Prace dyplomowe z kierunku: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Marketing mix hotelu Spa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA, POJĘCIE I ZASADY MARKETINGU 5
1.1. Podstawy marketingu 5
1.2. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 11
1.3. Strategie marketingowe i rola w budowaniu przewagi na rynku 21
1.3.1. Istota i pojęcie strategii 21
1.3.2. Rodzaje strategii 25
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIA I INSTRUMENTY MARKETINGOWE 33
2.1. Usługa hotelarska jako produkt 33
2.2. Jakość usług hotelarskich jako determinanta dobrego odpoczynku 37
2.3. Kategoryzacja jako miernik jakości usług. 41
2.4. Ceny w hotelarstwie 42
2.5. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 46
2.6. Promocja usług hotelarskich. 49
Rozdział 3 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 55
3.1. Rys historyczny i struktura organizacyjna firmy 55
3.2. Działalność firmy 60
3.3. Asortyment i produkty oferowane przez firmę Irena Eris 63
3.4. Rynek docelowy oraz środowisko konkurencyjne 67
ROZDZIAŁ 4 OTOCZENIE MARKETINGOWE HOTELU 77
4.1. Ogólna charakterystyka hotelu SPA Dr Irena ERIS w Krynicy – Zdrój 77
4.2. Otoczenie i oferta marketingowa hotelu 81
4.2.1. Otoczenie, nocleg, gastronomia, rekreacja, organizacja kongresów i szkoleń, SPA (Sanus Per Aqua), jako integralne części składowe współczesnego hotelu. 87
4.2.1.1. Otoczenie 88
4.2.1.2. Noclegi 90
4.2.1.3. Gastronomia 92
4.2.1.4. Kongresy – szkolenia 96
4.3. Rekreacja – wypoczynek w hotelu SPA. 100
4.4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 105
ROZDZIAŁ 5 MARKETING W HOTELU. 107
5.1. Zastosowanie reguł marketingu w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój 107
5.2. Elementy marketingu mix w Hotelu SPA Dr Irena Eris 109
WNIOSKI 115
BIBLIOGRAFIA 117
SPIS TABEL 121
SPIS RYSUNKÓW 122
SPIS ZDJĘĆ 123

Funkcje Zespołu Obsługi Konferencji

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek usług konferencyjnych w Polsce 4
Rozdział 2. Opis Obiektu Szkoleniowego Falenty 23
2.1. Położenie 23
2.2. Część konferencyjna 24
2.3. Część gastronomiczna 30
2.4. Część hotelowa 32
2.5. Część wypoczynkowo-rekreacyjna 33
Rozdział 3. Oferta Usługowa Centrum Szkoleniowego w Falentach 37
Podsumowanie 40
Bibliografia 42

Zarządzanie recepcją w hotelu

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo – istota i rys historyczny    4
1. Zarys historii hotelarstwa na świecie    4
2. Istota hotelarstwa    14
3. Regulacje prawne w hotelarstwie i dostosowanie ich do potrzeb UE    17
Rozdział II Hotel i jego struktura    24
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    24
2.2. Struktura zarządzania    29
2.3. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    35
2.3.1. Nowe technologie na potrzeby recepcji    43
Rozdział III Zarządzanie recepcją – studium przypadków na przykładzie wybranych hoteli    45
3.1. Recepcja hotelu Holiday Inn we Wrocławiu.    45
3.2. Wirtualna recepcja Hotelu VHM    49
3.3. Recepcja w Hotelu uzdrowiskowym 'HVIEZDA' – w Dudincach.    53
Zakończenie    58
Bibliografia    60
Spis tabel, rysunków i fotografii    62

Zasady organizacji pracy w hotelu

Wstęp    2

Rozdział I.
Hotelarstwo jako dziedzina aktywności gospodarczej    3
1.1. Geneza i rozwój usług hotelarskich na świecie    3
1.2. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich    9
1.3. Istota hotelarstwa    14

Rozdział II.
Hotel i jego struktura    20
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    20
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie    24

Rozdział III.
Organizacja pracy w hotelu    31
3.1. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    31
3.2. Obowiązki służb gastronomii podczas obsługi gości w części mieszkalnej hotelu    37

Zakończenie    40
Bibliografia    41
Spis rysunków    43

Turystyczna baza noclegowa Zakopanego

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo jako element infrastruktury turystycznej obszarów recepcyjnych    4
1. Zagospodarowanie turystyczne ? podstawowe pojęcia i klasyfikacje    4
2. Tendencje rozwoju hotelarstwa na świecie    10
3. Kierunki i uwarunkowania rozwoju bazy hotelowej w Polsce po 1990 roku    26
4. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce    32
5. Rozwój turystycznej bazy noclegowej województwa małopolskiego    38
Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Podhalu    46
1. Podhale na przestrzeni dziejów ? rys historyczny    46
2. Walory turystyczne Podhala    59
3. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego Zakopanego    71
4. Aktualna oferta turystyczna Zakopanego ? próba diagnozy i oceny    83
Rozdział III. Kierunki rozwoju turystycznej bazy noclegowej Zakopanego    87
1. Tendencje rozwoju bazy noclegowej w latach 2000-2006    87
2. Rozwój turystyki w Zakopanem w latach 2000-2006    89
3. Charakterystyka podstawowych grup obiektów    93
4. Wdrażanie systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich    97
5. Próba oceny funkcjonowania wybranych obiektów turystycznej bazy noclegowej    102
5.1. Profile podstawowych grup klientów    102
5.2. Wykorzystanie bazy noclegowej    104
5.3. Analiza porównawcza działań marketingowych    105
Zakończenie    113
Bibliografia    115
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Projekt założenia pensjonatu

Wstęp    4
Rozdział 1. Funkcjonowanie bazy noclegowej w Polsce    5
1.1. Rynek usług noclegowych – podstawowe definicje    5
1.2. Podział usług hotelarskich    8
1.3. Mierniki stosowane w hotelarstwie    12
Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich    17
2.1. Kategoryzacja zakładów hotelarskich    17
2.2. Klasyfikacja zakładów hotelarskich    18
2.3. Normy dotyczące zakładów hotelarskich    20
Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia pensjonatu    25
Rozdział 4. Biznesplan przedsięwzięcia    34
Rozdział 5. Pensjonaty w Polsce w ujęciu statystycznym    49
Podsumowanie i wnioski    52
Bibliografia    53
Załączniki    54
Załącznik nr 1. Wniosek o pozwolenie na budowę    54
Załącznik nr 2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej    56
Załącznik nr 3. Książka obiektu budowlanego    57
Załącznik nr 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych    64
Załącznik nr 5. Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej    67
Załącznik nr 6. Przykładowa karta kontroli temperatury w chłodniach i mroźniach Systemu HACCP    69

Strategie marketingowe w hotelarstwie

Wstęp
Rozdział I.  OGÓLNY RYS HISTORYCZNY ŚWIATOWEGO I KRAJOWEGO HOTELARSTWA
1.1. Narodziny usług gospodnich i hotelarskich na świecie
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce – gospody i zajazdy
1.3. Marywil jako pierwszy warszawski hotel
1.4. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich
Rozdział II. BUDOWA I DZIEJE HOTELU BRISTOL W WARSZAWIE, JAKO PRZYKŁAD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH, OBYCZAJOWYCH ORAZ STYLÓW ARCHITEKTONICZNYCH
2.1. Początki hotelu 'Bristol' na Krakowskim Przedmieściu.
2.2. Secesja – czyli jak powstał trend europejski na którym wzorował się Hotel Bristol
2.3. Solidne podstawy ? czyli jak powstała elewacja hotelu
2.4. Rozkład hotelu i jego pierwsze wyposażenie
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL
3.1. Historia i działalność hotelu
3.2. Organizacja i struktura organizacyjna
3.3. Konkurencja w otoczeniu
3.4. Analiza SWOT
3.5. Misja i strategia
Rozdział IV. ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ HOTELU BRISTOL
4.1. Produkt hotelu Le Meridien Bristol
4.2. Cena
4.3. Dystrybucja
4.4. Promocja
4.5. Personel
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu

Wstęp 2
Rozdział I  Hotel i usługi hotelarskie 4
1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce 4
1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 12
1.3 Definicja usług hotelarskich 14
1.4 Rodzaje i podział usług hotelarskich 18
Rozdział II  Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 24
2.1 Podstawowe definicje 24
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 32
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 35
2.4 Korzyści z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 37
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 40
2.5.1 Basen 43
2.5.2 Sauna 46
2.5.3 Solarium 53
2.5.4 Siłownia 54
2.5.5 Gabinet masażu 55
2.5.6 Squash 56
2.5.7 Kręgle 56
2.5.8 Zewnętrzne zespoły związane z rekreacja i wypoczynkiem 57
Rozdział III Oferta usług 'Klubu Health Academy' w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.1 Ogólna charakterystyka hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.2 Usług 'Klubu Health Academy' w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 65
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego: Fitness Center w Hotelu Sheraton w Warszawie 82
Podsumowanie i wnioski końcowe 93
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjęć 94
Bibliografia 97

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Marriott”

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE 6
1.1. PODSTAWOWE KONCEPCJE KIEROWANIA LUDŹMI W FIRMIE 6
1.2. MODELE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 8
1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU MICHIGAN 11
1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU HARWARDZKIM 14
1.4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy interesów stakeholders. 16
1.4.2. Strategia ogólna i warunki działania firmy  w modelu harwardzkim 17
ROZDZIAŁ II OCENIANIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. DZIAŁ KADR 19
2.2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 24
2.3. PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW. 31
2.4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 35
2.5. POJĘCIE I CELE OCENIANIA 41
2.6. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 47
2.7. ZARZĄDZANIE PROCESEM OCENIANIA PRACOWNIKÓW 50
ROZDZIAŁ III KIEROWANIE PRACĄ DZIAŁU GASTRONOMII W HOTELU ?MARRIOTT?   W WARSZAWIE 53
3.1. RYS HISTORYCZNY 53
3.2. PROFIL USŁUG 55
3.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 55
3.5. DZIAŁ KADR 63
3.6. DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 65
3.7. DZIAŁ GASTRONOMICZNY 67
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76