Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Orientacja służb marketingowych w globalnym przedsiębiorstwie np. OBI

Wstęp 2

Rozdział I. Orientacja, rola i znaczenie służb marketingowych – studia literaturowe 4
1.1. Pojęcie i orientacja służb marketingowych 4
1.2. Motywy powstania służb marketingowych 11
1.3. Znaczenie służb marketingowych w promotion mix 13
1.4. Rola służb marketingowych w marketing mix 30
1.5. Miejsce służb marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 34

Rozdział II. Propozycje usprawnień służb marketingowych w przedsiębiorstwie OBI 37
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 37
2.2. Służby marketingowe 40
2.3. Strategia personalna 51
2.4. Usprawnienie filozofii marketingowej sieci OBI 61

Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Internet w marketingu na przykładzie firmy Onet S.A.

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu internetowego 5
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z Internetem oraz marketingiem – podstawowe pojęcia 5
1.1.1. Pojęcie Internetu 5
1.1.2. Pojęcie e-marketingu 10
1.1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 11
1.1.4. Marketing tradycyjny i marketing relacji 18
1.1.5. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania Internetu 20
1.2. Strategie marketingu w Internecie 23
1.2.1. Promocja – obecność – transakcja 23
1.3. Najpopularniejsze formy marketingu w Internecie 24
1.3.1. Promocja 24
1.3.2. Kształtowanie produktu i polityka cenowa 26
1.4. Dostosowywanie kampanii marketingowych do poszczególnych użytkowników Internetu 27

Rozdział II. Identyfikacja Spółki Onet S.A. 30
2.1. Spółka Onet S.A. 30
2.1.1. Powstanie firmy 30
2.1.2. Struktura 32
2.1.3. Działalność i oferty firmy 33
2.2. Pozycja rynkowa 39
2.2.1. Pozycja na rynku 39
2.2.2. Klienci 40
2.3. Analiza na podstawie działań konkurencji 40

Rozdział III. Marketing internetowy w portalu Onet 45
3.1. Koncepcja kampanii promocyjnej z wykorzystaniem Internetu 45
3.1.1. Reklama w portalu Onet 45
3.1.2. Organizacja marketingu w Internecie 56
3.2. Skuteczność promocji i reklamy w Internecie 61
3.3. Wdrożenie strategii marketingowej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i zdjęć 68

Networking. Analiza wykorzystania Internetowych sieci społecznych

Wstęp 2

Rozdział I. Networking w budowaniu kariery zawodowej 4
1.1. Geneza networkingu społecznego 4
1.2. Nawiązywanie kontaktów z klientami 7
1.3. Koncepcja CRM 8

Rozdział II. Networking a droga zawodowa 16
2.1. Wybór drogi zawodowej 16
2.2. Poszukiwanie pracy 22
2.3. Rozwój firmy 27
2.4. Budowanie i rozwój własnej sieci kontaktów – kontakty grupowe, indywidualne, stopniowanie znajomości 29

Rozdział III. Zasady skutecznego networkingu 32
3.1. Narzędzia autoreklamowe i osobista marka 32
3.2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 33
3.3. Trwały sukces w networkingu 39

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Marketing w Internecie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MARKETING INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY „NOWĄ GOSPODARKĘ” 4
1.1. Istota marketingu internetowego 4
1.2. „Nowa gospodarka” i jej zakres 5
1.3. Wpływ Internetu na gospodarkę i życie społeczne 11
1.4. Wybrane narzędzia Internetu stosowane w marketingu 18
1.5. Znaczenie i zakres zastosowania sieci WWW w marketingu 21

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W INTERNECIE 26
2.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw 26
2.2. Narzędzia promocji w Internecie 30
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie siecią jako środkiem promocji 42

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA ORAZ HANDEL W SIECI 45
3.1. Handel elektroniczny w Polsce 45
3.2. Transakcje w Internecie 49
3.3. Koncepcje marketingowe w handlu elektronicznym 52
3.4. Giełdy i przetargi w Internecie 55
3.5. Rozwój rynków elektronicznych 61

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Marketing międzynarodowy

dwa rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział IV. Marketing międzynarodowy 3
1. Podstawy marketingu międzynarodowego 4
2. Badania marketingowe rynków zagranicznych 9
3. Organizacja i formy działań na rynku globalnym 16
4. Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych 19
5. Globalny Marketing Mix 23

Rozdział V. Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym 32
1. Otoczenie kulturowe i jego znaczenie w marketingu międzynarodowym 32
2. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 36
3. Język niewerbalny, religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe marketingu 42
4. Szok kulturowy a marketing 50

