Prace dyplomowe z dziedziny: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Wpływ ekspansji gospodarczej Chin na gospodarkę Unii Europejskiej i Polski

Wstęp 2
I. Gospodarka światowa i teoretyczne podstawy wymiany międzynarodowej 4
1.Teoretyczne aspekty wymiany międzynarodowej 4
2. Gospodarka światowa – mechanizmy i segmenty 13
3. Wpływ kraju dużego na rynek światowy i gospodarkę światową 17
II. Gospodarka chińska i jej rozwój 23
1. Reformy w gospodarce chińskiej 23
2. Wzrost gospodarczy w gospodarce chińskiej na przełomie wieków 31
3. Wpływ wzrostu gospodarczego na światowy popyt i podaż 36
III. Wymiana gospodarcza między UE a Chinami 38
1. Infrastruktura instytucjonalno prawna (czyli jakie instytucje wspierają lub hamują rozwój; traktaty) 38
2. Polityka handlowa UE wobec Chin 42
3.Obroty handlowe między UE a Chinami 46
IV. Wymiana gospodarcza między Polską a Chinami 57
1. Formy wymiany gospodarczej między Polską a Chinami 57
2. Obroty handlowe między Polską a Chinami – wielkość, dynamika, struktura 63
Zakończenie 81
Bibliografia 84

Czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia w gminie Opole

Wstęp 3
Rozdział I. Bezrobocie – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Pojęcie i pomiar bezrobocia 5
1.2. Typy bezrobocia i ich identyfikacja 9
1.3. Znaczenie bezrobocia 15
1.4. Definicja osoby bezrobotnej w świetle obowiązujących przepisów 21
1.5. Polityka państwa w stosunku do bezrobocia 23
Rozdział II. Polityka państwa na rynku pracy 29
2.1. Podmioty polityki państwa na rynku pracy 29
2.2. Finansowanie polityki państwa na rynku pracy 35
2.3. System urzędów pracy 7
2.4. Skuteczność programów polityki państwa na rynku pracy w opinii zarządów gmin 14
Rozdział III. Bezrobocie w gminie Opole 17
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Opole 17
3.1.1. Położenie i podział administracyjny 17
3.1.2. Ludność – demografia, struktura 18
3.1.3. Struktura gospodarki 19
3.1.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 20
3.2. Rynek pracy w gminie Opole 24
3.2.1. Wielkość zatrudnienia 24
3.2.2. Skala bezrobocia 25
3.2.3. Dynamika rynku pracy 31
3.2.4. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 33
3.2.5. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 35
Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Spis rysunków 46

Analiza sektora paliwowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Formułowanie i wdrożenie strategii 5
1.1. Pojęcie strategii 5
1.2. Klasyfikacje strategii 9
1.3. Elementy strategii działania 13
1.4. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 18
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej 26
2.1. Analiza SWOT 32
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 35
2.3. Punktowa ocena atrakcyjności sektora 38
2.4 Analiza kluczowych czynników sukcesu 39
Rozdział III Rynek paliwowy w Polsce 47
3.1. Charakterystyka sektora paliwowego w Polsce 47
3.2. Podmioty rynku paliwowego w Polsce 49
3.2.1 Działalność Rafinerii Południowych 55
3.2.2 Analiza Koncernów Zachodnich 57
3.3. Analiza rynku paliwowego według pięciu sił Portera 68
3.3.1. Siła oddziaływania dostawców sektora 68
3.3.2. Siła oddziaływania nabywców 71
3.3.3. Walka konkurencyjna 74
3.3.4. Groźba pojawienia się nowych produktów 77
3.3.5. Groźba pojawienia się substytutów 78
Ocena 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wstęp
Rozdział 1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
1.1. Przedmiot działalności i organizacja
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Zatrudnienie
1.4. Koksownie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A.
1.5. Infrastruktura techniczno – technologiczna Koksowni „Radlin”
Rozdział 2. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu
2.1. Zakres restrukturyzacji majątkowej
2.2. Cele restrukturyzacji majątkowej
Rozdział 3. Realizacja programu naprawczego
3.1. Koncentracja potencjału produkcyjnego.
3.2. Głęboka restrukturyzacja zatrudnienia.
3.3. Koncentracja działalności Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. na produkcji i sprzedaży koksu.
3.4 Przyjęcie nowej strategii tj. przejście z pozycji producenta krajowego na znaczącego eksportera koksu. Wzrost sprzedaży eksportowej z 18% do ponad 70% ogółu sprzedaży.
3.5. Ekologia
Rozdział 4. Restrukturyzacja finansowa
4.1. Zawarcie układu z wierzycielami.
4.2. Restrukturyzacja finansowa i majątkowa z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4.3. Restrukturyzacja poprzez inwestycje.
4.4. Restrukturyzacja organizacyjno – kapitałowa.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Wydatki budżetowe na szkolnictwo wyższe

