Projekt założenia pensjonatu

Wstęp    4
Rozdział 1. Funkcjonowanie bazy noclegowej w Polsce    5
1.1. Rynek usług noclegowych – podstawowe definicje    5
1.2. Podział usług hotelarskich    8
1.3. Mierniki stosowane w hotelarstwie    12
Rozdział 2. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich    17
2.1. Kategoryzacja zakładów hotelarskich    17
2.2. Klasyfikacja zakładów hotelarskich    18
2.3. Normy dotyczące zakładów hotelarskich    20
Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia pensjonatu    25
Rozdział 4. Biznesplan przedsięwzięcia    34
Rozdział 5. Pensjonaty w Polsce w ujęciu statystycznym    49
Podsumowanie i wnioski    52
Bibliografia    53
Załączniki    54
Załącznik nr 1. Wniosek o pozwolenie na budowę    54
Załącznik nr 2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej    56
Załącznik nr 3. Książka obiektu budowlanego    57
Załącznik nr 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych    64
Załącznik nr 5. Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej    67
Załącznik nr 6. Przykładowa karta kontroli temperatury w chłodniach i mroźniach Systemu HACCP    69