Reasekuracja w działalności ubezpieczeniowej

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej 4
1.1. Istota i podział ubezpieczeń 4
1.2. Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne 11
1.3. Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej 18

Rozdział II. Pojęcie reasekuracji, jej istota oraz znaczenie dla zakładu ubezpieczeń 25
2.1. Ryzyko w zakładach ubezpieczeń i sposób jego podziału 25
2.2. Reasekuracja – zasady i funkcje 35
2.3. Znaczenie reasekuracji czynnej i biernej dla zakładu ubezpieczeń 42

Rozdział III. Charakterystyka klasycznych typów reasekuracji 47
3.1. Wielkość i zakres zobowiązań jako czynniki determinujące sposób podziału ryzyka w umowach reasekuracji 47
3.2. Kryteria wpływające na kształt umów reasekuracyjnych 53
3.3. Reasekuracja finansowa 58

Rozdział IV. Działalność reasekuracyjna na polskim rynku ubezpieczeń i reasekuracji 66
4.1. Wpływ reasekuracji na wymogi formalno – prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 66
4.2. Reasekuracja a czynniki kształtujące wielkość ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez zakłady ubezpieczeń 72
4.3. Prognoza rozwoju rynku reasekuracyjnego w Polsce 75
4.4. Tendencje rozwoju rynku reasekuracyjnego na świecie 80

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis schematów 91