Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Analiza informatycznych systemów księgowych

Wstęp 2
Rozdział 1. Systemy informacyjne wspomagające rachunkowość 5
1.1.Definicja rachunkowości 5
1.2.System informacyjny rachunkowości 8
1.3.Podstawowa typologia systemów informacyjnych w obszarze rachunkowości 11
1.3.1.Systemy transakcyjne 12
1.3.2.Systemy wspomagania decyzji 15
1.4.Zewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 22
1.5.Wewnętrzne uwarunkowania systemu informacyjnego rachunkowości 28
Rozdział 2. Charakterystyka wybranych systemów finansowo- księgowych 33
2.1. System „Symfonia” 33
2.2. System „Płatnik” 38
2.3. System „EWKA” 46
2.4. System „RAKSSQL” 49
2.5. Charakterystyka porównawcza systemów 52
Rozdział 3. System InsERT przykładem standardowego systemu finansowo-księgowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 55
3.1. Zastosowania systemów komputerowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 56
3.2. Koncepcje bezpieczeństwa systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 58
3.3. Ogólna charakterystyka systemu InsERT 60
3.4. Funkcje systemu InsERT Rachmistrz GT 67
3.5. Ocena systemu InsERT Rachmistrz GT 73
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Akty prawne 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Rezerwy w rachunkowości

Wstęp 2
Rozdział I. Ryzyko w działalności gospodarczej a rezerwy 3
1.1. Ryzyko w działalności gospodarczej 3
1.2. Istota rezerw 13
Rozdział II. Charakterystyka i ewidencjonowanie rezerw bilansowych 22
2.1. Rezerwy bilansowe 22
2.2. Rezerwy kapitałowe 29
2.3. Rezerwy na zobowiązania 32
2.3.1. Rezerwy na podatek dochodowy 32
2.3.2. Rezerwy na restrukturyzację 37
2.3.3. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 40
Rozdział III. Rezerwy niebilansowe i ich ewidencja 43
3.1. Korekty wyceny amortyzowanych aktywów trwałych 48
3.2. Odpisy aktualizujące wartości należności 52
3.3 Korekty wartości aktywów inwestycyjnych 56
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i schematów 65

Bilansowa i podatkowa amortyzacja

Wstęp

Rozdział 1.
Charakterystyka środków trwałych
1.1. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa
1.2. Istota amortyzacji środków trwałych
1.3. Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych
1.4. Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
1.5. Trwała utrata wartości środków trwałych.

Rozdział 2. Amortyzacja w ujęciu prawa bilansowego
2.1. Przedmiot amortyzacji
2.2. Stawki amortyzacji
2.3. Metody amortyzacji
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych
2.5. Wycena bilansowa rzeczowych składników majątku
2.6. Ewidencja księgowa

Rozdział 3. Amortyzacja w prawie podatkowym
3.1. Przepisy określające amortyzację podatkową
3.2. Zasady i metody amortyzacji podatkowej
3.3. Wyłączenia z amortyzacji środków trwałych
3.4. Ewidencja środków trwałych

Rozdział 4. Amortyzacja w przedsiębiorstwie
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Wartość odtworzeniowa amortyzowanych aktywów
4.3. Amortyzacja w księgach rachunkowych firmy
4.4. Metody i sposoby naliczania amortyzacji środków trwałych
4.5. Ewidencja amortyzacji
4.6. Różnice między amortyzacją stosowaną wg przepisów o rachunkowości a przepisami podatkowymi

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Bilans jako podstawowe źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3
1.1. POJĘCIE I CEL SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 3
1.2. PODSTAWOWE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 9
1.3. CECHY JAKOŚCIOWE I ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 16
ROZDZIAŁ II. BILANS JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23
2.1. POJĘCIE BILANSU 23
2.2. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW 25
2.3. CHARAKTERYSTYKA PASYWÓW 31
2.4. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU I WYCENY JEGO SKŁADNIKÓW 33
ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W BILANSIE 37
3.1. ISTOTA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ 37
3.2. WSTĘPNA OCENA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU 41
3.3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 46
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60

Amortyzacja środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa Inco – Veritas S.A.

