Wpływ przejścia na MSR/MSSF na ocenę sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostki

Wstęp 3

Rozdział I. Koncepcja rachunkowości MSR/MSSF 5
1.1. Historia MSR/MSSF 5
1.2. Cele – harmonizacja rachunkowości 18

Rozdział II. Charakterystyka niektórych ważniejszych MSR 26
2.1. Środki trwałe 26
2.2. Zapasy 29
2.3. Różnice kursowe 32
2.4. Instrumenty finansowe 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy RAFAKO 42
3.1. Historia i profil działalności 42
3.2. Oferta 47
3.3. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe 51
3.3.1. Przychody ze sprzedaży i ich struktura 51
3.3.2. Koszty działalności i ich struktura 57

Rozdział IV. Wpływ MSR na bilans i rachunek zysków i strat RAFAKO w latach 2011-2016 60
4.1. Podstawowe zasady rachunkowości 60
4.2. Różnice pomiędzy polskimi standardami rachunkowości, a międzynarodowymi standardami rachunkowości 72
4.2.1. Lata 2011 – 2012 72
4.2.2. Lata 2013 – 2014 74
4.2.3. Lata 2015 – 2016 77

Załączniki 78
Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków 96