Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Koszty i ich rachunek w systemie rachunkowości 4
1. Istota, zadania i funkcje współczesnej rachunkowości 4
2. Koszty jako kategoria ekonomiczna 10
3. Klasyfikacja kosztów 13
4. Pojęcie, zadania i rodzaje rachunku kosztów 18

ROZDZIAŁ II. Wpływ wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej 24
1. Pojęcie zdolności produkcyjnej oraz problemy jej wykorzystania 24
2. Związek klasyfikacji kosztów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 30
3. Pojęcie i ustalanie kosztu wytwarzania w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 37

ROZDZIAŁ III. Warunki ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 42
1. Problemy określania zdolności produkcyjnych 42
2. Kryteria w zakresie dokumentacji operacyjnej wykorzystania zdolności produkcyjnych 46
3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych 52

Rozdział IV. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce Stalprodukt S.A. 61
1. Ogólna charakterystyka podmiotu 61
2. Przebieg procesu produkcyjnego 65
3. Zdolności produkcyjne na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 69
4. Pomiar i dokumentacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 70
5. Pomiar kosztów niewykorzystanych zdolności oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych 72
6. Wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wynik finansowy badanego podmiotu 78

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 87

Konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie Grupy X S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty prawne konsolidacyjnych sprawozdań finansowych 4
1. Regulacje Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości a odniesienie do regulacji polskich 4
2. Cel konsolidacji sprawozdań 12
3. Rodzaje metod konsolidacji 14
3.1. Metoda pełna 16
3.2. Metoda proporcjonalna 17
3.3. Metoda praw własności 18
4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 19
Rozdział II. Charakterystyka Grupy X S.A. 24
1. Historia powstania Grupy 24
2. Oferta grupy 26
Rozdział III. Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy X S.A. 31
1. Wyniki finansowe grupy 31
2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych grupy 34
3. Konsolidacja sprawozdawczości finansowej  37
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 49

Idea działalności Regionalnych Izb Rozrachunkowych

Wstęp 2
Rozdział I. Powstanie i zakres działania RIO 4
1. Geneza regionalnych izb obrachunkowych 4
2. Zakres działalności regionalnych izb obrachunkowych 5
Rozdział II. Organizacja i zasady działania RIO 11
1. Krajowa Rada RIO 22
2. Komisje Krajowej Rady RIO 23
Rozdział III. Zadania i funkcje RIO 27
3.1. Działalność nadzorcza 28
3.2. Działalność kontrolna 31
3.3. Działalność opiniodawcza 34
3.4. Działalność informacyjna i szkoleniowa 38
Rozdział IV. Środki nadzoru 40
4.1. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 40
4.2. Współpraca izb z organami państwa i innymi instytucjami 49
Zakończenie 55
Bibliografia 57

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw

Wstęp 3

Rozdział I. Miejsce i rola przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej 5
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw 5
1.2. Istota i zadania przedsiębiorstw 8
1.3. Pojęcie i rozwój małych firm 13
1.4. Znaczenie małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki narodowej 18

Rozdział II. Ewidencja działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 28
2.1. Rola i zadania rachunkowości w działalności przedsiębiorstwa 28
2.2. Podstawy prawne i charakterystyka 34
2.3. Rodzaje ewidencji działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw 39

Rozdział III. Podatkowa księga przychodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiębiorstw 47
3.1. Podstawy prawne, zasady prowadzenia, charakterystyka 47
3.2. Księga podatkowa a inne formy ewidencji i rozliczeń podatkowych 61
3.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 70

