Prace dyplomowe z dziedziny: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Główne podmioty rynku ubezpieczeń w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce. 6
1.1. Historia rozwoju. 6
1.2. Istota i znaczenie ubezpieczeń finansowych. 9
1.3. Rodzaje ryzyk związanych z ubezpieczeniami finansowymi. 10
1.4. Metody minimalizowania ryzyka finansowego 12
Rozdział 2. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych. 16
2.1. Wierzytelność pieniężna 17
2.2. Ubezpieczenie kredytu. 19
2.3. Istota gwarancji ubezpieczeniowych 34
2.4. Gwarancje ubezpieczeniowe. 37
Rozdział 3. Ubezpieczenia finansowe: porównanie, funkcje i zalety oraz perspektywy rozwoju. 53
3.1. Różnice między ubezpieczeniem kredytu a gwarancją ubezpieczeniową. 53
3.2. Konstrukcja prawna ubezpieczenia i gwarancji 55
3.3. Funkcje i zalety ubezpieczeń finansowych 58
3.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych. 60
Rozdział 4. Podmioty rynku ubezpieczeń 68
4.1. Instytucje nadzorcze i gwarancyjne 68
4.2. Główne firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim 76
4.3. Ewolucja portfeli ubezpieczeniowych 81
4.4. Wielkość rynku en bloc i panujące tendencje 84
Wnioski 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków i wykresów 96

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA UBEZPIECZEŃ
1. Definicja i funkcje ubezpieczeń
2. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
3. Klasyfikacja ubezpieczeń
4. Rozwój ubezpieczeń
4.1. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń na życie
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
1. Pojęcia dotyczące ubezpieczeń na życie
1.1. Charakter ubezpieczeń na życie
1.2. Strony ubezpieczenia na życie
1.3. Ryzyko i składka w ubezpieczeniach na życie
2. Formy ubezpieczeń na życie
2.1. Ubezpieczenia czasowe (terminowe)
2.2. Ubezpieczenie na całe życie
2.3. Ubezpieczenie na dożycie
2.4. Ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycie
2.5. Ubezpieczenie posagowe
2.6. Ubezpieczenie typu universal life
2.7. Ubezpieczenie rentowe
2.8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie chorobowe (jako dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczenia na życie)
3. Ubezpieczenia grupowe na życie
4. Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym
ROZDZIAŁ III. RYNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE
1. Rynek ubezpieczeń w Polsce
2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe
3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Broker ubezpieczeniowy i jego rola na rynku ubezpieczeń w Polsce

Wstęp
Rozdział 1. Miejsce pośrednictwa na rynku ubezpieczeń gospodarczych
1.1. Definicja rynku ubezpieczeń gospodarczych
1.2. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego
1.4. Ogólna charakterystyka pośrednictwa ubezpieczeniowego
1.5. Rodzaje pośredników i formy pośrednictwa
1.5.1. Agent ubezpieczeniowy
1.5.2. Broker
Rozdział 2. Istota i charakterystyka działalności brokera
2.1. Geneza i początki brokerstwa
2.2. Podstawy prawne prowadzenia działalności brokerskiej
2.3. Warunki wykonywania działalności
2.3.1. Szkolenia brokerów
2.3.2. Egzamin brokerski
2.4. Technika pracy brokera
Rozdział 3. Funkcje i obowiązki brokera ubezpieczeniowego
3.1. Funkcje brokera ubezpieczeniowego
3.2. Zadania brokera ubezpieczeniowego
3.2.1. Proces ubezpieczeniowy – wybór ubezpieczyciela
3.2.2. Administracja zawartej umowy ubezpieczenia
3.2.3. Pertraktacje w sprawie roszczeń
3.3. Wynagrodzenie brokera
3.3.1. Prowizja brokerska
3.4. Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Organizacja i funkcjonowanie otwartego funduszu emerytalnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka systemów emerytalnych 5
1.1. Systemy emerytalne na świecie 5
1.2. Kształtowanie się systemu emerytalnego w Polsce 15
1.3. Obowiązujące regulacje prawne 22
1.4. Doświadczenia innych krajów w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych 23
Rozdział 2. Powstanie i organizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) 27
2.1. Akcjonariusze i kapitały PTE 27
2.2. Administracja 29
2.2.1. Wybór koncepcji 29
2.2.2. Zakres przedmiotowy 31
2.2.3. Prowadzenie rozliczeń finansowych 34
2.2.4. Współpraca z Depozytariuszem 36
2.2.5. Prowadzenie Archiwum 37
2.3. Organizacja 37
2.3.1. Zarząd 38
2.3.2. Piony 38
2.3.3. Jednostki Organizacyjne 39
2.3.4. Jednostki Organizacyjne poza strukturą Pionów 39
2.3.5. Jednostki o Statusie Szczególnym 39
2.3.6. Wykonywanie funkcji bezpieczeństwa i ochrony 40
Rozdział 3. Podstawowe ryzyka związane z działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) 42
3.1. Odmowa udzielenia zezwolenia na utworzenie PTE 42
3.2. Nie osiągnięcie zakładanego udziału w rynku 43
3.3. Ryzyka operacyjne 43
3.4. Nie osiąganie minimalnej stopy zwrotu 44
3.5. Ryzyka makroekonomiczne 45
3.6. Funkcje banków w nowym systemie zabezpieczeń społecznych 46
3.6.1. Funkcja właścicielska (inwestycje kapitałowe w Powszechne i Pracownicze Towarzystwa Emerytalne) – II i III filar 47
3.6.2. Funkcja zarządcza (trust) – III filar 48
3.6.3. Funkcja depozytorska (custody) – II i III filar 48
3.6.4. Funkcja dystrybucyjna – II filar 49
3.6.5. Funkcja doradcza – II i III filar 49
3.6.6. Funkcja lokacyjna – II i III filar 49
Rozdział 4. Ocena funkcjonowania OFE EGO 51
4.1. EGO – otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez PTE BIG Banku Gdańskiego S.A. 51
4.2. Składki oraz wypłaty transferowe 53
4.3. Finansowanie działalności Funduszu 57
4.4. Działalność lokacyjna Funduszu 63
4.5. Wycena aktywów i zobowiązań Funduszu oraz obliczanie stopy zwrotu Funduszu 69
4.6. Działalność akwizycyjna Funduszu 70
4.7. Obowiązki informacyjne Funduszu 71
4.8. Warunki przystąpienia do OFE EGO 74
Zakończenie 80
Bibliografia 82

Bancassurance na polskim rynku usług finansowych

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I
PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 8
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 8
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 15
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 23
ROZDZIAŁ II
PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 35
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 35
2.2. Nadzór bankowy 40
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 42
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 45
2.4.1. Porozumienie dystrybucyjne 46
2.4.2. Joint-venture 47
2.4.3. Fuzje i przejęcia 49
2.4.4. Strategia de novo 50
2.4.5. Powiązania kapitałowe 51
ROZDZIAŁ III
POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZEŃ 58
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 58
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 63
ROZDZIAŁ IV
KOPORACJA PRODUKTOWA POMIĘDZY BANKIEM HANDLOWYM, CITIINSURANCE I NATIONWIDE 74
4.1. Produkty CitiInsurance 76
4.1.1. Program Oszczędnościowy z Ubezpieczeniem na Życie Plus 77
4.1.2. Hospitalizacja Plus 80
4.1.3. Ochrona NW 81
4.1.4. Ubezpieczenie Spokojna Przyszłość 81
4.1.5. Ubezpieczenie Bezpieczne Zakupy 82
4.1.6. Ubezpieczenie CreditShield 82
4.1.7. Ubezpieczenie Bezpieczny każdy dzień 82
4.2. Produkty Nationwide 83
4.2.1 Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie 84
4.2.2. Portfel inwestycyjny 87
ROZDZIAŁ V BANCASSURANCE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY 92
5.1 Podobieństwa i różnice funkcjonowania bancassurance w wybranych krajach Europy 92
5.1.1. Francja 94
5.1.2. Wielka Brytania 98
5.1.3. Niemcy 103
PODSUMOWANIE 109
BIBLIOGRAFIA 111
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 115

Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Wstęp 3
Rozdział I 5
Regulacje prawne związane z realizacją umowy grupowego ubezpieczenia na życie 5
1.1 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej 5
1.2 Kodeks Cywilny. Umowa Ubezpieczenia 7
1.3 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych 9
1.4 Ustawa o podatku dochodowym – od osób prawnych oraz od osób fizycznych 10
Rozdział II 12
Grupowe ubezpieczenia na życie 12
2.1 Istota grupowego ubezpieczenia na życie 12
2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 17
2.3 Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach grupowych 18
2.4 Underwriting w ubezpieczeniach grupowych 21
2.5 Strony umowy ubezpieczania na życie – ich prawa i obowiązki 24
2.6 Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia po rozwiązaniu stosunku pracy 26
Rozdział III 27
Grupowe ubezpieczenia na życie na przykładzie T.U. Allianz Życie Polska SA 27
3.1 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz – Rodzina” 27
3.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 32
3.2 Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz-Tarcza” 33
3.3 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne „Allianz – Zdrowie” 34
3.4 Ograniczenia odpowiedzialności 35
3.5 Realizacja umowy ubezpieczenia na życie 37
3.6 Wypłata świadczeń w zakresie podstawowym i rozszerzonym 38
3.6.1 Przedawnienie roszczeń 41
3.6.2 Świadczenia nienależne – kulancja 42
Zakończenie 43
Bibliografia 45
Załączniki 46

Ubezpieczenie społeczne rolników

Wstęp 3
Rozdział 1. Ubezpieczenie społeczne rolników jako element ubezpieczenia społecznego. 5
1.1. Definicja ubezpieczenia 5
1.2. Ubezpieczenia społeczne 11
Rozdział 2. Geneza ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce 29
2.1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 29
2.2. Powstanie nowego systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych 1991r. 40
Rozdział 3. Specyfika systemu ubezpieczeń społecznych rolników 53
3.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia 53
3.2. Podstawowe zasady ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego 56
3.3. Podstawowe zasady ubezpieczenia emerytalno – rentowego 64
3.4. Składki rolnicze 69
3.5. System organizacyjny KRUS 72
Rozdział 4. System ubezpieczeń społecznych rolników raport wg zmian projektu Jerzego Hausnera 75
4.1. Nowy system a przemiany w rolnictwie 75
4.2. Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 85
4.3. Ocena zmian 93
Podsumowanie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 108

Ubezpieczenia grupowe na życie

Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny ubezpieczeń na życie 4
1.1. Definicja ubezpieczenia 4
1.2. Historia ubezpieczeń na życie 7
1.3. Początki ubezpieczeń na życie w Polsce 10
1.3. Ubezpieczenia na życie w latach 1945 – 1989 12
1.4. Ubezpieczenia na życie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 15

Rozdział II. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń grupowych na życie 18
2.1. Cel i zadania grupowych ubezpieczeń na życie 18
2.2. Specyfika grupowych ubezpieczeń na życie 24
2.3. Funkcje grupowych ubezpieczeń na życie 30
2.4. Underwriting w grupowych ubezpieczeniach na życie 32
2.5. Ryzyko ubezpieczeniowe 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń grupowych na życie w Polsce 44
3.1. Stan rynku ubezpieczeń na życie w 2003 roku 44
3.2. Produkty grupowe na życie na polskim rynku 53
3.3. Krótka charakterystyka wybranych grupowych ubezpieczeń na życie 57

Rozdział IV. Grupowe Ubezpieczenia na Życie w TU Allianz Życie Polska S.A. 61
4.1. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina 61
4.1.1 Ubezpieczenie na życie z rachunkiem inwestycyjnym 68
4.2. Grupowe Ubezpieczenia na Życie Allianz-Tarcza 70
4.3. Grupowe Ubezpieczenia Allianz Zdrowie 72
4.4. Zakres odpowiedzialności zakładu Ubezpieczeń 79
4.4.1. Przedawnienie roszczeń 85
4.4.2. Świadczenia nienależne – kulancja 85
4.5. Ograniczenia Odpowiedzialności 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Wstęp    2
Rozdział I.  Ubezpieczenia- ujęcie definicyjne    4
1. Geneza ubezpieczeń    4
2. Pojęcie, klasyfikacja i cechy ubezpieczenia    16
Rozdział II. Ubezpieczenia finansowe    24
1. Istota ubezpieczeń finansowych    24
2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń finansowych    26
3. Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego    29
Rozdział III. Rynek ubezpieczeń finansowych    32
1. Rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego    32
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia    36
1. Firmy i warunki ubezpieczeń kredytu kupieckiego    38
Zakończenie    46
Bibliografia    48

Promocja ubezpieczeń dobrowolnych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.

Wstęp    3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji    5
1.1. Istota i treść promocji    7
1.2. Funkcje i cele promocji    14
1.3. Narzędzia promocji    15
1.3.1 Sprzedaż osobista    15
1.3.2 Reklama    16
1.3.3 Promocja dodatkowa    22
1.3.4. Public relations    23
1.3.5 Marketing bezpośredni    25
Rozdział 2. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.1. Historia i działalność Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    27
3.2. Oferta produktów ubezpieczeniowych stosowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    31
3.2.1. Produkty indywidualne    32
3.2.2. Produkty grupowe    38
3.2.3. Produkty internetowe    46
Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi promocji w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta Vita S.A.    49
3.1. Sprzedaż osobista    49
3.2. Reklama    51
3.3. Promocja sprzedaży    52
3.3.1. Promocja konsumencka    53
3.3.2. Promocja handlowa    53
3.4. Public relations    54
3.5. Sponsoring    55
Podsumowanie    61
Bibliografia    63
Spis tabel i rysunków    65