Marketing działalności Polbank EFG

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU USŁUG 5
1.1. Istota i definicja marketingu usług 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 11
1.3. Klasyfikacja i cechy usług 17
ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY POLBANK EFG 23
2.1. Strategie marketingowe 23
2.2. Struktura i organizacja firmy 28
2.3. Funkcjonowanie firmy na rynku usług bankowych 30
ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU FIRMY POLBANK EFG NA RYNEK 37
3.1. Rola i miejsce marketingu w działalności przedsiębiorstwa 37
3.2. Charakterystyka produktu 39
3.3. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek 40
3.4. Wpływ nowego produktu na funkcjonowanie banku 43
ZAŁĄCZNIK 45
ZAKOŃCZENIE 46
LITERATURA 48
WYKAZ RYSUNKÓW 50

Koncepcja marketingu na rynku międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I ELEMENTY SKŁADOWE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.1. POJĘCIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.2. ELEMENTY MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 9
1.2.1. Produkt jako element marketingu międzynarodowego 9
1.2.2. Promocja jako element marketingu międzynarodowego 14
1.2.3. Logistyka jako element marketingu międzynarodowego 18
1.2.4. Cena jako element marketingu międzynarodowego 19
1.2.5. Ludzie jako element marketingu międzynarodowego 22
1.3. POJĘCIE I ELEMENTY METAMARKETINGU 25
1.3.1. Innowacyjność jako element metamarketingu 26
1.3.2. Inicjatywa jako element metamarketingu 28
1.3.3. Informacja jako element metamarketingu 29

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.1. OTOCZENIE RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.2. ORIENTACJA MIĘDZYNARODOWA PRZEDSIĘBIORSTW 34
2.3. SPOSOBY DZIAŁANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 36
2.4. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 43
2.5. BADANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 45
2.6. ROLA MARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 48

ROZDZIAŁ III. PRZYKŁADOWE STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 51
3.1. KOMPUTERY APPLE 51
3.2. WÓDKA ABSOLUT 61
3.3. BMW 73

ZAKOŃCZENIE 86

BIBLIOGRAFIA 88

SPIS RYSUNKÓW 90

Komunikacji w procesie tworzenia wizerunku firmy

Rozdział 1. Kultura organizacyjna i wizerunek firmy 9
1.1. Wizerunek firmy 9
1.1.1. Wizerunek firmy w jej otoczeniu podmiotowym 12
1.1.2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na sposób komunikowania się firmy z otoczeniem 14
1.1.3. Instrumenty komunikacji 17
1.2. Wartość wizerunku firmy 20
1.3. Public Relations – narzędzia tworzące wizerunek firmy 21
1.3.1. Elementy promocji a kształtowanie wizerunku firmy 26
Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem 36
2.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 36
2.1.1 Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 36
2.1.2. Formy komunikowania i ich właściwości 42
2.1.3 Modele skutecznego komunikowania 46
2.1.4. Podstawowe błędy w komunikowaniu 50
Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie X 54
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy X na podstawie przeprowadzonego
wywiadu 55
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 61
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 65
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 69
Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 75
Bibliografia 73

Jakość obsługi klienta w kształtowaniu satysfakcji klienta na przykładzie NZOZ X

Wstęp 2
Rozdział I. Marketing usług 4
1.1. Pojęcie i definicja usług 4
1.2. Charakterystyka usług 7
1.3. Klasyfikacja i typizacja usług 13
1.3.1. Systemy klasyfikacji usług 15
1.3.2. Typizacja usług 21
Rozdział II. Kształtowanie satysfakcji klienta 25
1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji klienta 25
1.1. Zasady i mechanizmy kształtowania satysfakcji 25
1.2. Programy wynagradzania lojalności klientów 29
2. Bazy danych o klientach 31
3. Formy komunikacji online i usługi prokonsumenckie 37
4. Metodyka badania i pomiaru satysfakcji klientów 40
Rozdział III. Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X45
1. Prezentacja przedsiębiorstwa NZOZ Medina 45
2. Badanie ankietowe satysfakcji klientów przedsiębiorstwa NZOZ X47
2.1. Teren i organizacja badania 47
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
2.3. Cele badawcze 48
2.4. Charakterystyka próby badawczej 48
3. Analiza wyników badania 49
4. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem 52
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków, tabel i wykresów 60
Aneks 61

Internet jako instrument komunikacji marketingowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU MARKETINGOWYM 4
I.1. Początki i rozwój Internetu 4
I.2. Miejsce Internetu w marketingu 8
I.3. Internet jako narzędzie działań promocyjnych 13
I.4. Czynniki warunkujące korzystanie z Internetu 17
ROZDZIAŁ II. INTERNET NA POLSKIM RYNKU 27
II.1. Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych polskich firm 27
II.2. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 35
ROZDZIAŁ III. POSTRZEGANIE PROMOCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 48
III. 1. Charakterystyka użytkowników Internetu 48
III. 2. Próba oceny skuteczności promocji w Internecie 52
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68
ANEKS 69