Prace dyplomowe z kierunku Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Przychodowa i motywacyjna rola wynagrodzeń oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

Wstęp 2

Rozdział 1 Wynagrodzenie za pracę jako gwarantowane prawo pracownika 4
1.1. Istota wynagrodzenia za pracę 4
1.2. Funkcje wynagrodzenia 10
1.3. Formy wynagrodzenia 13
1.4. Systemy wynagrodzeń 17
1.5. Składniki wynagrodzeń 19
1.6 Inne świadczenia związane z pracą 23
1.6.1 Wynagrodzenie w szczególnych warunkach pracy 23
1.6.2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe 24
1.6.3. Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 26
1.6.4. Finansowanie kosztów podróży służbowych pracowników 26
1.7. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 28
1.8. Świadczenia socjalne 32

Rozdział 2 Wynagrodzenia – ewidencja i rozrachunki z pracownikami 34
2.1. Lista płac – podstawa sporządzania i ujęcie w ewidencji księgowej systemu rachunkowości 34
2.1.1. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń 34
2.1.2. Ewidencja księgowa listy płac 38
2.2. Potrącenia obowiązkowe 43
2.2.1. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich ewidencja 43
2.2.2. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – metoda naliczania oraz rozrachunki z tytułu podatku z urzędem skarbowym 45
2.3. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 46
2.3.1. Ujęcie ewidencyjne w systemie rachunkowości firmy 46
2.3.2. Sposoby regulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 48

Rozdział 3. Analiza motywacyjnej roli wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmie Olimp Sp. z o.o. 50
3.1.1. Rodzaj działalności oraz miejsce i rola firmy w gospodarce narodowej 53
3.1.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie Olimp Sp. z o.o. 56
3.2. Systemy wynagrodzeń w firmie Olimp Sp. z o.o. 60
3.3. Monitoring poziomu wynagrodzeń 62
3.3. Ewidencja wynagrodzeń jako element kosztów prowadzonej działalności 67

Załączniki 72
Zakończenie 78
Spis rysunków 82
Spis tabel 83
Bibliografia 84

Problemy harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE

Wstęp 2

Rozdział I. Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości 4
1.1. Polskie prawo bilansowe 4
1.2. Dyrektywy europejskie 8
1.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 10
1.4. Krajowe Standardy Rachunkowości 14
1.5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w porządku prawnym Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Tworzenie ram konceptualnych dla sprawozdawczości finansowej 19
1.1. Pojęcie i geneza standaryzacji rachunkowości 19
1.2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): ramy instytucjonalne i organizacyjne 22
1.3. Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP): ramy instytucjonalne i organizacyjne 24
1.4. Założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF i US GAAP 28
1.4.1. Zakres przedmiotowy i cele rachunkowości 28
1.4.2. Użytkownicy informacji i ich potrzeby informacyjne 30
1.4.3. Cechy jakościowe informacji finansowej 31
1.4.4. Składniki sprawozdania finansowego podmiotu gospodarczego 31
1.5. Założenia koncepcyjne MSSF a polskie prawo bilansowe 32

Rozdział III. Problematyka harmonizacji sprawozdawczości finansowej w UE w świetle MSR 16 34
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne oraz aktywa niematerialne 34
1.2. Ujęcie początkowe środka trwałego 35
1.3. Późniejsze nakłady na środek trwały 37
1.4. Wycena po początkowym ujęciu 38
1.5. Amortyzacja składników rzeczowego majątku trwałego 40
1.6. Case study 41

Zakończenie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Źródła analizy finansowej 4
1.1 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej 9
1.2 Ocena przydatności rachunków zysków i strat w analizie wyników finansowych firm 13
1.3 Sprawozdawczość z przepływów środków pieniężnych a ich znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20
1.4 Pojęcie płynności finansowej i jej determinanty 25

Rozdział II. Metody oceny płynności finansowej 31
2.1 Statyczne metody oceny płynności finansowej 31
2.1.1 Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności 31
2.1.2 Wskaźniki płynności w badaniu długookresowej płynności finansowej przedsiębiorstwa 35
2.1.3 Metody analizy płynności krótkookresowej 37
2.2 Dynamiczne metody oceny płynności finansowej 41
2.2.1 Wykorzystanie informacji o przepływach pieniężnych do oceny płynności finansowej firmy za pomocą wskaźników dynamicznych 45
2.3 Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 52

Rozdział III. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez pryzmat płynności finansowej na przykładzie WILBO S.A. 57
3.1 Charakterystyka badanej firmy 57
3.2 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod statycznych 60
3.3 Ocena płynności finansowej z wykorzystaniem metod dynamicznych 66

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81
Załączniki 82

Obligacje w rachunkowości

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe instrumenty finansowe 4
1.1. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 4
1.1.1. Rynek pieniężny 9
1.1.2. Rynek instrumentów pochodnych 13
1.1.3. Rynek kapitałowy 16
1.2. Towary rynku kapitałowego 17
1.3. Instrumenty dłużne (różne odmiany) 21

Rozdział II. Charakterystyka obligacji 25
2.1. Normy prawne obligacji 25
2.2. Rodzaje obligacji 27
2.2.1. Ze względu na rodzaj emitenta 27
2.2.2. Ze względu na miejsce emisji 30
2.2.3. Ze względu na termin (okres) wykupu 31
2.2.4. Ze względu na tryb wypłaty odsetek 33
2.2.5. Inne rodzaje obligacji 35
2.3. Podstawowe cechy i funkcje obligacji 38

Rozdział III. Zasady wyceny i ewidencja obligacji 41
3.1. Rynek pierwotny 41
3.2. Rynek wtórny 45
3.3. Wycena na dzień bilansowy 51
3.3.1. Skorygowana cena nabycia 51
3.3.2. Wartość godziwa 60

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, schematów i tabel 71

Księgowa ewidencja wynagrodzeń pracowników w podmiocie gospodarczym

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za pracę i jego składników 3
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 3
1.2. Formy wynagrodzeń 9
1.3. Wynagrodzenia zasadnicze i uzupełniające 15
1.4. Skuteczne motywowanie przez wynagrodzenia 18
1.5. Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia 20

Rozdział II. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy 23
2.1. Zasady ogólne ewidencji wynagrodzeń 23
2.2. Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie ewidencji wynagrodzeń 26
2.3. Ewidencja składek na ubezpieczenie społeczne 27
2.4. Ewidencja ubezpieczenia zdrowotnego 29
2.5. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 29
2.6. Ewidencja pozostałych potrąceń dobrowolnych i obowiązkowych 42

Rozdział III. Wynagrodzenia w systemie rachunkowości firmy ROSENTALL 47
3.1. Charakterystyka firmy 47
3.2. Ewidencja listy płac 52
3.3. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia pracownika 58

Załączniki 60
Zakończenie 62
Literatura 63
Spis tabel i rysunków 65

Formy rozliczeń transakcji międzynarodowych prowadzonych przez podmioty gospodarcze

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne 4
1.1. Handel międzynarodowy 5
1.2. Usługi międzynarodowe 8
1.3. Transfery międzynarodowe – inwestycje 14

Rozdział II. Ryzyko występujące w handlowych transakcjach międzynarodowych 19
2.1. Źródła i uwarunkowania powstawania ryzyka w transakcjach międzynarodowych 19
2.2. Ryzyko w rozliczeniach zagranicznych 23
2.3. Charakterystyka ryzyka walutowego występującego w handlowych transakcjach międzynarodowych 29
2.3.1. Metody ograniczające ryzyko walutowe 41

Rozdział III. Rozliczenia transakcji międzynarodowych 48
3.1. Istota i formy rozliczeń w transakcjach międzynarodowych 48
3.2. Rozliczenia pieniężne w obrocie zagranicznym 52
3.2.1. Instrumenty rozliczeń płatności nieuwarunkowanych 52
3.2.2. Instrumenty rozliczeń płatności uwarunkowanych 59
3.3. Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 78

Ewidencja środków trwałych w świetle przepisów prawa bilansowego i podatkowego

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1. Definicja środków trwałych 4
2. Podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 8
3. Cechy środków trwałych 12
4. Klasyfikacja środków trwałych 14
5. Zasady wyceny środków trwałych 26

Rozdział II. Zasady dokumentacji i ewidencji środków trwałych 29
1. Dokumentacja środków trwałych 29
2. Formy nabycia środków trwałych – ustalenie wartości początkowej i ewidencja w księgach 30
2. Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń środków trwałych 40
4. Inwentaryzacja środków trwałych 43
5. Formy zbycia środków trwałych 47

Rozdział III. Amortyzacja podatkowa a bilansowa 51
1. Zasady i stawki amortyzacji środków trwałych 52
2. Metody amortyzacji 55
3. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 62
4. Różnice pomiędzy amortyzacją w prawie bilansowym i podatkowym 67

Rozdział IV. Charakterystyka potencjału środków trwałych w Grupie TECHMEX S.A. 71
1. Charakterystyka TECHMEX S.A. 71
2. Wykaz środków trwałych występujących w TECHMEX S.A. 75
3. Zasady ewidencji środków trwałych w TECHMEX S.A. 77
4. Metody amortyzacji środków trwałych w TECHMEX S.A. 78

Załączniki 81
Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 94

Europejski a polski system rachunkowości w gospodarce

Wstęp

Rozdział I. Istota i zakres rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości
1.2. Funkcje i cele rachunkowości
1.3. Podmiot i przedmiot rachunkowości

Rozdział II. Polski system rachunkowości
2.1. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości
2.2. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego
2.3. Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych

Rozdział III. Organizacyjno – prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
3.1. Istota standaryzacji i harmonizacji rachunkowości
3.2. Charakterystyka organizacji zrzeszających księgowych w wybranych krajach
3.3. Regulacje w zakresie wykonywania zawodów księgowych w Unii Europejskiej

Rozdział IV. Istota systemu rachunkowości Unii Europejskiej
4.1. System rachunkowości Unii Europejskiej
4.2. Rachunkowość memoriałowa ABAC
4.3. Odczytywanie rocznych sprawozdań finansowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Środki trwałe w systemie rachunkowości na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Definicja środków trwałych 4
1.1.1. Środki trwałe w prawie bilansowym 5
1.1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 6
1.1.3. Różnice i podobieństwa pomiędzy definicjami według prawa bilansowego i podatkowego 8
1.2. Klasyfikacja Środków Trwałych 10
1.3. Wycena środków trwałych 14

Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych 16
2.1 Istota i funkcje amortyzacji 16
2.2 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym 17
2.2.1 Zasady i metody amortyzacji w prawie bilansowym 17
2.2.2 Zasady i metody amortyzacji w prawie podatkowym 19

Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja zmian w stanie środków trwałych 25
3.1. Dokumentacja zmian w stanie środków trwałych 25
3.2. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych 27
3.2.1. Ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych 27
3.2.2. Ewidencja zwiększeń wartości środków trwałych 30
3.2.3. Ewidencja zmniejszenia wartości środków trwałych 31
3.3. Ewidencja środków trwałych na kontach pozabilansowych 32

Rozdział IV. Środki trwałe w Grupie Żywiec S.A. 34
4.1. Podstawowy przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 34
4.2. Rzeczowe aktywa trwałe 36
4.3. Utrata wartości aktywów niefinansowych 37

Zakończenie 45
Bibliografia 46
Spis tabel i rysunków 47

Analiza rentowności małej firmy

Wstęp 2

I. Rola rentowności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie rentowności i jej klasyfikacja 4
2. Czynniki kształtujące poziom rentowności 9
2.1. Czynniki wewnętrzne 10
2.2. Czynniki zewnętrzne 13
3. Rentowność jako cel działalności przedsiębiorstwa 16
4. Rentowność jako wyraz efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa 18

II. Metody analizy rentowności 20
1. Istota i zadania analizy rentowności 20
2. Analiza rachunku zysków i strat jako podstawowego materiału źródłowego analizy rentowności 23
3. Analiza wskaźnikowa rentowności 29
3.1. Wskaźnik rentowności sprzedaży 30
3.2. Wskaźniki rentowności aktywów 35
3.3. Wskaźnik rentowności kapitałów 39
4. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa 44

III. Analiza rentowności Zakładu Ogólnobudowlanego Jan Waz 49
1. Ogólna charakterystyka firmy 49
2. Sprawozdawczość finansowa firmy 54
3. Analiza rentowności w ujęciu bezwzględnym 60
4. Analiza wskaźnikowa rentowności 64
5. Wpływ rentowności na funkcjonowanie i rozwój firmy 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74
Spis rysunków i wykresów 75