Prace dyplomowe z dziedziny: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Analiza ekonomiczno finansowa firmy BOMI S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i struktura sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa 5
1.1. Znaczenie analizy ekonomiczno – finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.2. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 7
1.3. Podstawowe składniki sprawozdań finansowych 10
1.3.1. Bilans jednostki gospodarczej 12
1.3.2. Rachunek zysków i strat 15
1.3.3. Informacja dodatkowa 19
1.4. Pozostałe składniki sprawozdań finansowych 21
Rozdział II. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 26
2.1. Charakterystyka wybranych metod analizy finansowej 26
2.2. Narzędzia analizy wskaźnikowej 30
2.2.1. Analiza płynności finansowej 31
2.2.2. Analiza zadłużenia 35
2.2.3. Analiza rentowności 41
2.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 45
2.3. Prezentacja wyników analizy finansowej 50
2.4. Wykorzystanie informacji płynącej z analizy do zarządzania przedsiębiorstwem 52
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa PPH BOMI S.A. 55
3.1. Historia przedsiębiorstwa 55
3.2. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 57
3.3. Zasoby firmy i jej organizacja 59
3.4. Podstawowe zasady rachunkowości 61
Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa BOMI S.A. w latach 2005-2006 69
4.1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej za lata 2005-2006 69
4.2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 71
4.2.1. Analiza bilansu 72
4.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 76
4.3. Analiza wskaźnikowa kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa 80
4.3.1. Analiza płynności finansowej 81
4.3.2. Analiza zadłużenia 82
4.3.3. Analiza rentowności 84
4.3.4. Analiza sprawności działania 86
4.4. Wnioski 88
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel, wykresów i rysunków 94
Załącznik 95

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 15
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 17

ROZDZIAŁ II. BUDOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 25
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 25
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 27
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 32
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 35

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 45
1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 45
2. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 48
3. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 56

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 60
1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp. z o.o. 60
2. Określenie misji oraz celów strategicznych 65
3. Analiza strategiczna CEAC Polonia 66
4. Realizacja strategii 75

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87

Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce rynkowej i uwarunkowania działalności 6
1.1. Istota mikroprzedsiębiorstwa i wyróżniki przedsiębiorczości 6
1.2. Struktura mikroprzedsiębiorstw w Polsce 12
1.3. Wpływ otoczenia makroekonomicznego na mikroprzedsiębiorczość 17
1.4. Wpływ otoczenia bliższego na działalność mikroprzedsiębiorstwa 20
1.5. Znaczenie i uwarunkowania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw 23
1.6. Istota zarządzania mikroprzedsiębiorstwem 30
1.7. Bariery rozwoju firmy 35
Rozdział 2. Czynniki rozwoju mikroprzedsiębiorstw 43
2.1. Polityka rządu wobec MSP 43
2.2. Dostępność kapitału finansowego 50
2.3. Pozabankowe źródła kapitału finansowego 55
2.4. Gospodarka finansami firmy 62
2.5. Ludzie jako podstawowy kapitał przedsiębiorstwa 67
2.6. Możliwości i obszary zastosowania skutecznych koncepcji zarządzania 70
Rozdział 3. Charakterystyka i przedmiot działalności mikroprzedsiębiorstwa „X” 80
3.1. Podstawowe informacje o firmie „X” 80
3.2. Słabe i mocne strony firmy „X” 82
3.3. Struktura organizacyjna i personel firmy „X” 86
Rozdział 4. Uwarunkowania rozwoju mikroprzedsiębiorstwa „X” 90
4.1. Główne bariery rozwoju firmy 90
4.2. Sposoby pokonywania barier 93
4.3. Kierunki rozwoju firmy 99
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis rysunków 110

Problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju MSP 2
1. MSP wobec procesów integracyjnych 2
2. Możliwości, zagrożenia i problemy MSP po wstąpieniu do UE 9
3. Interpretacja ocena systemu pomocy dla MSP w ramach wykorzystania środków unijnych 17
4. Funkcje MSP w UE 22
Rozdział III. Perspektywy rozwoju MSP w UE i Polsce 28
1. Zasady funkcjonowania MSP w UE 28
2. Istotne czynniki wzrostu rozwoju MSP na podstawie wybranych krajów 34
3. Uwarunkowania prawne działania MSP w ramach UE 38
4. Stan i kierunki rozwoju MSP w Polsce 45

Młoda mama na rynku pracy

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA KOBIET NA RYNKU PRACY 6
1.1. Rys historyczny walki kobiet o równouprawnienie w dziedzinie edukacji i na rynku pracy. 6
1.2. Kobieta na rynku pracy. 9
1.3. Bezrobocie kobiet 24
1.4. Edukacja kobiet jako szansa zniesienia dysproporcji na rynku pracy. 27
ROZDZIAŁ II OCHRONA PRACY KOBIET 36
2.1. Ochrona pracy kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 36
2.1.1. Zakaz podmiotowy ochrony praw kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo 36
2.1.2. Urlop macierzyński i inne zwolnienia od pracy 39
2.1.3. Ochrona trwałości stosunku pracy 43
2.2. Ochrona pracy kobiet ze względu na różnice psychofizyczne 46
ROZDZIAŁ III KOBIETA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 52
3.1. Płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie 52
3.2. Władza interpersonalna 59
3.3. Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn 62
3.4. Kobiecy styl kierowania jako nowa propozycja dla innowacyjnych organizacji 65
ROZDZIAŁ IV OMÓWIENIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 73
4.1. Metodologia badań 73
4.2. Ocena dotychczas stosowanych rozwiązań 75
4.3. Rozwiązania wspierające aktywność zawodową pracujących Młodych Mam 77
ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 96
ANEKS 97

Rola i znaczenie podatków pośrednich

Wstęp 4
Rozdział pierwszy Podatki pośrednie 6
1.1 Klasyfikacja podatków 6
1.2 Podstawowe cechy systemu podatkowego 8
1.3 Przesłanki wprowadzenia podatków pośrednich 18
1.4 Wpływ podatków pośrednich na budżet państwa 22
Rozdział drugi Podatek od towarów i usług 26
2.1 Pojęcie podatku od towarów i usług 26
2.2 Konstrukcja prawna 32
2.3 Obowiązek podatkowy 38
2.4 Specyfika podatku 45
Rozdział trzeci Zasady stosowania podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 49
3.1 Przedmiot i podmiot opodatkowania 49
3.2 Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 56
3.3 Ewidencja podatkowa 63
3.4 Podatek należny i podatek naliczony 64
3.5 Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług VAT 72
Rozdział czwarty Podatki pośrednie w budżecie państwa 76
4.1 Przebieg realizacji budżetu państwa 76
4.2 Dochody budżetu państwa 79
4.3 Dochody podatkowe 92
4.3.1 Podatek od towarów i usług 94
4.3.2 Podatek akcyzowy 96
4.3.3 Podatek od gier 100
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis wykresów 108

Rozwój regionalny powiatów dolnośląskich

Wstęp 4
Rozdział I. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalizacji 5
1.1. Modele polityki regionalnej w Polsce 5
1.2. Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej 10
1.3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji 14
1.4. Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego 18
Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno – gospodarczego regionów i ich konkurencyjność 25
2.1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej 25
2.2. Zróżnicowanie rozwoju oraz poziomu życia w Polsce 28
2.3. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów 33
2.3.1. Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego 33
2.3.2. Czynnik wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w UE 36
2.4. Szanse polskich regionów 39
Rozdział III. Finansowanie polityki regionalnej i lokalnej 45
3.1. Finansowanie samorządów w Polsce 45
3.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 49
3.3. Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego 53
3.3.1. Kontrakt wojewódzki 53
3.3.2. Fundusze strukturalne 57
3.4. Współpraca transgraniczna 61
Rozdział IV. Polityka regionalna powiatów Dolnośląskich 65
4.1. Metodyka badania 66
4.2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego 68
4.3. Wskaźniki rozwoju społecznego 78
4.4. Wskaźniki ekorozwoju 83
Rozdział V. Prognoza budżetu na lata 2007-2008 dla samorządu województwa dolnośląskiego 90
5.1. Założenia przyjęte do prognoz mające wpływ na gospodarkę budżetową 90
5.2. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 96
Razem 97
5.3. Informacje o udzielaniu przez samorząd województwa dolnośląskiego poręczeń i gwarancji 98
5.4. Projekt budżetu 100
Wnioski 102
Bibliografia 105

Rozwój korporacji ponadnarodowych

Wstęp 3
Rozdział I. Ekonomia i gospodarka w procesie globalizacji 5
1.1. Rola czynnika ekonomicznego w rozwoju procesu globalizacji 5
1.2. Aktywność przedsiębiorstw międzynarodowych a rozwój procesu globalizacji 7
1.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla wzajemnych relacji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 10
Rozdział II. Międzynarodowa integracja gospodarcza 28
2.1. Definicje integracji 28
2.2. Przesłanki i warunki integracji 32
2.3. Pojęcie modelu i mechanizmy integracji 35
2.4. Modele i mechanizmy integracji w gospodarce rynkowej 42
Rozdział III. Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach 90-tych XX wieku 48
3.1. System gospodarki rynkowej i jego uwarunkowania 48
3.2. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej i jego elementy konstrukcyjne 52
3.3. Przesłanki zmian w przedsiębiorstwach i gospodarce 57
3.4. Wyzwania dla Polski w obliczu globalizacji 62
Rozdział IV. Korporacje międzynarodowe w Polsce jako efekt gospodarki globalnej 69
4.1. Działalność korporacji międzynarodowych/transnarodowych 69
4.2. Problemy zdolności polskich przedsiębiorstw do rywalizacji i/lub współpracy z korporacjami międzynarodowymi 76
4.3. Poziomy i obszary działalności korporacji międzynarodowych oraz jej wpływ na gospodarkę w Polsce 79
4.4. Przykłady wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce 81
4.4.1. Coca Cola 81
4.4.2. Chrysler 83
4.4.3. Kodak 85
4.5. Ocena i perspektywy działalności korporacji międzynarodowych w Polsce 87
Zakończenie 91
Bibliografia 93
Spis tabel 99
Spis rysunków 100
Spis fotografii 101
Spis wykresów 102

Połączenie spółek – ujęcie rachunkowe i podatkowe

Wstęp 3
Rozdział I. Połączenia przedsiębiorstw w warunkach rozwiniętego rynku 5
1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarce rynkowej 5
2. Istota połączenia przedsiębiorstw 9
3. Formy i przejawy łączenia przedsiębiorstw 16
4. Społeczny wymiar grup kapitałowych 20
Rozdział II. Aspekty prawne i podatkowe połączeń spółek w polskiej gospodarce 25
1. Aspekty prawne łączenia spółek zgodnie z KSH 25
1.1. Techniki łączenia się spółek – plan połączenia 27
1.2. Kontrola procesów łączenia przez organy spółki 29
1.3. Rola sądu rejestrowego, zezwolenia organów administracji i zaskarżenie uchwał 30
2. Aspekty podatkowe łączenia spółek 32
2.1. Sukcesja podatkowa 33
2.2. Konsekwencje podatkowe połączeń 42
3. Prawo branżowe a procesy połączeń 43
Rozdział III. Aspekty ewidencyjne i sprawozdawcze połączeń spółek w świetle polskiego prawa bilansowego i regulacji polskiej rachunkowości 46
1. Rachunkowość połączeń: metoda nabycia, metoda łączenia kapitałów 46
2. Zasady rozliczenia metodą nabycia 49
3. Sprawozdanie finansowe na dzień rejestracji połączenia 52
3.1. Zasady otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych 54
3.2. Obowiązki ewidencyjne w zakresie majątku spółek łączonych 56
4. Sprawozdania finansowe sporządzane na koniec roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie 61
4.1. Porównywalność sprawozdań w przypadku zastosowania metody nabycia 61
4.2. Wycena aktywów i pasywów 67
4.3. Zawartość informacyjna sprawozdania 70
4.4. Obowiązki w zakresie badania sprawozdań finansowych 73
5. Rozliczenie połączenia wg MSSF 3 75
Rozdział IV. Praktyczne aspekty połączenia na przykładzie spółek „X” i „Y” 79
1. Charakterystyka spółek „X” i „Y” 79
2. Zagadnienia prawno – podatkowe połączenia spółek 83
2.1. Zagadnienia prawne 84
2.2. Zagadnienia finansowe 85
3. Zagadnienia ewidencyjno – sprawozdawcze połączenia spółek 87
3.1. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się 87
3.2. Oświadczenie o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia 89
4. Konsekwencje ekonomiczno – finansowe połączenia spółek 91
Zakończenie 95
Bibliografia 96
Spis rysunków i tabel 98

Płynność i rentowność przedsiębiorstwa „X”

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie kapitału obrotowego 4
1.2. Krążenie kapitału obrotowego 6
1.3. Struktura kapitału obrotowego 9
1.4. Istota i cele zarządzania kapitałem obrotowym 15
1.5. Cykl konwersji gotówki 19
Rozdział II. Płynność finansowa i metodyka jej pomiaru 23
2.1. Ruch okrężny pieniądza i przemieszczanie się wartości rzeczowych w przedsiębiorstwie 23
2.2. Pojęcie płynności finansowej oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.3. Kierunki kompleksowej analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa 32
2.1.1. Statyczna analiza płynności finansowej 33
2.1.2. Dynamiczne metody pomiaru płynności finansowej 35
Rozdział III. Definicja i kierunki pomiaru rentowności przedsiębiorstwa 43
3.1. Rola i funkcje analizy finansowej w przedsiębiorstwie 43
3.2. Podstawowe mierniki analizy firmy 48
3.3. Kierunki pomiaru rentowności 52
3.3.1. Badanie związków przyczynowo – skutkowych 52
3.3.2. Analiza efektu dźwigni finansowej 54
3.3.3. Analiza wyniku finansowego 56
3.4. Wskaźniki rentowności 58
Rozdział IV. Analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa „X” 69
4.1. Historia powstania 69
4.2. Wstępna ocena sprawozdawczości finansowej 69
4.3. Analiza płynności finansowej 71
4.4. Analiza rentowności 75
4.5. Wyniki analizy płynności i rentowności 80
Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 85
Spis rysunków 86
Załączniki 87