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 81
Załączniki 83

Analiza kosztów przedsiębiorstwa XXX S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów 5
1. Pojęcie kosztów 5
2. Klasyfikacja kosztów 8
3. Podstawowe układy kosztów 14
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19
5. Koszty, a wynik finansowy 24
Rozdział II. Istota analizy finansowej 27
1. Miejsce analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 27
2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 34
3. Metody analizy finansowej 42
3.1. Metody ogólne 42
3.2. Systematyka metod szczegółowych 43
3.3. Metody porównań 44
3.4. Metody deterministyczne 45
3.5. Metody stochastyczne 45
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
1. Historia przedsiębiorstwa XXX S.A. 47
2. Zakres i specyfika działalności 47
3. Organizacja rachunkowości 55
4. Sposób ujęcia kosztów 58
5. Sposób kalkulacji kosztów 61
Rozdział IV. Analiza kosztów w XXX S.A. w latach 2013 – 2015 64
1. Analiza wskaźnikowa 64
2. Analiza pionowa 69
3. Analiza pozioma 73
4. Wpływ kosztów na wynik finansowy 75
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 4
1. Definicje środka trwałego 4
1.1. Prawo bilansowe 4
1.2. Prawo podatkowe 6
2. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę w prawie bilansowych i ich konsekwencje w prawie podatkowym 7
3. Pomiar środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 15
4. Środki trwałe w budowie 20
Rozdział II. Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 25
1. Wartość początkowa środka trwałego a odpisy amortyzacyjne 25
2. Amortyzacja 30
2.1. Prawo bilansowe 30
2.2. Prawo podatkowe 34
3. Aktualizacja wyceny środków trwałych i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 38
4. Skutki podatkowe wniesienia aportu 43
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych dla celów prawa bilansowego i podatkowego w przedsiębiorstwie w PKM Duda S.A. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
2. Ewidencja środków trwałych 51
3. Zasady amortyzacji środków trwałych 57
3.1. Prawo bilansowe 57
3.2. Prawo podatkowe 58
4. Wnioski 61
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Amortyzacja podatkowa i bilansowa na przykładzie przedsiębiorstwa Sokołów S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Amortyzacja bilansowa i podatkowa w świetle literatury 6
1.1. Definicje środka trwałego 6
1.1.1. Prawo bilansowe 6
1.1.2. Prawo podatkowe 8
1.2. Amortyzacja środków trwałych 9
1.2.1. Prawo bilansowe 9
1.2.2. Prawo podatkowe 13
1.3. Ewidencja amortyzacji środków trwałych 17
1.4. Różnice w klasyfikacji, ewidencji i amortyzacji środków trwałych wynikające z prawa bilansowego i podatkowego 20
Rozdział II. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 27
2.1. Aspekt własnościowy 27
2.2. Aspekt organizacyjny 31
2.3. Aspekt produkcyjny 33
2.4. Aspekt finansowy 36
2.5. Zasady gospodarowania środkami trwałymi 40
Rozdział III. Ewidencja środków trwałych i ich amortyzacji dla celów prawa bilansowego i podatkowego w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 47
4.1. Klasyfikacja i stan środków trwałych 47
4.2. Ewidencja środków trwałych 51
4.2.1. Prawo bilansowe 52
4.2.2. Prawo podatkowe 60
4.3. Zasady amortyzacji środków trwałych 63
4.3.1. Prawo bilansowe 63
4.3.2. Prawo podatkowe 63
4.4. Metodyka ewidencji różnic w klasyfikacji i amortyzacji środków trwałych wynikających z prawa bilansowego i podatkowego 64
Rozdział IV. Analiza i ocena metody ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego Sokołów S.A. 67
4.1. Analiza strukturalna w procesie zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 67
4.2. Model zarządzania środkami trwałymi 71
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do otoczenia 77
Podsumowanie 83
Bibliografia 84
Spis tabel 87
Spis rysunków 88

Wynagrodzenia – obligatoryjne, dowolne i egzekucyjne potrącenia od wynagrodzeń

Wstęp 3
Rozdział I. Składniki wynagrodzenia o pracę 5
1. Płaca zasadnicza 5
2. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 7
3. Dodatki i potrącenia dowolne 9
4. Dodatki i potrącenia egzekucyjne 12
5. Świadczenia pozapłacowe 16
Rozdział II. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 18
1. Ewidencja wynagrodzenia za pracę 18
2. Ewidencja dodatków i potrąceń z wynagrodzenia 20
2.1. Dodatki i potrącenia obligatoryjne 20
2.2. Dodatki i potrącenia dowolne i egzekucyjne 21
2.3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 22
Zakończenie 24
Bibliografia 25
Spis rysunków 26

Wymogi formalnoprawne w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych

Wstęp

Rozdział I. Identyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw
1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości
1.1. Cechy jakościowe
1.2. Klasyfikacja ilościowa
2. Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji
3. Przepisy regulujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.1. Austria
3.2. Francja
3.3. Niemcy
4. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki narodowej

Rozdział II. Formy organizacyjne i opodatkowanie MSP w Polsce
1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce
2. System podatkowy wobec MSP
2.1. Pojęcie i funkcje podatków
2.2. Klasyfikacja podatków ze względu na przedmiot opodatkowania
2.2.1. Opodatkowanie dochodu
2.2.2. Opodatkowanie majątku
2.2.3. Opodatkowanie obrotu
3. Przedsiębiorca opodatkowany
3.1. Wobec VAT
3.2. Wobec podatku dochodowego
3.3. Wobec opodatkowania wynagrodzeń

Rozdział III. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w MSP – wymogi formalno- prawne a praktyka
1. Wpływ wyboru formy organizacyjnej oraz opodatkowania na ewidencje i koszt prowadzenia małego przedsiębiorstwa
2. Ocena własnych szans i kompetencji małego przedsiębiorcy oraz ryzyka popełnienia błędu w kontekście wyboru formy opodatkowania
3. Zakres wyboru w obrębie podatku dochodowego (podatek dochodowy i towarzyszące mu ewidencje)
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatek VAT – zakres wyboru i ewidencje
5. Inne podatki i ewidencje

Rozdział IV. Wybór formy opodatkowania na wysokość obciążenia podatkowego małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „X”
1. Charakterystyka firmy
2. Rodzaje elementów mających wpływ na formy opodatkowania
3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
4. Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego
5. Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków