Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania

Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny powstawania odroczonych podatków dochodowych 4
1.1. Księgową i podatkowa interpretacja wyniku podatkowego 5
1.2. Ogólne zasady kwalifikacji operacji wynikowych 11
1.3. Zasady ewidencji podatku dochodowego 14

Rozdział II. Księgowe i podatkowe kategorie bilansowe 21
2.1. Różnice pomiędzy księgową i podatkowa wartością aktywów 22
2.2. Różnice pomiędzy księgową i podatkową wartością pasywów 27
2.3. Sposoby ustalania odroczonego podatku dochodowego 28

Rozdział III. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 35
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 35
3.2. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 38
3.3. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 40
3.4. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 46
3.5. Wynik finansowy i zasady jego ustalania w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
Spis schematów 63
Spis wykresów 64

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota, pojęcie i rodzaje podatków 4
1. Pojęcie podatku 4
2. Elementy konstrukcji podatku 7
3. Klasyfikacja podatków 13
4. Zasady podatkowe 15
Rozdział II. Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegających opodatkowaniu 18
1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 18
2. Przychody ze stosunku służbowego 22
3. Przychody z działalności wykonywanej osobiście 25
4. Pozostałe źródła przychodów 29
Rozdział III. Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania 32
1. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu w latach 2006-2007 32
2. Odliczenia od dochodu i podatku w latach 2006 – 2007 36
Rozdział IV. Zasady naliczania i regulowania zobowiązań podatkowych 48
1. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników 48
2. Zeznania podatkowe 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65

Metody amortyzacji majątku trwałego na przykładzie Sokołów S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka majątku trwałego 4
1.1. Definicja majątku trwałego 4
1.2. Podział majątku trwałego 13
1.3. Księgowe ujęcie majątku trwałego 18
Rozdział 2. Metody amortyzacji środków trwałych 25
2.1. Metoda liniowa 31
2.2. Metoda degresywna 33
2.3. Metoda obniżonych stawek 36
2.4. Metoda progresywna 37
2.5. Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych 39
Rozdział 3. Amortyzacja środków trwałych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w latach 2003-2005 44
3.1. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego 44
3.2. Stan rzeczowych aktywów trwałych 51
3.3. Analiza majątku trwałego 53
3.4. Gospodarowanie środkami trwałymi i metody ich amortyzacji 56
Rozdział 4. Wpływ stosowanych metod amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego 62
4.1. Metody amortyzacji środków trwałych w firmie Sokołów S.A. 62
4.2. Porównanie metody liniowej i degresywnej na przykładzie środków trwałych firmy Sokołów S.A. 62
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Koszty w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie kosztu 4
1. Definicja kosztu 5
2. Koszt, a przychód, strata ,wydatek i związany z nimi zysk przedsiębiorstwa 8
3. Klasyfikacja kosztów 14
Rozdział II. Metody analizy i kontroli kosztów 21
1. Koszty w okresach długim i krótkim 21
2. Metody określania kosztów stałych i zmiennych 23
3. Kontrola kosztów 28
Rozdział III Modele rachunku kosztów 34
1. Podstawowe modele rachunku kosztów 36
2. Modele rachunku kosztów w różnym ujęciu standardów kosztowych 42
3. Ewidencja kosztów i wybór wariantu rachunku kosztów 45
Rozdział IV Kalkulacja kosztów 48
1. Rodzaje kalkulacji 48
2. Metody kalkulacji 52
3. Nowe metody kalkulacji 53
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis rysunków i tabel 61

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Koszty i ich rachunek w systemie rachunkowości 4
1. Istota, zadania i funkcje współczesnej rachunkowości 4
2. Koszty jako kategoria ekonomiczna 10
3. Klasyfikacja kosztów 13
4. Pojęcie, zadania i rodzaje rachunku kosztów 18

ROZDZIAŁ II. Wpływ wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej 24
1. Pojęcie zdolności produkcyjnej oraz problemy jej wykorzystania 24
2. Związek klasyfikacji kosztów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 30
3. Pojęcie i ustalanie kosztu wytwarzania w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 37

ROZDZIAŁ III. Warunki ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 42
1. Problemy określania zdolności produkcyjnych 42
2. Kryteria w zakresie dokumentacji operacyjnej wykorzystania zdolności produkcyjnych 46
3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych 52

Rozdział IV. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce Stalprodukt S.A. 61
1. Ogólna charakterystyka podmiotu 61
2. Przebieg procesu produkcyjnego 65
3. Zdolności produkcyjne na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 69
4. Pomiar i dokumentacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 70
5. Pomiar kosztów niewykorzystanych zdolności oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych 72
6. Wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wynik finansowy badanego podmiotu 78

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 87

Konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie Grupy X S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty prawne konsolidacyjnych sprawozdań finansowych 4
1. Regulacje Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości a odniesienie do regulacji polskich 4
2. Cel konsolidacji sprawozdań 12
3. Rodzaje metod konsolidacji 14
3.1. Metoda pełna 16
3.2. Metoda proporcjonalna 17
3.3. Metoda praw własności 18
4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 19
Rozdział II. Charakterystyka Grupy X S.A. 24
1. Historia powstania Grupy 24
2. Oferta grupy 26
Rozdział III. Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy X S.A. 31
1. Wyniki finansowe grupy 31
2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych grupy 34
3. Konsolidacja sprawozdawczości finansowej  37
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 49

Idea działalności Regionalnych Izb Rozrachunkowych

Wstęp 2
Rozdział I. Powstanie i zakres działania RIO 4
1. Geneza regionalnych izb obrachunkowych 4
2. Zakres działalności regionalnych izb obrachunkowych 5
Rozdział II. Organizacja i zasady działania RIO 11
1. Krajowa Rada RIO 22
2. Komisje Krajowej Rady RIO 23
Rozdział III. Zadania i funkcje RIO 27
3.1. Działalność nadzorcza 28
3.2. Działalność kontrolna 31
3.3. Działalność opiniodawcza 34
3.4. Działalność informacyjna i szkoleniowa 38
Rozdział IV. Środki nadzoru 40
4.1. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 40
4.2. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 49
Zakończenie 55
Bibliografia 57

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Miejsce i rola przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw 5
1.2. Istota i zadania przedsiębiorstw 8
1.3. Pojęcie i rozwój małych firm 13
1.4. Znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki narodowej 18

Rozdział II. Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 28
2.1. Rola i zadania rachunkowości w działalności przedsiębiorstwa 28
2.2. Podstawy prawne i charakterystyka 34
2.3. Rodzaje ewidencji działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 39

Rozdział III. Podatkowa księga przychodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw 47
3.1. Podstawy prawne, zasady prowadzenia, charakterystyka 47
3.2. Księga podatkowa a inne formy ewidencji i rozliczeń podatkowych 61
3.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 70

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 83