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Środki trwałe jako składnik majątku trwałego 5
1.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych 5
1.2. Sposób wyceny 8
1.3. Istota i znaczenie amortyzacji 11
1.4. Metody amortyzacji 14
1.5. Dokumentacja obrotu środkami trwałymi 21
1.6. Zasady ewidencji 22
Rozdział drugi
Środki trwałe i ich amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 28
2.1. Definicja środka trwałego 28
2.2. Zasady wyceny 30
2.3. Stosowane metody amortyzacji 33
2.4. Różnice w ustalaniu amortyzacji 40
2.5. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniach 44
Rozdział trzeci
Organizacja i funkcjonowanie Inco – Veritas S.A. 50
3.1. Podstawy prawne przedsiębiorstwa 50
3.2. Zasady organizacyjni i funkcjonowania przedsiębiorstwa 53
3.3. Organizacja komórki rachunkowości 59
Rozdział czwarty
Ocena funkcjonowania zasad gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie Inco – Veritas S.A. 61
4.1. Analiza struktury środków trwałych 61
4.2. Sposób ewidencji środków trwałych 67
4.3. Ocena zasad wyceny środków trwałych 71
4.4. Stosowane metody amortyzacji 73
4.5. Różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową 75
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 80

Książka przychodów i rozchodów jako podstawowy sposób ustalania dochodów dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Sposoby rozliczania się podatników z US
1.1. Ogólna charakterystyka podatku
1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonalnych
1.3. Podatki od dochodów
1.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
1.4. Karta podatkowa

Rozdział II. Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
2.1. Warunki uznania księgi za dowód
2.2. Powierzenie księgi biuru rachunkowemu
2.3. Forma księgi
2.4. Zasady dokonywania zapisów
2.5. Komputerowe prowadzenie księgi

Rozdział III. Komputerowe programy finansowo-księgowe dla uproszczonych form rachunkowości
3.1. Ogólna charakterystyka programów wykorzystywanych
w uproszczonych formach rachunkowości
3.2. Program Super Księga Podatkowa
3.2.1. Funkcje programu
3.2.2. Przygotowanie programu Super Księga Podatkowa do pracy
w firmie
3.2.3. Obsługa programu przez wielu użytkowników
3.2.4. Archiwizacja danych

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wynagrodzenia – koszty pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Funkcje i rodzaje wynagrodzeń 4
1.1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 5
1.2. Pozostałe dochody pracownicze 10
1.3. Formy płac 17
1.4. Efektywność wynagrodzeń 21
Rozdział II. Zasady wynagradzania 29
2.1. Prawne instrumenty regulacyjne 32
2.1.1. Kodeks pracy – zagadnienia ogólne 33
2.1.2. Układ zbiorowy pracy 37
2.1.3. Regulaminy wynagradzania 39
2.1.4. Umowa o pracę 40
2.2. Społeczne instrumenty kształtowania wynagrodzeń 42
2.2.1. Europejska Karta Społeczna 42
2.2.2. Związki zawodowe 47
2.3. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 48
Rozdział III. Składniki wynagrodzenia za pracę 54
3.1. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 58
3.1.1. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę 59
3.1. Struktura wynagrodzenia za pracę 65
3.1.1. Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze) 65
3.1.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 67
3.1.3. Nagrody i wyróżnienia 69
3.1.4.Inne świadczenia związane z pracą 69
3.2. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 71
3.3. Zmiana uprawnień płacowych 72
Rozdział IV. Wynagrodzenie netto a koszty pracy 75
4.1. Koszty pracy oraz ich klasyfikacja 77
4.2. Struktura kosztów pracy według kryterium przedmiotowego 80
4.2.1. Płacowe koszty pracy 81
4.2.2. Ubezpieczeniowe koszty pracy 81
4.2.3. Funduszowe koszty pracy 82
4.2.4. Uwikłane koszty pracy 84
4.3. Czynniki wpływające na poziom kosztów pracy w przedsiębiorstwie 85
4.3.1. Koszty pracy a koszty uzyskania przychodu 86
4.3.2. Ubezpieczenia społeczne a podatek dochodowy 88
4.4. Koszty pracy w Polsce 89
Rozdział V. Analiza kosztów pracy 95
5.1. Znacznie wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń w zarządzaniu personelem 96
5.2. Efektywność pracy 101
5.3. Efektywność wynagrodzeń 104
5.3.1. Płaca zasadnicza 105
5.3.2. Premie i nagrody 105
5.3.3. Pozostałe składniki 106
5.4. Kształtowanie efektywnych systemów wynagradzania 107
5.4.1. Efektywność wynagrodzeń 109
5.5. Innowacyjne systemy wynagradzania 110
Zakończenie 115
Załączniki 116
Bibliografia 121

