Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Miejsce i rola promocji w działalności Polskiej Organizacji Turystycznej

Wstęp 2
Rozdział I. Rola i znaczenie promocji turystycznej kraju 4
1.1. Cechy i zadania promocji turystycznej 4
1.2. Trendy w podaży i popycie turystycznym 12
Rozdział II. Historyczne formy promocji turystyki i geneza powstania POT 19
2.1. Historia promocji turystyki 19
2.2. Geneza powstania POT-u 23
Rozdział III. Struktura, zadania i funkcje organizacji 33
3.1. Struktura organizacyjna Polskiej Organizacji Turystycznej 33
3.2. Zadania i kompetencje POT 36
Rozdział IV. Środki i sposoby działania 50
4.1. Wydawnictwa 50
4.2. Targi turystyczne i warsztaty robocze 55
4.3. Study Tours 60
Rozdział V. Próba oceny działalności 62
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 70
Spis rysunków 71
Spis zdjęć 72

Opakowanie jako narzędzie skutecznego marketingu na przykładzie firmy „Danone”

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing i proces marketingowy 5
1.1. Istota marketingu 5
1.2. Strategie zarządzania marketingowego 12
1.2.1. Orientacja produkcyjna 12
1.2.2. Orientacja produktowa 13
1.2.3. Orientacja sprzedażowa 14
1.2.4. Orientacja marketingowa i społeczna w marketingu 15
1.3. Strategiczny plan marketingowy 17
1.3.1. Produkt 20
1.3.2. Promocja 21
1.3.3. Cena 22
Rozdział 2. Zakres zarządzania produktem 24
2.1. Cechy produktu 24
2.2. Marka produktu 26
2.2.1 Opakowanie produktu 31
2.2.2. Etykietowanie produktu 34
2.2.3. Usługi wspierające produkt 34
2.2.4. Linia produktu 36
2.2.5. Asortyment produktu 39
2.3. Produkty na rynkach międzynarodowych 39
Rozdział 3. Produkt a opakowanie 41
3.1. Istota opakowania 41
3.2. Funkcje opakowań 44
3.3. Klasyfikacja opakowań 48
3.4. Produkt a opakowanie 50
3.5. Programy rozwoju opakowań 51
3.5.1. Współczesne tendencje w zakresie opakowań 52
3.5.2. Metody badań opakowań 54
3.5.3. Współczesne problemy dotyczące opakowań 56
Rozdział 4. Aktualne znaczenie funkcji marketingowej opakowań produktów spożywczych w firmie „Danone” 62
4.1. Charakterystyka firmy 62
4.2. Oferta produktowa 68
4.2.1. Charakterystyka produktów firmy 70
4.3. Marketing produktów 77
4.3.1. Rodzaje opakowań stosowanych w firmie „Danone” 79
4.3.2. Wpływ opakowania na sprzedaż produktów 80
4.4. Ocena znaczenia funkcji marketingowej opakowań produktów w firmie „Danone” 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis zdjęć 91
Spis rysunków 92

Marki producentów a marki pośredników

Wstęp 3
Rozdział I Pojęcie marki handlowej, funkcje i klasyfikacja marek 4
1.1. Definicja marki (znaku towarowego) 4
1.2. Funkcje marek 8
1.3. Rodzaje marek 9
1.4. Marka jako instrument konkurowania 13
Rozdział I Sposoby pozyskania marki 17
2.1. Samodzielne kształtowanie nowej marki 17
2.2. Poszerzanie marki 18
2.3. Licencjonowanie marki 28
2.4. Franchising 29
2.5. Stosowanie marki pośrednika handlowego 31
Rozdział III Zastosowanie marek pośredników na rynkach towarów konsumpcyjnych 35
3.1. Wzrost pozycji negocjacyjnej firm handlowych wobec producentów 35
3.2. Marki pośredników. Doświadczenia międzynarodowe 38
3.3. Przykłady marek pośredników na polskim rynku 49
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis schematów 60
Spis tablic 61
Spis fotografii 62

Wykorzystanie marketingu społecznego w działaniu Miejskiego Ośrodka Kultury Józefów na rzecz upowszechniania kultury w społeczności lokalnej

