Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Sponsoring w sporcie

Wstęp 3
Rozdział 1. Miejsce sponsoringu w teorii marketingu 5
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 5
1.2. Funkcje i cele promocji 12
1.3. Struktura instrumentów promocji 14
1.3.1. Reklama 16
1.3.2. Sprzedaż osobista 22
1.3.3. Public Relations 23
1.3.4. Promocja sprzedaży 27
1.3.5. Sponsoring 30
1.4. Przesłanki doboru instrumentów promocji 32
Rozdział 2. Główne zasady i cele sponsoringu 38
2.1. Geneza i rodzaje sponsoringu 38
2.2. Miejsce sponsoringu w działaniach promocyjnych firm 58
2.3. Instrumenty sponsoringu sportowego oraz pomiar ich efektów 63
2.4. Sponsoring idola klubowego 69
Rozdział 3. Sponsoring na przykładzie rajdów samochodowych 73
3.1. Sponsoring rajdów samochodowych 73
3.2. Sponsorzy rajdów samochodowych 79
3.3. Korzyści dla sponsora 84
3.4. Korzyści dla zawodnika wynikające z posiadania sponsora 89
Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 102

Reklama jako element marketingu

Wstęp 1
Rozdział 1. Rola reklamy w marketingu 3
1.1. Istota marketingu i reklamy 3
1.2. Uwarunkowania prawne działalności reklamowej 5
1.3. Funkcje i cele współczesnych reklam 6
1.4. Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 9
Rozdział 2. Charakterystyka tradycyjnych środków reklamowych 19
2.1. Reklama prasowa 19
2.2. Reklama telewizyjna 24
2.3. Reklama radiowa 29
2.4. Reklama zewnętrzna 31
2.5. Reklama internetowa 32
2.6. Inne formy reklamy 35
Rozdział 3. Wpływ reklamy na zachowania konsumentów na rynku 40
3.1. Mechanizm działania reklamy 40
3.2. Proces informacyjny odbiorcy reklamy i jego fazy 46
3.3. Ocena skuteczności reklamy 54
Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 60

Przewaga konkurencyjna PKS

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I MARKETING USŁUG 4
1. Specyfika usług i jej konsekwencje marketingowe 4
2. Usługodawca i jego sieć powiązań 13
3. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 26
ROZDZIAŁ 2 BADANIE JAKOŚCI USŁUG 36
1. Pojęcie jakości 36
2. Servquality 43
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 55
1. Historia rozwoju przedsiębiorstwa 55
2. Asortyment usługi 58
3. Cele i strategia 66
4. Charakterystyka jakości usług na tle innych firm 69
ROZDZIAŁ 4 ANALIZA JAKOŚCI USŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA 74
4.1. Analiza SWOT 74
4.2. Badanie ankietowe 77
4.3. Wnioski 91
ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL 97
SPIS RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 99

Promocja usług hotelarskich

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PROMOCJA USŁUG HOTELARSKICH 4
1.1. Usługa jako obiekt marketingu 4
1.2. Marketing-mix w dziedzinie usług hotelarskich 6
1.3. Specyfika usług hotelarskich 11
1.4. Miejsce promocji w marketingu 14
1.5. Cele promocji usług 17
1.6. Instrumenty promocji 18
1.6.1 Reklama 19
1.6.2. Public relations 20
1.6.3. Sponsoring 21
1.6.4. Promocja uzupełniająca 22
1.6.5. Marketing bezpośredni 23
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT HOTELU JAN III SOBIESKI 25
2.1. Rynek hoteli w Polsce 25
2.2. Rys historyczny hotelu 28
2.3. Zakres świadczonych usług 33
2.4. Konkurencja na rynku 39
2.5. Struktura organizacyjna hotelu 42
ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PROMOCYJNE HOTELU JAN III SOBIESKI 46
3.1. Badania marketingowe 46
3.2. Wybór segmentu rynku 48
3.3. Typy promocji hotelu „Jan III Sobieski” 50
3.4. Ocena skuteczności działań promocyjnych 58
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66

Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY PROMOCJI. 4
1.1. Definicja promocji. 5
1.1.2. Promocja, jako element marketingu – mix. 7
1.1.3. Cele promocji. 11
1.1.4. Narzędzia promocji. 12
1.2. Reklama 13
1.3. Sprzedaż bezpośrednia (osobista) 16
1.4. Promocja dodatkowa 17
1.4.1. Sponsoring 18
1.4.2.Public Relations 20
ROZDZIAŁ II PRAWNO-RYNKOWE ASPEKTY STOSOWANIA PROMOCJI NA RYNKU PIWA W POLSCE 23
2.1. Regulacje prawne stosowania promocji na rynku piwa. 24
2.2. Rynek konsumentów piwa w Polsce. 29
2.2.1.Struktura rynku piwa wg zawartości alkoholu. 32
2.2.2. Konsumenci piwa – ilu ich jest i kim są? 32
2.3. Historia Browaru Okocim. 35
2.3.1. Segmentacja rynku w odniesieniu do Browaru Okocim. 37
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE BROWARU OKOCIM S.A. 43
3.1. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2015 roku. 44
3.2. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2016 roku. 46
3.3. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2017 roku. 51
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 61

