Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Problem bezrobocia w gminie na przykładzie miasta Olsztyn

Wstęp 3

Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Bezrobocie – ujęcie teoretyczne 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 7
1.3. Ekonomiczne teorie bezrobocia 11
1.4. Pomiar bezrobocia 19
1.4.1. Przepływy na rynku pracy 19
1.4.2. Stopa bezrobocia 20
1.5. Skutki bezrobocia 24
1.5.1. Skutki ekonomiczne 24
1.5.2. Skutki społeczne – wpływ bezrobocia na styl i jakość życia 25
1.6. Regulacje prawne 25

Rozdział II. Metody zwalczania bezrobocia 32
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 32
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 42
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 47

Rozdział III. Bezrobocie w gminie Olsztyn 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 53
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 54
3.1.3. Struktura gospodarki 56
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 56
3.2. Rynek pracy w gminie 58
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 58
3.2.2. Skala bezrobocia 60
3.2.3. Dynamika rynku pracy 62
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 66
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 68

Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 73
Bibliografia 74

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71

Problemy bezrobocia w Polsce wynikające z procesów transformacji polskiej gospodarki

Wstęp 2
Rozdział I. Transformacja systemowa w Polsce 4
1.1. Główne cele transformacji 4
1.2. Pojęcie transformacji 9
1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania zjawiska bezrobocia 14
1.4. Skutki społeczno-gospodarcze reform 18
Rozdział II. Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia 23
2.1. Bezrobocie – zagadnienia wstępne 23
2.2. Przyczyny powstawania 25
2.3. Rodzaje bezrobocia 29
2.4. Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia 32
2.5. Aktywne i pasywne sposoby walki z bezrobociem 35
Rozdział III. Regionalne zróżnicowanie zjawiska bezrobocia w Polsce 45
3.1. Wielkość i dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2005 46
3.2. Struktura wiekowa i zawodowa osób bezrobotnych w Polsce 51
3.3. Bezrobocie w Polsce na tle UE 56
3.4. Perspektywy zmian na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do UE 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71

Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski

Wstęp 2

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 4
1.1. Istota, cele i funkcje handlu zagranicznego 4
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 9
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 13

Rozdział II. Rola handlu zagranicznego w gospodarce 23
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego 23
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na zwiększenie efektywności gospodarowania 25
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość dochodu narodowego 38

Rozdział III. Rola handlu zagranicznego w gospodarce Polski w latach 2014-2016 43
3.1. Warunki wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2014-2016 – podstawowe makroproporcje 43
3.2. Popyt na polski eksport, podaż importowa oraz kalkulacyjne ceny eksportu i importu 48
3.3. Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych 51

Zakończenie 64

Bibliografia 66

Spis tabel 70

Spis wykresów 71

Polityka gospodarcza Korei Południowej

Wstęp

Rozdział I. Rola państwa w procesie uprzemysłowienia Korei Południowej

1.1. Strategia rozwoju w I generacji krajów nowo uprzemysłowionych
1.2. Fazy uprzemysłowienia i główne branże
1.2.1. Pośredni wpływ państwa na rozwój branż przemysłowych
1.2.2. Ograniczona rola państwa w finansowaniu wzrostu gospodarczego – kryzys gospodarczy
1.2.3. Dominująca produkcja
1.3. Rola chaeboli w realizacji polityki gospodarczej państwa

Rozdział 2. Polityka rządu koreańskiego w sferze wymiany handlowej z zagranicą.

2.1. Instrumenty taryfowe i pozataryfowe regulujący handel międzynarodowy
2.2. Środki proeksportowe i bariery celne stosowane przez rząd koreański

Rozdział 3. Struktura towarowa obrotów w handlu zagranicznym według sekcji SITC

Rozdział 4. Obroty i kierunki w wymianie handlowej w latach 2017-2019

4.1. Obroty i bilans w latach 2017-2019
4.2. Handel zagraniczny Korei w układzie grup krajów i regionów w latach 2017-2019

Rozdział 5. Główni partnerzy w wymianie handlowej Korei w latach 2017-2019

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarkę finansową w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PODATKU VAT 4
1.1. Geneza i rozwój podatku VAT 4
1.2. Istota podatku VAT 7
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT 14
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa 20

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI I PRAWA PODATNIKA VAT 27
2.1. Rejestracja podatnika 27
2.2. Wypełnienie dokumentów sprzedaży 29
2.3. Składanie deklaracji 32
2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT 36
2.5. Zwrot podatku VAT 43

ROZDZIAŁ III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 47
3.1. Zadania podatku od towarów i usług 47
3.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i przedsiębiorstwa 51
3.3. Zasady płacenia podatku od towarów i usług w tzw. starych państwach Unii Europejskiej 54

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69

Podatek od towarów i usług w działalności gospodarczej X

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. PRAWNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1.1. Istota, geneza i podstawa prawna podatku od towarów i usług.
1.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
1.3. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług.
1.4. Stawki i zwolnienia w zakresie VAT.
1.5. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.
1.6. Istota podatku należnego i naliczonego.

ROZDZIAŁ 2. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH OBCIĄŻONYCH PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG

2.1. Rejestracja podatnika VAT.
2.2. Czynności obciążone podatkiem od towarów i usług.
2.2.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług.
2.2.2. Eksport i import towarów i usług.
2.2.3. Przekazanie lub zużycie towarów i usług.
2.2.4. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony jako podstawowa zasada funkcjonowania podatku VAT.
2.3. Procedura rozliczeń z tytułu VAT.

ROZDZIAŁ 3. FUNKCJONOWANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA X

3.1. Charakterystyka badanej jednostki.
3.2. Dokumentacja w zakresie VAT.
3.3. Ewidencja.
3.4. Wpłaty i zwroty podatku VAT.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Perspektywy członkostwa Polski w strefie euro

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca walutowa w Europie „od Bretton Woods do Raportu Komitetu Delorsa” 5
1.1. Integracja walutowa do 1979 roku 5
1.2. Europejski System Walutowy – przyczyny powstania i funkcjonowania. 8
1.3. Teoretyczne przesłanki procesu integracji walutowej 12

Rozdział II. Istota funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.1. Przyczyny i etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.2. Europejski Bank Centralny 24
2.3. Euro – nowa wspólna waluta 28

Rozdział III. Perspektywy Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej 31
3.1. Rozwój Polski w okresie transformacji systemowej 31
3.1.1. Inflacja 37
3.1.2. Rynek pracy 37
3.2. Handel zagraniczny Polski 38
3.3. Informacja o Programie społeczno–gospodarczym 40
3.4. Przystąpienie Polski do unii gospodarczej i walutowej 42

Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis tabel 51
Spis rysunków 52

Ocena klimatu inwestycyjnego dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice

Wstęp 3

Rozdział I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich 5
1.2. Eklektyczna teoria ZIB jako próba wyjaśnienia tego zjawiska 9
1.3. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich 14

Rozdział II. Klimat inwestycyjny kraju przyjmującego zagraniczne inwestycje bezpośrednie 24
2.1.Istota klimatu inwestycyjnego 24
2.2. Determinanty klimatu inwestycyjnego 27
2.2.1. Czynniki ekonomiczne 27
2.2.2. Czynniki prawne 28
2.2.3. Czynniki polityczne 29

Rozdział III. Skala i struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 43
3.1. Wielkość i struktura napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Małopolski 43
3.2. Analiza wielkości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 55

Rozdział IV. Ocena klimatu inwestycyjnego w gminie Niepołomice 62
4.1. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia zagranicznych inwestorów 62
4.2. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia władzy samorządowej (gminy) 64

Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Konkurencyjność Unii Europejskiej na przełomie wieków

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ integracji europejskiej na dynamikę rozwoju państw członkowskich 5
1.1. Integracja – idea wspólnoty 5
1.1.1. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 9
1.1.2. Unia trzech filarów 15
1.2. Stosunki UE z USA 17
1.3. Stosunki UE z Chinami 21
1.4. Stosunki UE z Rosją 25
1.5. Potencjał gospodarczy Unii Europejskiej a ASEAN, EFTA, NAFTA w kontekście sytuacji Polski 27

Rozdział II. Wpływ globalizacji na integrację europejską 32
2.1. Istota globalizacji 32
2.2. Wpływ globalizacji na suwerenność państw 39
2.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla integracji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 43

Rozdział III. Mocarstwowe aspiracje UE 51
3.1. Źródła mocarstwowości 51
3.2. Zmienność przewag mocarstwowych 57
3.3. Integracja regionalna a interesy mocarstw 61
3.4. Strategia Lizbońska 68
3.5. Czynniki determinujące poziom międzynarodowej konkurencyjności 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81