Środki trwałe w porównaniu pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości a Ustawą o rachunkowości

Wstęp

1. Charakterystyka środków trwałych w Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MST 16) i w ustawie o rachunkowości
1.1. Pojęcie i istota .środków trwałych
1.2.Wycenia
1.3.Amortyzacja
1.4. Inwentaryzacja
1.5. Wzrost wartości
1.6. Spadek wartości.

2. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych
2.1. Zasady klasyfikacji środków trwałych
2.2. Prezentacja w sprawozdaniach finansowych środków trwałych
2.3. Dokumentacja środków trwałych
2.4. Ewidencja środków trwałych

3. Porównanie przepisów dotyczących ś.t. w ustawie o rachunkowości a MSSR
1.1. Elementy wspólne
1.2. Elementy rozbieżne
1.3. Elementy nieuregulowane

4. Prezentacja środków trwałych w firmie X
4.1. Charakterystyka
4.2. Ujęcie według ustawy
4.3. Ujęcie według MSSR
4.4. Wpływ różnic na wynik

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Jednostka gospodarcza formułując własną politykę rachunkowości ma prawo korzystać nie tylko z rozwiązań dopuszczonych normami ustawy o rachunkowości, lecz równocześnie – w przypadku zagadnień nieuregulowanych – z przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Polityka rachunkowości oznacza stosowanie przez zarząd przedsiębiorstwa w sporządzaniu sprawozdań finansowych specyficznych zasad, konwencji, reguł i praktyk dobranych odpowiednio do odwzorowania jego rzeczywistej pozycji finansowej, dochodowej i dokonań. W przypadkach, w których prawo lub standardy przewidują alternatywne zasady, to należy ujawniać zastosowaną politykę polegającą na wyborze pomiędzy przewidzianymi zasadami. Selekcja tych zasad powinna być dokonywana w świetle realizacji celu, jakiemu służą sprawozdania finansowe, przy zachowaniu jakościowych charakterystyk, a w szczególności istotności informacji i jej wiarygodności. Tak więc wybór polityki rachunkowości jest prawem przedsiębiorstwa, jednak aby z niego umiejętnie korzystać należy uświadomić sobie wpływ określonej polityki na wynik tudzież majątkową oraz finansową sytuację.

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniom klasyfikacji, ewidencji i dokumentacji środków trwałych w świetle ustaleń ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Celem pracy jest zrozumienie sprecyzowanie zasad prawidłowości księgowania, ewidencji i amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie.

Struktura pracy składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to wprowadzenie do rozważań. Dokonano tu ogólnej charakterystyki środków trwałych. Przedstawiono definicję środków trwałych oraz omówiono zasadnicze zagadnienia powiązane z tematyka środków trwałych, mianowicie: wycenę, amortyzację, inwentaryzację oraz zmiany wartości bilansowej – „in plus” oraz „in inus”.

Rozdział drugi stanowi ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Wskazano tu także cechy środków trwałych oraz dokonano ich klasyfikacji.

W rozdziale trzecim dokonano analizy porównania przepisów dotyczących środków trwałych w ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Rozdział czwarty stanowi część empiryczną niniejszej pracy. W rozdziale  dokonano analizy środków trwałych w świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a także wykazano wpływ wynikłych różnic na jego wynik finansowy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty artykuły zamieszczone w bogatej literaturze, prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.