Prace dyplomowe z dziedziny: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta

Wstęp 2
Rozdział I. Strategie przedsiębiorstw 4
1.1. Pojęcie strategii 4
1.2. Podstawowe klasyfikacje strategii 7
1.3. Wybrane strategie firmy 12
1.3.1. Strategia kosztowa 12
1.3.2. Strategia integracji pionowej 14
1.4. Elementy strategii działania przedsiębiorstwa 16
1.5. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 19
1.6. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 21
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej stosowane w procesie formułowania strategii 29
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 29
2.2. Analiza mocnych i słabych stron 36
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 42
Rozdział III. Charakterystyka Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta 50
3.1. Historia i opis spółki 50
3.2. Władze 53
3.3. Produkty 54
3.4. Wyniki finansowe 64
Rozdział IV. Analiza strategiczna Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Warta 68
1. Analiza makrootoczenia 68
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 77
3. Analiza potencjału strategicznego 83
4. Analiza SWOT 85
5. Wnioski 86
Zakończenie 88
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 91

Ubezpieczenie kredytów

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń majątkowych 5
1.1. Ubezpieczenie – jego istota i funkcje 5
1.2. Klasyfikacja i rodzaje ubezpieczeń 19
Rozdział 2. Kredyty i ich rodzaje 26
2.1. Kredyty i ryzyko z tym związane 26
2.1.1. Kredyty hipoteczne 30
2.1.2. Kredyty konsumpcyjne 36
2.1.3. Faktoring 38
2.2. Formy zabezpieczeń, gwarancje 41
Rozdział 3. Charakterystyka wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które zajmuje się tego typu ubezpieczeniami [TU „Europa”] 47
1. Podstawowe produkty działalności 47
2. Zakres ubezpieczenia kredytów 57
Zakończenie 67
Bibliografia 70
Spis tabel 73
Spis rysunków 74

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty kredytu konsumenckiego

Wstęp 3
Rozdział 1. Ryzyko związane z działalnością kredytową 5
1. Aspekty formalno prawne działalności kredytowej banku 5
1.1. Bank i zasady jego działania 10
1.2. Funkcje banków 15
2. Rodzaje i funkcje kredytów 19
3. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym 33
Rozdział 2. Zabezpieczenia prawne kredytów i kryteria ich wyboru 41
2.1. Zabezpieczenia osobiste 46
2.2. Zabezpieczenia rzeczowe 50
2.3. Możliwość wyboru zabezpieczenia kredytu w GE Money Bank S.A. 57
Rozdział 3. Formy zabezpieczenia transakcji kredytowych za pomocą ubezpieczeń finansowych 63
3.1. Rodzaje zabezpieczeń stosowanych w ryzyku kredytowym 63
3.2. Umowa kredytowa a ryzyko transakcji kredytowej 69
3.3. Gwarancje ubezpieczeniowe 74
3.4. Ubezpieczenie kredytu a gwarancja ubezpieczeniowa 79
Rozdział 4. Kryteria doboru formy zabezpieczenia w działalności GE Money Bank S.A. 81
4.1. Kredyt na zakup towarów i usług 89
4.2. Kredyt gotówkowy 98
4.3. Kredyt samochodowy 106
4.4. Badanie rynku bankowych zabezpieczeń hipotecznych w miasta Szczecinie i powiecie polickim 111
Zakończenie 119
Bibliografia 121
Spis tabel i rysunków 125
Aneks 126

Prawo i obowiązek korzystania ze świadczeń zdrowotnych

WSTĘP

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające

1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć – (świadczenie zdrowotne, świadczeniodawca, świadczeniobiorca)
2) Podstawy prawne korzystania ze świadczeń zdrowotnych – (międzynarodowe, wspólnotowe, polskie)

Rozdział II Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania

1) Rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych
3) Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

Rozdział III Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych

1) Publicznoprawny charakter świadczenia zdrowotnego
2) Zakres i kryteria dostępności do świadczeń zdrowotnych
2.1 Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej – Świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące
2.2 Świadczenia specjalistyczne i wysokospecjalistyczne
3) Prawa obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE

