Turystyczna baza noclegowa Zakopanego

Wstęp    2
Rozdział I. Hotelarstwo jako element infrastruktury turystycznej obszarów recepcyjnych    4
1. Zagospodarowanie turystyczne ? podstawowe pojęcia i klasyfikacje    4
2. Tendencje rozwoju hotelarstwa na świecie    10
3. Kierunki i uwarunkowania rozwoju bazy hotelowej w Polsce po 1990 roku    26
4. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce    32
5. Rozwój turystycznej bazy noclegowej województwa małopolskiego    38
Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju turystyki na Podhalu    46
1. Podhale na przestrzeni dziejów ? rys historyczny    46
2. Walory turystyczne Podhala    59
3. Zarys rozwoju społeczno-gospodarczego Zakopanego    71
4. Aktualna oferta turystyczna Zakopanego ? próba diagnozy i oceny    83
Rozdział III. Kierunki rozwoju turystycznej bazy noclegowej Zakopanego    87
1. Tendencje rozwoju bazy noclegowej w latach 2000-2006    87
2. Rozwój turystyki w Zakopanem w latach 2000-2006    89
3. Charakterystyka podstawowych grup obiektów    93
4. Wdrażanie systemu kategoryzacji obiektów hotelarskich    97
5. Próba oceny funkcjonowania wybranych obiektów turystycznej bazy noclegowej    102
5.1. Profile podstawowych grup klientów    102
5.2. Wykorzystanie bazy noclegowej    104
5.3. Analiza porównawcza działań marketingowych    105
Zakończenie    113
Bibliografia    115
Spis tabel    119
Spis rysunków    120