Public Relations banku na przykładzie banku PEKAO S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ BANKU 5
1.1. Public relations i jego początki 5
1.2. Istota public relations 6
1.3. Rola i cele public relations 8
ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW PUBLIC RELATIONS STOSOWANYCH W MARKETINGU BANKOWYM 14
2.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 15
2.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 20
2.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 25
ROZDZIAŁ 3 STRATEGIA PUBLIC RELATIONS I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 37
3.1. Miejsce public relations w strategii promocji Banku PEKAO S.A. 37
3.2. Charakterystyka działań z zakresu public relations stosowanych przez Bank PEKAO S.A. 39
3.3. Ocena skuteczności strategii public relations w Banku PEKAO S.A. 44
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 53

Wprowadzanie nowego produktu na rynek na przykładzie firmy farmaceutycznej

Wstęp 3
Rozdział I. 5
Specyfika przemysłu farmaceutycznego 5
1.1. Miejsce potrzeb zdrowotnych w hierarchii potrzeb człowieka 5
1.2. Prawne i etyczne aspekty przemysłu farmaceutycznego 8
1.3. Charakterystyka polskiej branży farmaceutycznej 10
1.4. Przyszłość polskiego rynku farmaceutycznego 14
Rozdział II. 18
Charakterystyka podstawowych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
2.1. Założenia marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
ANALIZA SWOT 19
2.2. Lek recepturowy jako produkt firmy farmaceutycznej 27
2.3. Elementy dystrybucji firmy farmaceutycznej 29
2.4. Charakterystyka pozostałych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 34
Rozdział III. Wprowadzanie nowego produktu firmy farmaceutycznej na rynek 39
3.1.Identyfikacja rynków docelowych 39
3.2. Analiza SWOT 42
3.3. Analiza konkurencji 47
3.4. Analiza skuteczności instrumentów promocyjnych 51
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków i wykresów 61

Plan marketingowy przedsiębiorstwa turystycznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie planu marketingowego w realizacji celów przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota planu marketingowego 5
2.2.1. Założenia 9
2.2.2. Sprzedaż 10
2.2.3. Produkt 12
2.2.4. Rynek 15
2.2.5. Cele marketingowe 18
2.2.6. Strategie marketingowe 20
2.2.7. Źródła finansowania 27
Rozdział 2. Specyfiki działalności turystycznej 30
2.1. Rys historyczny 30
2.2. Istota dobrego wypoczynku 34
2.3. Definicja turystyki 40
2.4. Rodzaje usług turystycznych 43
2.5. Turystyka w Europie 48
Rozdział 3. Plan marketingowy centrum szkoleniowo –rekreacyjnego hotelu „Masuria” 55
3.1. Otoczenie rynkowe i model biznesowy 56
3.1.1.Wprowadzenie 56
3.1.2. Potencjalni klienci 57
3.1.3. Lokalizacja obiektu 58
3.1.4. Zewnętrzny układ komunikacyjny 58
3.2. Zagadnienia marketingowe 59
3.2.1.Kanały dystrybucji 59
3.2.2.Działania promocyjne i marketingowe. 59
3.2.3.Opis inwestycji 60
3.2.4. Koszty 63
3.2.5. Analiza SWOT 65
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Orientacja na klienta w ZOZ

Wstęp 2
Rozdział 1.
ORIENTACJA NA KLIENTA USTALENIA TEORETYCZNE. 5
1.1. Charakterystyka usług. 5
1.2. Zachowania nabywców. 10
1.3. Zadowolony klient jako cel działań marketingowych. 18
Rozdział 2.
ZNACZENIE JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ 29
2.1. Charakterystyka usług medycznych w systemie opieki zdrowotnej. 29
2.2. Jakość w opiece zdrowotnej. 37
2.3. Badanie satysfakcji pacjentów jako warunek poprawy jakości usług. 46
Rozdział 3
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE MIASTA I GMINY WARKA. 55
3.1. Charakterystyka miasta i gminy Warki 55
3.2. SPZOZ w Warce – informacje ogólne. 57
3.3. Charakterystyka Poradni Dziecięcej w SP ZOZ Warka. 62
Rozdział 4
OPIS BADANIA. 67
4.1. Technika badania. 67
4.2. Grupa badania i opis przebiegu badania. 69
4.3. Wyniki badań i ich interpretacja. 72
Rozdział 5
ORIENTACJA NA PACJENTA. TEORIA I PRAKTYKA 88
5.1. Jakość usług medycznych w praktyce 88
5.2. Organizacja i udzielania świadczeń zdrowotnych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Załącznik 1. 110
Załącznik 2. 112

Ocena strategii marketingowej firmy handlowej

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia marketingu 5
1.1. Potrzeby, pragnienia i popyt 5
1.2. Produkty 8
1.3. Wartość, cena i zadowolenie 10
1.4. Wymiana, transakcje i związki 13
1.5. Rynki 15
1.6. Marketing i uczestnicy rynku 17
Rozdział II. Instrumenty koncepcji marketingu mix 23
2.1. Ery rozwoju marketingu 23
2.2. Instrumenty marketingu mix 26
2.3. Istota marketingu przedsiębiorstw handlowych 39
2.4. Strategie firm handlowych 41
Rozdział III. Kształtowanie relacji marketingowych w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze 48
3.1. Narzędzia marketingowe w branży spożywczej 48
3.2. Strategia dystrybucji 53
3.3. Analiza sprzedaży 55
3.4. Ocena działań i przyszłościowa koncepcja przedsiębiorstwa 58
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64