Prace dyplomowe z kierunku: Hotelarstwo

prace dyplomowe z hotelarstwa

Turystyczna baza noclegowa Zakopanego

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo jako element infrastruktury turystycznej obszarów recepcyjnych    4
1. Zagospodarowanie turystyczne ? podstawowe pojęcia i klasyfikacje    4
2. Tendencje rozwoju hotelarstwa na świecie    10
3. Kierunki i uwarunkowania rozwoju bazy hotelowej w Polsce po 1990 roku    26
4. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce    32
5. Rozwój turystycznej bazy noclegowej województwa małopolskiego    38
Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Podhalu    46
1. Podhale na przestrzeni dziejów ? rys historyczny    46
2. Walory turystyczne Podhala    59
3. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego Zakopanego    71
4. Aktualna oferta turystyczna Zakopanego ? próba diagnozy i oceny    83
Rozdział III. Kierunki rozwoju turystycznej bazy noclegowej Zakopanego    87
1. Tendencje rozwoju bazy noclegowej w latach 2000-2006    87
2. Rozwój turystyki w Zakopanem w latach 2000-2006    89
3. Charakterystyka podstawowych grup obiektów    93
4. Wdrażanie systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich    97
5. Próba oceny funkcjonowania wybranych obiektów turystycznej bazy noclegowej    102
5.1. Profile podstawowych grup klientów    102
5.2. Wykorzystanie bazy noclegowej    104
5.3. Analiza porównawcza działań marketingowych    105
Zakończenie    113
Bibliografia    115
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Projekt założenia pensjonatu

Wstęp    4
Rozdział 1. Funkcjonowanie bazy noclegowej w Polsce    5
1.1. Rynek usług noclegowych – podstawowe definicje    5
1.2. Podział usług hotelarskich    8
1.3. Mierniki stosowane w hotelarstwie    12
Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich    17
2.1. Kategoryzacja zakładów hotelarskich    17
2.2. Klasyfikacja zakładów hotelarskich    18
2.3. Normy dotyczące zakładów hotelarskich    20
Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia pensjonatu    25
Rozdział 4. Biznesplan przedsięwzięcia    34
Rozdział 5. Pensjonaty w Polsce w ujęciu statystycznym    49
Podsumowanie i wnioski    52
Bibliografia    53
Załączniki    54
Załącznik nr 1. Wniosek o pozwolenie na budowę    54
Załącznik nr 2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej    56
Załącznik nr 3. Książka obiektu budowlanego    57
Załącznik nr 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych    64
Załącznik nr 5. Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej    67
Załącznik nr 6. Przykładowa karta kontroli temperatury w chłodniach i mroźniach Systemu HACCP    69

Strategie marketingowe w hotelarstwie

Wstęp
Rozdział I.  OGÓLNY RYS HISTORYCZNY ŚWIATOWEGO I KRAJOWEGO HOTELARSTWA
1.1. Narodziny usług gospodnich i hotelarskich na świecie
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce – gospody i zajazdy
1.3. Marywil jako pierwszy warszawski hotel
1.4. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich
Rozdział II. BUDOWA I DZIEJE HOTELU BRISTOL W WARSZAWIE, JAKO PRZYKŁAD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH, OBYCZAJOWYCH ORAZ STYLÓW ARCHITEKTONICZNYCH
2.1. Początki hotelu ‚Bristol’ na Krakowskim Przedmieściu.
2.2. Secesja – czyli jak powstał trend europejski na którym wzorował się Hotel Bristol
2.3. Solidne podstawy ? czyli jak powstała elewacja hotelu
2.4. Rozkład hotelu i jego pierwsze wyposażenie
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL
3.1. Historia i działalność hotelu
3.2. Organizacja i struktura organizacyjna
3.3. Konkurencja w otoczeniu
3.4. Analiza SWOT
3.5. Misja i strategia
Rozdział IV. ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ HOTELU BRISTOL
4.1. Produkt hotelu Le Meridien Bristol
4.2. Cena
4.3. Dystrybucja
4.4. Promocja
4.5. Personel
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Bar hotelowy jako część oferty usługowej hotelu

Wstęp 3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA LOKALI GASTRONOMICZNYCH 5
1. Pojęcie gastronomii 5
2. Cechy i funkcje gastronomii 7
3. Rodzaje lokali gastronomicznych 9
4. Higiena i jakość w gastronomii 14
5. Normy prawne systemu HACCP 16

