Prace dyplomowe z kierunku Ubezpieczenia

prace dyplomowe z ubezpieczeń

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń 5
1.1. Rys historyczny ubezpieczeń 5
1.2. Definicje ubezpieczeń 8
1.3. Klasyfikacja ubezpieczeń 13
1.4. Rola ubezpieczeń 22

Rozdział II. Charakterystyka rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce 26
2.1. Pojęcie ubezpieczeń majątkowych 26
2.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 26
2.3. Struktura ubezpieczeń majątkowych w Polsce 31
2.4. Obecna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych 40

Rozdział III. Ubezpieczenia komunikacyjne 43
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC NW oraz ASSISTANCE 43
3.2. Umowa ubezpieczenia i jej elementy 47
3.3. Wysokość składki oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej 53
3.4. Likwidacja szkód 57

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie przedsiębiorstwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.1. Charakterystyka powstania i działalność marketingowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 61
4.2. Oferta ubezpieczeniowa towarzystwa HDI Asekuracja TU S.A. 64
4.3. Konkurencyjność innych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich procentowy udział w rynku ubezpieczeń na podstawie dokonanych analiz 74
4.4. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów (ankieta) 78
4.4.1. Metodologia badania 78
4.4.2. Pytania ankietowe i wyniki ankiety 81

Zakończenie 85
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94

Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Istota oraz funkcje ubezpieczeń 3
1.1. Historia ubezpieczeń w Polsce 3
1.2. Funkcje, istota oraz rola ubezpieczeń 8
1.3. Kryteria podziału ubezpieczeń 17
1.4. Podział ubezpieczeń społecznych 21

Rozdział II. Ubezpieczenie na życie jako element systemu ubezpieczeń społecznych 24
2.1. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia na życie 24
2.1.1. Istota ubezpieczenia na życie 24
2.1.2. Funkcja ochronna ubezpieczenia na życie 26
2.1.3. Funkcja oszczędnościowa ubezpieczenia na życie 30
2.2. Umowa ubezpieczenia na życie 34
2.2.1. Pojęcie i przedmiot umowy 34
2.2.2. Suma i składka ubezpieczeniowa 37
2.2.3. Świadczenie ubezpieczeniowe 39
2.3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeń na życie 40

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 45
3.1. Rynek ubezpieczeń w Polsce 45
3.2. Podział rynku ubezpieczeniowego między zakłady ubezpieczeniowe 53
3.3. Analiza ubezpieczeń na życie na podstawie pięciu największych zakładów ubezpieczeniowych 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Spis wykresów 70

Analiza działalności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA

Wstęp 2

Rozdział I. Ubezpieczenia na życie w świetle literatury przedmiotu 4
1. Klasyfikacja ubezpieczeń 4
2. Pojęcie ubezpieczenia na życie 17
3. Zasady i cele ubezpieczeń na życie 20

Rozdział II. PZU Życie SA na Polskim rynku ubezpieczeń na życie 26
1. Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce 26
2. Związki PZU Życie SA z Grupą PZU 35
3. Cele działania PZU Życie SA 38

Rozdział III. Rozwój PZU Życie SA 48
1. Liczba ubezpieczonych 48
2. Wielkość składek 50
3. Dochody 55

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68
Spis rysunków 69

Zarządzanie szkoleniami w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykładzie Amplico Life SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PERSONELU A KWESTIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. MIEJSCE POLITYKI PERSONALNEJ W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 5
1.2. ROLA SZKOLENIA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI 13
1.3. PLANOWANIE STRATEGII ROZWOJU PERSONELU 18
1.4. SZKOLENIA PRACOWNICZE JAKO ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU MOTYWACYJNEGO ORAZ KULTURY ORGANIZACJI 26

ROZDZIAŁ 2. ETAPY PROCESU SZKOLENIA 36
2.1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 39
2.1.1. Czynniki wpływające na efektywność organizacji 39
2.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych na poziomie stanowiska pracy 45
2.1.3. Identyfikacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych 47
2.1.4. Integracja trzech poziomów analizy 51
2.2. RODZAJE SZKOLEŃ 53
2.3. METODY SZKOLENIOWE 56
2.3.1. Metody szkoleniowe z oderwaniem od pracy 56
2.3.2. Metody szkoleniowe bez oderwania od pracy 61
2.4. OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W WYNIKU SZKOLENIA 63
2.4.1. Narzędzia służące sprawdzaniu stopnia przyswojenia nowych wiadomości 63
2.4.2. Sprawdzanie postępów w zdobywaniu nowych umiejętności 66
2.4.3. Sprawdzanie stopnia zmiany postaw i zachowań 68
2.4.4. Zmiana efektywności organizacji 70
2.4.5. Ocena rentowności szkoleń 72

ROZDZIAŁ 3. ANALIZA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ NA PRZYKŁADZIE FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 77
3.1. RODZAJE I SPECYFIKA SZKOLEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 77
3.2. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA FIRMY AMPLICO LIFE S.A. 79
3.3. POLITYKA SZKOLENIOWA W AMPLICO LIFE S.A. 81
3.3.1. Procedury realizacji szkoleń wewnętrznych w Amplico Life S.A. 81
3.3.2. Rodzaje szkoleń w Amplico Life S.A. 84
3.3.3. Realizacja zadań szkoleniowych w Amplico Life S.A. 92
3.4. PODSUMOWANIE 95

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102

Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie choroby

Wstęp 2

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka sytuacji pracownika w związku z chorobą 4
1.1. Pojęcie niezdolności do pracy wskutek choroby w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych 4
2.2. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich 9
3.3. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 13
4.4. Ochrona stosunku pracy w czasie choroby 15

Rozdział II. Wynagrodzenie za czas choroby 25
2.1. Przesłanki prawne do wynagrodzenia za czas choroby 25
2.2. Wysokość wynagrodzenia chorobowego 30
2.3. Okres prawa do wynagrodzenia za czas choroby 32
2.4. Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę 39

Rozdział III. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 45
3.1. Zasiłek chorobowy 45
3.1.1. Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego 45
3.1.2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego 46
3.1.3. Czasookres prawa do zasiłku chorobowego 46
3.1.4. Wysokość zasiłku chorobowego 47
3.1.5. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku chorobowego 50
3.1.6. Utrata prawa do zasiłku chorobowego 50
3.1.7. Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS 51
2.2. Świadczenie rehabilitacyjne 56
2.2.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 56
2.2.2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 57
2.2.3. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 58
2.2.4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 59
2.2.5. Podmioty wypłacające świadczenia rehabilitacyjnego 60

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 68

Świadczenia przedemerytalne

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 5
1.1. Geneza ubezpieczeń społecznych 6
1.2. System świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych 15
1.3. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przyznawane przez powiatowe urzędy pracy 20
1.4. Przejęcie przez ZUS zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 25

Rozdział II. Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych 29
2.1. Postępowanie i decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego 34
2.2. Ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego 38
2.3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego 40
2.4. Wypłata świadczenia przedemerytalnego 41

Rozdział III. Zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 47
3.1. Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego 48
3.2. Zawieszenie i wstrzymanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego 50
3.3. Zbieg prawa do świadczeń 54
3.4. Zawieszanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz zmniejszanie ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu 55

Załączniki 61
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Sprawozdawczość finansowa towarzystw ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Wstęp 3

Rozdział I. PODSTAWY PRAWNE UBEZPIECZEŃ 4
1.1. Istota działalności ubezpieczeniowej i formy prawne 4
1.2. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych, pośrednictwo ubezpieczeniowe 10
1.3. Zasady podejmowania działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń 15
1.4. Umowa ubezpieczenia 19

Rozdział II. FUNKCJE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 24
2.1. Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych 24
2.2. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i struktura składki 27
2.3. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach krótkoterminowych 32
2.4. Zasady ustalania świadczeń 35

Rozdział III. SPECYFIKA PRZEDSIĘBIORSTWA UBEZPIECZENIOWEGO 38
3.1. Ochrona ubezpieczeniowa i działalność prewencyjna 40
3.2. Działalność finansowa zakładów ubezpieczeń 44
3.3. Cykl produkcyjny 46
3.4. Organizacja przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na przykładzie TU Europa SA 48

Rozdział IV. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 59
4.1. Majątek przedsiębiorstwa 59
4.2. Źródła finansowania majątku 63
4.3. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 66
4.4. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w gospodarce finansowej 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 92

Rynek ubezpieczeń na życie

Wstęp 2

Rozdział 1 Przegląd piśmiennictwa 4
1. Historia ubezpieczeń na życie 4
2. Regulacje prawne 11
3. Rodzaje ubezpieczeń na życie 16

Rozdział II. Założenia metodyczne badań 29
2.1. Cel i zakres pracy 30
2.2. Metodyka badań 34

Rozdział III. Wyniki badań własnych 39
3.1. Tendencje na polskim rynku ubezpieczeń 43
3.2. Świadomość ubezpieczeniowa 46
3.3. Skłonność do ubezpieczeń gospodarstw domowych 48
3.4. Podsumowanie i/lub wnioski 54

Zakończenie 58
Piśmiennictwo 62
Spis tabel 64
Spis rysunków 65

Rola sektora prywatnego w systemach ochrony zdrowia na przykładzie wybranych państw

Wstęp 3

Rozdział I. Znaczenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 5
1.1. Rys historyczny rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 5
1.2. Regulacje prawne umożliwiające rozwój sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 16
1.3. Zakres usług medycznych dostępnych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 20
1.4. Perspektywy rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w państwach o powszechnym modelu ubezpieczeń zdrowotnych 23

Rozdział II. Sektor prywatny w praktyce funkcjonowania ochrony zdrowia 27
2.1. Znaczenie prywatnych placówek opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej na rynkach usług medycznych 27
2.2. Sektor prywatny a badania badawczo – rozwojowe w dziedzinie medycyny 33
2.3. Rola sektora prywatnego w wybranych świadczeniach medycznych 38
2.3.1. Leczenie nowotworów 38
2.3.2. Badania nad nowoczesnymi terapiami diabetologicznymi 40
2.3.3. Znaczenie sektora prywatnego w świadczeniu usług rehabilitacyjnych urazów powypadkowych 40

Rozdział III. Czynniki wpływające na przyszłe możliwości rozwoju sektora prywatnego w ochronie zdrowia 44
3.1. Czynnik polityczno – ideologiczny 49
3.2. Czynnik ekonomiczny 55
3.3. Czynnik społeczny 56
3.4. Czynnik prakseologiczny 60

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 71