Prace dyplomowe z kierunku: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Reklama w systemie marketingu na przykładzie hotelu X

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie reklamy w systemie marketingu 4
1.1. Historia reklamy 4
1.2. Reklama w systemie instrumentów marketingu 9
1.3. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność 13
1.3.1. Wybór celów reklamy 15
1.3.2. Adresaci reklamy 16
1.3.3. Budżet reklamy 16
1.3.4. Dobór treści reklamowych 17
1.3.5. Wybór mediów 18
1.4. Formy reklamy 19
Rozdział 2. Hotel jako podmiot reklamy 29
2.1. Przedmiot i zakres działania hotelu Jasek 29
2.1.1. Informacje ogólne 29
2.1.2. Hotel Jasek 33
2.2. Usytuowanie w otoczeniu na przykładzie hotelu Jasek 37
2.3. Stosowany system reklamy w Hotelu Jasek 47
Rozdział 3. Projekt systemu reklamy dla hotelu 52
3.1. Sprecyzowanie celów reklamy 53
3.2. Wybór formy reklamy internetowej 55
3.2.1. Firmowa strona WWW 56
3.2.2. Bannery i przyciski reklamowe 58
3.2.3. Poczta elektroniczna 63
3.2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 69
3.3. Określenie grupy docelowej kampanii 78
3.5. Ustalenie budżetu kampanii reklamowej 82
3.6. Ocena skuteczności 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91

Promocja usług hotelarskich na przykładzie hotelu „Victoria”

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 7
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 7
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika usług hotelarskich 18
1.4. Miejsce promocji w marketingu 21
1.5. Cele promocji usług 26
1.6. Instrumenty promocji 27
1.6.1 Reklama 28
1.6.2. Public relations 30
1.6.3. Sponsoring 31
1.6.4. Promocja uzupełniająca 32
1.6.5. Marketing bezpośredni 33
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO HOTELU ?VICTORIA? 35
2.1. Rynek hoteli w Polsce 35
2.2. Rys historyczny hotelu ?Victoria? 38
2.3. Konkurencja 41
2.4. Struktura organizacyjna 46
2.5. Założenia strategii promocyjnej 47
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU ?VICTORIA? 51
3.1. Badania marketingowe 51
3.2. Wybór segmentu rynku 53
3.3. Typy promocji hotelu ?Victoria” 56
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 65

Personel hotelowy

Wstęp. 3
Rozdział I. Hotel w ujęciu historycznym i prawno ? organizacyjnym. 5
1.1. Krótki zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów. 5
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza. 9
1.2.1. Warunki prawne. 17
1.2.2. Warunki materialne. 18
1.3. Wymogi kwalifikacyjne dla hoteli. 20
1.4. Wymogi kategoryzacyjne dla hoteli. 23
Rozdział II. Usługi hotelowe. 27
2.1. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. 27
2.2. Systematyka usług hotelowych. 33
2.3. Pojęcie jakości usług hotelarskich. 36
2.4. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich. 39
2.5. Systemy jakości. 42
2.6. Jakość usług hotelarskich a kategoryzacja zakładów hotelarskich. 49
Rozdział III. Personel hotelowy. 53
3.1. Rynek usług hotelarskich a zadania personelu. 58
3.2. Schemat opisu stanowiska pracy. 64
3.3. Sylwetka wzorowego hotelarza. 68
3.4. Relacja pracownik ? gość hotelowy. 72
3.5. Cykl obsługi gościa a personel hotelowy. 73
Zakończenie. 86
Bibliografia. 88

Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi na przykładzie hotelu „Polonia-Metropol”

Wstęp 4
Rozdział I. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 6
1.1 Warunki prawne 6
1.2. Warunki materialne 7
1.2.1. Sezonowość ruchu turystycznego 7
1.2.2. Rynek – segmentacja 8
1.2.3. Założenia programowe obiektu 9
Rozdział II. Prowadzenie działalności hotelarskiej 12
2.1. System klasyfikacji i kategoryzacji zakładów hotelarskich 12
2.2. Rodzaje usług hotelu 16
2.3 Schemat organizacyjny hotelu 18
2.3.1. Komórki funkcjonalne 23
2.3.2. Komórki usługotwórcze 26
2.3.3. Komórki pomocnicze 31
2.4. Współczesne kierunki rozwoju hotelarstwa 35
Rozdział III. Organizacja marketingu w hotelach 37
3.1. Produkt – kreowanie produktu turystycznego hoteli 39
3.2. Ceny w hotelarstwie 43
3.3. Kanały dystrybucji 45
3.4. Promocja produktu hoteli 47
3.4. Promocja produktu hoteli 48
Rozdział IV. Management w hotelarstwie 51
Bibliografia 54
Spis tablic 55
Spis rysunków 55

Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelarstwie np. hotelu w Chocianowie

