Prace dyplomowe z kierunku: Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Pracownicze Programy Emerytalne na przykładzie BOT Elektrownia Turów S.A.

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8
1.1. Reformy ubezpieczeń społecznych 8
1.2. PPE jako element ubezpieczeń społecznych 22

ROZDZIAŁ 2. PPE W SYSTEMIE EMERYTALNYM 31
2.1. Definicja PPE 31
2.2. Formy PPE 32
2.3. Zasady działania PPE 33
2.4. Tworzenie i rejestracja PPE 34
2.5.Prawa uczestnika i obowiązki pracodawcy 34
2.5.1. Obszary porównawcze w ofercie grupowych ubezpieczeń pracowniczych 34
2.5.2. Efektywność ekonomiczna proponowanych rozwiązań dla klienta 42
2.6. Sprawowanie nadzoru nad PPE 44

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A. 46
3.1. Układ zbiorowy 46
3.2. PPE PZU S.A. 52

ROZDZIAŁ 4. Przyszłe świadczenia emerytalne PPE – symulacja: korzyści, ryzyko 56
4.1. Analiza obszaru porównawczego 56
4.2. Wnioski z porównania 57
4.3. Propozycje zmian i udoskonalenia funkcjonowania PPE 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS WYKRESÓW 69
SPIS SCHEMATÓW 70
SPIS TABEL 72

Reasekuracja w działalności ubezpieczeniowej

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej 4
1.1. Istota i podział ubezpieczeń 4
1.2. Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne 11
1.3. Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej 18

Rozdział II. Pojęcie reasekuracji, jej istota oraz znaczenie dla zakładu ubezpieczeń 25
2.1. Ryzyko w zakładach ubezpieczeń i sposób jego podziału 25
2.2. Reasekuracja – zasady i funkcje 35
2.3. Znaczenie reasekuracji czynnej i biernej dla zakładu ubezpieczeń 42

Rozdział III. Charakterystyka klasycznych typów reasekuracji 47
3.1. Wielkość i zakres zobowiązań jako czynniki determinujące sposób podziału ryzyka w umowach reasekuracji 47
3.2. Kryteria wpływające na kształt umów reasekuracyjnych 53
3.3. Reasekuracja finansowa 58

Rozdział IV. Działalność reasekuracyjna na polskim rynku ubezpieczeń i reasekuracji 66
4.1. Wpływ reasekuracji na wymogi formalno – prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 66
4.2. Reasekuracja a czynniki kształtujące wielkość ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów przez zakłady ubezpieczeń 72
4.3. Prognoza rozwoju rynku reasekuracyjnego w Polsce 75
4.4. Tendencje rozwoju rynku reasekuracyjnego na świecie 80

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis schematów 91

Świadczenia emerytalne osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Cel i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.1. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.2. Podstawowa problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.1. Motywy i cele koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.2. Metody i formy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 16
1.3. Koordynacja a harmonizacja 16
1.4. Państwa objęte koordynacją 18
1.5. Zabezpieczenie pracownika migrującego przed utratą korzyści płynących z jego okresów zatrudnienia 19

Rozdział II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wspólnotowej koordynacji 22
2.1. Osoby objęte wspólnotową koordynacją 23
2.1.1. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 24
2.1.2. Świadczenia w systemie specjalnym 27
2.1.3. Członkowie rodziny 29
2.2. Przedmiotowy zakres koordynacji 31

Rozdział III. Ubezpieczenia obowiązkowe i prawo do świadczeń emerytalnych w państwach członkowskich 34
3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe a zwrot składek 35
3.2. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 36
3.2.1. Podleganie ustawodawstwu typu A 36
3.2.2. Podleganie ustawodawstwu typu B 38
3.4. Emerytury 39
3.4.1. Emerytura krajowa 40
3.4.2. Ustalenie emerytury na podstawie rozporządzenia 43
3.5. Zbieg świadczeń 45
3.5.1. Pojęcie zbiegu świadczeń 45
3.5.2. Szczególne zasady postępowania w razie zbiegu świadczeń tego samego rodzaju 48
3.6. Tryb ustalenia wysokości świadczeń 51
3.6.1. Postępowanie wnioskowe 52
3.6.2. Tymczasowe świadczenia zaliczkowe 54
3.6.3. Koszty kontroli medycznej i administracyjnej 56
3.6.4. Zmiana miejsca zamieszkania 57

Rozdział IV. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy 58
4.1. Wpływ uregulowań w zakresie ubezpieczeń społecznych na decyzje migracyjne 58
4.2. Następstwa uregulowań w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych dla rynku pracy 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 67

Bibliografia 69

Spis rysunków 74

Spis tabel 75

Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I RODZAJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5
1.1. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.2. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 9
1.3. Rodzaje zabezpieczenia społecznego 12

ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH I RENTOWYCH W POLSCE 20
2.1. Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym/zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego 20
2.2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych 25
2.3. Pracownicze Programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne 29

ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 32
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja 32
3.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ZUS 39
3.3. Świadczenia i ubezpieczenia ZUS 41

ROZDZIAŁ IV. ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 49
4.1. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 49
4.2. Zmiana systemowa w Polsce 54
4.3. Reforma emerytalna w Polsce 58

ZAKOŃCZENIE 62
WYKAZ CYTOWANYCH PUBLIKACJI 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 5

Ocen działalności zakładu ubezpieczeń na życie na przykładzie PZU Życie S.A.

Wstęp 3

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej 5
1.1. Geneza ubezpieczeń 5
1.2. Rozwój ubezpieczeń w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 14
1.4. Specyfika działalności zakładów ubezpieczeń na życie 17

Rozdział 2 Ocena sytuacji majątkowo – finansowej zakładu ubezpieczeń na życie
PZU Życie S.A. 22
2.1. Układ bilansu 22
2.2. Analiza struktury aktywów 24
2.3. Analiza struktury pasywów 32
2.4. Badanie sytuacji majątkowo-finansowej na podstawie bilansu 39

Rozdział 3 Wynik finansowy jako źródło informacji o sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na życie PZU Życie S.A. 49
3.1. Czynniki kształtujące wynik techniczny zakładu ubezpieczeń na życie 49
3.2. Elementy rachunku ogólnego zysków i strat 56
3.3. Analiza i ocena sytuacji finansowej 64

Zakończenie 73
Literatura 75
Pozostałe źródła 76
Spis tabel 77
Spis rysunków 78

Korzyści płynące z porozumień bankowo–ubezpieczeniowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PRODUKT BANKOWY A PRODUKT UBEZPIECZENIOWY 5
1.1. Istota i pojęcie ubezpieczeń 5
1.2. Rodzaje i klasyfikacja ubezpieczeń 9
1.3. Funkcje i rola usług bankowych w systemie usług finansowych 18

ROZDZIAŁ II. PRAWNE REGULACJE TWORZENIA GRUP BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH 24
2.1. Wybrane regulacje prawne dotyczące funkcjonowania grup bankowo-ubezpieczeniowych 24
2.2. Nadzór bankowy 28
2.3. Nadzór ubezpieczeniowy 36
2.4. Uwarunkowania współpracy banków i towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO – ORGANIZACYJNE POWIĄZANIA SEKTORA BANKOWEGO Z SEKTOREM UBEZPIECZENIOWYM 44
3.1. Definicja grupy bankowo-ubezpieczeniowej – bancassurance 44
3.2. Bancassurance jako forma koncentracji kapitału – cele powstania i przesłanki grup bankowo-ubezpieczeniowych w Polsce 49
3.3. Zaangażowanie kapitałowe i inwestycyjne banków w sektor ubezpieczeń 55

ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE JAKO SEGMENTU RYNKU FINANSOWEGO 63
4.1. Istota rynku ubezpieczeniowego 63
4.2. Podmioty rynku ubezpieczeniowego 65
4.3. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 67
4.4. Rynek ubezpieczeniowy i jego położenie w ramach rynku finansowego 71
4.5. Możliwości i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce 74
4.6. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego 75
ROZDZIAŁ V. EFEKTY I KORZYŚCI WSPÓŁPRACY BANKOWO UBEZPIECZENIOWEJ 80
5.1. Standaryzacja produktów 80
5.2. Automatyzacja i komputeryzacja usługi 84
5.3. Kompleksowość 93