Wstęp 2
Rozdział I. Reforma systemu oświaty i przemiany w szkolnictwie wyższym 4
1. Reforma systemu oświaty 4
2. Cele i funkcje szkolnictwa wyższego 9
3. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce 23
Rozdział II. Rodzaje i możliwości pomocy materialnej dla studentów 28
1. Istota pomocy materialnej dla studentów 28
1.1. Stypendium socjalne 33
1.2. Stypendia specjalne dla studentów 35
1.3. Stypendium za wyniki w nauce 36
2. Kredyty studenckie 37
3. Inne formy pomocy dla studentów 41
Rozdział III. Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków na działalność wspomagającą badania (DWB) w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 44
1. Finansowanie szkolnictwa wyższego i studiów wyższych w kontekście współpracy z UE 44
2. Nadzór nad działalnością szkół wyższych 55
3. Obowiązujące zasady dysponowania środkami finansowymi w szkolnictwie wyższym 59
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Załączniki 71

Wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstw np. LOT

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja problemu globalizacji oraz podmiotów w niej uczestniczących 6
1.Historia globalizacji 6
2.Pojęcie i przyczyny globalizacji 9
3. Zakres globalizacji 14
4. Państwa oraz organizacje pozarządowe 19
5. Korporacje transnarodowe 23
6. Pozostałe podmioty uczestniczące w globalnej działalności gospodarczej 28

Rozdział II. Ewolucja międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych 35
1. Motywy inwestycyjnej ekspansji KTN 35
2. Inwestycyjne zaangażowanie i działalność zagranicznych filii KTN 41
3. Lokowanie działalności KTN 49

Rozdział III. Elementy wpływające na globalną strategię Polskich Linii Lotniczych LOT 60
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 60
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 65
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 69
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 75
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 75

Zakończenie 75
Bibliografia 75
Spis schematów i tabel 75

Uzasadnienie ekonomiczne planowania finansowego

Wstęp

Rozdział I.
Uzasadnienie planowania finansowego w małych przedsiębiorstwach
1.1 Cel i przedmiot zarządzania finansami przedsiębiorstwa
1.2. Kryterium maksymalizacji wartości firmy
1.3. Kryteria wyboru stosowane przez inwestorów
1.4. Pojęcie strategii i taktyki finansowej

Rozdział II.
Rodzaje sprawozdań finansowych, ich zakres i odbiorcy
2.1. Cel przeprowadzania analizy sprawozdawczości finansowej
2.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.3. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych i ich charakterystyka
2.4. Podstawowe metody analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Rozdział III.
Przydatność analizy sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia planowania finansowego w przedsiębiorstwie
3.1. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa
3.2. Dźwignia finansowa, operacyjna i łączna
3.3. Plan kasowy
3.4. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego

Rozdział IV.
Kierunki wykorzystania analizy finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X
4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X
4.2 Analiza finansowa podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X
4.3 Wykorzystanie analizy finansowej w utrzymaniu stanu równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa X
4.4 Proponowane kierunki zmian w zakresie planowania finansowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Strategie wejścia i rozwoju zagranicznych firm handlowych

