Analiza produktywności majątku przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie produktywności i czynniki jej kształtowania 4
1.1. Pojęcie produktywności 4
1.2. Czynniki kształtowania produktywności 7
1.3. Metody analizy produktywności 13

Rozdział II. Analiza produktywności w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym XYZ 23
2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa oraz plany na przyszłość 23
2.2. Analiza produktywności 26
2.2.1. Analiza wstępna 26
2.2.2. Analiza wskaźnikowa 30

Rozdział III. Kierunki i czynniki poprawy produktywności 43
3.1. Czynniki poprawy produktywności 43
3.2. Przykładowe strategie i programy poprawy produktywności 46
3.2.1. Poprawa produktywności w systemie zarządzania produkcją just-in-time 46
3.2.2. Poprawa produktywności w systemie zarządzania przez jakość – Total Quality Management 51

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 65
Spis tabel 66
Załączniki 67

Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa aby zachować swoją przewagę konkurencyjną, muszą stale dostosowywać się do panujących warunków ekonomicznych. W utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej przydatna okazuje się analiza produktywności, która pozwala organizacji na stwierdzenie, jak dobrze radzi sobie obecnie, o ile lepsza może być, i co trzeba zrobić w przyszłości, aby przetrwać i sukcesywnie się rozwijać.

Można zatem powiedzieć, że produktywność stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny funkcjonowania systemu produkcji w przedsiębiorstwie. Stanowi ona stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej w danym okresie do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Można ją także interpretować jako efektywność wykorzystania zasobów wejściowych systemu, jakim jest przedsiębiorstwo – energii, materiałów, pracy ludzkiej, kapitału, informacji, powierzchni, a także czasu – w produkcji dóbr i usług stanowiących jego wyjście.

Głównym celem pracy jest przedstawienie źródeł poprawy produktywności, stopień wykorzystania majątku, znalezienie i eliminację kosztów zbędnych. Pozostałym celem jest zmierzenie obecnej efektywności działania przedsiębiorstwa XYZ, oraz ciągłe poszukiwanie dróg poprawy obecnego stanu.

Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano podstawowe zagadnienia związane z produktywnością. Na wstępie zdefiniowano pojęcie produktywności. Następnie ukazano czynniki kształtowania produktywności. W ostatniej części rozdziału przedstawiono metody analizy produktywności z uwzględnieniem wstępnej i wskaźnikowej analizy sprawozdań finansowych.

Po ukazaniu zagadnień teoretycznych, w rozdziale drugim dokonano analizy produktywności w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym XYZ. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanego przedsiębiorstwa oraz od ukazania jego planów na przyszłość. Następnie przystąpiono do analizy produktywności. Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dokonano analizy wstępnej oraz wskaźnikowej. Pod koniec rozdziału podsumowano stan produktywności oraz ogólną sytuacje finansową badanej jednostki.

Mając na uwadze, fakt iż przedsiębiorstwo dążące do utrzymania przewagi konkurencyjnej powinno dbać o poprawę swojej produktywności, w rozdziale trzecim zaprezentowano kierunki i czynniki poprawy produktywności. Na wstępie przedstawiono ogólne czynniki poprawy produktywności z uwzględnieniem istoty przepływu informacji we przedsiębiorstwie. Następnie zaprezentowano przykładowe strategie i programy poprawy produktywności. W rozważaniach skupiono uwagę na systemie zarządzania produkcją just-in-time (JIT) oraz systemie kompleksowego zarządzania przez jakość Total Quality Management (TQM).

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego XYZ.