Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61

Internet jako instrument komunikacji marketingowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU MARKETINGOWYM 4
I.1. Początki i rozwój Internetu 4
I.2. Miejsce Internetu w marketingu 8
I.3. Internet jako narzędzie działań promocyjnych 13
I.4. Czynniki warunkujące korzystanie z Internetu 17
ROZDZIAŁ II. INTERNET NA POLSKIM RYNKU 27
II.1. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych polskich firm 27
II.2. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 35
ROZDZIAŁ III. POSTRZEGANIE PROMOCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 48
III. 1. Charakterystyka użytkowników Internetu 48
III. 2. Próba oceny skuteczności promocji w Internecie 52
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
ANEKS 69

Działalność marketingowa w logistyce

Wstęp 2
Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.1.2. Cele i zadania logistyki 6
1.1.3. Procesy logistyczne 8
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 9
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 13
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 21
Rozdział II. Marketing i logistyka w strategiach konkurencji 25
2.1. Marketing w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa 25
2.2. Logistyka jako składnik strategii konkurencji 29
2.3. Relacje pomiędzy marketingiem a logistyką 33
2.3.1. Marketing logistyczny 33
2.3.2. Logistyka marketingowa 35
2.3.3. Alianse strategiczne 37
2.4. Obszary współpracy marketingu i logistyki 38
Rozdział III. Efektywność decyzji marketingowo – logistycznych na przykładzie restauracji McDonald’s i podmiotu współpracującego Logpol Sp. z o.o. 44
3.1. Prezentacja podstawowej działalności restauracji McDonald’s 44
3.2. Logistyka a zarządzanie przedsiębiorstwem 48
3.2.1. Zarządzanie jakością 49
3.2.2. Zarządzanie informacjami 51
3.2.3. Marketing 53
3.3. Badania efektywności podjętych decyzji logistycznych 57
3.4. Wnioski 59
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków i tabel 66

Działalność marketingowa przedsiębiorstwa

Streszczenie 2
Wprowadzenie 3
Rozdział I. Charakterystyka badanego podmiotu – przedsiębiorstwa Apis 7
1.1. Opis firmy 7
1.2. Bieżąca sytuacja 10
1.3. Opis rynku, (definiowanie rynku, segmentacja) i produkty 10
1.4. Konkurenci 18
1.5. Otoczenie 19
Rozdział II. Analiza SWOT badanego podmiotu 24
2.1. Analiza zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, identyfikacja problemów 26
2.2. Analiza wybranych problemów 32
2.3. Proponowane rozwiązania 42
2.3. Mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów 49
2.4. Wybór optymalnego rozwiązania (z uzasadnieniem) 49
2.5. Prognozy na przyszłość 51
Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis tabel 58
Spis fotografii 59
Spis rysunków 60

Zbudowanie strategii marketingowej na rynku szkoleń na przykładzie firmy ICL

Wstęp 3
Rozdział I. Dlaczego marketing? 4
1.1 Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa – geneza. 5
1.1.1 Orientacja produkcyjna. 6
1.1.2 Orientacja sprzedażowa. 6
1.1.3 Orientacja marketingowa. 7
1.1.4 Marketing strategiczny. 8
1.2. Marketing – podstawowe pojęcia. 10
1.3. System marketingu. 13
1.4. Rodzaje marketingu. 16
Rozdział II. Charakterystyka zasobów i możliwości firmy ICL Poland Sp. z o.o 18
2.1 Misja firmy. 19
2.2 Struktura organizacyjna. 20
2.3 Strategiczne jednostki biznesu w ICL Poland sp. z o.o. 22
2.3.1 Metoda Boston Consulting Group. 24
2.3.2 Metoda General Electric. 25
2.4 Manufacturing Resource Centre – charakterystyka. 26
Rozdział III. Otoczenie konkurencyjne. 27
3.1 Makrootoczenie. 27
3.1.1 Otoczenie demograficzne 28
3.1.2 Otoczenie ekonomiczne. 29
3.1.3 Otoczenie naturalne. 30
3.1.4 Otoczenie technologiczne. 31
3.1.5 Otoczenie polityczne. 32
3.1.6 Otoczenie kulturowe. 33
3.2 Otoczenie bliższe firmy. 33
Rozdział IV. Segmentacja rynku. 35
4.1 Istota segmentacji rynkowej. 36
4.2 Typy segmentacji. 38
4.4 Warunki poprawnej segmentacji. 39
4.5 Etapy przeprowadzania segmentacji rynku. 41
4.6 Ocena i typowanie rynku docelowego. 44
Rozdział V. Strategia marketingowa ICL Poland. 48
5.1 Pojęcie i rozdaje informacji marketingowej. 49
5.2 Proces badawczy. 50
5.2.1 Zdefiniowanie problemu. 50
5.2.2 Badania i ich terminarz. 51
5.2.3 Analiza zebranych informacji, prezentacja wyników. 53
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 63
Bibliografia 64
Aneks 65

Determinanty kształtujące portfel usług w firmie logistycznej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA RYNKU I MARKETINGU USŁUG 5
1. Rola usług w gospodarce narodowej 5
2. Charakterystyka i klasyfikacja usług 8
3. Odmienności marketingu usług 12
4. Specyfika marketingu mix w zarządzaniu usługami 19

