Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Płynność finansowa – windykacja należności

Wstęp
Rozdział I. Istota płynności finansowej i sposoby zarządzania finansami
1.1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
1.2. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa
1.3. Problemy płynności finansowej
1.4. Taktyka i strategia zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie
Rozdział II. Narzędzia (instrumenty) zarządzania płynnością finansową
2.1. Istota zarządzania kapitałem obrotowym
2.2. Zarządzanie zapasami
2.3. Zarządzanie należnościami
2.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi
Rozdział III. Badanie płynności finansowej
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa i przyjętych zasad rachunkowości
3.2. Prezentacja wyników finansowych przedsiębiorstwa
3.3. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
3.4. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Planowanie, dokumentacja, ewidencja i analiza przychodów i wydatków

Wstęp 2
Rozdział I. Rola planu finansowego w działalności placówek oświatowych 4
1.1. Oświatowe jednostki budżetowe 4
1.2. Zasady sporządzania planu finansowego oświatowej jednostki budżetowej 9
1.3. Sprawozdawczość finansowa oświatowej jednostki budżetowej 14
Rozdział II. Planowanie i kontrola dochodów i wydatków w X 22
1.1. Zadania X w Koninie 22
1.2. Organizacja X w Koninie 25
1.3. Zadania działu księgowości X w Koninie 31
1.4. System księgowy X w Koninie 35
Rozdział III. Analiza planu finansowego X w Koninie 44
1.1. Dokumentacja sprawozdawcza X w Koninie 44
1.2. Planowanie dochodów i wydatków w X w Koninie 48
1.3. Dokumentacja wydatkowa środków finansowych X w Koninie 56
1.4. Analiza elementów planu finansowego X w Koninie 66
Rozdział V. Analiza realizacji planu finansowego w roku 2003 w X w Koninie 70
1.1. Analiza wykonania planu finansowego w roku 2011 70
1.2. Analiza realizacji planowanego budżetu w roku 2012 77
1.3. Wykonanie planu finansowego za rok 2013 84
Rozdział VI. Podsumowanie 90
Zakończenie 99
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 105

Pełna księgowość

Wstęp 3
Rozdział I. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 5
1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów 5
2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów 9
3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów 13
4. Zasady ewidencji w książce przychodów i rozchodów 19
4.1. Ewidencja zakupu 22
4.2. Ewidencja sprzedaży 23
4.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 25
4.4. Ewidencja wyposażenia 28
Rozdział II. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość 34
1. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów 34
2. Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego pochodzenia 38
3. Budowa zakładowego planu kont 42
4. Określenie wartości zinwentaryzoanych składników majątku i sporządzenie bilansu otwarcia 48
Rozdział III. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość w praktyce 52
1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego 52
2. Wycena składników aktywów i pasywów 59
3. Sporządzenie bilansu zamknięcia 67
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78

Ocena stosowania Rachunku Kosztów

WSTĘP 2
Rozdział I. Teoretyczne zagadnienie kosztów 4
1.1. Pojęcie i zakres kosztów 4
1.2. Klasyfikacja kosztów 10
1.3. Etapy i metody rozliczania kosztów 19
1.4. Zadania i funkcje kosztów 22
Rozdział II. Rachunek kosztów Zakładu Opieki Zdrowotnej 26
2.1. Szpital w X jako podmiot rachunku kosztów 26
2.2. Zasady rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych 31
2.3. Gromadzenie i weryfikacja danych kosztowych i rozliczanie 36
Rozdział III. Funkcjonowanie Rachunku kosztów w SP ZZOZ w X 40
3.1. Charakterystyka i elementy rachunku kosztów w Służbie Zdrowia 40
3.2. Czynniki kształtujące koszty usług medycznych 46
3.3. Wpływ specyfiki działalności jednostki opieki zdrowotnej na budowę rachunku kosztów 53
UWAGI KOŃCOWE 59
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL i SCHEMATÓW 67

Koszty reprezentacji i reklamy a kształtowanie wyniku finansowego

Wstęp 4
Rozdział 1. Identyfikacja przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Definicja przychodów związanych z działalnością gospodarczą 6
1.2. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów 11
1.2.1. Udokumentowanie poniesienia kosztu 14
1.2.2. Koszty w walutach obcych 14
1.3. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 16
1.4. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego 23
Rozdział 2. Księgowe i podatkowe ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.1. Księgowe ujecie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 27
2.2. Dochód podatkowy a zysk brutto 31
2.3. Podatkowe ujęcie dochodu/straty z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 38
2.4. Ustalanie podstawy opodatkowania 44
Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem kosztów reprezentacji i reklamy 46
3.1. Definicja pojęcia reprezentacji i reklamy 46
3.2. Koszty reprezentacji i reklamy w podatku dochodowym 54
3.2.1. Wydatki na reprezentację 54
3.2.2. Wydatki na reklamę 55
3.2.3. Reklama publiczna i niepubliczna 56
3.2.4. Limit wydatków 59
3.3. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 62
3.4. Dokumentacja działań marketingowych 64
Rozdział 4. Reprezentacja i reklama w prawie farmaceutycznym 66
4.1. Miejsce reklamy leków i usług medycznych w przepisach prawa farmaceutycznego 66
4.2. Ograniczenia reklamy i reprezentacji w branży farmaceutycznej 67
4.3. Reklama w branży farmaceutycznej a ograniczenia podatkowe 73
4.4. Wpływ kosztów reprezentacji i reklamy na wynik finansowy podmiotu działającego na podstawie prawa farmaceutycznego 75
4.4.1. Założenia przyjęte do analizy 75
4.4.2. Wpływ przepisów podatkowych na budżet 77
4.4.3. Wyliczenie budżetu akcji 79
4.4.4. Ocena poszczególnych wariantów i ich wpływ na wynik finansowy 82
Zakończenie 85
Literatura 87