Wstęp 3
Rozdział I Rola kultury w rozwoju osobowym i społecznym 4
1.1. Definicje kultury 4
1.1.1. Rdzenie motywacji kulturowych 6
1.1.2. Uczestnictwo w kulturze – bierne, czynne 8
1.2. Kształtowanie postaw uczestnictwa w kulturze 10
1.2.2. Proces kształtowania postawy, definicje postaw 12
1.2.3. Komunikowanie się jako narzędzie budowania postaw 13
Rozdział II Prezentacja marketingowego modelu zarządzania 19
2.1. Czym jest marketing? 19
2.2. Czym jest marketing społeczny? 20
2.3. Kultura jako produkt 21
2.4. Pragnienia a popyt 24
2.5. Rynek docelowy 25
2.6. Potrzeby klienta 26
2.6.1. Wartość 27
2.6.2. Zadowolenie 29
Rozdział III Stan uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych 32
3.1. Wartość działań marketingowych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego 32
3.2. Oferta kulturowa w Józefowie 33
3.3. Prezentacja „Polityki kulturalnej gminy Józefów na lata 2004 – 2013” 39
3.4. Realizowane oddziaływania promocyjne 42
3.5. Efektywność dotychczasowych działań 46
3.5.1. Statystyki, ankiety, opinie mieszkańców Józefowa, opinie przedstawicieli organów kulturotwórczych, opinie przedstawicieli mediów, opinie z gazet lokalnych 46
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 58
Załącznik 59

Marketing produktów bankowych

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój produktów bankowych 4
1.1. Istota produktu bankowego 4
1.2. Kształtowanie produktu 6
1.2.1. Marketing bankowy a specyfika produktu bankowego 9
1.2.2. Marketing mix produktu 15
1.3. Sprzedaż produktów a jakość usług bankowych 23
Rozdział II. Reklama produktów w banku 27
2.1. Istota reklamy 27
2.2. Reklama jako forma komunikacji 30
2.3. Specyfika reklamy usług bankowych 38
2.3.1. Marketing ceny 41
2.3.2. Marketing dystrybucji 42
2.3.3. Rola personelu a reklama usług bankowych 43
2.4. Treść przekazu reklamowego usług bankowych 45
Rozdział III. Charakterystyka i wizerunek Banku Millennium S.A. 51
3.1. Historia i przedmiot działalności 51
3.2. Struktura organizacyjna 53
3.3. Pozycja finansowa 55
3.4. Strategia, misja i marketing 58
Rozdział IV. Marketing kart płatniczych w Banku Millennium S.A. 65
4.1. Karty kredytowe Millennium 65
4.2. Planowanie działań marketingowych w banku Millennium 68
4.3. Charakterystyka działań marketingowych banku Millennium 76
4.3.1. Sprzedaż krzyżowa 76
4.3.2. Jakość obsługi 77
4.3.3. Rozwój kanałów dystrybucji 77
4.3.4. Rozwój kanałów dystrybucji elektronicznej dla klientów indywidualnych 78
4.4. Skuteczność działań marketingowych w zakresie sprzedaży w kart płatniczych 80
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85

Marketing części zamiennych do samochodów na przykładzie firmy X

Wstęp 3
Rozdział I Teoretyczne podstawy marketingu 6
1.1. Geneza marketingu 6
1.1.1. Orientacja produkcyjna 9
1.1.2. Orientacja sprzedażowa 10
1.1.3. Orientacja marketingowa 10
1.1.4. Marketing strategiczny 11
1.2. Istota marketingu 12
1.3. Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie 17
1.3.1. Marketing na tle struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 17
1.3.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 23
1.3.3. Główne teorie zarządzania przedsiębiorstwem 25
1.3.4. Planowanie działalności gospodarczej 27
1.3.5. Zakres instrumentów oraz wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa 29
1.4. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 31
Rozdział II Narzędzia marketingu części zamiennych do samochodów 37
2.1. Produkt 37
2.2. Cena 43
2.3. Dystrybucja 47
2.4. Promocja 52
Rozdział III Firma X jako miejsce badań nad marketingiem okładzin ciernych 58
3.1. Historia 58
3.2. Przedmiot działalności 59
3.3. Struktura organizacyjna 60
3.4. Pozycja na rynku 63
3.5. Wyniki działalności w latach 2002- 2005 69
Rozdział IV Marketing okładzin ciernych firmy X S.A. 77
4.1. Organizacja marketingu w firmie 77
4.2. Polityka produktu 82
4.3. Polityka cenowa 85
4.5. Polityka promocji 87
4.4. Polityka dystrybucji 94
Zakończenie 98
Bibliografia 100
Spis tabel 103
Spis rysunków 104

Postawy dzieci wobec reklamy

praca licencjacka 70 stron

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

Reklama jako narzędzie marketingu.

