Amortyzacja środków trwałych w firmie osoby fizycznej

Wstęp 2

1. Istota środków trwałych 4
1.1. Pojęcie środków trwałych i ich charakterystyka 4
1.3. Klasyfikacja środków trwałych 9
1.3. Środki trwałe w strukturze majątku 16

2. Amortyzacja środków trwałych według przepisów podatkowych 22
2.1. Istota amortyzacji 22
2.2. Charakterystyka stawek amortyzacyjnych 27
2.3. Metody naliczania odpisów amortyzacyjnych 31

3. Analiza amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym 44
3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 44
3.2. Amortyzacja środków trwałych w badanym przedsiębiorstwie 48
3.3. Przyjęte metody amortyzacji i ich wpływ na wynik finansowy 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 64
Spis tabel 65

Wstęp

Amortyzacja środków trwałych stanowi niezbędny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, wielkości obrotów czy uzyskiwanych zysków. Warto przy tym zauważyć, że o ile amortyzacja bilansowa dotyczy jedynie podatników prowadzących pełną księgowość w ramach ich działalności gospodarczej, to amortyzacja podatkowa dotyczy każdego, nawet najmniejszego podatnika, który na potrzeby swego przedsiębiorstwa wprowadza do niego określone składniki majątku mające służyć osiąganiu zysków.

Z powyższych względów problematyka amortyzacji podatkowej stanowi dla wszystkich przedsiębiorców jedno z najistotniejszych zagadnień prawnych, w związku z czym celem niniejszej pracy było ukazanie amortyzacji środków trwałych w firmie osoby fizycznej.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

Rozważania rozpoczęto od ukazania w rozdziale pierwszym istoty środków trwałych. Zdefiniowano pojęcie środków trwałych i przedstawiono ich charakterystykę. Następnie zaprezentowano klasyfikację środków trwałych. Pod koniec rozdziału wskazano miejsce środków trwałych w ogólnej strukturze majątku przedsiębiorstwa.

Ponieważ przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną nie prowadzi pełnej księgowości a przy tym jego środki trwałe są amortyzowane w oparciu o przepisy podatkowe, w rozdziale drugim ukazano istotę amortyzacji środków trwałych według prawa podatkowego. Na wstępie przedstawiono istotę amortyzacji. Następnie scharakteryzowano stawki amortyzacyjne. Pod koniec rozdziału omówiono metody naliczania odpisów amortyzacyjnych w przypadku prawa podatkowego.

Analizę amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym prowadzonym przez osobę fizyczną przeprowadzono w rozdziale trzecim. Zanim przystąpiono do badań na wstępie scharakteryzowano działalność analizowanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę i dynamikę środków trwałych w latach 2006-2008. W ostatniej części badań omówiono przyjęte metody amortyzacji oraz ukazano ich wpływ na wynik finansowy.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego.