Prace dyplomowe z kierunku: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Korzyści płynące z porozumień bankowo–ubezpieczeniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 5
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 9
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 18

ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 24
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 24
2.2. Nadzór bankowy 28
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 36
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM 44
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 44
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 49
3.3. Zaangażowanie kapitałowe i inwestycyjne banków w sektor ubezpieczeń 55

ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE JAKO SEGMENTU RYNKU FINANSOWEGO 63
4.1. Istota rynku ubezpieczeniowego 63
4.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 65
4.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 67
4.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego 71
4.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 74
4.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego 75
ROZDZIAŁ V. EFEKTY I KORZYŚCI WSPÓŁPRACY BANKOWO UBEZPIECZENIOWEJ 80
5.1. Standaryzacja produktów 80
5.2. Automatyzacja i komputeryzacja usługi 84
5.3. Kompleksowość 93

ZAKOŃCZENIE 98

BIBLIOGRAFIA 99

Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.1. Przesłanki powstania i ewolucja ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.2. Pojęcie i zakres ubezpieczeń komunikacyjnych 10
1.3. Podstawy prawne ubezpieczeń samochodowych 14
1.4. Podmioty rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 18
Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 24
2.1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i międzynarodowym 24
2.1.1. Przedmiot ubezpieczenia 24
2.1.2. Prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela 25
2.1.3. Zakres ubezpieczenia 30
2.1.4. Stawki gwarancyjne i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 32
2.1.5. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 35
2.2. Ubezpieczenie autocasco 44
2.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 49
2.4. Ubezpieczenie assistance 51
2.5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 52
2.6. Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia 53
Rozdział III. Główne wskaźniki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 55
3.1. Składka przypisana netto 55
3.2. Składka przypisana brutto 57
3.3. Wskaźnik szkodowości 58
Rozdział IV. Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i wyznaczenie przyszłościowych zmian 61
4.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce jako czynnik kształtujący rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 61
4.1.1. Pojazdy mechaniczne w Polsce 61
4.1.2. Wiek i przebieg pojazdów 65
4.1.3. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 66
4.2. Czynniki kształtujące szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych 67
4.2.1. Wypadki drogowe 67
4.2.2. Przyczyny wypadków 70
4.2.3. Rodzaje wypadków 72
4.2.4. Ofiary wypadków 73
4.2.5. Sprawcy wypadków 74
4.2.6. Pojazdy uczestników wypadków 76
4.2.7. Kradzieże pojazdów 77
4.3. Analiza wybranych kryteriów oceny stanu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.2. Liczba polis ubezpieczeń samochodowych 82
4.3.3. Struktura polis według podmiotów 83
4.3.4. Struktura polis według sum gwarancyjnych 84
4.3.5. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych 85
4.3.6. Odszkodowania i świadczenia 87
4.3.7. Wynik techniczny 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis wykresów 104

Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie

praktyczny rozdział pracy dyplomowej

Rozdział III. Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie z funduszem emerytalnym i kapitałowym lub lokata środków finansowych w TFI 2
3.1 Analiza porównawcza funduszy emerytalnych 2
3.1.1 Charakterystyka badanej grupy ubezpieczeń na życie 2
3.1.2 Kryteria oceny i założenia 4
3.1.3 Wyniki i porównania 5
3.2 Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych 11
3.2.1 Charakterystyka badanej grupy funduszy inwestycyjnych 11
3.2.2 Kryteria oceny i założenia 14
3.2.3 Wyniki i porównania 15
3.3 Podsumowanie analizy 20

Instytucjonalizacja polskiego rynku ubezpieczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczenia 4
1.1. Definicje i funkcje ubezpieczenia 4
1.2. Cechy ubezpieczeń 11
1.3. Rynek ubezpieczeń 16
Rozdział II. Instytucje 23
1.1. Definicja instytucjonalizacji 23
1.2. KNF 33
1.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 33
1.4. Polska Izba Ubezpieczeń 34
1.5. Rzecznik Ubezpieczonych 37
1.6. Sądy arbitrażowe 40
Rozdział III. Ocena działania instytucji ubezpieczeniowych 42
3.1. Ocena zasad działalności ubezpieczeniowej 42
3.2. Ocena otoczenia instytucjonalnego 46
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 62

Analiza firmy ubezpieczeniowej ING Nationale-Nederlanden i ocena jej efektywności w zarządzaniu kapitałem

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 5
1. Istota zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń 5
2. Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń 10
2.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń 10
2.2. Strategie lokacyjne zakładów ubezpieczeń 12
3. Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń 14
3.1. Pasywa zakładu ubezpieczeń 14
3.2. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna 16
4. Zarządzanie przychodami i kosztami zakładu ubezpieczeń 19
Rozdział II. Analiza zakładu ubezpieczeń 27
1. Podmioty wykorzystujące wyniki finansowe analiz zakładów ubezpieczeń 27
2. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej zakładu ubezpieczeń 33
3. Metodyka analizy sprawozdań finansowych 37
3.1. Analiza pozioma 38
3.2. Analiza pionowa 39
3.3. Analiza zależności 39
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 40
4. Opinia i raport biegłych rewidentów 41
Rozdział III. Prezentacja ING Nationale – Nederlanden 47
1. Grupa ING 47
2. Oferta 48
2.1. Ubezpieczenia indywidualne 48
2.2. Ubezpieczenia grupowe 55
3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 56
4. Wyniki finansowe i notowania 63
Rozdział IV. Analiza ING Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego 69
1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 69
2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 77
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 80
3.1. Analiza pozioma 80
3.2. Analiza pionowa 83
3.3. Analiza zależności 85
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 88
4. Wnioski 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99

Analiza ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie PZU S.A.