Środki trwałe – ich amortyzacja w pojęciu bilansowym

Wstęp 2
Rozdział I Istota i znaczenie amortyzacji aktywów trwałych 3
1.1. Funkcja i rola aktywów trwałych w przedsiębiorstwie 3
1.2. Istota i klasyfikacja środków trwałych 6
1.3. Istota amortyzacji środków trwałych 9
1.4. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 11
Rozdział II Wycena aktywów trwałych 13
2.1. Wartość początkowa środków trwałych podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych 13
2.2. Zmiany wartości początkowych z tytułu ulepszeń i modernizacji 16
2.3. Aktualizacja wyceny aktywów trwałych 19
Rozdział III. Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego 22
3.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 22
3.2. Metody amortyzacji 24
3.3. Stawki amortyzacyjne 25
3.4. Ewidencja amortyzacji aktywów trwałych 27
Zakończenie 31
Bibliografia 33

Sprawozdawczość finansowa w spółce akcyjnej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPRAWOZDAWCZOŚCI 3
1.1. Zasady i funkcje rachunkowości 3
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 9
1.3. Metodyka sporządzania sprawozdawczości finansowej 14
1.4. Konsolidacja sprawozdań finansowych 18
ROZDZIAŁ 2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 26
2.1. Bilans 28
2.2. Rachunek zysków i strat 31
2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 36
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 38
2.5.Informacja dodatkowa 41
2.6.Sprawozdanie z działalności jednostki 44
ROZDZIAŁ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ JAKO PODSTAWA OCENY DZIAŁALNOŚCI I PROJEKTOWANIA 47
3.1. Charakterystyka NDF Usługi Finansowe S.A. 47
3.2. Rachunkowość finansowa a zarządcza jako podstawa oceny działalności i projektowania 50
3.3. Badanie sprawozdania finansowego NDF Usługi Finansowe S.A. 52
3.3.1. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 53
3.4. Wskaźniki finansowe 57
3.4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe 57
3.4.2. Prezentacja sprawozdawczości firmy 59
3.4.3. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej 69
3.5. Analiza finansowa 72
PODSUMOWANIE 75
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 77
ZAŁĄCZNIKI 78

Rezerwy w rachunkowości

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE REZERW I ICH RODZAJE 5
1. Przyczyny tworzenia rezerw w rachunkowości 5
2. Charakterystyka rezerw w rachunkowości 7
3. Klasyfikacja rezerw 10
3.1. Rezerwy bilansowe 11
3.2. Rezerwy niebilansowe 29
ROZDZIAŁ II. REZERWY NA PRZEJŚCIOWIĄ RÓŻNICĘ Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 39
1. Przejściowa różnica z tytułu podatku dochodowego 39
2. Dodatnie i ujemne różnice jako obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego netto, jako rezerwy na podatek dochodowy 44
3. Ewidencja rezerw na podatek dochodowy 48
ROZDZIAŁ III. TWORZENIE REZERW PRZEZ FIRMĘ XYZ S.A. W LATACH 2012 – 2015 55
1. Ogólna charakterystyka działalności XYZ S.A. 55
2. Profil działalności 56
3. Wyniki finansowe XYZ S.A. w latach 2012 – 2015 59
4. Tworzenie i ewidencja rezerw na podatek dochodowy od osób prawnych przez XYZ S.A. 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 71