Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 3
1. Pojęcia związane z małą i średnią przedsiębiorczością 3
2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 8
3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości 10
4. Struktura sektora małej i średniej przedsiębiorczości 14

ROZDZIAŁ II. Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 23
1. Bariery prawne 23
2. Bariery zarządzania 27
3. Bariery edukacyjne 31
4. Bariery społeczne 33
5. Bariery ekonomiczne 34

ROZDZIAŁ III. Problemy związane z finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw 42
1. Kapitały własne małych i średnich przedsiębiorstw 43
1.1. Kapitały własne o charakterze wewnętrznym 43
1.2. Kapitały własne o charakterze zewnętrznym 49
2. Kapitały obce małych i średnich przedsiębiorstw 53
2.1 .Kapitały obce długoterminowe 54
2.2. Kapitały obce krótkoterminowe 60

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

Bezrobocie kobiet i walka z tym zjawiskiem na przykładzie powiatu sokołowskiego

Wstęp 1

I. Podstawowe informacje o bezrobociu 3
1. Bezrobocie – istota i rodzaje 3
2. Przyczyny bezrobocia. 13
3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 26
4. Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy. 33

II. Kobiety na rynku pracy w Polsce 35
1. Stan i dynamika bezrobocia kobiet 35
2. Struktura bezrobocia kobiet 40
3. Przyczyny bezrobocia kobiet 42
4. Walka z bezrobociem kobiet w Polsce 45

III. Charakterystyka powiatu sokołowskiego 54
1. Bezrobocie kobiet w powiecie sokołowskim 54
2. Przygotowanie zawodowe, szkolenie bezrobotnych i staże 59
3. Roboty publiczne i prace interwencyjne 61
4. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 66
5. Ocena skuteczności walki z bezrobociem kobiet w powiecie sokołowskim 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel i rysunków 76

Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej spółek IT

WSTĘP 2

1. CEL ISTNIENIA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
1.1. Wskaźniki płynności 4
1.2. Wskaźniki sprawności działania 7
1.3. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 10
1.4. Wskaźniki rentowności 12
1.5. Wskaźniki rynku kapitałowego 14
1.6. Modele systemu wczesnego ostrzegania 18

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A. DOSTARCZAJĄCYCH USŁUGI INFORMATYCZNE I TELEINFORMATYCZNE
2.1. Analiza wskaźnikowa INTERNET GROUP S.A. 26
2.1.1. Ogólna charakterystyka spółki 26
2.1.2. Sprawozdawczość finansowa spółki 28
2.1.3. Analiza wskaźnikowa spółki 32
2.2. Analiza wskaźnikowa COMARCH S.A.  37
2.2.1. Ogólna charakterystyka spółki 37
2.2.2. Sprawozdawczość finansowa 39
2.2.3. Analiza wskaźnikowa spółki 41

3. PORÓWNANIE FIRM INTERNET GROUP S.A. I COMARCH S.A.
3.1. Funkcjonowanie spółek w branży IT 46
3.2. Analiza porównawcza kondycji finansowej analizowanych spółek z wykorzystaniem wskaźników 48

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 61
SPIS WYKRESÓW 62
SPIS WZORÓW 63

Analiza ekonomiczno-finansowa firmy handlowej

Wstęp 3

1. Istota, cele oraz źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota oraz miejsce analizy finansowej w systemie analiz 5
1.2. Przedmiot i cele analizy finansowej w przedsiębiorstwie 7
1.3. Sprawozdania finansowe, jako źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej 10
1.3.1. Bilans źródłem informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 11
1.3.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych firmy 13
1.3.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 18
1.3.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) i jego znaczenie w analizie finansowej przedsiębiorstwa 20

2. Metody analizy finansowej 24
2.1. Pojęcie analizy finansowej i jej rola w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 24
2.2. Metody analizy ekonomiczno-finansowej 27
2.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wskaźnikowa 31
2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej 32
2.3.2. Wskaźniki rentowności 34
2.3.3. Wskaźniki sprawności działania 36
2.3.4. Wskaźniki zadłużenia 39

3. Zastosowanie metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Dr Irena Eris 44
3.1. Charakterystyka spółki oraz jej otoczenia 44
3.2. Analiza struktury majątkowej i kapitałowej 51
3.3. Analiza rachunku zysków i strat 58
3.4. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Dr Irena Eris 61
3.4.1. Ocena płynności finansowej 61
3.4.2. Ocena rentowności przedsiębiorstwa 63
3.4.3. Wskaźniki sprawności działania 64
3.4.4. Wskaźniki zadłużenia 66

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis wykresów 73
Spis rysunków 74

Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i znaczenie rynku pracy 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja rynku pracy 4
1.2. Popyt na pracę 10
1.3. Podaż zasobów pracy 11
1.4. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 13
1.5. Zasoby i strumienie na rynku pracy 18
1.6. Segmentacja rynku pracy 22

