Prace dyplomowe z dziedziny: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Charakterystyka rynku pracy w powiecie sokołowskim

WSTĘP 3
1. RYNEK PRACY JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 6
1.1. Geneza i istota rynku pracy 6
1.2. Doskonały i niedoskonały rynek pracy 7
1.3. Popyt na pracę 10
1.4. Podaż pracy 14
1.5. Składniki siły roboczej 18
1.6. Równowaga i nierównowaga rynku pracy. Bezrobocie 20
1.7. Zatrudnienie 25
1.8. Państwo na rynku pracy 27
2. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW PRACY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO 32
2.1. Rys historyczny i położenie 32
2.2. Podział administracyjny i struktura powiatu 34
2.4. Struktura demograficzna ludności powiatu 40
2.5. Struktura bezrobocia w powiecie 42
3. NARZĘDZIA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POWIECIE SOKOŁOWSKIM 52
3.1. Analiza struktury bezrobocia 52
3.1.1. Analiza demograficzna 58
3.1.2. Analiza społeczna 59
3.2. Przyczyny bezrobocia 61
3.3. Narzędzia przeciwdziałania bezrobociu w powiecie 63
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
ŹRÓDŁA INTERNETOWE 72
SPIS RYSUNKÓW 73
SPIS TABEL 74

Znaczenie przemysłu turystycznego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Ekonomika turystyki i rekreacji”

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ. 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE .3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI . 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE . 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO. 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE. 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE . 9
1.7. INTEGRACJA. 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE.11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU. 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA. 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW. 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA. 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE . 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE . 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE. 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU.17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU.19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA.19
4.2. PLAN MARKETINGU .19

ZAŁĄCZNIK .21

SŁOWNIK .24

ZAKOŃCZENIE .26

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Streszczenie [pracy dyplomowej] 2
Rozdział I. Wprowadzenie 4
1.1. Uzasadnienie tematu, cele i hipotezy badawcze 4
1.2. Przedmiot, zakres i metody badań 7
Rozdział II. Teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 9
2.1. Koncepcje bezpośrednich inwestycji zagranicznych 10
2.2. Ryzyko bezpośrednich inwestycji zagranicznych 19
2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju gospodarczego 22
Rozdział III. Inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej na przełomie XX i XXI wieku 31
3.1. Dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 31
3.2. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
3.3. Struktura geograficzna napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
Europy 38
Rozdział IV. Badanie napływów i odpływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Europie w latach 2011 – 2014 52
4.1. Napływy i wypływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2011 – 2014 52
4.2. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w inwestycjach krajowych 59
4.3. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu PKB 62
4.4. Znaczenie rozwiązań administracyjnych i prawnych w kwestii eksportu i importu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 64
Wnioski 71
Literatura 73
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp

Rozdział I
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

1. Celowość funkcjonowania przedsiębiorstw
2. Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie
3. Typy kryzysów
4. Upadłość przedsiębiorstwa

Rozdział II
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw

1. Zewnętrzne czynniki kryzysu w organizacji
2. Kształtowanie sytuacji kryzysogennych wewnątrz przedsiębiorstwa
3. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce
4. Analiza polskich przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości

Rozdział III
Metody zapobiegania i ochrony przed upadłością przedsiębiorstwa

1. Ulepszanie dotychczasowej działalności
2. Podejmowanie nowych kierunków działalności
3. Analiza systemu dystrybucji towarów
4. Praktyczne wdrażanie zasad zabezpieczających przed upadłością

Zakończenie

Bibliografia

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia w gminie Opole

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Pojęcie i pomiar bezrobocia 5
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 9
1.3. Znaczenie bezrobocia 15
1.4. Definicja osoby bezrobotnej w świetle obowiązujących przepisów 21
1.5. Polityka państwa w stosunku do bezrobocia 23
Rozdział II. Polityka państwa na rynku pracy 29
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 29
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 7
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 14
Rozdział III. Bezrobocie w gminie Opole 17
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Opole 17
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 17
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 18
3.1.3. Struktura gospodarki 19
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 20
3.2. Rynek pracy w gminie Opole 24
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 24
3.2.2. Skala bezrobocia 25
3.2.3. Dynamika rynku pracy 31
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 33
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 35
Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Spis rysunków 46

