Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 5
1.1. Pojęcie i cele powstawania specjalnych stref ekonomicznych 5
1.2. Tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych 6
1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 7
ROZDZIAŁ II. LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 9
2.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9
2.2. Struktura organizacyjna LSSE 10
2.3. Zarządzanie strefą 11
2.4. Strategia rozwoju LSSE 12
2.5. Położenie LSSE oraz podstrefy 16
2.5.1. Podstrefa Legnickie Pole 20
2.5.2. Podstrefa Krzywa 21
2.5.3. Podstrefa Złotoryja 23
2.5.4. Podstrefa Polkowice 25
2.5.5. Podstrefa Lubin 26
2.5.6. Podstrefa Środa Śląska 28
2.5.7. Podstrefa Prochowice 29
2.6. Zachęty dla inwestorów LSSE 31
2.7. Zmiany prawne dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 33
2.8. Firmy funkcjonujące w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 35
2.9. Rozwój inwestycyjny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 41
2.10. Nakłady na budowę infrastruktury LSSE 43
ROZDZIAŁ III. OCENA FUNKCJONOWANIA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 44
3.1. Ogólne problemy funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 44
3.2.Wpływ ekonomiczny LSSE na powiat legnicki 45
3.3 LSSE na tle pozostałych stref ekonomicznych 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS MAP 55
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57

Dywersyfikacja dostaw surowców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W UE 4
1.1. Węgiel 4
1.2. Gaz 9
1.3. Ropa naftowa 12

ROZDZIAŁ II. POLITYKA ENERGETYCZNA UE 22
2.1. Główni eksporterzy węgla, ropy i gazu 22
2.2. Problemy związane z zasobami surowców energetycznych oraz ich rezerwy 25
2.3. Wspólna polityka energetyczna krajów Unii Europejskiej 36

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ZABEZPIECZENIA ENERGETYCZNEGO KRAJÓW UE 44
3.1. Polityka energetyczna Rosja- UE 44
3.2. Pozostałe źródła energii, z których UE korzysta 56
3.3. Nowe plany dywersyfikacji dostaw surowców 59

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 69

SPIS RYSUNKÓW 70

SPIS FOTOGRAFII 71

Dynamika podlaskiego rynku pracy

Streszczenie 2
Wstęp 3
Rozdział I. Rynek pracy 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Instytucje rynku pracy 11
1.3. Instrumenty rynku pracy 18
Rozdział II. Podlaski rynek pracy 30
2.1. Położenie i podział administracyjny 30
2.2. Ludność- demografia, struktura 34
2.3. Struktura gospodarki 35
2.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 39
2.5. Wielkość zatrudnienia i dynamika rynku pracy 43
2.6. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 48
Rozdział III. Struktura bezrobocia województwa podlaskiego 52
3.1. Skala bezrobocia 52
3.2. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 55
3.3. Wiek a struktura bezrobocia 59
3.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 64
3.5. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 68
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis wykresów 78

Determinanty rynku tytoniowego w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka badań rynku 5
1. Funkcjonowanie rynku 6
2. Obszary i metody badań rynkowych 11
2.1. Analiza równowagi i elastyczności 13
2.2. Analiza tendencji rozwojowej rynku 14
2.3. Analiza pojemności i chłonności rynku 14
3. Segmentacja i selektywność rynku 15
Rozdział II. Funkcjonowanie rynku tytoniowego przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 22
1. Charakterystyka producentów działających na rynku polskim 29
2. Kurczenie się rynku tytoniowego 35
3. Działania marketingowe producentów tytoniowych 38
Rozdział III. Organizacja rynku tytoniowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 43
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 49
1.1. Grupy producentów surowca tytoniowego 49
1.2. Przedsiębiorcy dokonujący pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego 50
2. Mechanizm regulacji rynku – kwotowanie produkcji surowca tytoniowego 50
3. Wsparcie finansowe sektora surowca tytoniowego w Polsce 51
Rozdział IV. Kierunki zmian na rynku tytoniu w Polsce 55
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 61
2. Podstawa do zmian w funkcjonowaniu rynku surowca tytoniowego 62
2.1. Rejestr producentów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego 62
2.2. Umowy na uprawę tytoniu 64
2.3. Płatności dla producentów surowca tytoniowego 64
3. Reforma rynku surowca tytoniowego w UE 66
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis wykresów 74
Załączniki 75

Aktywne i pasywne metody zwalczania bezrobocia

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZJAWISKO BEZROBOCIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH KATEGORII RYNKU PRACY 5
1.2. PRZYCZYNY BEZROBOCIA 9
1.3. KLASYFIKACJA BEZROBOCIA 13
1.4. EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE SKUTKI BEZROBOCIA 18
1.5. SPOSOBY POMIARU BEZROBOCIA 20

ROZDZIAŁ II. AKTYWNE I PASYWNE METODY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 24
2.1. AKTYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 24
2.2. PASYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 41