Karta podatkowa jako uproszczona forma opodatkowania

Wstęp 3
Rozdział I. Działalność gospodarcza i formy jej opodatkowania 5
1. Pojęcie i istota działalności gospodarczej 5
2. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych 13
2.1. Zasady ogólne 13
2.2. Opodatkowanie w formie ryczałtu 19
Rozdział II. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową 33
1. Ogólna charakterystyka karty podatkowej 33
2. Prowadzenie ksiąg, składanie zeznań i deklaracji 39
3. Wysokość podatku i stawki karty podatkowej – kryteria i preferencje 43
4. Warunki pozwalające na opodatkowanie działalności gospodarczej karta podatkową 50
Rozdział III. Organa podatkowe i ich rola w ustalaniu karty podatkowej 59
1. Procedury zachowania podatnika opodatkowanego kartą podatkową 59
2. Obniżenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej 73
3. Obowiązki wynikające z prawa podatkowego dotyczące podatników karty podatkowej 75
Rozdział IV. Wady i zalety karty podatkowej 81
1. Zalety opodatkowania kartą podatkową 81
1.1. Ulgi podatkowe 82
1 2. Obniżenia stawek karty podatkowej 83
1.3. Obniżenie podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne 85
1.4. Zwolnienie z obowiązku podatkowego 85
2. Wady opodatkowania kartą podatkową 86
3. Wpływy z podatku karty podatkowej we Wrocławiu na tle sumy wpływów z tytułu karty podatkowej w kraju w latach 2000 – 2002 88
3.1. Wpływy z tytułu karty podatkowej w Polsce w latach 2000 – 200 88
3.2. Karta podatkowa w systemie dochodów gminy Wrocław 89
Zakończenie 92
Bibliografia 95
Spis tabel 97

Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 11
3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 16
3.1. Definicja zapasów 16
3.2. Dokumentacja 20
3.3. Ewidencja księgowa 22
1.4. Sprawozdawczość 26
ROZDZIAŁ II. Gospodarka magazynowa w jednostkach gospodarczych
i instrumenty jej zarządzania 29
1. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 29
1.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 29
1.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 33
1.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 39
1.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 48
ROZDZIAŁ III. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 54
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 54
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 66
ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81

Ewidencja i identyfikacja należności i roszczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Identyfikacja i ewidencja należności i roszczeń 4
1.1. Miejsce należności w majątku przedsiębiorstwa 4
1.2. Wycena należności 9
1.3. Ewidencja należności 13
1.4. Roszczenia jako specyficzne kategorie należności 18
Rozdział II. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa 23
2.1. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Zasady polityki kredytowej wobec odbiorców 28
2.3. Sposoby zabezpieczania należności 30
2.4. Zasady windykacji należności 38
Rozdział III. Metody monitorowania należności przedsiębiorstwa 44
3.1. Metody oceny poziomu należności 44
3.2. Sposoby ustalania okresu inkasa należności 52
3.3. Zastosowanie opustów cenowych 56
3.4. Optymalizacja parametrów polityki kredytowej 59
Rozdział IV. 67
Ocena metod zarządzania należnościami i zobowiązaniami na przykładzie spółki akcyjnej Wilbo 67
4.1. Prezentacja spółki Wilbo S. A. 67
4.2. Polityka kredytowa spółki Wilbo S. A. 72
4.3. Metody inkasa należności spółce Wilbo S. A. 77
4.4. Ocena metod zarządzania należnościami spółki Wilbo S. A. 79
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90

Gospodarowanie środkami trwałymi

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 5
1.2. Historia przedsiębiorstwa 12
1.3. Pojęcie środków trwałych 13
1.4. Podatkowe ujęcie środków trwałych 20
1.5. Bilansowe ujęcie środków trwałych 21
1.5.1. Kontrola 22
1.5.2. Przeznaczenie na potrzeby jednostki 22
1.5.3. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności 23
1.5.4. Kompletność i zdatność do użytku 23
1.6. Podział i ewidencja środków trwałych 25
1.6.1. Klasyfikacja środków trwałych na potrzeby ewidencji 25
1.6.2. Ewidencja nabycia środków trwałych 28
1.6.3. Ewidencja otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego 30
1.6.4. Ewidencja odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 32
1.7. Wycena i sposób prezentacji środków trwałych 35
Rozdział II. Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.1. Organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.2. Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwie 45
2.2.1. Wartość początkowa środków trwałych 45
2.2.2. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 47
2.2.3. Modernizacja, remont i likwidacja środków trwałych 50
2.3. Modele i organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 52
Rozdział III. Prezentacja i wycena środków trwałych na przykładzie spółki Impel Security Polska 57
3.1. Charakterystyka spółki Impel Security Polska – reprezentanta Grupy Impel 57
3.2. Prezentacja oferty usługowej Impel Security Polska 61
3.3. Ogólna ocena finansowa spółki Impel Security Polska 64
3.3.1. Wycena środków trwałych w spółce Impel Security Polska 64
3.3.2. Ocena gospodarki środkami trwałymi w spółce Impel Security Polska 67
3.5. Analiza środków trwałych spółki Impel Security Polska na podstawie bilansu 69
Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78

Zarządzanie gospodarką magazynową

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1.1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
1.2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 12
1.3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 17
Rozdział 2. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 30
2.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 30
2.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 34
2.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 40
2.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 49
Rozdział 3. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 55
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 55
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 68
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79