Zasady ustalania wynagrodzeń i ich ewidencja

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za pracę i jego składników 5
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń 5
1.2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę 9
1.3. Formy wynagrodzeń 16
1.4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 20
1.5. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę 24

Rozdział II. Zasady ustalania i ewidencja wynagrodzeń w przypadku osób pełnosprawnych 27
2.1. Ustalenie wynagrodzenia za pracę 27
2.2. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzeń 29
2.2.1. Zasady ustalania wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy 29
2.2.2. Zasady ustalania wynagrodzeń za czas choroby 32
2.2.3. Zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych 33
2.2.4. Inne świadczenia związane z pracą 39
2.3. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy 40
2.3.1. Zasady ogólne wynagrodzeń 40
2.3.2. Lista płac jako podstawowy dokument wynagrodzeń 42
2.3.3. Ewidencja składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 43
2.3.4. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 44
2.4. Dokumentacja wynagrodzeń 51
2.5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52

Rozdział III. Zakłady Pracy Chronionej 54
3.1. Warunki uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej 54
3.2. Prawa i obowiązki Zakładów Pracy Chronionej 58
3.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 61
3.4. Pomoc dla pracodawców prowadzących Zakłady Pracy Chronionej na zatrudnienie
osób niepełnosprawnych 63
3.5. Rozliczanie refundowanych składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 66
3.5.1. Rozliczanie refundowanych składek na ubezpieczenie społeczne 66
3.5.2. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 70

Rozdział IV. Ustalanie wynagrodzeń za pracę osób niepełnosprawnych i ich ewidencja w Zakładach Pracy Chronionej 74
4.1. Księgowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 74
4.2. Ewidencja SOD w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 81
4.3. Podatkowe ujęcie dofinansowania 85
4.4. Nadwyżka SOD 89
4.5. Zmiany w przepisach 90
4.6. Różnice w kosztach pracy ponoszonych przez pracodawców zatrudniających osoby pełnosprawne i niepełnosprawne 94
4.7. Zalety i wady zatrudniania osób niepełnosprawnych 96

Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis rysunków, schematów i tabel 106
Załączniki 107

Wstęp

Kodeks pracy nie zawiera definicji wynagrodzenia za pracę. W nauce prawa pracy wynagrodzenie za pracę jest definiowane jako obowiązkowe majątkowe świadczenie przysparzające pracodawcy na rzecz pracownika, przypadające w zamian za wykonaną pracę oraz okoliczności prawnie równoważne świadczeniu pracy, względnie – określone przepisami okresy niewykonywania pracy.

Problematyka wynagrodzeń to temat powracający od lat. Jest on dyskutowany nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale również Środkowej i Wschodniej, co jest konsekwencją przyjęcia przez te państwa systemu gospodarki rynkowej oraz przejmowania niektórych przedsiębiorstw przez inwestorów z Zachodu. Rosnąca konkurencja globalna, rozwój zaawansowanych technologii, w szczególności informacyjnych (IT), a w konsekwencji narodziny tzw. nowej gospodarki opartej na wiedzy stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności budowy strategii umożliwiających im utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Wynagrodzenia jako istotny czynnik motywowania ludzi do pracy powinny wspierać osiąganie celów wynikających z wizji i strategii firmy oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ system wynagrodzeń jest integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi, powinien być z nią spójny i harmonizować jej cele z oczekiwaniami (celami) pracowników.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami niepełnosprawni mają w miejscu pracy więcej uprawnień niż pozostali zatrudnieni. Przedsiębiorcy ich angażujący mogą z kolei zyskać znaczną pomoc materialną: dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje czy rekompensaty poniesionych kosztów lub utraconych zysków.

Celem niniejszej pracy było ukazanie zasad ustalania wynagrodzeń i ich ewidencja w Zakładach Pracy Chronionej.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za prace i jego składników. Na wstępie zdefiniowano pojęcie wynagrodzeń oraz przedstawiono ich funkcje. Następnie omówiono źródła prawa wynagrodzenia za pracę, formy wynagrodzeń. Omówiono także zagadnienia wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz prawną ochronę wynagrodzenia za pracę.

W rozdziale drugim ukazano zasady ustalania wynagrodzeń oraz ich ewidencję w przypadku osób pełnosprawnych. W rozdziale tym omówiono procedurę ustalania wynagrodzenia za pracę oraz zasady obliczania niektórych składników wynagrodzeń. Ponadto przedstawiono ewidencję wynagrodzeń oraz dokumentację i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W rozdziale trzecim scharakteryzowano Zakłady Pracy Chronionej. W rozdziale tym omówiono warunki uzyskania statusu Zakładu Pracy Chronionej oraz prawa i obowiązki ZPCh. Omówiono także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zasady pomocy dla pracodawców prowadzących ZPCh na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W rozdziale czwartym przedstawiono zasady ustalania wynagrodzeń za pracę osób niepełnosprawnych i ich ewidencję w ZPCh. Na wstępie tego rozdziału ukazano schematy księgowania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Następnie przedstawiono ewidencję SOD w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz podatkowe ujęcie dofinansowania. Omówiono także nadwyżkę SOD oraz zmiany w przepisach. Ponadto w rozdziale tym podsumowano podstawowe różnice w kosztach pracy ponoszonych przez pracodawców zatrudniających osoby pełnosprawne i niepełnosprawne oraz przedstawiono zalety i wady zatrudniania niepełnosprawnych.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.