Rozdział II. Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu 24
2.1. Definicja bezrobocia-interpretacja ekonomiczna 24
2.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia 31
2.3. Przyczyny i skutki bezrobocia 34
2.4. Mierzenie bezrobocia 40

Rozdział III. Kształtowanie się bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu kłodzkiego 44
3.1. Bezrobocie na rynku pracy powiatu kłodzkiego-cechy ilościowe 44
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia według cech demograficznych na rynku pracy Kłodzka 45
3.3. Bezrobocie według stażu pracy bezrobotnych i czasu pozostawania bez pracy 46
3.4. Działanie Powiatowego Urzędu Pracy 47

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59

Znaczenie edukacji dorosłych w walce z bezrobociem w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Polski

WSTEP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EDUKACJI 5
1.1. Pojęcie edukacji 5
1.2. Edukacja ustawiczna jako nowoczesny system kształcenia 7
1.3. Edukacja w Unii Europejskiej 13
1.4. Znaczenie edukacji w kształtowaniu wymiaru tożsamości 23

ROZDZIAŁ II. ROLA I ZNACZENIE KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH 26
2.1. Cele kształcenia 26
2.2. Rodzaje i formy kształcenia 33
2.3. Ekstensywność i intensywność w kształceniu dorosłych 41
2.4. System kształcenia dorosłych 42
2.5. Funkcje kształcenia dorosłych 44

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 47
3.1. Istota bezrobocia 47
3.2. Bezrobocie w Polsce 56
3.3. Bezrobocie w UE 60

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH JAKO NARZĘDZIE W WALCE Z BEZROBOCIEM 65
4.1. Środki i metody walki z bezrobociem 65
4.2. Edukacja dorosłych w wybranych krajach UE 71
4.3. Edukacja dorosłych w Polsce 77
ZAKOŃCZENIE 84

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS TABEL 92

SPIS RYSUNKÓW 93

Znaczenie małych i średnich firm i efektywność ich działania

Wstęp 2

Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 4
1.1. Pojęcie przedsiębiorstw i kryteria ich klasyfikacji 4
1.2. Definicja i istota małych i średnich przedsiębiorstw 11
1.3. Rozwój sektora MSP po 1989r. 16
1.4. Formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gosp. w Polsce 19

Rozdział II. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i ich wpływ na sektor MSP w Polsce 26
2.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej 26
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce i ich nadzieje związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej 31
2.3. Wpływ integracji na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 35
2.4. Program wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw realizowany ze środków unijnych 38

Rozdział III. Analiza efektywności działania MSP na przykładzie SUPOL – ART drewno świata 50
3.1. Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim 50
3.2. Początek działalności firmy i jej formy prawne 56
3.3. Rozwój działalności firmy i możliwości rozwoju i rozszerzenia zakresu świadczonych usług 58
3.4. Wynik finansowy przedsiębiorstwa 64

Załączniki 78
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków i tabel 91

Kryzysy finansowe we współczesnym świecie

Wstęp 3

1. Kryzysy finansowe w teorii i praktyce 4
1.1 Teorie i ujęcia definicyjne kryzysów. 4
1.2 Przyczyny kryzysów finansowych. 9
1.3. Przykłady kryzysów na runku światowym 12
1.4. Skutki kryzysów. 15

2. Megatrendy we współczesnym świecie i ich wpływ na kryzys 17

3. Euro czy dolar pieniądzem przyszłości 23

Zakończenie 31
Bibliografia 32

Kryzys jest słowem pochodzenia greckiego (crisis – przesilenie) i należy go interpretować oznacza moment przełomowy, rozstrzygający, punkt zwrotny. Pojęcie kryzysu występuje we wszystkich aspektach życia człowieka i społeczeństwa.

Nauki społeczne traktują kryzys w kategoriach polityki oraz w kategorii rządowej – następnie globalnie jako kryzysu państwa. Kryzys może dotyczyć wartości etycznych[1]. Kryzys generalnie oznacza podejmowanie decyzji kontrowersyjnych niejednokrotnie w których niezbędne jest podejmowanie działań pod presją czasu[2].

Kryzys postrzegany być może jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, przełom pomiędzy fazami rozwoju, a także problem natury decyzyjnej. Specjaliści zajmujący się zarządzaniem przyjęli, że za kryzys uważa się każdą sytuację, która stanowi duże zagrożenie dla podmiotu jako całości. To stan, w którym wskutek gwałtownego spiętrzenia się różnorodnych trudności, zagrożona zostaje realizacja podstawowych funkcji firmy czy państwa przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności organizacyjnych do zlikwidowania zaistniałej sytuacji.[3]


[1] R. Smolski, E.H. Stadtmuller, „Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska.” Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999, s. 73.

[2]  J. Konieczny, „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach.” Garmond, Poznań- Warszawa 2001, s. 9.

[3] B. Barczak, K. Bartusik, Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie, Mfiles, Kraków 2010, s. 13-14

 

Wpływ korporacji transnarodowych na procesy globalizacji

Wstęp

Rozdział I. Istota procesów globalizacyjnych
1.1 Specyfika problemów globalnych
1.1.1 Wyczerpywalność surowców naturalnych
1.1.2 Degradacja środowiska naturalnego
1.1.3 Problemy demograficzne współczesnego świata
1.1.3.1 Eksplozja demograficzna i jej konsekwencje
1.1.3.2 Kwestia migracji
1.1.4 Problemy ekonomiczno – polityczne
1.1.4.1 Problem zadłużenia
1.1.4.2 Dysproporcje rozwojowe jako kluczowy problem globalny.
1.2 Globalny proces gospodarowania, jego źródła, przyczyny, istota
1.2.1 Liberalizacja w handlu światowym – tło historyczne kształt obecny
1.2.1.1 Polityka WTO
1.2.2 Wpływ rozwoju technologii i postępu technicznego na globalizację gospodarki światowej
1.3 Sceptycy i zwolennicy globalizacji
1.3.1 Ruch przeciwko globalizacji – antyglobaliści
1.4 Korzyści i zagrożenia wynikające z procesów globalizacyjnych

Rozdział II. Miejsce korporacji transnarodowych w gospodarce światowej
2.1. Istota działalności korporacji transnarodowych jej problemowy charakter
2.1.1. Charakterystyka korporacji
2.1.2. Metody działania korporacji transnarodowych
2.1.3. Lokalizacja korporacji transnarodowych
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych
2.2.1. Typy inwestycji i wzrost znaczenia ich przepływów
2.2.2. Kierunki inwestycyjne korporacji transnarodowych
2.2. Działalność korporacji transnarodowych jako wyraz procesów globalizacyjnych
2.3.1. Stosowanie IKT w przedsiębiorstwach
2.3.2. Korporacje transnarodowe i ich znaczenie w globalnej „nowej gospodarce”
2.3. Konsekwencje działalności korporacji transnarodowych
2.3.1. Wpływ działalności korporacji na kraj lokaty kapitału
2.3.2. Wpływ działalności korporacji na kraj macierzysty
2.4. Porozumienia strategiczne korporacji
2.4.1. Partnerskie sieci korporacji
2.4.2. Zależności między korporacjami
2.5. Ewolucje zasadniczych strategii Korporacji transnarodowych
2.5.1. Zmiany w strategiach korporacji
2.5.2. Zmiany w łańcuchach tworzenia wartości dodanej KTN
2.5.3. Łańcuch podaży a strategia przedsiębiorstwa

Rozdział III. Przewidywane zmiany w gospodarce światowej na skutek globalizacji
3.1. Globalny charakter usług i produktów korporacji
3.1.1. Korzyści płynące z oferowania globalnych produktów i usług
3.2. Korporacje transnarodowe jako „mocarstwa światowe”
3.3. Przykłady globalnych korporacji przyszłości
3.3.1. NOKIA
3.3.2. Toyota
3.3.3. HP
3.3.4. Siemens
3.4. Wpływ korporacji na procesy globalizacji
3.5. Cechy nowej globalnej gospodarki
3.5.1. Korporacje jako główne podmioty globalizacji
3.5.2. Tendencje triadyzacyjne
3.5.3. Miejsce Europy Środkowej w procesach globalizacyjnych – implikacje dla Polski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Rynek pracy a sytuacja absolwentów 5
1.1. Charakterystyka i tendencje zmian na rynku pracy 5
1.2. „Ruch” pracowników (migrantów) a liczba absolwentów 10
1.3. Branżowa struktura zatrudnienia 12
1.4. Poziom i dynamika bezrobocia 13
1.5. Przedsiębiorcy a rynek pracy 15
1.6. Wymagania pracodawców 18

Rozdział II. Sylwetka absolwenta uczelni technicznej widziana oczami przyszłego pracodawcy 26
2.1. Cechy osobowościowe 26
2.2. Umiejętności 29
2.3. Postawy 31
2.4. Wiedza 34
2.5. Praktyka 37
2.6. Profil studenta dziennego i zaocznego – preferencje 39

Rozdział III. Koncepcja badawcza i metodologia badań własnych 47
3.1. Cel i przedmiot badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Dobór badanych i przebieg badań 61

Rozdział IV. Warunki sukcesu zawodowego absolwentów wyższych uczelni technicznych na przykładzie Politechniki Częstochowskiej 64
4.1. Charakterystyka Politechniki Częstochowskiej 64
4.1.1. Cele uczelni 64
4.1.2. Program 66
4.1.3. Praktyki 68
4.2. Wyniki badań własnych – warunki sukcesu zawodowego absolwentów 69
4.2.1. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 69
4.2.2. Wydział Zarządzania 72
4.2.3. Wydział Elektryczny 74
4.3. Podsumowanie wyników badań oraz determinanty sukcesu zawodowego 76

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel i rysunków 90
Aneks 91