Emigracja młodzieży, szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek pracy – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Definicja rynku pracy 4
1.2. Cechy rynku pracy 6
1.3. Polski rynek pracy – stan aktualny 17
1.4. Tendencje na europejskim rynku pracy 20

Rozdział II. Swobodny przepływ pracowników 24
2.1. Podstawy prawne swobody przepływu pracowników 24
2.2. Dostęp do zatrudnienia 27
2.3. Równość traktowania 32
2.4. Pojęcie pracownika 37
2.5. Zatrudnienie w administracji publicznej 40
2.6. Członkowie rodziny 42

Rozdział III. Emigracja młodzieży, szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy 45
3.1. Cechy polskiej migracji 45
3.2. Emigracja jako wyzwanie 50
3.3. Emigracja jako szansa dla polskiego rynku pracy 55
3.4. Emigracja jako zagrożenie dla polskiego rynku pracy 59

Bibliografia 65
Zakończenie 70

Wstęp

Masowa emigracja młodych Polaków wynika z braku perspektyw. Główną przyczyną dla której młodzi Polacy nie widzą szans dla siebie w swoim własnym kraju jest niesprawiedliwie wysokie opodatkowanie młodych pracujących. Polskie społeczeństwo starzeje się i jest naturalne, że rosną koszty emerytur i opieki zdrowotnej. Zamiast jednak sprawiedliwie dzielić te koszty, wynaturzono solidarność międzypokoleniową w drenaż kieszeni młodych obywateli. Polska drenuje kieszenie młodych podatników do tego stopnia, że praca w Polsce stała się towarem luksusowym na który nie stać jednej trzeciej młodych Polaków.

Polska jak każde współczesne państwo jest mechanizmem redystrybucji międzypokoleniowej. Ze składek i podatków młodych opłaca się emerytury i leczenie seniorów. Mechanizm ten funkcjonował całkiem dobrze, dopóki na każdego niepracującego i żyjącego z transferów przypadało kilkunastu pracujących i płacących podatki. Uprawnionym było nazwanie takiego rozwiązania solidarnością międzypokoleniową. Jednak uprawnionym było tylko do czasu. Obecnie państwo dobrobytu oparte o transfer od młodych do starych jest nie do utrzymania.

Systematyczny wzrost długości życia oraz spadek dzietności sprawiają, że liczba młodych pracujących w stosunku do seniorów pobierających świadczenia spada w większości krajów świata. W Polsce jeszcze w latach sześćdziesiątych na jednego emeryta i rencistę pobierającego świadczenia przypadało dwunastu pracujących i płacących podatki. Dziś na każdego emeryta i rencistę przypada dwie i pół osoby w wieku produkcyjnym oraz tylko dwie osoby pracujące! W takich realiach demograficznych utrzymanie solidarności międzypokoleniowej wymaga coraz większych transferów od młodych do starszych. Państwa solidarności międzypokoleniowej stały się państwami relatywnego dobrobytu dla seniorów. Natomiast dla młodych stają się nieuczciwymi piramidami finansowymi nakładającymi coraz wyższe podatki w zamian za coraz niższe świadczenia.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia emigracji młodzieży.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisany jest rynek pracy – istota i zakres pojęcia, a więc: definicja rynku pracy, cechy rynku pracy, polski rynek pracy – stan aktualny oraz tendencje na europejskim rynku pracy.

W drugim rozdziale przedstawiony jest swobodny przepływ pracowników, a więc: podstawy prawne swobody przepływu pracowników, dostęp do zatrudnienia, równość traktowania, pojęcie pracownika, zatrudnienie w administracji publicznej oraz członkowie rodziny.

W trzecim rozdziale zaprezentowana jest emigracja młodzieży – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy, a więc: cechy polskiej migracji, emigracja jako wyzwanie, emigracja jako szansa dla polskiego rynku pracy oraz emigracja jako zagrożenie dla polskiego rynku pracy.

Migracje zarobkowe to fenomen społeczny obecny w świadomości Polaków już od pokoleń. Ostatnio obserwowana fala migracji – choć niewątpliwie przyciąga uwagę mediów i pojawia się często w debacie publicznej – stanowi bardziej kontynuację tradycji, niż istotne novum w wyborach życiowych Polaków. Z drugiej jednak strony, oprócz oczywistego dla większości zjawiska wyjazdów zagranicznych, ostatnie lata przyniosły także inne istotne pytania dotyczące otwartości Polski na imigrację i obecność cudzoziemców wśród polskich pracowników. Migracje zarobkowe są w dość oczywisty sposób powiązane z problematyką rynku pracy: z jednej strony uważa się, że czynniki takie jak bezrobocie czy niskie wynagrodzenia są kluczowe dla zrozumienia mechanizmów oraz uwarunkowań wyjazdów.

Z drugiej strony – zapotrzebowanie na pracowników w wielu krajach rozwiniętych stanowi często podstawową motywację dla akceptowania obecności obcokrajowców w kraju przyjmującym. Mobilność międzynarodowa to przemieszczenie zasobów pracy – wpływa na działanie rynku pracy zarówno w kraju przyjmującym, jak i wysyłającym migrantów. Te proste wydawałoby się zależności, obrastają jednak w debacie publicznej wieloma daleko idącymi hipotezami dotyczącymi natury współczesnych procesów migracyjnych Polaków. Te hipotezy dotyczą zarówno przyczyn stopniowej intensyfikacji wyjazdów, jak i potencjalnych konsekwencji dla gospodarki Polskiej. Upatruje się w migracjach cudownego leku na problem bezrobocia, ale także przekleństwa dla przedsiębiorców borykających się z problemami kadrowymi.