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA PRODUKTÓW W PRZEDSIĘBIORWIE OFERUJĄCYM USŁUGI LOGISTYCZNE 28
1. Usługowa opcja rozwoju gospodarczego 29
2. Organizacja produkcji i sprzedaży usług 35
3. Specyfika a zakres świadczenia usług logistycznych 38
4. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie usługowym 42

ROZDZIAŁ III. POZYCJA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RABEN POLSKA W SEKTORZE USŁUG 45
1. Historia powstania 45
2. Oferta usług 48
3. Pozycja firmy na rynku 54
3.1. Krajowy rynek usług logistycznych 54
3.2. Międzynarodowy rynek usług 58
4. Korzyści płynące ze współpracy z firmą 63

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA PORTFELA USŁUG I JEGO ZNACZENIE W FIRMIE RABEN POLSKA 65
1. Jakość i sprawność operacji logistycznych 65
2. Szybka informacja i „know how” 67
3. Kompleksowa oferta usług 70
4. Bezpieczeństwo i efektywność codziennej obsługi 71

ZAKOŃCZENIE 83

BIBLIOGRAFIA 86

SPIS RYSUNKÓW 90

Sekretariat – pierwsze narzędzie Public Relations w firmie

WSTĘP 3
1. ROLA I ZNACZENIE SEKRETARIATU W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ FIRMY. 3
1.1. Rola i cele sekretariatu. 3
1.2. Zadania, obowiązki i uprawnienia sekretarki. 7
1.3. Kwalifikacje sekretarki. 12
1.4. Wyposażenie sekretariatu. 19
1.5. Teoretyczne podstawy analizy pracy biurowej. 24
2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „HERA” SP. Z O.O. 32
2.1. Opis działalności firmy. 32
2.2. Charakterystyka bazy technicznej. 33
2.3. Charakterystyka organizacji i sytuacji kadrowej firmy. 35
2.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa i rynkowa. 35
3. OPIS I ANALIZA PRACY AKTUALNIE FUNKCJONUJĄCEGO SEKRETARIATU W FIRMIE ,,HERA’’. 36
3.1. Umiejscowienie sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy. 36
3.2. Opis pracy sekretarki: zadania, obowiązki, odpowiedzialność, wymagane kwalifikacje. 39
3.3. Badanie organizacji pracy sekretarki. 44
3.4. Wyposażenie i wykorzystanie powierzchni sekretariatu. 50
3.5. Propozycje lepszego wykorzystania i organizacji powierzchni sekretariatu. 53
ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56

Promocja Polski jako destynacji turystycznej na brytyjskim rynku turystycznym

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1.1. Produkt turystyczny- zakres pojęciowy
1.2. Cechy produktu turystycznego
1.3. Elementy produktu turystycznego
1.4. Wymiary produktu turystycznego

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
2.1. Istota promocji
2.2. Elementy promocji produktu turystycznego
2.3. Identyfikacja produktu turystycznego

ROZDZIAŁ III. ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO
3.1. Ogólna charakterystyka Wielkiej Brytanii
3.2. Charakterystyka turystycznego rynku brytyjskiego
3.3. Miejsce rynku brytyjskiego w przyjazdach do Polski
3.4. Charakterystyka przyjazdów Brytyjczyków do Polski

ROZDZIAŁ IV. PROMOCJA POLSKI NA RYNKU BRYTYJSKIM
4.1. Polski marketing na rynku brytyjskim
4.2. Oferta turystyczna Polski. Polska jako produkt turystyczny
4.3. Czynniki warunkujące wzrost zainteresowania Polską w Wielkiej Brytanii
4.4. Proponowane formy promocji Polski na rynku brytyjskim

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Analiza działań marketingowych agencji obrotu nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek obrotu nieruchomościami 5
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce 5
1.1.1. Rozwój rynku nieruchomości i jego ewolucja 5
1.1.2. Tendencje rozwoju 14
1.2. Prawne uwarunkowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 18
1.3. Struktura biur obrotu nieruchomościami 19

Rozdział II. Firma SBK Nieruchomości działająca pod nazwą handlową AD. Drągowski Nieruchomości 26
2.1. Organizacja agencji nieruchomości SBK Nieruchomości w Poznaniu 26
2.2. Spółka akcyjna AD. Drągowski 28
2.3. Lokalizacja biura 31
2.4. Powierzchnia i standardy wyposażenia 31
2.5. Pracownicy w firmie 32

Rozdział III. Marketing w biurze obrotu nieruchomościami – marketing usług 34
3.1. Usługowy charakter działalności agencji nieruchomości 34
3.1.1. Cechy usług 35
3.1.2. Istota marketingu 37
3.2. Marketing usług 37
3.3. Promocja 39
3.3.1. Public relations 40
3.3.2. Reklama 41
3.3.3. Promocja uzupełniająca (sprzedaży) 43
3.3.4. Sprzedaż osobista 43
3.4. Marketing relacyjny 44
3.4.1. Nowe trendy w marketingu. Marketing oparty na przyzwoleniu 46

Zakończenie 49

Bibliografia 51

Spis tabel 55

Spis rysunków 56

Spis fotografii 57

Załącznik 1 58

Załącznik 2 60