Analiza sektora paliwowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Formułowanie i wdrożenie strategii 5
1.1. Pojęcie strategii 5
1.2. Klasyfikacje strategii 9
1.3. Elementy strategii działania 13
1.4. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 18
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej 26
2.1. Analiza SWOT 32
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 35
2.3. Punktowa ocena atrakcyjności sektora 38
2.4 Analiza kluczowych czynników sukcesu 39
Rozdział III Rynek paliwowy w Polsce 47
3.1. Charakterystyka sektora paliwowego w Polsce 47
3.2. Podmioty rynku paliwowego w Polsce 49
3.2.1 Działalność Rafinerii Południowych 55
3.2.2 Analiza Koncernów Zachodnich 57
3.3. Analiza rynku paliwowego według pięciu sił Portera 68
3.3.1. Siła oddziaływania dostawców sektora 68
3.3.2. Siła oddziaływania nabywców 71
3.3.3. Walka konkurencyjna 74
3.3.4. Groźba pojawienia się nowych produktów 77
3.3.5. Groźba pojawienia się substytutów 78
Ocena 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot działalności i organizacja
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Zatrudnienie
1.4. Koksownie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
1.5. Infrastruktura techniczno – technologiczna Koksowni „Radlin”
Rozdział 2. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu
2.1. Zakres restrukturyzacji majątkowej
2.2. Cele restrukturyzacji majątkowej
Rozdział 3. Realizacja programu naprawczego
3.1. Koncentracja potencjału produkcyjnego.
3.2. Głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.
3.3. Koncentracja działalności Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. na produkcji i sprzedaży koksu.
3.4 Przyjęcie nowej strategii tj. przejście z pozycji producenta krajowego na znaczącego eksportera koksu. Wzrost sprzedaży eksportowej z 18% do ponad 70% ogółu sprzedaży.
3.5. Ekologia
Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa
4.1. Zawarcie układu z wierzycielami.
4.2. Restrukturyzacja finansowa i majątkowa z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4.3. Restrukturyzacja poprzez inwestycje.
4.4. Restrukturyzacja organizacyjno – kapitałowa.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe

Wstęp 2
Rozdział I. Reforma systemu oświaty i przemiany w szkolnictwie wyższym 4
1. Reforma systemu oświaty 4
2. Cele i funkcje szkolnictwa wyższego 9
3. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce 23
Rozdział II. Rodzaje i możliwości pomocy materialnej dla studentów 28
1. Istota pomocy materialnej dla studentów 28
1.1. Stypendium socjalne 33
1.2. Stypendia specjalne dla studentów 35
1.3. Stypendium za wyniki w nauce 36
2. Kredyty studenckie 37
3. Inne formy pomocy dla studentów 41
Rozdział III. Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na działalność wspomagającą badania (DWB) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 44
1. Finansowanie szkolnictwa wyższego i studiów wyższych w kontekście współpracy z UE 44
2. Nadzór nad działalnością szkół wyższych 55
3. Obowiązujące zasady dysponowania środkami finansowymi w szkolnictwie wyższym 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Załączniki 71

Wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstw np. LOT

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja problemu globalizacji oraz podmiotów w niej uczestniczących 6
1.Historia globalizacji 6
2.Pojęcie i przyczyny globalizacji 9
3. Zakres globalizacji 14
4. Państwa oraz organizacje pozarządowe 19
5. Korporacje transnarodowe 23
6. Pozostałe podmioty uczestniczące w globalnej działalności gospodarczej 28

Rozdział II. Ewolucja międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych 35
1. Motywy inwestycyjnej ekspansji KTN 35
2. Inwestycyjne zaangażowanie i działalność zagranicznych filii KTN 41
3. Lokowanie działalności KTN 49

Rozdział III. Elementy wpływające na globalną strategię Polskich Linii Lotniczych LOT 60
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 60
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 65
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 69
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 75
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 75

Zakończenie 75
Bibliografia 75
Spis schematów i tabel 75