Prace dyplomowe z kierunku: Rachunkowość

prace dyplomowe z rachunkowości

Podatek od towarów i usług w działalności gospodarczej X

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. PRAWNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1.1. Istota, geneza i podstawa prawna podatku od towarów i usług.
1.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
1.3. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług.
1.4. Stawki i zwolnienia w zakresie VAT.
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.
1.6. Istota podatku należnego i naliczonego.

ROZDZIAŁ 2. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH OBCIĄŻONYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

2.1. Rejestracja podatnika VAT.
2.2. Czynności obciążone podatkiem od towarów i usług.
2.2.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług.
2.2.2. Eksport i import towarów i usług.
2.2.3. Przekazanie lub zużycie towarów i usług.
2.2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT.
2.3. Procedura rozliczeń z tytułu VAT.

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJONOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X

3.1. Charakterystyka badanej jednostki.
3.2. Dokumentacja w zakresie VAT.
3.3. Ewidencja.
3.4. Wpłaty i zwroty podatku VAT.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Środki trwałe jako zasób przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Środki trwałe w regulacjach prawnych 5
1.1 Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym 5
1.2 Klasyfikacja środków trwałych 17
1.3 Środki trwałe w aspekcie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 25

Rozdział II. Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 28
2.1 Dokumentacja środków trwałych 28
2.2 Amortyzacja środków trwałych 29
2.3 Ewidencja środków trwałych 40

Rozdział III. Prezentacja środków trwałych w sprawozdaniu finansowym na przykładzie przedsiębiorstwa Ambra S.A. 46
3.1 Inwentaryzacja środków trwałych 46
3.2 Zarządzanie środkami trwałymi 52
3.3 Środki trwałe a sprawozdanie finansowe 58

Zakończenie 67
Bibliografia 68
Spis rysunków, tabel i schematów 71
Załączniki 72

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym

Wstęp 2

Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno- kontrolny przedsiębiorstwa usługowego 4
1.1. Istota, funkcje i zadania rachunkowości 4
1.2. Zasady rachunkowości 11
1.3. Międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie prawo bilansowe 15

Rozdział II. Specyfika działalności w przedsiębiorstwie budowlanym 20
2.1. Cechy charakterystyczne usług budowlanych 20
2.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 35

Rozdział III. Rachunkowość w Przedsiębiorstwie Budowlanym „Alfa Dach” Sp. z o.o. 40
3.1. Polityka rachunkowości w badanym przedsiębiorstwie 40
3.2. Specyficzne elementy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie budowlanym 47
3.3.1. Umowy długoterminowe a produkcja w toku 47
3.3.2. Inwentaryzacja robót w toku 50

Zakończenie 53
Spis literatury 55
Spis aktów prawnych 57
Załączniki 58

Organizacja i zarządzanie biurem rachunkowym

pierwszy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Organizacja i zarządzanie jako nauka, jej przedmiotowość i rozwój, zasady organizacji
1.1. Pojęcie organizacji i zarządzania 1
1.2. Przedmiot organizacji i zarządzania 5
1.3. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu 7
1.4. Uwarunkowania powstania nauki o organizacji i zarządzaniu 15
1.5. Kierunki organizacji i zarządzania 18
1.6. Zasady organizacji i zarządzania 26

Cała praca miała liczyć trzy rozdziały:

Wstęp (co jest celem pracy)

I. Organizacja i zarządzanie jako nauka – jej przedmiotowość i rozwój – ten rozdział jest gotowy.

II. Organizacja i funkcjonowanie biura  rachunkowego.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • historia
  • struktura organizacyjna (schemat)
  • polityka kadrowa (regulaminy pracy, wynagradzania, motywacje, kontrola wewnętrzna),
  • zasady zarządzania firmą,
  • funkcja managera,
  • dysfunkcje.

III. Efektywność zarządzania biurem rachunkowym.

Tu miały znaleźć się następujące zagadnienia:

  • analiza rentowności
  • rokowania

Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny powstawania odroczonych podatków dochodowych 4
1.1. Księgową i podatkowa interpretacja wyniku podatkowego 5
1.2. Ogólne zasady kwalifikacji operacji wynikowych 11
1.3. Zasady ewidencji podatku dochodowego 14

Rozdział II. Księgowe i podatkowe kategorie bilansowe 21
2.1. Różnice pomiędzy księgową i podatkowa wartością aktywów 22
2.2. Różnice pomiędzy księgową i podatkową wartością pasywów 27
2.3. Sposoby ustalania odroczonego podatku dochodowego 28

Rozdział III. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 35
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 35
3.2. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 38
3.3. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 40
3.4. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 46
3.5. Wynik finansowy i zasady jego ustalania w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
Spis schematów 63
Spis wykresów 64

Metody obliczania i ewidencjonowania podatku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota, pojęcie i rodzaje podatków 4
1. Pojęcie podatku 4
2. Elementy konstrukcji podatku 7
3. Klasyfikacja podatków 13
4. Zasady podatkowe 15
Rozdział II. Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegających opodatkowaniu 18
1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych 18
2. Przychody ze stosunku służbowego 22
3. Przychody z działalności wykonywanej osobiście 25
4. Pozostałe źródła przychodów 29
Rozdział III. Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania 32
1. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu w latach 2006-2007 32
2. Odliczenia od dochodu i podatku w latach 2006 – 2007 36
Rozdział IV. Zasady naliczania i regulowania zobowiązań podatkowych 48
1. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników 48
2. Zeznania podatkowe 57
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 65

Metody amortyzacji majątku trwałego na przykładzie Sokołów S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka majątku trwałego 4
1.1. Definicja majątku trwałego 4
1.2. Podział majątku trwałego 13
1.3. Księgowe ujęcie majątku trwałego 18
Rozdział 2. Metody amortyzacji środków trwałych 25
2.1. Metoda liniowa 31
2.2. Metoda degresywna 33
2.3. Metoda obniżonych stawek 36
2.4. Metoda progresywna 37
2.5. Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych 39
Rozdział 3. Amortyzacja środków trwałych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w latach 2003-2005 44
3.1. Charakterystyka Zakładów Przetwórstwa Mięsnego 44
3.2. Stan rzeczowych aktywów trwałych 51
3.3. Analiza majątku trwałego 53
3.4. Gospodarowanie środkami trwałymi i metody ich amortyzacji 56
Rozdział 4. Wpływ stosowanych metod amortyzacji w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego 62
4.1. Metody amortyzacji środków trwałych w firmie Sokołów S.A. 62
4.2. Porównanie metody liniowej i degresywnej na przykładzie środków trwałych firmy Sokołów S.A. 62
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84

Koszty w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie kosztu 4
1. Definicja kosztu 5
2. Koszt, a przychód, strata ,wydatek i związany z nimi zysk przedsiębiorstwa 8
3. Klasyfikacja kosztów 14
Rozdział II. Metody analizy i kontroli kosztów 21
1. Koszty w okresach długim i krótkim 21
2. Metody określania kosztów stałych i zmiennych 23
3. Kontrola kosztów 28
Rozdział III Modele rachunku kosztów 34
1. Podstawowe modele rachunku kosztów 36
2. Modele rachunku kosztów w różnym ujęciu standardów kosztowych 42
3. Ewidencja kosztów i wybór wariantu rachunku kosztów 45
Rozdział IV Kalkulacja kosztów 48
1. Rodzaje kalkulacji 48
2. Metody kalkulacji 52
3. Nowe metody kalkulacji 53
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis rysunków i tabel 61

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Koszty i ich rachunek w systemie rachunkowości 4
1. Istota, zadania i funkcje współczesnej rachunkowości 4
2. Koszty jako kategoria ekonomiczna 10
3. Klasyfikacja kosztów 13
4. Pojęcie, zadania i rodzaje rachunku kosztów 18

ROZDZIAŁ II. Wpływ wykorzystania zdolności produkcyjnych na koszty działalności operacyjnej jednostki gospodarczej 24
1. Pojęcie zdolności produkcyjnej oraz problemy jej wykorzystania 24
2. Związek klasyfikacji kosztów z wykorzystaniem zdolności produkcyjnych 30
3. Pojęcie i ustalanie kosztu wytwarzania w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych 37

ROZDZIAŁ III. Warunki ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 42
1. Problemy określania zdolności produkcyjnych 42
2. Kryteria w zakresie dokumentacji operacyjnej wykorzystania zdolności produkcyjnych 46
3. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych 52

Rozdział IV. Ustalanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce Stalprodukt S.A. 61
1. Ogólna charakterystyka podmiotu 61
2. Przebieg procesu produkcyjnego 65
3. Zdolności produkcyjne na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego 69
4. Pomiar i dokumentacja wykorzystania zdolności produkcyjnych 70
5. Pomiar kosztów niewykorzystanych zdolności oraz ich ujęcie w księgach rachunkowych 72
6. Wpływ kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na wynik finansowy badanego podmiotu 78

ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 87

Konsolidacja sprawozdań finansowych na podstawie Grupy X S.A.

Wstęp 2
Rozdział I. Aspekty prawne konsolidacyjnych sprawozdań finansowych 4
1. Regulacje Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości a odniesienie do regulacji polskich 4
2. Cel konsolidacji sprawozdań 12
3. Rodzaje metod konsolidacji 14
3.1. Metoda pełna 16
3.2. Metoda proporcjonalna 17
3.3. Metoda praw własności 18
4. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 19
Rozdział II. Charakterystyka Grupy X S.A. 24
1. Historia powstania Grupy 24
2. Oferta grupy 26
Rozdział III. Konsolidacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy X S.A. 31
1. Wyniki finansowe grupy 31
2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych grupy 34
3. Konsolidacja sprawozdawczości finansowej  37
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 49