1. Charakterystyka elementów marketingu mix.

2. Instrumenty systemu komunikacji marketingowej (promocja mix) i ich związek z reklamą.

3. Pojęcie i rodzaje reklamy.

4. Istota reklamy.

5. Media reklamy

5.1. Telewizja

5.2. Prasa

5.3. Reklama zewnętrzna

5.4. Internet

ROZDZIAŁ II

Mechanizm działania przekazu reklamowego

1. Warunki uświadamiania potrzeb przez reklamę.

2. Modele psychologiczne oddziaływania reklamy.

3. Techniki zwiększające zauważalność reklam.

4. Emocje w reklamie.

ROZDZIAŁ III

Odbiór reklamy w opinii dzieci Szkoły Podstawowej.

1. Analiza wyników ankiety

1.1. Charakterystyka zbiorowości

1.2. Kreowanie wizerunku za pomocą zmysłów

1.3. Ocena skuteczności oddziaływania reklamy na decyzje rynkowe 2. Zauważalność i uciążliwość reklamy przez dzieci.

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Załączniki:

Ankieta

Spis wykresów

Spis rysunków

Instrumenty aktywizacji sprzedaży

Wstęp 3

Rozdział 1 Teoretyczne problemy aktywizacji sprzedaży 5
1.1. Pojęcie aktywizacji sprzedaży i jej instrumenty 5
1.2. Wybór segmentów rynku 10
1.3. Kształtowanie produktu 16
1.4. Kształtowanie aktywnych kanałów i form dystrybucji 18
1.5. Kształtowanie cen sprzyjających sprzedaży 21
1.6. Stosowanie promocji produktów i firmy 23

Rozdział 2 Charakterystyka badanej firmy 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Struktura zatrudnienia 32
2.3. Rozmiary i struktura produkcji 38
2.4. Wyniki finansowe i sprzedaż produktów firmy 40
2.5. Analiza sytuacji rynkowej firmy w świetle analizy SWOT 41

Rozdział 3 Instrumenty aktywizacji sprzedaży stosowane w przedsiębiorstwie 47
3.1. Kształtowanie produktu 47
3.2. Polityka cen 49
3.3. Dystrybucja produktów 52
3.4. Promocja produktów i firmy 54

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63
Spis fotografii 64

Dystrybucja jako element marketingu przedsiębiorstwa Kraśnik

Wstęp 2
Rozdział 1. Dystrybucja w koncepcji marketingu 4
1.1. Dystrybucja wśród elementów marketingu mix 4
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 6
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 8
1.3.1. Rodzaje i cechy kanałów dystrybucji 8
1.3.2. Wybór kanałów dystrybucji 16
1.3.3. Logistyka marketingowa 18
Rozdział 2. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. na tle wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań działania 25
2.1. Krótki rys historyczny 25
2.2. Cele przedmiot działania 27
2.3. Klienci i konkurenci firmy 36
2.4. Zasoby materialne i kadrowe 44
2.5. Analiza SWOT 47
Rozdział 3. Diagnoza dystrybucji w przedsiębiorstwie Kraśnik S.A. 50
3.1 Wielkość, dynamika i kierunek sprzedaży 50
3.2. Kryteria wyboru kanałów dystrybucji 59
3.3. Pośrednicy w kanałach dystrybucji 61
3.3.1. Hurtownicy 61
3.3.2. Agenci 63
3.3.3. Detaliści 64
3.4. Ocena skuteczności kanałów dystrybucji 66
Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Niekonwencjonalne metody marketingu turystycznego

Wstęp 3
Rozdział I. Turystyka i pojęcia z nią związane 5
1.1. Zdefiniowanie podstawowych pojęć 5
1.2. Funkcje turystyki 17
1.3. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 23
Rozdział II. Marketing i jego metody 27
2.1. Definicja marketingu 27
2.2. Cykl życia produktu 30
2.3. Marketing mix 33
2.4. Strategie marketingowe 37
Rozdział III. Marketing turystyczny i jego metody 48
3.1. Powstanie i rozwój marketingu turystycznego 48
3.2. Funkcje marketingu turystycznego 51
3.3. Produkt turystyczny 53
3.4. Instrumenty marketingu turystycznego 58
Rozdział IV. Innowacyjne (nowe, alternatywne, niekonwencjonalne) metody marketingu turystycznego 70
4.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 70
4.2. Źródła pozyskiwania innowacji 77
4.3. Innowacje w marketingu turystycznym 80
4.3.1. Aktualne trendy w turystyce 80
4.3.2. Internet jako innowacyjna metoda marketingu turystycznego 84
4.3.3. Innowacje w biznesie turystycznym 87
4.3.4. Niekonwencjonalne środki promocji 88
Rozdział V. Efektywność i skuteczność wybranych metod 92
5.1. Internet 92
5.2. Technologie cyfrowe 95
5.3. Public relations 104
5.4. Prezentacje 107
Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel 114
Spis rysunków i zdjęć 115