Rachunkowość w organizacji pozarządowej na przykładzie badanej jednostki

Wstęp 2

Rozdział I. Polityka rachunkowości 4
1.1. Zasady rachunkowości a polityka rachunkowości 4
1.2. Specyfika badanej jednostki 18

Rozdział II. Zakładowy Plan kont w badanej jednostce 25
2.1. Udokumentowanie ksiąg rachunkowych 25
2.2. Plan kont 35
2.3. Dokumentowanie operacji gospodarczych 39

Rozdział III. Sprawozdawczość badanej jednostki 43
3.1. Sprawozdawczość finansowa badanej jednostki 43
3.1.1. Bilans 45
3.1.2. Rachunek wyników oraz rachunek zysków i strat 48
3.1.3. Informacja dodatkowa 50
3.2. Sprawozdawczość merytoryczna 53

Załączniki 57
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Niniejsza praca ma na celu prezentację zasad prowadzenia rachunkowości organizacji użytku publicznego –  w aspekcie teoretycznym i praktycznym

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W pierwszej części pracy, nt. Polityka rachunkowości autor omówił specyfikę polityki rachunkowości Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w świetle wytycznych prawa bilansowego.

Drugi rozdział pracy, nt. Zakładowy Plan kont w badanej jednostce omawia kwestie dokumentowania działalności gospodarczej Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” w świetle wytycznych prawa bilansowego.

Trzecia część pracy nt. Sprawozdawczość badanej jednostki autor poświęcił kwestiom sporządzania sprawozdawczości finansowej i merytorycznej przez Fundację Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton.