Prace dyplomowe z dziedziny: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Ubezpieczenia grupowe na życie

Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny ubezpieczeń na życie 4
1.1. Definicja ubezpieczenia 4
1.2. Historia ubezpieczeń na życie 7
1.3. Początki ubezpieczeń na życie w Polsce 10
1.3. Ubezpieczenia na życie w latach 1945 – 1989 12
1.4. Ubezpieczenia na życie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 15

Rozdział II. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń grupowych na życie 18
2.1. Cel i zadania grupowych ubezpieczeń na życie 18
2.2. Specyfika grupowych ubezpieczeń na życie 24
2.3. Funkcje grupowych ubezpieczeń na życie 30
2.4. Underwriting w grupowych ubezpieczeniach na życie 32
2.5. Ryzyko ubezpieczeniowe 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń grupowych na życie w Polsce 44
3.1. Stan rynku ubezpieczeń na życie w 2003 roku 44
3.2. Produkty grupowe na życie na polskim rynku 53
3.3. Krótka charakterystyka wybranych grupowych ubezpieczeń na życie 57

Rozdział IV. Grupowe Ubezpieczenia na Życie w TU Allianz Życie Polska S.A. 61
4.1. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina 61
4.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 68
4.2. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Tarcza 70
4.3. Grupowe Ubezpieczenia Allianz Zdrowie 72
4.4. Zakres odpowiedzialności zakładu Ubezpieczeń 79
4.4.1. Przedawnienie roszczeń 85
4.4.2. Świadczenia nienależne – kulancja 85
4.5. Ograniczenia Odpowiedzialności 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wstęp    2
Rozdział I.  Ubezpieczenia- ujęcie definicyjne    4
1. Geneza ubezpieczeń    4
2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
3. Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego    29
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
1. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
1. Firmy i warunki ubezpieczeń kredytu kupieckiego    38
Zakończenie    46
Bibliografia    48

Promocja ubezpieczeń dobrowolnych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji    5
1.1. Istota i treść promocji    7
1.2. Funkcje i cele promocji    14
1.3. Narzędzia promocji    15
1.3.1 Sprzedaż osobista    15
1.3.2 Reklama    16
1.3.3 Promocja dodatkowa    22
1.3.4. Public relations    23
1.3.5 Marketing bezpośredni    25
Rozdział 2. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.1. Historia i działalność Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.2. Oferta produktów ubezpieczeniowych stosowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    31
3.2.1. Produkty indywidualne    32
3.2.2. Produkty grupowe    38
3.2.3. Produkty internetowe    46
Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi promocji w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    49
3.1. Sprzedaż osobista    49
3.2. Reklama    51
3.3. Promocja sprzedaży    52
3.3.1. Promocja konsumencka    53
3.3.2. Promocja handlowa    53
3.4. Public relations    54
3.5. Sponsoring    55
Podsumowanie    61
Bibliografia    63
Spis tabel i rysunków    65

Wpływ restrukturyzacji na efektywność działań placówek zdrowotnych

Wstęp        2

Rozdział I. Transformacja polityki zdrowotnej państwa polskiego    3
1. Geneza, cele i założenia reformy służby zdrowia    3
2. Uwarunkowania społeczne i polityczne efektywności świadczeniodawców w polskim systemie zabezpieczenia zdrowotnego    6
3. Transformacja własnościowa i restrukturyzacja zadłużenia samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej    9

Rozdział II.  Uczestnicy rynku usług medycznych    12
1. Rola i miejsce świadczeniodawców na rynku ochrony zdrowia    12
2. Próba oceny działalności publicznych i niepublicznych ZOZ w polskim systemie zdrowia    15
3. Zarządzanie relacjami z pacjentem w warunkach konkurencji rynkowej    16

Rozdział III. System ISO i akredytacja jako narzędzia wspomagające skuteczne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia    18
1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych    18
2. System ISO jako wykładnik efektywnego zarządzania    19
3. Etapy wdrażania systemu jakości    20
4. Dokumentacja i obszary akredytacji placówek usług medycznych    21

Zakończenie        24
Bibliografia        25

Ubezpieczenia finansowe w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I. Ubezpieczenia – ujęcie definicyjne    4
1.1. Geneza ubezpieczeń    4
1.2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
2.1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2.2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
3.2. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
3.2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
3.3. Firmy i warunki kredytu kupieckiego    46
Zakończenie    55
Bibliografia    57
Spis tabel i rysunków    60

Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I. Geneza i powstanie systemu ubezpieczeń społecznych    4
1. Świadczenia dla rolników przed rokiem 1978    4
1.2. System ubezpieczeń społecznych w latach 1979 – 1990    9
1.3. Ubezpieczenia społeczne w okresie transformacji    14
Rozdział II. Funkcjonowanie KRUS w Polsce    20
2.1 Informacje ogólne    20
2.2. Regulacje prawne działalności KRUS    26
2.3 Struktura organizacyjna i przedmiot działalności KRUS    34
Rozdział III. Ubezpieczenie społeczne rolników w krajach Unii Europejskiej    40
3.1 Europejski model ubezpieczeń społecznych rolników    43
3.2. Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych rolników w krajach unijnych    47
3.3. Ubezpieczenia społeczne rolników na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej    50
Rozdział IV. Analiza obecnego systemu ubezpieczeń – próby reform    56
4.1 Wady i zalety systemu ubezpieczeń    56
4.2. Potrzeby i próby reformowania KRUS    56
Zakończenie    61
Bibliografia    63

Funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1.  SYSTEM INTEGROWANIA PRACOWNIKÓW Z FIRMĄ 6
1.1. Miejsce „integrowania” w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 6
1.2. Procesy integracji w firmie i jej instrumenty 10
1.2.1. Motywacja 14
1.2.2. Planowanie rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie 15
1.3. Miejsce Pracowniczego Programu Emerytalnego  w systemie integracji 16

ROZDZIAŁ 2. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 21
2.1. Definicja PPE 21
2.2. Formy prowadzenia PPE 23
2.3. Prawa i obowiązki stron Pracowniczego Programu Emerytalnego 29
2.3.1. Obowiązki i uprawnienia pracownika 29
2.3.2. Obowiązki pracodawcy 32

ROZDZIAŁ 3.  ETAPY TWORZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 36
3.1. Analiza finansowa i kadrowa przedsiębiorstwa 36
3.2. Wybór formy PPE 41
3.3. Wybór instytucji finansowej i podpisanie umowy 42
3.4. Zebranie pracowników i podpisanie zakładowej umowy emerytalnej 47
3.5. Postępowanie o wpis do rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych 50
3.6. Podpisanie pracowniczych umów emerytalnych  i odprowadzanie składek do instytucji finansowej 52

ROZDZIAŁ 4. KORZYŚCI I KOSZTY WPROWADZENIA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO 55
4.1. Korzyści i koszty dla pracodawcy 55
4.2. Korzyści i koszty dla pracownika 60
4.3. PPE jako instrument integracji pracowników z firmą 65

ROZDZIAŁ 5.  ANALIZA PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH ZAREJESTROWANYCH W POLSCE 71
5.1. Ogólna sytuacja na rynku PPE 71
5.2. Ocena strategii inwestycyjnej działających pracowniczych programów emerytalnych 74
5.3. Porównanie formy kapitałowej i ubezpieczeniowej PPE 82

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS TABEL 95
SPIS WYKRESÓW 96

 

Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie np. T.U. Allianz Życie Polska SA

Wstęp 4
Rozdział I  Regulacje prawne związane z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie 6
1.1 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 6
1.2 Kodeks Cywilny. Umowa Ubezpieczenia 8
1.3 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych 10
1.4 Ustawa o podatku dochodowym – od osób prawnych oraz od osób fizycznych 11
Rozdział II Grupowe ubezpieczenia na życie 13
2.1 Istota grupowego ubezpieczenia na życie 13
2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 18
2.3 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach grupowych 19
2.4 Underwriting w ubezpieczeniach grupowych 22
2.5 Strony umowy ubezpieczania na życie ? ich prawa  i obowiązki 25
2.6 Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia po rozwiązaniu stosunku pracy 27
Rozdział III  Grupowe ubezpieczenia na życie na przykładzie T.U. Allianz Życie Polska SA 28
3.1 Grupowe ubezpieczenie  na życie „Allianz – Rodzina” 28
3.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 33
3.2 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz-Tarcza” 34
3.3 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne „Allianz – Zdrowie” 35
3.4 Ograniczenia odpowiedzialności 36
3.5 Realizacja umowy ubezpieczenia na życie 38
3.6 Wypłata świadczeń w zakresie podstawowym  i rozszerzonym 39
3.6.1 Przedawnienie roszczeń 42
3.6.2 Świadczenia nienależne – kulancja 42
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis tabel 48
Spis schematów 49

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wstęp 3
Rozdział I
Miejsce Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym 5
1.1. Struktura organizacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 6
1.2. Rola i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 11
Rozdział II
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych 14
2.1.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie 21
2.2.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z omówieniem upadłości zakładu ubezpieczeń 24
Rozdział III
Realizacja funkcji gwarancyjnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz       Gwarancyjny 26
3.1. Zakres pokrywania szkód przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 26
3.2. Wysuwanie roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 27
3.3. Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 28
3.3.1. Dochodzenie roszczeń w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 32
3.4. Przedawnienie roszczenia 35
3.5. Odszkodowania 37
Rozdział IV
Obowiązek ubezpieczenia, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 39
4.1. Postępowanie regresowe 39
4.2. Działalność o charakterze represyjnym 46
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.1. Dochody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.2. Wydatki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Akty prawne 60

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 10
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 11
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA UBEZPIECZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH DO 1989 ROKU 19
2.1. Początki  towarzystw ubezpieczeniowych. 19
2.2. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe w czasach II Rzeczypospolitej 24
2.3. Ubezpieczenia w Polsce powojennej do roku 1989. 27
ROZDZIAŁ 3. ROZWÓJ RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE PO UPADKU KOMUNIZMU 43
3.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 43
3.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 54
3.3. Bancassurance. 68
3.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 79
Wnioski 84
Bibliografia 86