Amortyzacja jako instrument polityki przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Przedmiot i podmiot amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 5
1.1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2. Istota, funkcje i zasady amortyzacji 8
1.3. Przedmiot amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego 14
1.4. Ustalenie wartości początkowej jako podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych 21
1.5. Fizyczne i ekonomiczne zużycie środków trwałych 24
1.6. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w świetle prawa bilansowego i podatkowego 26

Rozdział II. Zasady i metody wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 29
2.1. Ogólne zasady amortyzacji 29
2.2. Metody amortyzacji 32
2.2.1. Metody amortyzacji według prawa bilansowego 32
2.2.2. Metody amortyzacji według prawa podatkowego 36
2.3. Wpływ amortyzacji na kształtowanie wyniku finansowego i rozwój firmy 42

Rozdział III. Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa 48
3.1. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 48
3.2. Wpływ metod amortyzacyjnych na kształtowanie wyniku finansowego 53

Rozdział IV. Charakterystyka majątku trwałego na przykładzie przedsiębiorstwa CENTROZAP S.A. 58
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 58
4.2. Struktura majątku trwałego i źródła jego pochodzenia 60
4.3. Przedmioty podlegające amortyzacji 70
4.4. Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 72
4.4.1. Zasady gospodarowania środkami trwałymi 72
4.4.2. Analiza efektywności wykorzystania środków trwałych 73
4.5. Sytuacja finansowa badanego przedsiębiorstwa 76

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załącznik 85