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyka i definicje 3
1. Ryzyko w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Definicje małych średnich przedsiębiorstw 5
1.2. Analiza ryzyk w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 8
2. Rola procesu zarządzania ryzykiem w działalności małych i średnich przedsiębiorstw 15
2.1. Proces zarządzania ryzykiem 16
2.2. Identyfikacja i metody procesu zarządzania ryzykiem 18
Rozdział II. Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka 22
1. Definicje ubezpieczenia , funkcje 22
2. Działalność ubezpieczeniowa i podmioty świadczące ochronę 27
2.1. Umowa ubezpieczenia 30
3. Rola agenta i brokera w tworzeniu ochrony ubezpieczeniowej 33
4. Oferta ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw 36

Systemy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W POLSCE 5
1. Pojęcie i klasyfikacja systemu ubezpieczeniowego 5
2. System organizacyjny ubezpieczeń 11
3. Ubezpieczeni 14
4. Płatnicy składek 19
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 21
Rozdział II. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE 26
1. Definicja i elementy produktu ubezpieczeniowego 26
2. Specyfika produktów ubezpieczeniowych 31
3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 40
Rozdział III. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE 48
1. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych 48
2. Rola publicznego systemu ochrony zdrowia 52
2.1. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 54
2.2. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 57
3. Działalność qasi – ubezpieczeniowa 61
4. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 63
Rozdział IV. PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W UNII EUROPEJSKIEJ 67
1. Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 67
2. Rynek prywatnych ubezpieczeń w Unii Europejskiej 70
2.1. Produkty 70
2.2. Klienci 74
2.3. Charakterystyka operatorów rynkowych 75
2.4. Finansowa charakterystyka rynku 77
3. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 92

Ubezpieczenia wypadkowe

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota ubezpieczeń społecznych 2
1.1. Pojęcia ubezpieczenia społecznego 2
1.2. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.3. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 10
1.4. Ubezpieczenia społeczne jako materia ustawowa 14
1.5. Rodzaje ubezpieczeń społecznych– ubezpieczenie wypadkowe 22
Rozdział II. Problematyka ubezpieczeń wypadkowych 33
2.1. Zakres podmiotowy ubezpieczenia wypadkowego 34
2.2. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 37
2.2.1 Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz jej ustalanie 38
2.2.2. Sankcje za nieprawidłowe ustalenie składki wypadkowej 44
2.2.3 Dodatkowe informacje 45
2.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 47
2.3.1 Świadczenia zasiłkowe 52
2.3.2 Świadczenia odszkodowawcze 54
2.3.3. Świadczenia rentowe oraz dodatki do tych świadczeń 57
2.4. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego 60

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i ewolucja ubezpieczeń społecznych 3
1.1. Pojęcie ubezpieczeń społecznych 3
1.2. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce 10
ROZDZIAŁ II. Kryzys systemu emerytalnego w Polsce 18
2.1. Funkcjonowanie systemu przed rokiem 1999 18
2.2. Konsekwencje pozostawienia starego systemu 23
ROZDZIAŁ III. Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce 37
3.1. Ogólna charakterystyka nowego systemu 37
3.2. Filar I – Zreformowany ZUS 43
3.3. Filar II – Otwarte Fundusze Emerytalne 44
3.4. Filar III – Pracownicze Programy Emerytalne 47
3.4.1. Indywidualne Konta Emerytalne 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 57

Przestępczość ubezpieczeniowa na przykładzie ubezpieczeń majątkowych

Wstęp
Rozdział 1. Ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.1. Ekonomiczna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.2. Administracyjna ochrona rynku ubezpieczeniowego
1.3. Prawnokarna ochrona rynku ubezpieczeniowego
Rozdział 2. Charakterystyka przestępstw ubezpieczeniowych w Polsce
2.1. Pojęcie przestępstwa ubezpieczeniowego
2.2. Typy przestępstw ubezpieczeniowych
2.3. Sprawcy przestępstw ubezpieczeniowych
Rozdział 3. Mechanizmy przestępczej działalności ubezpieczeniowej oraz sposoby przeciwdziałania im.
3.1. Wyłudzenia odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych
3.1.1. Wyłudzenia odszkodowań przy wykorzystaniu lub upozorowaniu wypadku samochodowego.
3.1.2. Wyłudzenia odszkodowań za szkody powstałe przed zawarciem umowy ubezpieczenia pojazdu.
3.1.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże pojazdów.
3.1.4. Wyłudzenia odszkodowań za naprawy uszkodzonych pojazdów.
3.2. Wyłudzenia odszkodowań związane z ubezpieczeniami mienia od ognia.
3.3. Wyłudzenia odszkodowań za upozorowane kradzieże
3.4. Pracownicze zagarnięcia na szkodę zakładów ubezpieczeń
3.5. Wyłudzenia odszkodowań związanych z ubezpieczeniami umów ratalnych i leasingowych.
3.6. Inne wyłudzenia związane z ubezpieczeniami.
3.6.1. Wyłudzenia w ubezpieczeniach życiowych, następstw nieszczęśliwych wypadków i rentowych.
Rozdział 4. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce i na świecie
4.1. Skala zjawiska na świecie i w Polsce
4.2. Ekonomiczne skutki przestępstw ubezpieczeniowych
4.3. Środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej
4.3.1. Środki ekonomiczne
4.3.2. Środki prawne
4.4. Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków