Prace dyplomowe z dziedziny: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Konferencje jako narzędzie marketingu

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing jako rynkowa filozofia firmy 5
1.1. Pojęcie i istota marketingu 5
1.2. Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej 9
1.3. Rola marketingu we współczesnej organizacji 13
Rozdział 2. Charakterystyka poszczególnych narządzi marketingu 17
2.1. Rola produktu w działalności marketingowej przedsiębiorstw 17
2.2. Wpływ cen na funkcjonowanie firmy 22
2.3. Istota dystrybucji 25
2.4. Promocja marketingowa 29
Rozdział 3. Konferencje narzędziem marketingowym współczesnej firmy 36
3.1. Funkcje i cele marketingu oraz public relations 36
3.2. Konferencja jako wspólny element marketingu i PR 40
3.3. Adresaci działań marketingowych a publiczność PR 44
3.4. Zależności na poziomie struktur organizacyjnych 48
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57

Marketingowe zarządzanie cyklem życia produktu

WSTĘP 3
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy marketingu 5
1.1 Pojęcie marketingu 5
1.2 Marketing-mix 7
1.3 Definicja i podsystemy produktu 11
1.3.1 Marka 13
1.3.2 Asortyment 19
1.3.3 Jakość 22
1.3.4 Usługi poszerzające produkt. 26
Rozdział 2. Cykl życia produktu w aspekcie teoretycznym 31
2.1 Cykl życia produktu 31
2.2 Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 38
2.2.1 Strategie marketingowe w fazie wprowadzania produktu na rynek. 39
2.2.2 Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 43
2.2.3 Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 44
2.2.4 Strategie marketingowe w fazie spadku. 47
Rozdział 3. Zarządzenie marką w aspekcie teoretycznym. 49
3.1 Strategie marketingowe odnoszące się do marki. 50
3.2 Cykl życia marki. 52
3.3 Przedłużanie i zakańczanie cyklu życia marki. 58
ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 61

Marketing mix hotelu Spa

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA, POJĘCIE I ZASADY MARKETINGU 5
1.1. Podstawy marketingu 5
1.2. Marketing mix – marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek 11
1.3. Strategie marketingowe i rola w budowaniu przewagi na rynku 21
1.3.1. Istota i pojęcie strategii 21
1.3.2. Rodzaje strategii 25
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIA I INSTRUMENTY MARKETINGOWE 33
2.1. Usługa hotelarska jako produkt 33
2.2. Jakość usług hotelarskich jako determinanta dobrego odpoczynku 37
2.3. Kategoryzacja jako miernik jakości usług. 41
2.4. Ceny w hotelarstwie 42
2.5. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 46
2.6. Promocja usług hotelarskich. 49
Rozdział 3 CHARAKTERYSTYKA I RYS HISTORYCZNY DZIAŁALNOŚCI FIRMY 55
3.1. Rys historyczny i struktura organizacyjna firmy 55
3.2. Działalność firmy 60
3.3. Asortyment i produkty oferowane przez firmę Irena Eris 63
3.4. Rynek docelowy oraz środowisko konkurencyjne 67
ROZDZIAŁ 4 OTOCZENIE MARKETINGOWE HOTELU 77
4.1. Ogólna charakterystyka hotelu SPA Dr Irena ERIS w Krynicy – Zdrój 77
4.2. Otoczenie i oferta marketingowa hotelu 81
4.2.1. Otoczenie, nocleg, gastronomia, rekreacja, organizacja kongresów i szkoleń, SPA (Sanus Per Aqua), jako integralne części składowe współczesnego hotelu. 87
4.2.1.1. Otoczenie 88
4.2.1.2. Noclegi 90
4.2.1.3. Gastronomia 92
4.2.1.4. Kongresy – szkolenia 96
4.3. Rekreacja – wypoczynek w hotelu SPA. 100
4.4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 105
ROZDZIAŁ 5 MARKETING W HOTELU. 107
5.1. Zastosowanie reguł marketingu w Hotelu SPA Dr Irena Eris w Krynicy Zdrój 107
5.2. Elementy marketingu mix w Hotelu SPA Dr Irena Eris 109
WNIOSKI 115
BIBLIOGRAFIA 117
SPIS TABEL 121
SPIS RYSUNKÓW 122
SPIS ZDJĘĆ 123