Wstęp 3
Rozdział l. Istota marketingu 6
1.1. Pojęcia i elementy marketingu – mix 6
1.2. Główne orientacje marketingowe 9
1.2.1. Orientacja produkcyjna 10
1.2.2. Orientacja sprzedaży 10
1.2.3. Orientacja marketingowa 11
1.2.4. Marketing strategiczny 13
1.3. Marketing usług 15
1.3.1. Istota i klasyfikacja usług 16
1.3.2. Charakterystyka usług i ich znaczenie marketingowe 18
1.3.3. Specyfika marketingu usług 20
1.4. Konsumenci i ich zachowania na rynku 20
1.4.1. Nabywcy i hierarchia ich potrzeb 21
1.4.2. Mechanizm podejmowania decyzji zakupu 22
1.5. Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych 24
1.5.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku 25
1.5.2. Procedura segmentacji rynku 27
Rozdział 2. Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelu w Chocianowie. 29
2.1. Charakter działalności. 29
2.2. Misja. 34
2.3. Wizerunek. 36
2.4. Personel. 37
2.5. Struktura organizacyjna. 37
2.6. Rynek docelowy. 39
2.7. Otoczenie hotelu. 40
2.8. Analiza SWOT. 50
2.9. Konkurencja. 51
2.10. Promocja. 53
Rozdział 3. Instrumenty marketingowe w hotelarstwie. 59
3.1. Produkt jako element marketingu ? mix. 59
3.2. Struktura produktu. 69
3.3. Klasyfikacja produktów. 71
3.4. Klasyczny cykl życia produktu. 74
3.5. Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 79
3.5.1 . Strategie marketingowe w fazie wprowadzania na rynek. 79
3.5.2. Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 82
3.5.3. Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 82
3.5.4. Strategie marketingowe w fazie spadku. 85
3.6. Produkt jako usługa hotelarska. 86
3.7. Cena jako element marketingu. 89
3.7.1. Miejsce i funkcje cen w marketingu. 97
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Charakterystyka usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem usług cateringowych w hotelu X

Wstęp. 3
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 5
1.1. Historia hotelarstwa na świecie. 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem. 9
1.3. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 18
1.3.1. Warunki prawne. 18
1.3.2. Warunki materialne. 19
Rozdział 2. Catering – podstawowe pojęcia i definicje. 23
2.1. Rynek usług hotelarskich. 23
2.2. Geneza cateringu. 25
2.3. Catering w Polsce. 27
2.4. Usługi cateringowe. 32
Rozdział 3. Usługi cateringowe. 39
3.1. Zadania firmy cateringowej. 39
3.2. Kontrola jakości usług. 39
3.3. Podgrzewacze jako niezbędne wyposażenie firmy cateringowej. 46
Rozdział 4. Charakterystyka usług gastronomicznych hotelu Wilda. 49
4.1. Ogólne informacje na temat hotelu Wilda i jego usług. 49
4.2. Asortyment gastronomiczny w hotelu Wilda. 54
4.3. Organizacje uroczystości weselnych w hotelu Wilda. 56
4.4. Sympozja organizowane przez hotel Wilda. 58
Zakończenie. 60
Bibliografia. 62

Zarządzanie jakością usług hotelowych

Wstęp 2
Rozdział 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury. 4
1.1. Rynek usług hotelarskich 13
1.2. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich 16
1.3. Systemy jakości 21
1.4. System zapewnienia jakości według norm serii ISO 9000 27
1.5. Usługi hotelarskie a system ISO 9000 32
Rozdział 2. Wzorce jakościowe w hotelarstwie w odniesieniu do materialnej infrastruktury 36
1.1. Pojęcie kategoryzacji i jej rozwój historyczny w Polsce do 1997 roku. 36
1.2. Kategoryzacja hoteli w Ustawie o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r. 42
1.3. Wzorce jakościowe upowszechniane przez środowisko hotelarzy 45
1.3.1. System rekomendacji hoteli. 45
1.3.2. Konkursy jakości 50
Rozdział 3. Kwalifikacje pracowników jako czynnik wzrostu jakości 56
3.1. Rynek usług hotelarskich a zadania personelu. 56
3.2. Kwalifikacje personelu wymogiem konkurencji rynkowej 62
3.3. Wysokie kwalifikacje personelu wymogiem formalnym 64
3.4. Doskonalenie zawodowe 65
Zakończenie 72
Bibliografia 74

Kategoryzacja jako miernik jakości usługi hotelarskiej

WSTĘP 3
Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 6
1.1. Początki hotelarstwa – rys historyczny 6
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 10
Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelowych 16
2.1. Klasyfikacja obiektów hotelowych 17
2.2. Kategoryzacja obiektów hotelowych 20
2.3. Kategoryzacja obiektów hotelowych na świecie. Rozwiązania kategoryzacyjne biur podróży 26
Rozdział 3. Wybrane aspekty jakości usług hotelarskich 33
Rozdział 4. Porównanie zakresu świadczonych usług hotelowych w stosunku do kategorii hotelu na wybranych przykładach 45
4.1. Przegląd wybranych hoteli i świadczonych w nich usług 45
4.2. Kontrola usług hotelarskich 52
Podsumowanie. Ocena kategoryzacji hoteli jako miernika jakości usług 54
BIBLIOGRAFIA 55