Rozdział IV Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych

1) Zakres i charakter prawny nałożonych obowiązków korzystania ze świadczeń zdrowotnych
2) Obowiązek poddania się leczeniu
3) Przymusowa hospitalizacja
4) Inne rodzaje obowiązków
5) Obowiązkowe świadczenia zdrowotne na obszarze UE

Rozdział V Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych

1) Podmioty zapewniające ochronę praw pacjenta.
2) Kontrola prawna stosowanych obowiązków i przymusu w świadczeniach zdrowotnych,
3) Ocena możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych i gwarancji prawnych – ankieta

Zakończenie

Bibliografia

ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp 5

Rozdział I.
Istota i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
2. Definicja ubezpieczenia 19
3. Ubezpieczenia społeczne 25

Rozdział II.
Nowy system emerytalny w Polsce 43
1. Charakterystyka zmian w systemie emerytalnym 43
2. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych – konsekwencje dla pracodawców 50
3. Pracownicze Programy Emerytalne – III filar 57

Rozdział III.
Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 67
1. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
2. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi 77
3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 86

Rozdział IV.
Ocena działalności ZUS na podstawie Oddziału ZUS w Piasecznie 101
1. Organizacja pracy Inspektoratu 101
2. Działalność Inspektoratu 103
3. Ocena funkcjonowania placówki ZUS w Piasecznie 111

Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis schematów i tabel 129

Gwarancje wypłacalności zakładów ubezpieczeń

Wstęp
Rozdział I. Interwencjonizm państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.1. Interwencjonizm państwa a idea wolnego rynku
1.2. Przesłanki ingerencji państwa w działalność rynku ubezpieczeniowego
1.3. Formy ingerencji państwa na rynku ubezpieczeniowym
Rozdział II. Nadzór ubezpieczeniowy jako instytucja gwarantująca sprawne funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego
2.1. Idea nadzoru ubezpieczeniowego i zasady doktrynalne dotyczące jego funkcjonowania
2.2. Nadzór ubezpieczeniowy na świecie i w Unii Europejskiej
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce
Rozdział III. Ogólne zasady dotyczące gwarancji wypłacalności firm ubezpieczeniowych w ramach Solvency I
3.1 Zakład ubezpieczeń jako instytucja zaufania publicznego
3.2 (Prawno- administracyjne)
3.3 (Instytujconalne)
3.4 (Ekonomiczne)
3.4.1 Aktywa na pokrycie rezerw techniczno ubezpieczeniowych
3.4.2 Parametryczne
3.4.2.1 SW
3.4.2.2 MW,KG
3.4.3 Pozostałe (suma ubezpieczeniowa od pojedynczego ryzyka, reasekuracja, działalność alokacyjna)
Rozdział IV, Nowa koncepcja oceny wypłacalności zakładu ubezpieczeń – projekt Solvency II.
4.1 Przebieg prac nad projektem Solvency II
4.2 Nowa architektura nadzoru nad działalnością zakładu ubezpieczeń (3 filary)
4.3 Gwarancje wypłacalności zakładu ubezpieczeń w koncepcji Solvency II
4.4 Wpływ Solvency II na działalność zakładu ubezpieczeń
Zakończenie
Bibliografia

Pośrednicy ubezpieczeniowi

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE 5
1.1. Rys historyczny pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 5
1.2. Waga pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie 17
1.3. Prawne regulacje pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 31
ROZDZIAŁ 2. PRAWNE REGULACJE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W POLSCE 38
2.1. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego do roku 1939 38
2.2. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1949 do 1984 39
2.3. Regulacje prawne pośrednictwa ubezpieczeniowego od 1984 do 1990 40
2.4. Regulacje pośrednictwa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku 41
2.5. Odrębna regulacja w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku 42
ROZDZIAŁ 3. AGENT UBEZPIECZENIOWY JAKO REPREZENTANT INTERESÓW KLIENTA 60
3.1. Pojęcie i status prawny agenta ubezpieczeniowego 60
3.2. Czynności związane z uzyskaniem statusu agenta 66
3.3. Pozycja agenta na rynku ubezpieczeniowym 70
3.4. Umowa agencyjna i pełnomocnictwo 73
3.5. System motywacji agentów ubezpieczeniowych 76
3.6. Udział agenta w ogólnej składce przypisanej brutto 79
Zakończenie 82
Bibliografia 85
Spis rysunków 90
Spis tabel 91

