Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Public Relations banku na przykładzie banku PEKAO S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 PUBLIC RELATIONS JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ BANKU 5
1.1. Public relations i jego początki 5
1.2. Istota public relations 6
1.3. Rola i cele public relations 8
ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW PUBLIC RELATIONS STOSOWANYCH W MARKETINGU BANKOWYM 14
2.1. Analiza stosowanej praktyki marketingowej w bankach 15
2.2. Proces komunikacji z klientem na rynku usługi bankowej 20
2.3. Środki public relations i ich wykorzystanie w marketingu bankowym 25
ROZDZIAŁ 3 STRATEGIA PUBLIC RELATIONS I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A. 37
3.1. Miejsce public relations w strategii promocji Banku PEKAO S.A. 37
3.2. Charakterystyka działań z zakresu public relations stosowanych przez Bank PEKAO S.A. 39
3.3. Ocena skuteczności strategii public relations w Banku PEKAO S.A. 44
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 53

Wprowadzanie nowego produktu na rynek na przykładzie firmy farmaceutycznej

Wstęp 3
Rozdział I. 5
Specyfika przemysłu farmaceutycznego 5
1.1. Miejsce potrzeb zdrowotnych w hierarchii potrzeb człowieka 5
1.2. Prawne i etyczne aspekty przemysłu farmaceutycznego 8
1.3. Charakterystyka polskiej branży farmaceutycznej 10
1.4. Przyszłość polskiego rynku farmaceutycznego 14
Rozdział II. 18
Charakterystyka podstawowych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
2.1. Założenia marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
ANALIZA SWOT 19
2.2. Lek recepturowy jako produkt firmy farmaceutycznej 27
2.3. Elementy dystrybucji firmy farmaceutycznej 29
2.4. Charakterystyka pozostałych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 34
Rozdział III. Wprowadzanie nowego produktu firmy farmaceutycznej na rynek 39
3.1.Identyfikacja rynków docelowych 39
3.2. Analiza SWOT 42
3.3. Analiza konkurencji 47
3.4. Analiza skuteczności instrumentów promocyjnych 51
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków i wykresów 61

Plan marketingowy przedsiębiorstwa turystycznego

Wstęp 2
Rozdział 1. Znaczenie planu marketingowego w realizacji celów przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota planu marketingowego 5
2.2.1. Założenia 9
2.2.2. Sprzedaż 10
2.2.3. Produkt 12
2.2.4. Rynek 15
2.2.5. Cele marketingowe 18
2.2.6. Strategie marketingowe 20
2.2.7. Źródła finansowania 27
Rozdział 2. Specyfiki działalności turystycznej 30
2.1. Rys historyczny 30
2.2. Istota dobrego wypoczynku 34
2.3. Definicja turystyki 40
2.4. Rodzaje usług turystycznych 43
2.5. Turystyka w Europie 48
Rozdział 3. Plan marketingowy centrum szkoleniowo –rekreacyjnego hotelu „Masuria” 55
3.1. Otoczenie rynkowe i model biznesowy 56
3.1.1.Wprowadzenie 56
3.1.2. Potencjalni klienci 57
3.1.3. Lokalizacja obiektu 58
3.1.4. Zewnętrzny układ komunikacyjny 58
3.2. Zagadnienia marketingowe 59
3.2.1.Kanały dystrybucji 59
3.2.2.Działania promocyjne i marketingowe. 59
3.2.3.Opis inwestycji 60
3.2.4. Koszty 63
3.2.5. Analiza SWOT 65
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Orientacja na klienta w ZOZ

Wstęp 2
Rozdział 1.
ORIENTACJA NA KLIENTA USTALENIA TEORETYCZNE. 5
1.1. Charakterystyka usług. 5
1.2. Zachowania nabywców. 10
1.3. Zadowolony klient jako cel działań marketingowych. 18
Rozdział 2.
ZNACZENIE JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ 29
2.1. Charakterystyka usług medycznych w systemie opieki zdrowotnej. 29
2.2. Jakość w opiece zdrowotnej. 37
2.3. Badanie satysfakcji pacjentów jako warunek poprawy jakości usług. 46
Rozdział 3
OPIEKA ZDROWOTNA NA TERENIE MIASTA I GMINY WARKA. 55
3.1. Charakterystyka miasta i gminy Warki 55
3.2. SPZOZ w Warce – informacje ogólne. 57
3.3. Charakterystyka Poradni Dziecięcej w SP ZOZ Warka. 62
Rozdział 4
OPIS BADANIA. 67
4.1. Technika badania. 67
4.2. Grupa badania i opis przebiegu badania. 69
4.3. Wyniki badań i ich interpretacja. 72
Rozdział 5
ORIENTACJA NA PACJENTA. TEORIA I PRAKTYKA 88
5.1. Jakość usług medycznych w praktyce 88
5.2. Organizacja i udzielania świadczeń zdrowotnych 94
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Załącznik 1. 110
Załącznik 2. 112

