Prace dyplomowe z dziedziny: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot działalności i organizacja
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Zatrudnienie
1.4. Koksownie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
1.5. Infrastruktura techniczno – technologiczna Koksowni „Radlin”
Rozdział 2. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu
2.1. Zakres restrukturyzacji majątkowej
2.2. Cele restrukturyzacji majątkowej
Rozdział 3. Realizacja programu naprawczego
3.1. Koncentracja potencjału produkcyjnego.
3.2. Głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.
3.3. Koncentracja działalności Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. na produkcji i sprzedaży koksu.
3.4 Przyjęcie nowej strategii tj. przejście z pozycji producenta krajowego na znaczącego eksportera koksu. Wzrost sprzedaży eksportowej z 18% do ponad 70% ogółu sprzedaży.
3.5. Ekologia
Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa
4.1. Zawarcie układu z wierzycielami.
4.2. Restrukturyzacja finansowa i majątkowa z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4.3. Restrukturyzacja poprzez inwestycje.
4.4. Restrukturyzacja organizacyjno – kapitałowa.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe

Wstęp 2
Rozdział I. Reforma systemu oświaty i przemiany w szkolnictwie wyższym 4
1. Reforma systemu oświaty 4
2. Cele i funkcje szkolnictwa wyższego 9
3. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce 23
Rozdział II. Rodzaje i możliwości pomocy materialnej dla studentów 28
1. Istota pomocy materialnej dla studentów 28
1.1. Stypendium socjalne 33
1.2. Stypendia specjalne dla studentów 35
1.3. Stypendium za wyniki w nauce 36
2. Kredyty studenckie 37
3. Inne formy pomocy dla studentów 41
Rozdział III. Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na działalność wspomagającą badania (DWB) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 44
1. Finansowanie szkolnictwa wyższego i studiów wyższych w kontekście współpracy z UE 44
2. Nadzór nad działalnością szkół wyższych 55
3. Obowiązujące zasady dysponowania środkami finansowymi w szkolnictwie wyższym 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Załączniki 71

Wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstw np. LOT

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja problemu globalizacji oraz podmiotów w niej uczestniczących 6
1.Historia globalizacji 6
2.Pojęcie i przyczyny globalizacji 9
3. Zakres globalizacji 14
4. Państwa oraz organizacje pozarządowe 19
5. Korporacje transnarodowe 23
6. Pozostałe podmioty uczestniczące w globalnej działalności gospodarczej 28

Rozdział II. Ewolucja międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych 35
1. Motywy inwestycyjnej ekspansji KTN 35
2. Inwestycyjne zaangażowanie i działalność zagranicznych filii KTN 41
3. Lokowanie działalności KTN 49

Rozdział III. Elementy wpływające na globalną strategię Polskich Linii Lotniczych LOT 60
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 60
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 65
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 69
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 75
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 75

Zakończenie 75
Bibliografia 75
Spis schematów i tabel 75

Uzasadnienie ekonomiczne planowania finansowego

Wstęp

Rozdział I.
Uzasadnienie planowania finansowego w małych przedsiębiorstwach
1.1 Cel i przedmiot zarządzania finansami przedsiębiorstwa
1.2. Kryterium maksymalizacji wartości firmy
1.3. Kryteria wyboru stosowane przez inwestorów
1.4. Pojęcie strategii i taktyki finansowej

Rozdział II.
Rodzaje sprawozdań finansowych, ich zakres i odbiorcy
2.1. Cel przeprowadzania analizy sprawozdawczości finansowej
2.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.3. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych i ich charakterystyka
2.4. Podstawowe metody analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Przydatność analizy sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia planowania finansowego w przedsiębiorstwie
3.1. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
3.2. Dźwignia finansowa, operacyjna i łączna
3.3. Plan kasowy
3.4. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego

Rozdział IV.
Kierunki wykorzystania analizy finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2 Analiza finansowa podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X
4.3 Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa X
4.4 Proponowane kierunki zmian w zakresie planowania finansowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Strategie wejścia i rozwoju zagranicznych firm handlowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Funkcje handlu 12
1.3. Powstanie i rozwój marketingu handlowego 18
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego 24
2.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa handlowego 24
2.2. Przedsiębiorstwa handlowe w systemie dystrybucji oraz ich typologia 29
Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 50
3.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 52
3.2. Zagraniczne otoczenie zewnętrzne 62
3.2.1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw handlowych 66
3.3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 72
Rozdział 4. Strategie marketingowe zagranicznych firm handlowych 82
Zakończenie 114
Bibliografia 116
Spis tabel i rysunków 120

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich we wzroście gospodarczym

Wstęp 2
I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) – aspekty teoretyczne 5
1. Pojęcie i formy ZIB 5
2. Przyczyny importu kapitału w formie ZIB 20
3. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału w formie ZIB 23
4. Czynniki sprzyjające i hamujące napływ ZIB w Polsce 26
4.1. Czynniki ekonomiczne i prawne 26
4.2. Czynniki społeczne 30
II. Skala i struktura napływu ZIB do Polski 33
1. Rozmiary i dynamika ZIB (etapy napływu do Polski) 33
2. Struktura geograficzna napływu 50
3. Struktura regionalna lokat w Polsce 55
4. Struktura rodzajowa lokat (w jakie gałęzie) 62
III. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na wzrost gospodarczy Polski 65
1. Wpływ ilościowy (zatrudnienie, wydajność pracy, stopień inwestycji, efektywność inwestycji, handel zagraniczny, bilans płatniczy, PKB itd.) 65
2. Wpływ niemierzalny (organizacja pracy, marketing, pozytywne wzorce pracowników) 71
3. Dane statystyczne 77
IV. Perspektywy napływu ZIB do polski, a członkostwo w Unii Europejskiej 87
1. Warunki członkostwa Polski w UE, rozwiązania prawne dotyczące obrotów kapitałem zagranicznym 87
2. Napływ ZIB w UE na tle pozostałych krajów starających się o członkostwo 93
3. Napływ ZIB z UE w krajach wcześniej ubiegających się o członkostwo 100
Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis schematów 116

Rola podatków Pit i Cit w tworzeniu dochodów państwa

Wstęp 2
Rozdział I. Rola państwa i polityki fiskalnej w gospodarce 4
1. Rola państwa w gospodarce 4
2. Funkcje finansów publicznych 9
3. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 12
4. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych 18
Rozdział II. Funkcje systemu podatkowego 27
2.1. Wytyczne budowy systemu podatkowego 27
2.2. Granice opodatkowania 36
2.3. Funkcje systemu podatkowego 40
2.4. Przesłanki kształtowania polskiej polityki podatkowej 48
Rozdział III. Państwowe podatki bezpośrednie 53
3.1. Charakter i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych 53
3.2. Technika poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 63
3.3. Charakter i konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych 67
3.4. Technika poboru podatku dochodowego od osób prawnych 77
Rozdział IV. Analiza opodatkowania dochodu osób fizycznych i prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 83
4.1. Struktura dochodów budżetowych z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych wybranych krajów Unii Europejskiej 83
4.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej 90
4.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 98
4.4. Wnioski 105
Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel 117

Konkurencyjność polskich MSP na rynkach UE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 5
1.1. Pojęcie gospodarki rynkowej 5
1.2. Konkurencyjność w warunkach gospodarki globalnej 14
1.3. Znaczenie pojęcia przedsiębiorstwo międzynarodowe 18
1.4. Konkurencja – szanse i zagrożenia 21
ROZDZIAŁ II. POLITYKA KONKURENCYJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Pojecie i istota integracji 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 29
2.3. Pomoc państwa wynikająca z traktatu o Wspólnocie Europejskiej 37
2.4. Działalność Grupy Zadaniowej BEST na rzecz konkurencyjności w UE 42
ROZDZIAŁ III. SEKTOR MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ 45
3.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 45
3.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 50
3.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 52
3.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 56
3.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 61
ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 67
4.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 67
4.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 71
4.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 75
4.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 81
ROZDZIAŁ V. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SEKTORA MSP W UNII EUROPEJSKIEJ 88
5.1. Unia Walutowa 93
5.2. Unia Celna 96
5.3. Polityka ochrony konkurencji 98
5.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 103
ZAKOŃCZENIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 116

Konsekwencje instrumentów polityki pieniężnej dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział 1.
Istota polityki pieniężnej 5
1.1. Główne pojęcia 5
1.2. Instrumenty polityki pieniężnej 13
1.3. Polityka pieniądza w Polsce w okresie transformacji 20
Rozdział 2.
Stopa procentowa a przedsiębiorstwo 29
2.1. Stopa procentowa jako cel pośredni polityki pieniężnej 29
2.2. Wpływ polityki pieniężnej na stopy procentowe 30
2.3. Makroekonomiczne oddziaływanie stopy procentowej 31
2.4. Ryzyko stopy procentowej 39
Rozdział 3.
Kurs walutowy a przedsiębiorstwo 44
3.1. Historia rynku walutowego 44
3.2. Uczestnicy rynku walutowego 49
3.3. Optymalne strategie 53
3.4. Analiza techniczna rynku walutowego 59
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 72