Indywidualne Konta Emerytalne

Wstęp 2
Rozdział I. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce 4
1. Podstawowe rozwiązania występujące w systemach emerytalnych 4
2. Tradycyjne i nowoczesne systemy emerytalne 11
2.1. Efekty zewnętrzne funkcjonowania systemu emerytalnego 11
2.2. Efektywność systemu emerytalnego 15
3. Finansowanie przejścia do nowoczesnego systemu emerytalnego 19
Rozdział II. Zasady funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych 22
1. Założenia prawne funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych. 22
2.Oznakowanie IKE i kontrola systemu29
2.1. Rejestracja i identyfikacja środków 29
2.2. Rejestracja operacji 35
3. Funkcjonowanie IKE w funduszach inwestycyjnych 39
Rozdział III. Indywidualne Konto Emerytalne jako alternatywa oszczędzania. 47
1. IKE w instytucjach prowadzących działalność maklerską i ubezpieczeniową 47
2. IKE w banku 56
3. Obrót środkami zgromadzonymi na Indywidualnym Koncie Emerytalnym 60
Zakończenie 70
Bibliografia 72

Główne podmioty rynku ubezpieczeń w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce. 6
1.1. Historia rozwoju. 6
1.2. Istota i znaczenie ubezpieczeń finansowych. 9
1.3. Rodzaje ryzyk związanych z ubezpieczeniami finansowymi. 10
1.4. Metody minimalizowania ryzyka finansowego 12
Rozdział 2. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych. 16
2.1. Wierzytelność pieniężna 17
2.2. Ubezpieczenie kredytu. 19
2.3. Istota gwarancji ubezpieczeniowych 34
2.4. Gwarancje ubezpieczeniowe. 37
Rozdział 3. Ubezpieczenia finansowe: porównanie, funkcje i zalety oraz perspektywy rozwoju. 53
3.1. Różnice między ubezpieczeniem kredytu a gwarancją ubezpieczeniową. 53
3.2. Konstrukcja prawna ubezpieczenia i gwarancji 55
3.3. Funkcje i zalety ubezpieczeń finansowych 58
3.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych. 60
Rozdział 4. Podmioty rynku ubezpieczeń 68
4.1. Instytucje nadzorcze i gwarancyjne 68
4.2. Główne firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim 76
4.3. Ewolucja portfeli ubezpieczeniowych 81
4.4. Wielkość rynku en bloc i panujące tendencje 84
Wnioski 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków i wykresów 96

Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP
Rozdział I. ISTOTA UBEZPIECZEŃ
1. Definicja i funkcje ubezpieczeń
2. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
3. Klasyfikacja ubezpieczeń
4. Rozwój ubezpieczeń
4.1. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń na życie
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
1. Pojęcia dotyczące ubezpieczeń na życie
1.1. Charakter ubezpieczeń na życie
1.2. Strony ubezpieczenia na życie
1.3. Ryzyko i składka w ubezpieczeniach na życie
2. Formy ubezpieczeń na życie
2.1. Ubezpieczenia czasowe (terminowe)
2.2. Ubezpieczenie na całe życie
2.3. Ubezpieczenie na dożycie
2.4. Ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycie
2.5. Ubezpieczenie posagowe
2.6. Ubezpieczenie typu universal life
2.7. Ubezpieczenie rentowe
2.8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie chorobowe (jako dodatkowe ubezpieczenie do ubezpieczenia na życie)
3. Ubezpieczenia grupowe na życie
4. Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym
ROZDZIAŁ III. RYNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE
1. Rynek ubezpieczeń w Polsce
2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe
3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW