Hotel jako podmiot na rynku turystycznym na przykładzie hotelu Silesia

WSTĘP 5

Rozdział I
ISTOTA RYNKU TURYSTYCZNEGO 7
1.1. Definicja rynku turystycznego 7
1.2. Podmioty rynku turystycznego 15
1.2.1. Obiekty zakwaterowania zbiorowego 23
1.2.2. Obiekty gastronomiczne 27
1.2.3. Turyści jako konsumenci na rynku turystycznym 31

Rozdział II
HOTEL NA RYNKU TURYSTYCZNYM   38
2.1. Definicje i zakres pojęcia hotel 38
2.2. Rodzaje i kategoryzacja bazy hotelowej  43
2.3. Regulacje prawne w hotelarstwie 51
2.4. Uwarunkowania rozwoju hotelarstwa  54
2.4.1. Hotelarstwo w polityce państwa w Polsce 54
2.4.2. Czynniki kształtujące rozwój hotelarstwa 57
2.4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 58
2.4.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego 60

Rozdział III
ZARZĄDZANIE HOTELEM JAKO UWARUNKOWANIE ISTNIENIA PODMIOTU NA RYNKU 61
3.1. Struktura organizacyjna hotelu 61
3.2. Struktura zarządzania 63
3.3. Rodzaje produktów hotelowych 70
3.4. Koncepcje zarządzania w obiektach hotelarskich 75

Rozdział IV
ZARZĄDZANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ HOTELU NA PRZYKŁADZIE HOTELU SILESIA 88
4.1. Charakterystyka badanego podmiotu  88
4.1.1. Grupa Hotelowa Orbis  89
4.1.2. Hotel Orbis ?Silesia? 92
4.2. Marketing w hotelu (działalność marketingowa) 96
4.3. Polityka cenowa przedsiębiorstwa 99
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy ocen pracowniczych 101
4.5. Promocja 104
4.5.1. Instrumenty promocji ? programy lojalnościowe 112

ZAKOŃCZENIE 117

BIBLIOGRAFIA 118

WYKAZ RYSUNKÓW 121

SPIS TABEL I ZDJĘĆ 122