Zarządzanie szkoleniami w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykładzie Amplico Life SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 13
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU 18
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI 26

ROZDZIAŁ 2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 36
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 39
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji 39
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy 45
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych 47
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy 51
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ 53
2.3. METODY SZKOLENIOWE 56
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy 56
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy 61
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA 63
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości 63
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności 66
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań 68
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji 70
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń 72

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 77
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 77
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 79
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 81
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 81
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 84
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 92
3.4. PODSUMOWANIE 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102