Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń i ich ewidencja

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rodzaje rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzenia 6
1.1. Pojęcie wynagrodzenia 6
1.2. Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy 6
1.2.1. Układ zbiorowy 7
1.2.2. Regulamin pracy 8
1.3. Zasady zatrudniania pracowników wynikające z aktów normatywnych 9
1.3.1. Stosunek pracy – pojęcie ogólne 9
1.3.2. Podmioty stosunku pracy 10
1.3.3. Powstanie stosunku pracy – umowa o pracę 10
1.3.4. Inne podstawy nawiązywania stosunków pracy 11
1.3.5. Zobowiązania wynikające ze stosunku pracy 11
1.4. Zasady wynagradzania z tytułu zawartego stosunku pracy 13
1.4.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 14
1.4.2. Sposób regulowania wynagrodzenia za pracę 15
1.4.3. Podstawowe elementy wynagrodzenia 15
1.4.4. Typowe potrącenia z wynagrodzeń 17
1.4.5. Narzuty na wynagrodzenia 19
1.4.6. Inne świadczenia związane z pracą 19
1.4.7. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 21
1.4.8. Ochrona wynagrodzeń za pracę 22
1.4.9. Świadczenia związane z niewypłacalnością pracodawcy 23
1.4.10. Urlopy wypoczynkowe 24
1.5. Ochrona pracujących kobiet 24
1.6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 28
1.6.1. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 28
1.6.2. Odpowiedzialność zakładu pracy za wypadki 29
1.6.3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 29
1.7. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 29
1.7.1. Wykroczenie przeciwko prawom pracownika 29
1.7.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenie przeciwko prawom pracownika 31
1.8. Rozwiązanie stosunku pracy 33
1.9. Świadectwo pracy 33

Rozdział II. Pomiar, dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników 35
2.1. Dokumentacja płac 35
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja księgowa 35
2.1.2. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS 36
2.2. Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 42
2.3. Rozrachunki z ZUS i ich ewidencja 45
2.3.1. Zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne 48
2.3.2. Obowiązek ubezpieczeń społecznych 49
2.3.3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 52
2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 54

Rozdział III. Inne rozrachunki z pracownikami 56
3.1. Zasady wypłat i zwrotu zaliczek pobranych przez pracownika 56
3.2. Pożyczki z ZFŚS 59
3.3. Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy 67
3.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 71
3.4.1. Należności dochodzone na drodze sądowej 71
3.4.2. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 82