Wstęp 3
Rozdział 1. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Funkcje handlu 12
1.3. Powstanie i rozwój marketingu handlowego 18
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego 24
2.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa handlowego 24
2.2. Przedsiębiorstwa handlowe w systemie dystrybucji oraz ich typologia 29
Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 50
3.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 52
3.2. Zagraniczne otoczenie zewnętrzne 62
3.2.1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw handlowych 66
3.3. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 72
Rozdział 4. Strategie marketingowe zagranicznych firm handlowych 82
Zakończenie 114
Bibliografia 116
Spis tabel i rysunków 120

Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami

Wstęp 4
Rozdział 1. Międzynarodowa integracja gospodarcza 6
1.1. Przesłanki i warunki międzynarodowej integracji gospodarczej 6
1.2. Modele i mechanizmy integracji gospodarczej 10
1.3. Unia Europejska jako forma integracji gospodarczej 17
1.4. Bilans wzajemnych korzyści wynikający z międzynarodowej integracji gospodarczej 23
Rozdział 2. Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego 25
2.1. Kierunki rozwoju handlu międzynarodowego 25
2.2. Wpływ handlu międzynarodowego na zmianę struktury dochodu narodowego 32
2.3. Wpływ handlu międzynarodowego na zwiększenie efektywności gospodarowania 35
2.4. Korzyści z handlu międzynarodowego w warunkach braku wolnego handlu 41
Rozdział 3. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe 47
3.1. Instytucjonalne i ekonomiczne warunki rozliczania obrotów za granicą 47
3.2. Rozliczanie obrotów z zagranicą przez podmioty gospodarcze 57
3.3. Międzynarodowe systemy walutowe 61
3.3.1. System waluty złotej 63
3.3.2. System waluty sztabowo złotej (1918-1939) 67
3.3.3. System z Bretton Woods (1944-1971) 72
3.3.4. System wielodewizowy (od 1973 roku) 75
3.4. Funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego 79
Rozdział 4. Stosunki polityczne i gospodarcze krajów UE z Chinami 82
4.1. Dialog w sprawie polityki handlowej 82
4.2. Dialog polityczny w sprawie konkurencji 87
4.3. Współpraca w sprawach celnych 92
4.4. Stan polsko – chińskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej 93
Zakończenie 104
Bibliografia 107
Spis tabel 110

Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich we wzroście gospodarczym

Wstęp 2
I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) – aspekty teoretyczne 5
1. Pojęcie i formy ZIB 5
2. Przyczyny importu kapitału w formie ZIB 20
3. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału w formie ZIB 23
4. Czynniki sprzyjające i hamujące napływ ZIB w Polsce 26
4.1. Czynniki ekonomiczne i prawne 26
4.2. Czynniki społeczne 30
II. Skala i struktura napływu ZIB do Polski 33
1. Rozmiary i dynamika ZIB (etapy napływu do Polski) 33
2. Struktura geograficzna napływu 50
3. Struktura regionalna lokat w Polsce 55
4. Struktura rodzajowa lokat (w jakie gałęzie) 62
III. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na wzrost gospodarczy Polski 65
1. Wpływ ilościowy (zatrudnienie, wydajność pracy, stopień inwestycji, efektywność inwestycji, handel zagraniczny, bilans płatniczy, PKB itd.) 65
2. Wpływ niemierzalny (organizacja pracy, marketing, pozytywne wzorce pracowników) 71
3. Dane statystyczne 77
IV. Perspektywy napływu ZIB do polski, a członkostwo w Unii Europejskiej 87
1. Warunki członkostwa Polski w UE, rozwiązania prawne dotyczące obrotów kapitałem zagranicznym 87
2. Napływ ZIB w UE na tle pozostałych krajów starających się o członkostwo 93
3. Napływ ZIB z UE w krajach wcześniej ubiegających się o członkostwo 100
Zakończenie 108
Bibliografia 110
Spis tabel 114
Spis schematów 116