Prace dyplomowe z dziedziny: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Połączenie spółek – ujęcie rachunkowe i podatkowe

Wstęp 3
Rozdział I. Połączenia przedsiębiorstw w warunkach rozwiniętego rynku 5
1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej 5
2. Istota połączenia przedsiębiorstw 9
3. Formy i przejawy łączenia przedsiębiorstw 16
4. Społeczny wymiar grup kapitałowych 20
Rozdział II. Aspekty prawne i podatkowe połączeń spółek w polskiej gospodarce 25
1. Aspekty prawne łączenia spółek zgodnie z KSH 25
1.1. Techniki łączenia się spółek – plan połączenia 27
1.2. Kontrola procesów łączenia przez organy spółki 29
1.3. Rola sądu rejestrowego, zezwolenia organów administracji i zaskarżenie uchwał 30
2. Aspekty podatkowe łączenia spółek 32
2.1. Sukcesja podatkowa 33
2.2. Konsekwencje podatkowe połączeń 42
3. Prawo branżowe a procesy połączeń 43
Rozdział III. Aspekty ewidencyjne i sprawozdawcze połączeń spółek w świetle polskiego prawa bilansowego i regulacji polskiej rachunkowości 46
1. Rachunkowość połączeń: metoda nabycia, metoda łączenia kapitałów 46
2. Zasady rozliczenia metodą nabycia 49
3. Sprawozdanie finansowe na dzień rejestracji połączenia 52
3.1. Zasady otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych 54
3.2. Obowiązki ewidencyjne w zakresie majątku spółek łączonych 56
4. Sprawozdania finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie 61
4.1. Porównywalność sprawozdań w przypadku zastosowania metody nabycia 61
4.2. Wycena aktywów i pasywów 67
4.3. Zawartość informacyjna sprawozdania 70
4.4. Obowiązki w zakresie badania sprawozdań finansowych 73
5. Rozliczenie połączenia wg MSSF 3 75
Rozdział IV. Praktyczne aspekty połączenia na przykładzie spółek „X” i „Y” 79
1. Charakterystyka spółek „X” i „Y” 79
2. Zagadnienia prawno – podatkowe połączenia spółek 83
2.1. Zagadnienia prawne 84
2.2. Zagadnienia finansowe 85
3. Zagadnienia ewidencyjno – sprawozdawcze połączenia spółek 87
3.1. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się 87
3.2. Oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia 89
4. Konsekwencje ekonomiczno – finansowe połączenia spółek 91
Zakończenie 95
Bibliografia 96
Spis rysunków i tabel 98

Polityka rachunkowości firm developerskich

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i zakres stosowania polityki rachunkowości 3
1.1. Podstawy prawne rachunkowości 3
1.2. Zasady prawidłowej rachunkowości 7
1.3. Pojęcie i znaczenie polityki rachunkowości 10
1.4. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości 14
Rozdział II. Charakterystyka działalności deweloperskiej na przykładzie Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. 17
2.1. Pojęcie dewelopera i rodzaje działalności deweloperskiej 17
2.2. Ogólna charakterystyka badanej jednostki 23
Rozdział III. Wybrane i stosowane przez Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. zasady rachunkowości 26
3.1. Rok obrotowy, okresy sprawozdawcze 26
3.2. Metody wyceny aktywów i pasywów 27
3.3. Ustalenie wyniku finansowego 30
3.4. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 32
3.5. Ochrona danych 35
Zakończenie 38
Bibliografia 39
Spis tabel 41

Polityka amortyzacyjna w małej firmie

Wstęp 3
Rozdział I. Środki trwałe w małej firmie i źródła ich finansowania 6
1.1. Środki trwałe 6
1.1.1. Określenie środków trwałych i ustalanie ich wartości początkowej 6
1.1.2. Rodzaje środków trwałych 12
1.1.3. Aspekty zużycia środków trwałych 17
1.2. Źródła finansowania środków trwałych w małej firmie 19
1.2.1. Amortyzacja jako szczególne źródło finansowania środków
trwałych 19
1.2.2. Inne źródła finansowania środków trwałych 21
Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych 23
2.1. Ogólne zasady amortyzacji 23
2.2. Amortyzacja gospodarcza a podatkowa 24
2.3. Metody amortyzacji – powody i sposoby ich zastosowanie w
praktyce. 29
2.4. Stawki amortyzacyjne w ujęciu podatkowym 52
2.5. Szczególne zasady amortyzowania w ujęciu podatkowym 58
2.5.1. Samochód osobowy 58
2.5.2 Amortyzacja fabrycznie nowych środków 59
2.5.3 Składniki majątku używane sezonowo 63
2.6 Korekta wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych 64
Rozdział III. Polityka amortyzacyjna w małej firmie transportowej, założenia i cele 66
3.1. Założenia polityki amortyzacyjnej w małej firmie 66
3.2. Główny cel tworzenia polityki amortyzacyjnej firmy 74
3.3. Miejsce środków trwałych i amortyzacji w przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa 82
Rozdział IV. Firma TechMat Euro Sp. z o. o. i jej miejsce na rynku 89
4.1. Miejsce firmy na rynku lokalnym i krajowym 89
4.2. Rola i znaczenie majątku trwałego w realizacji oferty rynkowej firmy 97
Rozdział V. Proces odtwarzania taboru środków transportowych służący utrzymaniu zdolności usługowej firmy TechMat Euro Sp. z o. o. 108
5.1. Sektorowe uwarunkowania transportu 109
5.2. System controllingu finansowego i system zarządzania jakością – wymiar integracyjny w sektorze usług transportowych 114
5.3. Integracja systemu controllingu finansowego z systemem zarządzania jakością 116
5.4. Utrzymanie taboru 120
Zakończenie 125
Bibliografia 127
Spis rysunków i tabel 130
Wykaz przykładów 131

Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne)

rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 3
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 3
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 14
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 19

Metody analizy kosztów działalności

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej 4
1.1. Istota i zakres kosztów 4
1.2. Klasyfikacja kosztów 8
1.3. Procedury obliczania kosztów 18
1.4. Koszty w układzie podmiotowym i nośnikowym 22
1.5. Czynniki kształtujące strukturę kosztów 28
Rozdział II. Istota, cele i zadania rachunku kosztów 34
2.1. Istota i cele rachunku kosztów 34
2.2. Zadania rachunku kosztów 38
2.3. Budżetowanie – prognozowanie poziomu kosztów w przedsiębiorstwie 39
2.4. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 41
Rozdział III. Rodzaje rachunków kosztów 46
3.1. Rachunek kosztów pełnych 46
3.2. Rachunek kosztów zmiennych 52
3.3. Rachunek kosztów działań (ABC) 58
3.4. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji częściowej 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 71

Narzędzia rachunkowości zarządczej

Celem pracy jest  krótka prezentacja systemu rachunkowości zarządczej przez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i zasad rachunkowości, jak i próba wykorzystania tych narzędzi w przedsiębiorstwie działającym w warunkach rynkowych. Przedmiotem rozważań jest tutaj kilka kluczowych metod wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej jako narzędzia analityczne, oraz implementacja tych metod w spółce prawa handlowego prowadzącej rachunkowość pełną i sporządzającej sprawozdania finansowe według opisanych zasad.

Wstęp

Rozdział 1. Istota i funkcje rachunkowości zarządczej
1.1. Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu jednostką gospodarczą
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej
1.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej
1.4. System informacji rachunkowości

Rozdział 2. Charakterystyka działalności Spółki X w otoczeniu rynkowym
2.1. Analiza rynku hodowli zbóż
2.2. Organizacja i struktura spółki
2.3. Charakter działalności i obsługiwanego rynku
2.4. Zadania controllingu w zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstwa

Rozdział 3. Koncepcja wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
3.1. Istota i rodzaje decyzji krótkoterminowych
3.2. Krótkookresowy rachunek kosztów bezpośrednich
3.3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
3.4. Analiza bieżącej sytuacji finansowej
3.4.1. Sytuacja przemysłu nasiennego w Polsce
3.4.2. Analiza poziomu kosztów działalności przedsiębiorstwa
3.4.3. Analiza rentowności w oparciu o rachunek wyników
3.4.4. Analiza płynności finansowej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Koszty reprezentacji i reklamy

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie Reprezentacja i reklama na gruncie ustaw o podatkach dochodowych 4
1. Kluczowe pojęcia z zakresy reprezentacji i reklamy 4
1.1. Reklama 4
1.2. Reprezentacja 9
1.3. Wydatki o charakterze zbliżonym do reklamy 10
2. Charakterystyka kosztów reprezentacji i reklamy 11
2.1. Odliczenia kosztów 11
2.2. Limity wydatków 14
3. Wydatki na reklamę nie stanowiące kosztów 18
4. Planowanie budżetu wydatków na reprezentację i reklamę 19
5. Dokumentacja kosztów reprezentacji i reklamy w księgach podatkowych i rachunkowych 23
6. Budżet wydatków na reprezentację i reklamę w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej 25
Rozdział II. Działania marketingowe i ich skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług VAT 29
1. Świadczenia na rzecz reprezentacji i reklamy 29
1.1. Zużycie lub przekazanie produktów własnych i zakupionych na rzecz reprezentacji i reklamy 31
1.2. Sponsoring 37
1.3. Świadczenia na rzecz pracowników 40
2. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT 43
3. Podstawa opodatkowania czynności na potrzeby reprezentacji i reklamy 48
4. Moment powstania obowiązku podatkowego 50
Rozdział III. Analiza kosztów reprezentacji i reklamy na przykładzie przedsiębiorstwa Centertel Sp. z o.o. 54
1. Prezentacja przedsiębiorstwa 54
1.1. Oferta firmy 56
1.2. Przychody i koszty przedsiębiorstwa w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych 58
2. Wybór formy akcji marketingowej 61
3. Określenie budżetu akcji marketingowej i wpływu ustaw podatkowych na jego wysokość 63
3.1. Wpływ przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na budżet akcji 63
3.2. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na budżet akcji 64
3.3. Wpływ przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na budżet akcji 65
4. Analiza otrzymanych wyników 65
Zakończenie 70
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 73

Koszty w prawie bilansowym i podatkowym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Definicje i wprowadzenie do tematu 5
1.1. Identyfikacja kosztów w działalności przedsiębiorstwa 5
1.2. Definicje kosztów 8
1.2.1. Prawo bilansowe 9
1.2.2. Prawo podatkowe 13
1.3. Klasyfikacja kosztów 20
1.4. Podział kosztów 25
ROZDZIAŁ II. Koszty w prawie bilansowym 30
2.1. Koszty w prawie podatkowym 30
2.1.2. Koszty w ustawach podatkowych 33
2.2. Koszty wg MSR 38
2.2.1. Regulacje wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości źródłem globalnych zasad rachunkowości 38
2.2.2. Zasady uznawania typowych kosztów 41
ROZDZIAŁ III. Różnice i wspólne cechy 49
3.1. Różnice trwałe 51
3.2. Różnice okresowe 61
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69
Załączniki 70

Historia rachunkowości

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Powstanie i rozwój rachunkowości 5
1.1. Historia myśli rachunkowości 5
1.2. Funkcje rachunkowości 12
1.3. Rachunkowość jako źródło informacji 23
ROZDZIAŁ II. Rachunkowość finansowa 27
2.1. Rachunkowość finansowa i jej podział 27
2.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych 34
2.3. Rachunkowość finansowa jako źródło informacji o jednostce gospodarczej 43
ROZDZIAŁ III. Rachunkowość zarządcza 48
3.1. Podział rachunkowości zarządczej 48
3.2. Cele i zadania rachunkowości zarządczej 56
3.3. Wpływ rachunkowości zarządczej na jednostkę gospodarczą 62
Zakończenie 69
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa np. PGNiG S.A.

Wstęp
Rozdział 1. Gospodarowanie majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
1.1. Ewidencja i aktywów trwałych
1.2. Sposoby ustalenia wartości majątku trwałego
1.3. Amortyzacja środków trwałych
1.4. Wykorzystanie i powiększenie majątku przedsiębiorstwa
Rozdział 2. Wskaźniki oceny gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie
2.1. Ewidencja majątku
2.2. Jakościowe i ilościowe zmiany w środkach trwałych
2.3. Gospodarowanie środkami trwałymi, a wynik finansowy przedsiębiorstwa
2.4. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa
Rozdział 3. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG S.A)
3.1. Historia przedsiębiorstwa
3.2. Struktura organizacyjna
3.3. Zatrudnienie
3.4. Przedmiot działalności
3.5. Sytuacja rynkowa
3.6. Perspektywy i strategia rozwoju działalności
Rozdział 4. Analiza i ocena gospodarowania majątkiem trwałym w Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
4.1. Ogólna charakterystyka wyników działalności w roku sprawozdawczym
4.2. Majątek trwały w strukturze majątku przedsiębiorstwa
4.3. Źródła finansowania majątku trwałego
4.4. Dynamika i struktura majątku trwałego
4.5. Czynniki zmian stanu i struktury majątku trwałego
4.6. Elementy analizy wskaźnikowej efektywności gospodarowania
4.7. Ogólna ocena gospodarowania majątku trwałego na podstawie wyników analizy
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel