Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Promocja Polski jako destynacji turystycznej na brytyjskim rynku turystycznym

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1.1. Produkt turystyczny- zakres pojęciowy
1.2. Cechy produktu turystycznego
1.3. Elementy produktu turystycznego
1.4. Wymiary produktu turystycznego

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
2.1. Istota promocji
2.2. Elementy promocji produktu turystycznego
2.3. Identyfikacja produktu turystycznego

ROZDZIAŁ III. ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO
3.1. Ogólna charakterystyka Wielkiej Brytanii
3.2. Charakterystyka turystycznego rynku brytyjskiego
3.3. Miejsce rynku brytyjskiego w przyjazdach do Polski
3.4. Charakterystyka przyjazdów Brytyjczyków do Polski

ROZDZIAŁ IV. PROMOCJA POLSKI NA RYNKU BRYTYJSKIM
4.1. Polski marketing na rynku brytyjskim
4.2. Oferta turystyczna Polski. Polska jako produkt turystyczny
4.3. Czynniki warunkujące wzrost zainteresowania Polską w Wielkiej Brytanii
4.4. Proponowane formy promocji Polski na rynku brytyjskim

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie

WSTĘP

Rozdział I. Marketing usług w świetle literatury
1.1. Pojęcie marketingu usług
1.2. Instrumenty marketingu usług
1.3. Usługa jako produkt
1.4. Zasady kształtowania marketingu mix w usługach

Rozdział II. Charakterystyka działalności firmy przeprowadzkowej DTS
2.1. Historia działalności przedsiębiorstwa
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.3. Profil działalności
2.4 Rynki zbytu

Rozdział III. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa DTS.
3.1. Strategia produkcji
3.2. Strategia ceny
3.3. Strategia personelu
3.4. Strategia dystrybucji
3.5. Strategia promocji

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL

Zarządzanie marką banku na przykładzie BPH

Wstęp 3

Rozdział 1. Marka – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojęcie i istota marki 5
1.2. Znaczenie marki dla firmy 10
1.3. Charakterystyka głównych typów marek 16
1.4. Kształtowanie marki 22

Rozdział 2. Wpływ marki na powodzenie produktu na rynku 29
2.1. Pojęcie silnej marki i korzyści dla producenta płynące z faktu jej posiadania 29
2.2. Lojalność klienta wobec marki 33
2.3. Wzrost wielkości sprzedaży i wydłużenie cyklu życia produktu za pomocą marki 38
2.4. Wpływ marki na postrzeganie produktu na rynku 45

Rozdział 3. Dylematy zarządzania marką w banku 52
3.1. Istota i korzyści ze stosowania marek 52
3.2. Rola wizerunku marki 56
3.3. Pozycjonowanie marek produktów 63
3.4. Wybór strategii marki 66

Rozdział 4. Wykorzystanie instrumentów public relations stosowanych w marketingu bankowym 72
4.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 72
4.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 80
4.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 81
4.4. Kreowanie marki w wybranych bankach 85

Rozdział 5. Postrzeganie wizerunku marki Banku BPH S. A. przez klientów – badania ankietowe 91
5.1. Charakterystyka Banku BPH S. A. 91
5.2. Uzasadnienie, zakres i przebieg badania ankietowego 98
5.3. Prezentacja wyników badania ankietowego 103
5.4. Ocena wyników badania ankietowego 109

Zakończenie 112

Bibliografia 114

Spis tabel 118

Spis wykresów 119

Spis rysunków 120

Spis fotografii 121

Załącznik 122

Wykorzystanie serwisów internetowych do celów promocyjnych w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Pojęcie promocji 17
1.3. Instrumenty promocji oddziałujące na konsumenta 24
1.3.1. Reklama 25
1.3.2. Akwizycja (personal selling) 28
1.3.3. Public relations 28
1.3.4. Promocja sprzedaży 31
1.3.5. Sponsoring 33
1.4. Rola promocji w działalności marketingowej firmy 34
Rozdział 2. Funkcjonowanie Internetu jako centrum komunikacji i promocji 41
2.1. Geneza i rozwój Internetu 41
2.2. Funkcje Internetu 51
2.3. Usługi w Internecie 54
2.3.1. Strony WWW 54
2.3.2. Poczta elektroniczna 54
2.3.3. IRC 55
2.3.4. Ftp 56
2.3.5. Listy dyskusyjne i grupy dyskusyjne 56
2.3.6. Telnet 57
2.3.7. Instant messaging – Gadu – Gadu 57
2.4. Charakterystyka i rodzaje serwisów internetowych 58
2.5. Realia funkcjonowania, zagrożenia i możliwości rozwoju „globalnej sieci” 60
Rozdział 3. Analiza działania serwisu Yahoo! 70
3.1. Źródła przychodów 70
3.2. Public relations 75
3.3. Promocja sprzedaży 81
3.4. Reklama 84
3.5. Podsumowanie, klienci Yahoo! (stopień lojalności użytkowników) 88
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis rysunków 102