ZAKOŃCZENIE 98

BIBLIOGRAFIA 99

Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.1. Przesłanki powstania i ewolucja ubezpieczeń komunikacyjnych 5
1.2. Pojęcie i zakres ubezpieczeń komunikacyjnych 10
1.3. Podstawy prawne ubezpieczeń samochodowych 14
1.4. Podmioty rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 18
Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 24
2.1. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i międzynarodowym 24
2.1.1. Przedmiot ubezpieczenia 24
2.1.2. Prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela 25
2.1.3. Zakres ubezpieczenia 30
2.1.4. Stawki gwarancyjne i odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 32
2.1.5. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 35
2.2. Ubezpieczenie autocasco 44
2.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 49
2.4. Ubezpieczenie assistance 51
2.5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego 52
2.6. Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia 53
Rozdział III. Główne wskaźniki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 55
3.1. Składka przypisana netto 55
3.2. Składka przypisana brutto 57
3.3. Wskaźnik szkodowości 58
Rozdział IV. Ewolucja rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i wyznaczenie przyszłościowych zmian 61
4.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce jako czynnik kształtujący rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych 61
4.1.1. Pojazdy mechaniczne w Polsce 61
4.1.2. Wiek i przebieg pojazdów 65
4.1.3. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 66
4.2. Czynniki kształtujące szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych 67
4.2.1. Wypadki drogowe 67
4.2.2. Przyczyny wypadków 70
4.2.3. Rodzaje wypadków 72
4.2.4. Ofiary wypadków 73
4.2.5. Sprawcy wypadków 74
4.2.6. Pojazdy uczestników wypadków 76
4.2.7. Kradzieże pojazdów 77
4.3. Analiza wybranych kryteriów oceny stanu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych 79
4.3.2. Liczba polis ubezpieczeń samochodowych 82
4.3.3. Struktura polis według podmiotów 83
4.3.4. Struktura polis według sum gwarancyjnych 84
4.3.5. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych 85
4.3.6. Odszkodowania i świadczenia 87
4.3.7. Wynik techniczny 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis wykresów 104

Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie

praktyczny rozdział pracy dyplomowej

Rozdział III. Analiza porównawcza ubezpieczeń na życie z funduszem emerytalnym i kapitałowym lub lokata środków finansowych w TFI 2
3.1 Analiza porównawcza funduszy emerytalnych 2
3.1.1 Charakterystyka badanej grupy ubezpieczeń na życie 2
3.1.2 Kryteria oceny i założenia 4
3.1.3 Wyniki i porównania 5
3.2 Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych 11
3.2.1 Charakterystyka badanej grupy funduszy inwestycyjnych 11
3.2.2 Kryteria oceny i założenia 14
3.2.3 Wyniki i porównania 15
3.3 Podsumowanie analizy 20

Instytucjonalizacja polskiego rynku ubezpieczeń

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczenia 4
1.1. Definicje i funkcje ubezpieczenia 4
1.2. Cechy ubezpieczeń 11
1.3. Rynek ubezpieczeń 16
Rozdział II. Instytucje 23
1.1. Definicja instytucjonalizacji 23
1.2. KNF 33
1.3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 33
1.4. Polska Izba Ubezpieczeń 34
1.5. Rzecznik Ubezpieczonych 37
1.6. Sądy arbitrażowe 40
Rozdział III. Ocena działania instytucji ubezpieczeniowych 42
3.1. Ocena zasad działalności ubezpieczeniowej 42
3.2. Ocena otoczenia instytucjonalnego 46
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 62

Analiza firmy ubezpieczeniowej ING Nationale-Nederlanden i ocena jej efektywności w zarządzaniu kapitałem

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 5
1. Istota zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń 5
2. Zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń 10
2.1. Aktywa zakładu ubezpieczeń 10
2.2. Strategie lokacyjne zakładów ubezpieczeń 12
3. Zarządzanie pasywami zakładu ubezpieczeń 14
3.1. Pasywa zakładu ubezpieczeń 14
3.2. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe a działalność lokacyjna 16
4. Zarządzanie przychodami i kosztami zakładu ubezpieczeń 19
Rozdział II. Analiza zakładu ubezpieczeń 27
1. Podmioty wykorzystujące wyniki finansowe analiz zakładów ubezpieczeń 27
2. Źródła informacji na potrzeby analizy finansowej zakładu ubezpieczeń 33
3. Metodyka analizy sprawozdań finansowych 37
3.1. Analiza pozioma 38
3.2. Analiza pionowa 39
3.3. Analiza zależności 39
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 40
4. Opinia i raport biegłych rewidentów 41
Rozdział III. Prezentacja ING Nationale – Nederlanden 47
1. Grupa ING 47
2. Oferta 48
2.1. Ubezpieczenia indywidualne 48
2.2. Ubezpieczenia grupowe 55
3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 56
4. Wyniki finansowe i notowania 63
Rozdział IV. Analiza ING Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego 69
1. Prezentacja sprawozdawczości finansowej 69
2. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 77
3. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 80
3.1. Analiza pozioma 80
3.2. Analiza pionowa 83
3.3. Analiza zależności 85
3.4. Analiza powiązań z rynkiem 88
4. Wnioski 90
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98
Spis rysunków 99