Pracownicze Programy Emerytalne na przykładzie BOT Elektrownia Turów S.A.

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8
1.1. Reformy ubezpieczeń społecznych 8
1.2. PPE jako element ubezpieczeń społecznych 22

ROZDZIAŁ 2. PPE W SYSTEMIE EMERYTALNYM 31
2.1. Definicja PPE 31
2.2. Formy PPE 32
2.3. Zasady działania PPE 33
2.4. Tworzenie i rejestracja PPE 34
2.5.Prawa uczestnika i obowiązki pracodawcy 34
2.5.1. Obszary porównawcze w ofercie grupowych ubezpieczeń pracowniczych 34
2.5.2. Efektywność ekonomiczna proponowanych rozwiązań dla klienta 42
2.6. Sprawowanie nadzoru nad PPE 44

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A. 46
3.1. Układ zbiorowy 46
3.2. PPE PZU S.A. 52

ROZDZIAŁ 4. Przyszłe świadczenia emerytalne PPE – symulacja: korzyści, ryzyko 56
4.1. Analiza obszaru porównawczego 56
4.2. Wnioski z porównania 57
4.3. Propozycje zmian i udoskonalenia funkcjonowania PPE 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS WYKRESÓW 69
SPIS SCHEMATÓW 70
SPIS TABEL 72