Turystyka pielgrzymkowa

Wstęp 3

1. Turystyka pielgrzymkowa – w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Turystyka pielgrzymkowa, zakres pojęcia 5
1.2. Geneza i znaczenie pielgrzymek 7

2. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce 12
2.1. Geneza i wielkości zjawiska 12
2.2. Sanktuaria i szlaki pielgrzymkowe 14

3. Koncepcja szlaku pielgrzymkowego Św. Kingi 23
3.1. Historia kultu św. Kingi w Polsce 23
3.2. Projekt szlaku 27
3.2. Atrakcyjność Turystyczna miejsc związanych z kultem Św. Kingi w Małopolsce 34
3.2.1. Wieliczka – Kopalnia Soli 34
3.2.2. Bochnia – Kopalnia Soli 39
3.2.3. Stary Sącz 44

4. Propozycja działań marketingowych 47

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis fotografii 60
Spis rysunków 61

Strategia marketingowa firmy X na rynku opakowan gietkich

Wstęp 3
Rozdział I. Marketing we współczesnej gospodarce rynkowej 5
1.1. Pojęcie i zakres marketingu w ujęciu teoretycznym 5
1.1.1. Produkty i usługi 5
1.1.2. Wartość i jakość 7
1.1.3. Wymiana, transakcje i relacje 8
1.1.4. Rynki 9
1.2. Zarządzanie marketingowe 11
1.2.1. Tworzenie korzystnych relacji z klientem 12
1.3. Strategiczne planowanie marketingowe 12
1.3.1. Działania marketingowe 13
1.3.2. Plan marketingowy 14
1.3.3. Organizacja marketingu 14
1.4. Marketing opakowań 16
Rozdział II. Istota współczesnych opakowań 19
2.1. Podstawowe terminy dotyczące opakowań 19
2.2. Funkcje opakowań 20
2.3. Przepisy prawne w zakresie opakowań 21
2.4. Charakterystyka rynku opakowań na świecie 24
2.5. Charakterystyka rynku opakowań w Polsce 25
Rozdział III. Rynek tworzyw sztucznych – ogólna charakterystyka 28
3.1. Rozwój tworzyw sztucznych 28
3.2. Rynek opakowań (folii) – historia i perspektywy 33
3.3. Otoczenie ekonomiczne, prawne i demograficzne 38
3.3.1. Przegląd sytuacji gospodarczej Polski 38
3.3.2. Sytuacja prawna 41
3.3.3. Dane demograficzne i zachowania konsumentów 45
3.4. Główni uczestnicy sektora detalicznego 48
Rozdział IV. Charakterystyka firmy X Sp. z o. o. 57
4.1. Zakres działalności i historia firmy 57
4.2. Struktura organizacyjna 61
4.3. Oferta produktowa 63
4.4. Pozycja na rynku 68
4.5. Ekspansywność firmy a relacje z klientami 69
Rozdział V. Plan marketingowy dla firmy X Sp. z o. o. 72
5.1. Strategia marketingowa 72
5.2. Plan marketingowy 74
5.2.1. Audyt marketingowy 74
5.2.2. Analiza SWOT 75
5.2.3. Organizacja marketingu 78
5.2.4. Kontrola marketingowa 79
Podsumowanie 81
Bibliografia 84
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis fotografii 90
Spis rysunków 91

Techniki sprzedaży jako środek realizacji celów marketingowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I ISTOTA MARKETINGU- MIX 4
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu-mix 4
1.2. Formuła klasyczna marketingu-mix oraz jej modyfikacje 9
1.3. Marketing- Mix w działalności usługowej 19
1.3.1. Produkt 19
1.3.2. Cena 22
1.3.3. Dystrybucja 24
1.3.4. Promocja 25
1.3.5. Personel 28

ROZDZIAŁ II MERCHANDISING JAKO FILOZOFIA HANDLU 30
2.1. Pojecie Merchandisingu oraz jego znaczenie dla handlu 30
2.2. Rodzaje Merchandisingu 35
2.2.1. Merchandising producenta 35
2.2.2. Merchandising Handlu 36
2.3. Instrumenty Merchandisingu 38
2.3.1. Rola współczesnego przedstawiciela handlowego 38
2.3.2. Szkolenia personelu 39
2.3.3. Reklamacje 40
2.4. Zarządzanie przez cele 42
2.5. Pojęcie sprzedaży bezpośredniej 44
2.6. Wybrane narzędzia sprzedaży bezpośredniej 46
2.6.1. Bazy danych 46
2.6.2.Katalogi 47
2.6.3. Telesprzedaż 48
2.6.4. Sprzedaż internetowa 50