Rozdział II.  PREZENTACJA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 24
1. Charakterystyka hotelu 24
1.1. Pokoje 25
1.2. Usługi dodatkowe 28
2. Historia hotelu 30
3. Gastronomia hotelowa 35

Rozdział III. ORGANIZACJA BARU HOTELOWEGO LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL 37
1. Oferta Column Bar 37
2. Personel i obsługa baru 45
3. Wyposażenie baru hotelowego 48

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis fotografii 54
Spis tabel 55

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usługa towarzysząca w hotelu

Wstęp 2
Rozdział I  Hotel i usługi hotelarskie 4
1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce 4
1.2 Podstawowe pojęcia w hotelarstwie 12
1.3 Definicja usług hotelarskich 14
1.4 Rodzaje i podział usług hotelarskich 18
Rozdział II  Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 24
2.1 Podstawowe definicje 24
2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 32
2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 35
2.4 Korzyści z posiadania centrum rekreacji i odnowy biologicznej 37
2.5 Elementy centrum sportowo-rekreacyjnego w hotelu 40
2.5.1 Basen 43
2.5.2 Sauna 46
2.5.3 Solarium 53
2.5.4 Siłownia 54
2.5.5 Gabinet masażu 55
2.5.6 Squash 56
2.5.7 Kręgle 56
2.5.8 Zewnętrzne zespoły związane z rekreacja i wypoczynkiem 57
Rozdział III Oferta usług ‚Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.1 Ogólna charakterystyka hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 61
3.2 Usług ‚Klubu Health Academy’ w hotelu Radisson SAS Centrum w Warszawie 65
3.3 Oferta konkurencyjnego klubu rekreacyjnego: Fitness Center w Hotelu Sheraton w Warszawie 82
Podsumowanie i wnioski końcowe 93
Spis tabel, schematów, rysunków i zdjęć 94
Bibliografia 97

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Marriott”

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE 6
1.1. PODSTAWOWE KONCEPCJE KIEROWANIA LUDŹMI W FIRMIE 6
1.2. MODELE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 8
1.3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU MICHIGAN 11
1.4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MODELU HARWARDZKIM 14
1.4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy interesów stakeholders. 16
1.4.2. Strategia ogólna i warunki działania firmy  w modelu harwardzkim 17
ROZDZIAŁ II OCENIANIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. DZIAŁ KADR 19
2.2. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 24
2.3. PROCES SELEKCJI PRACOWNIKÓW. 31
2.4. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 35
2.5. POJĘCIE I CELE OCENIANIA 41
2.6. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 47
2.7. ZARZĄDZANIE PROCESEM OCENIANIA PRACOWNIKÓW 50
ROZDZIAŁ III KIEROWANIE PRACĄ DZIAŁU GASTRONOMII W HOTELU ?MARRIOTT?   W WARSZAWIE 53
3.1. RYS HISTORYCZNY 53
3.2. PROFIL USŁUG 55
3.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZARZĄDZANIE 55
3.5. DZIAŁ KADR 63
3.6. DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 65
3.7. DZIAŁ GASTRONOMICZNY 67
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Hotel jako podmiot na rynku turystycznym na przykładzie hotelu Silesia

WSTĘP 5

Rozdział I
ISTOTA RYNKU TURYSTYCZNEGO 7
1.1. Definicja rynku turystycznego 7
1.2. Podmioty rynku turystycznego 15
1.2.1. Obiekty zakwaterowania zbiorowego 23
1.2.2. Obiekty gastronomiczne 27
1.2.3. Turyści jako konsumenci na rynku turystycznym 31

Rozdział II
HOTEL NA RYNKU TURYSTYCZNYM   38
2.1. Definicje i zakres pojęcia hotel 38
2.2. Rodzaje i kategoryzacja bazy hotelowej  43
2.3. Regulacje prawne w hotelarstwie 51
2.4. Uwarunkowania rozwoju hotelarstwa  54
2.4.1. Hotelarstwo w polityce państwa w Polsce 54
2.4.2. Czynniki kształtujące rozwój hotelarstwa 57
2.4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 58
2.4.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego 60

Rozdział III
ZARZĄDZANIE HOTELEM JAKO UWARUNKOWANIE ISTNIENIA PODMIOTU NA RYNKU 61
3.1. Struktura organizacyjna hotelu 61
3.2. Struktura zarządzania 63
3.3. Rodzaje produktów hotelowych 70
3.4. Koncepcje zarządzania w obiektach hotelarskich 75

Rozdział IV
ZARZĄDZANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ HOTELU NA PRZYKŁADZIE HOTELU SILESIA 88
4.1. Charakterystyka badanego podmiotu  88
4.1.1. Grupa Hotelowa Orbis  89
4.1.2. Hotel Orbis ?Silesia? 92
4.2. Marketing w hotelu (działalność marketingowa) 96
4.3. Polityka cenowa przedsiębiorstwa 99
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy ocen pracowniczych 101
4.5. Promocja 104
4.5.1. Instrumenty promocji ? programy lojalnościowe 112

ZAKOŃCZENIE 117

BIBLIOGRAFIA 118

WYKAZ RYSUNKÓW 121

SPIS TABEL I ZDJĘĆ 122

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Holiday Inn”

Wstęp 4
Rozdział I Organizacja i zarządzanie jako nauka 6
1.1. Teoria organizacji szkoły klasycznej 6
1.2. Teorie przejściowe M.P. Follet i O. Sheldon?a 8
1.3. Teoria zarządzania szkoły behawioralnej 9
1.4. Teoria zarządzania wg. szkoły ilościowej badania operacyjne i teoria decyzji 10
1.5. Planowanie zasobów ludzkich 11
1.6. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.7. Motywowanie pracowników w firmie. 20
1.8. Pojęcie i cele oceniania pracowników w firmie. 26
Rozdział II Współczesne metody zarządzania 33
2.1. Podstawowe kierunki w teorii zarządzania 33
2.1.1. Kierunek systemowy 33
2.1.2. Kierunek sytuacyjny 34
2.2. Współczesne przedsiębiorstwa na tle zmian społecznych 35
2.3. Wpływ globalizacji na współczesną organizację 39
2.4. Rola techniki w dzisiejszej firmie 42
2.5. Odpowiedzialność społeczna jako podstawa dobrze zarządzanej organizacji 45
2.6. Pracownicy w teraźniejszym przedsiębiorstwie 48
Rozdział III Kierowanie pracą Działu Gastronomii w hotelu Holiday Inn 57
3.1. Rys historyczny 57
3.2. Profil usług 59
3.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie 59
3.4. Dział Gastronomii 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84

Rola i zadania służby piętrowej na przykładzie hotelu „Jan III Sobieski”

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje dotyczące hotelarstwa. 4
Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat hotelu Jan III Sobieski. 10
2.1. Podstawowe informacje o hotelu. 10
2.2. Zakres świadczonych usług. 15
Rozdział 3. Rola i zadania służby piętrowej w hotelu ?Jan III Sobieski?. 22
3.1. Podstawowe zadania służby piętrowej. 22
3.2. Struktura organizacyjna Służby Pięter. 39
3.3. Rola i zadania pracowników Służby Pięter na poszczególnych stanowiskach. 42
Rozdział 4. Charakterystyka jednostek mieszkalnych w hotelu ?Jan III Sobieski?. 46
4.1. Wyposażenie pokoju typu standard. 46
4.2. Wyposażenie pokoju typu superior 46
4.3. Standardy w jednostkach mieszkalnych i na korytarzach 48
Wnioski 51
Bibliografia 53
Spis fotografii 55
Spis map 56
Spis rysunków 57

Reklama w systemie marketingu na przykładzie hotelu X

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie reklamy w systemie marketingu 4
1.1. Historia reklamy 4
1.2. Reklama w systemie instrumentów marketingu 9
1.3. Metody i techniki reklamy – skuteczność i efektywność 13
1.3.1. Wybór celów reklamy 15
1.3.2. Adresaci reklamy 16
1.3.3. Budżet reklamy 16
1.3.4. Dobór treści reklamowych 17
1.3.5. Wybór mediów 18
1.4. Formy reklamy 19
Rozdział 2. Hotel jako podmiot reklamy 29
2.1. Przedmiot i zakres działania hotelu Jasek 29
2.1.1. Informacje ogólne 29
2.1.2. Hotel Jasek 33
2.2. Usytuowanie w otoczeniu na przykładzie hotelu Jasek 37
2.3. Stosowany system reklamy w Hotelu Jasek 47
Rozdział 3. Projekt systemu reklamy dla hotelu 52
3.1. Sprecyzowanie celów reklamy 53
3.2. Wybór formy reklamy internetowej 55
3.2.1. Firmowa strona WWW 56
3.2.2. Bannery i przyciski reklamowe 58
3.2.3. Poczta elektroniczna 63
3.2.4. Techniki zwiększające odbiór przekazu internetowego. 69
3.3. Określenie grupy docelowej kampanii 78
3.5. Ustalenie budżetu kampanii reklamowej 82
3.6. Ocena skuteczności 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91