Ocena strategii marketingowej firmy handlowej

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia marketingu 5
1.1. Potrzeby, pragnienia i popyt 5
1.2. Produkty 8
1.3. Wartość, cena i zadowolenie 10
1.4. Wymiana, transakcje i związki 13
1.5. Rynki 15
1.6. Marketing i uczestnicy rynku 17
Rozdział II. Instrumenty koncepcji marketingu mix 23
2.1. Ery rozwoju marketingu 23
2.2. Instrumenty marketingu mix 26
2.3. Istota marketingu przedsiębiorstw handlowych 39
2.4. Strategie firm handlowych 41
Rozdział III. Kształtowanie relacji marketingowych w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze 48
3.1. Narzędzia marketingowe w branży spożywczej 48
3.2. Strategia dystrybucji 53
3.3. Analiza sprzedaży 55
3.4. Ocena działań i przyszłościowa koncepcja przedsiębiorstwa 58
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64

Komplementarność ceny i dystrybucji

Wstęp 2
Rozdział I Polityka przedsiębiorstw w zakresie kanałów dystrybucji w kontekście cen 4
1.1. Ogólna reakcja między instrumentami marketingu 4
1.2. Relacja ceny i dystrybucji 9
1.3. Komplementarność między ceną a dystrybucją 13
1.4. Istota zależności pomiędzy ceną a dystrybucją w koncepcji marketingu mix 21
1.5. Wpływ ceny produktu na wybór kanałów dystrybucyjnych 25
Rozdział II. Polityka cen i dystrybucji w koncepcji marketingu mix 30
2.1. Problem polityki 30
2.2. Cele polityki cen 36
2.3. Cele polityki dystrybucji 41
Rozdział III. Funkcjonowanie Zakładu Tartacznego w Felinowie 51
3.1. Struktura przedsiębiorstwa 53
3.2. Charakterystyka procesów produkcyjnych na tle rynku 55
3.3. Przemysł drzewny w Polsce 60
3.4. Analiza ABC 66
Rozdział IV. Polityka cen i dystrybucji firm drzewnych na przykładzie Zakładu Tartacznego w Felinowie 73
4.1. Główni klienci 74
4.2. Główni dostawcy 76
4.3. Produkt 76
4.2.1. Strategia produktu 77
4.2.2. Strategia ceny 78
4.4. Macierz BCG 79
4.5. Polityka dystrybucji 81
4.4.1. Strategia dystrybucji 82
4.6. Opis działań marketingowych 84
4.7. Analiza problemów i możliwości (SWOT) 84
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 93
Spis rysunków 94

Konferencje jako narzędzie marketingu

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing jako rynkowa filozofia firmy 5
1.1. Pojęcie i istota marketingu 5
1.2. Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej 9
1.3. Rola marketingu we współczesnej organizacji 13
Rozdział 2. Charakterystyka poszczególnych narządzi marketingu 17
2.1. Rola produktu w działalności marketingowej przedsiębiorstw 17
2.2. Wpływ cen na funkcjonowanie firmy 22
2.3. Istota dystrybucji 25
2.4. Promocja marketingowa 29
Rozdział 3. Konferencje narzędziem marketingowym współczesnej firmy 36
3.1. Funkcje i cele marketingu oraz public relations 36
3.2. Konferencja jako wspólny element marketingu i PR 40
3.3. Adresaci działań marketingowych a publiczność PR 44
3.4. Zależności na poziomie struktur organizacyjnych 48
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57

Marketingowe zarządzanie cyklem życia produktu

WSTĘP 3
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy marketingu 5
1.1 Pojęcie marketingu 5
1.2 Marketing-mix 7
1.3 Definicja i podsystemy produktu 11
1.3.1 Marka 13
1.3.2 Asortyment 19
1.3.3 Jakość 22
1.3.4 Usługi poszerzające produkt. 26
Rozdział 2. Cykl życia produktu w aspekcie teoretycznym 31
2.1 Cykl życia produktu 31
2.2 Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 38
2.2.1 Strategie marketingowe w fazie wprowadzania produktu na rynek. 39
2.2.2 Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 43
2.2.3 Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 44
2.2.4 Strategie marketingowe w fazie spadku. 47
Rozdział 3. Zarządzenie marką w aspekcie teoretycznym. 49
3.1 Strategie marketingowe odnoszące się do marki. 50
3.2 Cykl życia marki. 52
3.3 Przedłużanie i zakańczanie cyklu życia marki. 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 61

Marketing mix hotelu Spa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA, POJĘCIE I ZASADY MARKETINGU 5
1.1. Podstawy marketingu 5
1.2. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 11
1.3. Strategie marketingowe i rola w budowaniu przewagi na rynku 21
1.3.1. Istota i pojęcie strategii 21
1.3.2. Rodzaje strategii 25
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIA I INSTRUMENTY MARKETINGOWE 33
2.1. Usługa hotelarska jako produkt 33
2.2. Jakość usług hotelarskich jako determinanta dobrego odpoczynku 37
2.3. Kategoryzacja jako miernik jakości usług. 41
2.4. Ceny w hotelarstwie 42
2.5. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 46
2.6. Promocja usług hotelarskich. 49
Rozdział 3 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 55
3.1. Rys historyczny i struktura organizacyjna firmy 55
3.2. Działalność firmy 60
3.3. Asortyment i produkty oferowane przez firmę Irena Eris 63
3.4. Rynek docelowy oraz środowisko konkurencyjne 67
ROZDZIAŁ 4 OTOCZENIE MARKETINGOWE HOTELU 77
4.1. Ogólna charakterystyka hotelu SPA Dr Irena ERIS w Krynicy – Zdrój 77
4.2. Otoczenie i oferta marketingowa hotelu 81
4.2.1. Otoczenie, nocleg, gastronomia, rekreacja, organizacja kongresów i szkoleń, SPA (Sanus Per Aqua), jako integralne części składowe współczesnego hotelu. 87
4.2.1.1. Otoczenie 88
4.2.1.2. Noclegi 90
4.2.1.3. Gastronomia 92
4.2.1.4. Kongresy – szkolenia 96
4.3. Rekreacja – wypoczynek w hotelu SPA. 100
4.4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 105
ROZDZIAŁ 5 MARKETING W HOTELU. 107
5.1. Zastosowanie reguł marketingu w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój 107
5.2. Elementy marketingu mix w Hotelu SPA Dr Irena Eris 109
WNIOSKI 115
BIBLIOGRAFIA 117
SPIS TABEL 121
SPIS RYSUNKÓW 122
SPIS ZDJĘĆ 123

Wykorzystanie Internetu do promocji w niepublicznej służbie zdrowia

Wstęp 4
Rozdział I. Polska służba zdrowia 6
1.1. Charakterystyka usług zdrowotnych w Polsce 6
1.1.1. Zdrowie i jego interpretacja 6
1.1.2. Usługi medyczne jako usługi specjalne 9
1.2. Sytuacja finansowa służby zdrowia 14
1.3. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce 20
1.3.1. Publiczne 23
1.3.2. Niepubliczne 24
Rozdział II. Internet jako narzędzie promocji usług medycznych 27
2.1. Funkcje Internetu 27
2.2. Usługi w Internecie 30
2.3. Promocja usług medycznych w Internecie 34
2.3.1. Reklama w sieci 35
2.3.2. Public relations 42
2.3.3. Sponsoring 44
2.3.4. Promocja uzupełniająca w Internecie 46
2.4. Telemedycyna – przyszłość i postęp w medycynie 49
Rozdział III. Charakterystyka Medicover jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 57
3.1. Historia powstania firmy Medicover Sp. z o. o. 57
3.2. Zakres świadczonych usług 62
3.3. Polityka firmy Medicover 68
Rozdział IV. Wykorzystanie Internetu w Medicover 72
4.1. Funkcjonalność portalu – stan obecny 72
4.2. Promocja i udoskonalenia serwisu 77
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 86