ROZDZIAŁ III TECHNIKI SPRZEDAŻY JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM 51
3.1. Logistyka w handlu 51
3.1.1. Kanały dystrybucji 51
3.1.2. Środki łączności 53
3.2. Techniki sprzedaży i obsługi klienta przez telefon 55
3.3. Rola personelu w realizacji celów marketingowych 56
3.3.1. Sposoby motywacji 56
3.3.2. Udział w konferencjach i szkoleniach 59
3.4. Zasady obsługi klienta w firmie 61
3.5. Proces budowy lojalności klientów 65
3.5.1. Klienci detaliczni 65
3.5.2. Klienci hurtowi 67

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

Tworzenie planu marketingowego jako podstawowego narzędzia zarządzania firmą

Wstęp 3
Rozdział I. Teoretyczne podstawy marketingu i planowania marketingowego 6
1.1. Znaczenie marketingu w warunkach gospodarki rynkowej 6
1.2. Plan marketingowy jako narzędzie planowania marketingowego 12
1.3. Zasady, funkcje i zadania planowania 14
1.4. Zakres i czynniki planu marketingowego 15
1.5. Adresaci planu marketingowego. i dystrybucja wewnętrzna i zewnętrzna planu marketingowego 17
1.6. Treść planu marketingowego 19
Rozdział II. Diagnoza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa Aksaniusz jako podstawa informacyjna planowania marketingowego 25
2.1. Analiza wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa pod względem ich konkurencyjności i atrakcyjności 25
2.2. Analiza rynku techniki grzewczej w Polsce jako szansa rozwoju działalności marketingowej 26
2.3. Analiza makro otoczenia 33
2.4. Macierz strategiczna SWOT 37
Rozdział III. Plan marketingowy dla firmy Aksaniusz 42
3.1. Wyniki analizy SWOT jako podstawa formułowania celów 42
3.2. Misja i strategie marketingowa przedsiębiorstwa 46
3.3. Program marketingu-mix 47
3.4. Budżet marketingowy firmy 49
3.5. Monitorowanie, ocena i kontrola 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis schematów 59
Spis tabel 60

Programy lojalnościowe – czyli narzędzie służące do pozyskiwania i utrzymywania klientów na podstawie doświadczeń wybranych stacji paliwowych

Wstęp 3
Rozdział I ZJAWISKO LOJALNOŚCI KLIENTÓW 7
1.1. Marketing relacyjny jako klucz do zdobycia lojalności klientów 7
1.2. Definicja lojalności klientów 14
1.3. Ewolucja zachowań nabywczych klientów 22
1.4. Znaczenie i miejsce lojalnych klientów w strategii marketingowej firmy 31
Rozdział II PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE 35
2.1. Marketingowe programy uczestnictwa 35
2.2. Kluby marketingowe 38
2.3. Podstawowe zasady i reguły programów lojalnościowych 40
2.3.1. Cele programu lojalnościowego 40
2.3.2. Grupa docelowa klientów 42
2.3.3. Atrakcyjność przystąpienia do programu i uczestnictwa w nim 47
2.3.4. Horyzont czasowy stosowania programu i jego cykle życia 49
2.3.5. Partnerzy programu 52
2.4. Prowadzenie i koordynacja programów lojalnościowych 53
2.4.1. Systemy kart w programach lojalnościowych 53
2.4.2. Znaczenie stałego kontaktu z klientem i aktualizacji bazy danych
o klientach 55
2.4.3. Reagowanie na zmieniające się potrzeby uczestników programu 59
2.4.4. Analiza skuteczności stosowania programu lojalnościowego 61
Rozdział III CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA POLSKIM RYNKU DYSTRYBUCJI PALIW 64
3.1. Branża detalicznej sprzedaży paliw płynnych a programy lojalnościowe 64
3.1.1. Polski rynek paliwowy 64
3.1.2. Sprzedaż paliw płynnych w świetle programów lojalnościowych 68
3.2. Program lojalnościowy firmy Statoil – program PremiumClub 70
3.3. Program lojalnościowy firmy BP – program Partnerclub 76
3.4. Program lojalnościowy firmy PKN ORLEN – program Vitay 83
3.5. Porównanie programów lojalnościowych „PremiumClub”, „PARTNER CLUB” i „VITAY” 87
Zakończenie 94
Bibliografia 98
Spis tabel i rysunków 101