenia – koszty pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Funkcje i rodzaje wynagrodzeń 4
1.1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 5
1.2. Pozostałe dochody pracownicze 10
1.3. Formy płac 17
1.4. Efektywność wynagrodzeń 21
Rozdział II. Zasady wynagradzania 29
2.1. Prawne instrumenty regulacyjne 32
2.1.1. Kodeks pracy – zagadnienia ogólne 33
2.1.2. Układ zbiorowy pracy 37
2.1.3. Regulaminy wynagradzania 39
2.1.4. Umowa o pracę 40
2.2. Społeczne instrumenty kształtowania wynagrodzeń 42
2.2.1. Europejska Karta Społeczna 42
2.2.2. Związki zawodowe 47
2.3. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 48
Rozdział III. Składniki wynagrodzenia za pracę 54
3.1. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 58
3.1.1. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 59
3.1. Struktura wynagrodzenia za pracę 65
3.1.1. Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze) 65
3.1.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 67
3.1.3. Nagrody i wyróżnienia 69
3.1.4.Inne świadczenia związane z pracą 69
3.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 71
3.3. Zmiana uprawnień płacowych 72
Rozdział IV. Wynagrodzenie netto a koszty pracy 75
4.1. Koszty pracy oraz ich klasyfikacja 77
4.2. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 80
4.2.1. Płacowe koszty pracy 81
4.2.2. Ubezpieczeniowe koszty pracy 81
4.2.3. Funduszowe koszty pracy 82
4.2.4. Uwikłane koszty pracy 84
4.3. Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie 85
4.3.1. Koszty pracy a koszty uzyskania przychodu 86
4.3.2. Ubezpieczenia społeczne a podatek dochodowy 88
4.4. Koszty pracy w Polsce 89
Rozdział V. Analiza kosztów pracy 95
5.1. Znacznie wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń w zarządzaniu personelem 96
5.2. Efektywność pracy 101
5.3. Efektywność wynagrodzeń 104
5.3.1. Płaca zasadnicza 105
5.3.2. Premie i nagrody 105
5.3.3. Pozostałe składniki 106
5.4. Kształtowanie efektywnych systemów wynagradzania 107
5.4.1. Efektywność wynagrodzeń 109
5.5. Innowacyjne systemy wynagradzania 110
Zakończenie 115
Załączniki 116
Bibliografia 121

Środki trwałe – ich amortyzacja w pojęciu bilansowym

Wstęp 2
Rozdział I Istota i znaczenie amortyzacji aktywów trwałych 3
1.1. Funkcja i rola aktywów trwałych w przedsiębiorstwie 3
1.2. Istota i klasyfikacja środków trwałych 6
1.3. Istota amortyzacji środków trwałych 9
1.4. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 11
Rozdział II Wycena aktywów trwałych 13
2.1. Wartość początkowa środków trwałych podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych 13
2.2. Zmiany wartości początkowych z tytułu ulepszeń i modernizacji 16
2.3. Aktualizacja wyceny aktywów trwałych 19
Rozdział III. Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego 22
3.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 22
3.2. Metody amortyzacji 24
3.3. Stawki amortyzacyjne 25
3.4. Ewidencja amortyzacji aktywów trwałych 27
Zakończenie 31
Bibliografia 33

Sprawozdawczość finansowa w spółce akcyjnej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAWCZOŚCI 3
1.1. Zasady i funkcje rachunkowości 3
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 9
1.3. Metodyka sporządzania sprawozdawczości finansowej 14
1.4. Konsolidacja sprawozdań finansowych 18
ROZDZIAŁ 2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 26
2.1. Bilans 28
2.2. Rachunek zysków i strat 31
2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 38
2.5.Informacja dodatkowa 41
2.6.Sprawozdanie z działalności jednostki 44
ROZDZIAŁ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ JAKO PODSTAWA OCENY DZIAŁALNOŚCI I PROJEKTOWANIA 47
3.1. Charakterystyka NDF Usługi Finansowe S.A. 47
3.2. Rachunkowość finansowa a zarządcza jako podstawa oceny działalności i projektowania 50
3.3. Badanie sprawozdania finansowego NDF Usługi Finansowe S.A. 52
3.3.1. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 53
3.4. Wskaźniki finansowe 57
3.4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe 57
3.4.2. Prezentacja sprawozdawczości firmy 59
3.4.3. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej 69
3.5. Analiza finansowa 72
PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 77
ZAŁĄCZNIKI 78

Rezerwy w rachunkowości

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE REZERW I ICH RODZAJE 5
1. Przyczyny tworzenia rezerw w rachunkowości 5
2. Charakterystyka rezerw w rachunkowości 7
3. Klasyfikacja rezerw 10
3.1. Rezerwy bilansowe 11
3.2. Rezerwy niebilansowe 29
ROZDZIAŁ II. REZERWY NA PRZEJŚCIOWIĄ RÓŻNICĘ Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 39
1. Przejściowa różnica z tytułu podatku dochodowego 39
2. Dodatnie i ujemne różnice jako obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego netto, jako rezerwy na podatek dochodowy 44
3. Ewidencja rezerw na podatek dochodowy 48
ROZDZIAŁ III. TWORZENIE REZERW PRZEZ FIRMĘ XYZ S.A. W LATACH 2012 – 2015 55
1. Ogólna charakterystyka działalności XYZ S.A. 55
2. Profil działalności 56
3. Wyniki finansowe XYZ S.A. w latach 2012 – 2015 59
4. Tworzenie i ewidencja rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych przez XYZ S.A. 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 71

