Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja środków trwałych 5
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 7
1.2. Klasyfikacja środków trwałych 13
1.3. Wycena środków trwałych 17
1.4. Amortyzacja środków trwałych 21

Rozdział II. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 28
2.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 28
2.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 30
2.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 30
2.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 35
2.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 41
2.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 46

Rozdział III. Środki trwałe w przedsiębiorstwie X S.A. 48
3.1. Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa 48
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe 53
3.3. Wartości niematerialne i prawne 56
3.4. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 58
3.5. Wycena środków trwałych 59
3.6. Ewidencja środków trwałych 60

Zakończenie 63
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis schematów 67
Spis rysunków 68
Spis wykresów 69
Streszczenie 70
Załączniki 72