ROZDZIAŁ III. ZWALCZANIE BEZROBOCIA PRZEZ INSTRUMENTY MAKROEKONOMICZNE PAŃSTWA 48
3.1. POLITYKA FISKALNA 48
3.2. POLITYKA MONETARNA 49
3.3. POLITYKA CENOWO – DOCHODOWA 50
3.4. POLITYKA GOSPODARCZEJ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 51
3.5. POLITYKA EDUKACYJNA 52
3.6. POLITYKA STRUKTURALNA 54

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) jako czynnik kształtujący nową strukturę podziału pracy w społeczeństwach gospodarek przechodzących transformację systemową na przykładzie Polski

wstęp i dwa pierwsze rozdziały pracy mgr

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich ewolucja do obecnej postaci 4
1.1. Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4
1.1.1. Definicja BIZ 4
1.1.2. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 10
1.2. Geneza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce 18
1.2.1. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie 18
1.2.2. Rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnich latach 20
1.3. Obecny stan BIZ w Polsce 24

Rozdział II. Zmiany społeczne w Polsce jako bezpośredni i pośredni skutek pojawienia się BIZ w Polsce w latach 1995 – 2006 27
2.1. Główne elementy zmian, tendencje i trendy 27
2.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
2.3. Motywy i utrudnienia inwestorów zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą w Polsce 41
2.4. Oczekiwania inwestorów zagranicznych w Polsce 43
2.4.1. Determinanty rozwoju spółek z udziałem kapitału zagranicznego 43
2.4.2. Czynniki ograniczające rozwój spółek z udziałem kapitału zagranicznego 46

Analiza ekonomiczno finansowa firmy BOMI S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 7
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 10
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 12
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 19
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 21
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 26
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 26
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 30
2.2.1. Analiza płynności finansowej 31
2.2.2. Analiza zadłużenia 35
2.2.3. Analiza rentowności 41
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 45
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 50
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 52
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa PPH BOMI S.A. 55
3.1. Historia przedsiębiorstwa 55
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 57
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 59
3.4. Podstawowe zasady rachunkowości 61
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa BOMI S.A. w latach 2005-2006 69
4.1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej za lata 2005-2006 69
4.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 71
4.2.1. Analiza bilansu 72
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 76
4.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa 80
4.3.1. Analiza płynności finansowej 81
4.3.2. Analiza zadłużenia 82
4.3.3. Analiza rentowności 84
4.3.4. Analiza sprawności działania 86
4.4. Wnioski 88
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel, wykresów i rysunków 94
Załącznik 95

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 15
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 17

ROZDZIAŁ II. BUDOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 25
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 25
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 27
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 32
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 35

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 45
1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 45
2. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 48
3. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 56

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 60
1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp. z o.o. 60
2. Określenie misji oraz celów strategicznych 65
3. Analiza strategiczna CEAC Polonia 66
4. Realizacja strategii 75

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87

Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i uwarunkowania działalności 6
1.1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i wyróżniki przedsiębiorczości 6
1.2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w Polsce 12
1.3. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na mikroprzedsiębiorczość 17
1.4. Wpływ otoczenia bliższego na działalność mikroprzedsiębiorstwa 20
1.5. Znaczenie i uwarunkowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 23
1.6. Istota zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 30
1.7. Bariery rozwoju firmy 35
Rozdział 2. Czynniki rozwoju mikroprzedsiębiorstw 43
2.1. Polityka rządu wobec MSP 43
2.2. Dostępność kapitału finansowego 50
2.3. Pozabankowe źródła kapitału finansowego 55
2.4. Gospodarka finansami firmy 62
2.5. Ludzie jako podstawowy kapitał przedsiębiorstwa 67
2.6. Możliwości i obszary zastosowania skutecznych koncepcji zarządzania 70
Rozdział 3. Charakterystyka i przedmiot działalności mikroprzedsiębiorstwa „X” 80
3.1. Podstawowe informacje o firmie „X” 80
3.2. Słabe i mocne strony firmy „X” 82
3.3. Struktura organizacyjna i personel firmy „X” 86
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „X” 90
4.1. Główne bariery rozwoju firmy 90
4.2. Sposoby pokonywania barier 93
4.3. Kierunki rozwoju firmy 99
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 110

Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju MSP 2
1. MSP wobec procesów integracyjnych 2
2. Możliwości, zagrożenia i problemy MSP po wstąpieniu do UE 9
3. Interpretacja ocena systemu pomocy dla MSP w ramach wykorzystania środków unijnych 17
4. Funkcje MSP w UE 22
Rozdział III. Perspektywy rozwoju MSP w UE i Polsce 28
1. Zasady funkcjonowania MSP w UE 28
2. Istotne czynniki wzrostu rozwoju MSP na podstawie wybranych krajów 34
3. Uwarunkowania prawne działania MSP w ramach UE 38
4. Stan i kierunki rozwoju MSP w Polsce 45