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa Anda

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Cele i zadania rachunku kosztów 6
1.3. Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 8
1.3.1. Rachunek kosztów zmiennych 8
1.3.2. Rachunek kosztów jakości 9
1.3.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 11
1.3.4. Rachunek kosztów działań 12
1.3.5. Rachunek kosztów docelowych 13
1.4. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 15
ROZDZIAŁ II. BUDŻETOWANIE I CONTROLLING JAKO NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 18
2.1. Istota i zakres budżetowania 18
2.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 21
2.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 25
2.4. Możliwości zastosowania controllingu 29
ROZDZIAŁ III. ZASTOSOWANIE INFORMACJI KOSZTOWYCH
W RACHUNKACH DECYZYJNYCH W ANDA SP. Z O.O. 33
3.1. Charakterystyka działalności Anda Sp. z o.o. 33
3.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów w Anda Sp. z o.o. 35
3.3. Analiza i ocena kosztów działalności Anda Sp. z o.o. 37
3.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów Anda Sp. z o.o. 39
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46

Rachunek kosztów w procesie budżetowania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Cele i zadania rachunku kosztów 6
1.3. Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 8
1.3.1. Rachunek kosztów zmiennych 8
1.3.2. Rachunek kosztów jakości 9
1.3.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 11
1.3.4. Rachunek kosztów działań 12
1.3.5. Rachunek kosztów docelowych 13
1.4. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 15
ROZDZIAŁ II. BUDŻETOWANIE I CONTROLLING JAKO NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 18
2.1. Istota i zakres budżetowania 18
2.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 21
2.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 25
2.4. Możliwości zastosowania controllingu 29
ROZDZIAŁ III. ZASTOSOWANIE INFORMACJI KOSZTOWYCH
W RACHUNKACH DECYZYJNYCH W „EKO-WOD” SP. Z O. O. 33
3.1. Charakterystyka działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 33
3.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów w „Eko-Wod” sp. z o. o. 35
3.3. Analiza i ocena kosztów działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 36
3.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów „Eko-Wod” sp. z o. o. 39
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46

Przychody według rachunkowości i prawa podatkowego na przykładzie Vistula S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Prawo bilansowe a prawo podatkowe 6
1.1. Prawo bilansowe 6
1.2. Prawo podatkowe 18
1.3. Różnice i podobieństwa w prawie bilansowym i podatkowym 24
1.4. Rys historyczny różnicowania się prawa bilansowego i podatkowego 29
ROZDZIAŁ II. Ujęcie przychodów według prawa bilansowego 37
2.1. Przychody w rachunkowości 37
2.2. Klasyfikacja przychodów 42
2.2.1. Przychody ze sprzedaży 44
2.2.2. Przychody finansowe 54
2.2.3. Pozostałe przychody 63
2.3. Szczególne sposoby ustalania przychodów 67
2.4. Ujęcie przychodów w księgach rachunkowych 72
2.5. Prezentacja przychodów w sprawozdaniu finansowym 83
ROZDZIAŁ III. Pojęcie przychodu w świetle prawa podatkowego 86
3.1. Przychody w świetle prawa podatkowego 86
3.2. Klasyfikacja przychodów podatkowych 91
3.2.1. Przychody związane z działalnością gospodarczą 92
3.2.2. Przychody z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie 96
3.2.3. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych 97
3.3. Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy 98
3.4. Zwolnienia podatkowe 100
3.5 Prezentacja przychodów na potrzeby podatkowe 105
ROZDZIAŁ IV. Identyfikacja przychodów w świetle rachunkowości na przykładzie Vistula S.A. 114
4.1. Charakterystyka działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 114
4.2. Prezentacja przychodów przedsiębiorstwa 116
4.2.1. Rachunek zysków i strat 116
4.2.2. Struktura przychodów 118
4.2.3. Podatkowe ujęcie przychodów 123
4.3. Podsumowanie 124
ZAKOŃCZENIE 128
BIBLIOGRAFIA 132
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 138

Przegląd systemów klasy MRP ERP

Wstęp 3
Rozdział 1. Rola systemu informatycznego we współczesnym przedsiębiorstwie 5
1.1. Modele zarządzania przedsiębiorstwem 5
1.1.1. Otoczenie makroekonomiczne 6
1.1.2. Typy struktur organizacyjnych 10
1.1.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem 13
1.2. Znaczenie sieci komputerowych w przedsiębiorstwie 14
1.2.1. Definicja sieci komputerowych 14
1.2.2. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie 15
1.2.3. Rodzaje dostępu do sieci komputerowych 19
1.3. Zintegrowane Systemy Zarządzania 24
1.3.1. Definicja ZSZ 25
1.3.2. Charakterystyka systemu 27
1.3.3. Podstawowe zadania systemu 32
Rozdział 2. Charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1. Ogólna charakterystyka systemów MRP / ERP 42
2.1.1. Ewolucja systemów MRP / ERP 45
2.1.2. Zadania MRP / ERP 48
2.1.3. Korzyści z MRP / ERP 51
2.2. Struktura i funkcjonalność systemów MRP / ERP 52
2.2.1. Fazy projektowania systemu 57
2.2.2. Wdrożenie systemu 57
2.2.3. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego 62
2.3. Elementy zintegrowane systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP / ERP 65
Rozdział 3. Analiza funkcjonalności przykładowych systemów MRP / ERP z uwzględnieniem obszaru rachunkowości 67
3.1. eQumak 67
3.1.1. Charakterystyka systemu 67
3.1.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 73
3.1.3. Obszar rachunkowości 73
3.2. J.D.Edwards 5 75
3.2.1. Charakterystyka systemu 76
3.2.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 78
3.2.3. Obszar rachunkowości 78
3.3. SSA MAX 79
3.3.1. Charakterystyka systemu 79
3.3.2. Proces wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie 81
3.3.3. Obszar rachunkowości 82
Zakończenie 83
Wykaz literatury 85
Spis tabel i rysunków 88