Wykorzystanie Internetu do promocji w niepublicznej służbie zdrowia

Wstęp 4
Rozdział I. Polska służba zdrowia 6
1.1. Charakterystyka usług zdrowotnych w Polsce 6
1.1.1. Zdrowie i jego interpretacja 6
1.1.2. Usługi medyczne jako usługi specjalne 9
1.2. Sytuacja finansowa służby zdrowia 14
1.3. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce 20
1.3.1. Publiczne 23
1.3.2. Niepubliczne 24
Rozdział II. Internet jako narzędzie promocji usług medycznych 27
2.1. Funkcje Internetu 27
2.2. Usługi w Internecie 30
2.3. Promocja usług medycznych w Internecie 34
2.3.1. Reklama w sieci 35
2.3.2. Public relations 42
2.3.3. Sponsoring 44
2.3.4. Promocja uzupełniająca w Internecie 46
2.4. Telemedycyna – przyszłość i postęp w medycynie 49
Rozdział III. Charakterystyka Medicover jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 57
3.1. Historia powstania firmy Medicover Sp. z o. o. 57
3.2. Zakres świadczonych usług 62
3.3. Polityka firmy Medicover 68
Rozdział IV. Wykorzystanie Internetu w Medicover 72
4.1. Funkcjonalność portalu – stan obecny 72
4.2. Promocja i udoskonalenia serwisu 77
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 86

Działania marketingowe a strategia przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I Podstawy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem 4
1. Pojęcie marketingu i jego instrumenty 4
2. Typy orientacji a warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa 9
3. Organizowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie 17
4. Koncepcja marketingu mix, uwarunkowania jej realizacji 23
ROZDZIAŁ II Pozycja rynkowa i potencjał w PPH „STOPTEX” 33
1. Organizacja i profil produkcji przedsiębiorstwa 33
2. Ewolucje działań przedsiębiorstwa w nowych warunkach otoczenia 37
3. Poziom i struktura sprzedaży 39
4. Czynnik ludzki i jego znaczenie 42
5. Otoczenie konkurencyjne 43
6. Analiza SWOT 47
ROZDZIAŁ III Działania marketingowe a strategia PPH „STOPTEX” 53
1. Cele i podstawowe założenia strategii działania przedsiębiorstwa 53
2. Przejawy działań marketingowych w PPH „STOPTEX” 58
2.1. Zarządzanie asortymentem produkcji i jego strukturą 59
2.2. Opakowanie jako forma wizytówki produktu i towaru 61
2.3. Kształcenie cen wyrobów 65
2.4. System dystrybucji produktów 67
2.5. Działania promocyjne i ich rola w komunikacji firmy z otoczeniem 69
ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL 78
SPIS RYSUNKÓW 79

CRM – źródło marketingowej przewagi konkurencyjnej

Wstęp

Rozdział I. Marketing partnerski jako nowa koncepcja funkcjonowania firmy
1. Rozwój koncepcji marketingu partnerskiego
2. Podstawowe założenia marketingu partnerskiego
3. Usługodawca i jego sieć powiązań
4. Struktura więzi z klientami

Rozdział II. Istota, cele i główne elementy CRM.
1. CRM; narodziny i ewolucja kierowania relacjami z klientem
2. Definicja i istota CRM
3. CRM a nowoczesny marketing
4. Obsługa klientów a CRM
5. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o CRM
2.5.1. Czynniki wpływające na relacje przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia
2.5.2. Instrumenty kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem
2.5.3. Wpływ CRM na pozycję firmy na rynku

Rozdział III. System CRM
1. Podstawowe właściwości systemu CRM
2. Elementy systemu CRM
3. Projekty marketingowe wykorzystujące CRM
4. CRM w handlu elektronicznym

Rozdział IV. Wykorzystanie CRM w firmie
1. Rys historyczny firmy
2. Struktura organizacyjna
3. Zakres działalności firmy i jej klienci
4. Wprowadzenie systemu CRM w firmie X, źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie sprzedającym samochody osobowe na przykładach

WSTĘP 3
I. RYNEK NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 5
1.1. Charakterystyka produktu 5
1.2. Struktura podaży 14
1.3. Popyt na rynku nowych samochodów osobowych 17
II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH DEALERSKICH 30
2.1. Pojęcie i funkcje marketingu 30
2.2. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie 38
2.3. Szanse i ograniczenia wynikające ze struktury podaży 49
III. WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH FIRM DEALERSKICH 52
3.1. Organizacja struktur marketingu 52
3.2. Zakres działań marketingowych na przykładzie PTHM Auto Plus Sp. z o.o. 54
3.3. Działania marketingowe INTRMOTO Sp. z o.o. Centrum Napraw Samochodowych 62
IV. PRÓBA OCENY WPŁYWU ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW 66
4.1. Wyniki działalności dealerów 66
4.2. Związek zarządzania marketingowego z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa 68
4.3. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych 75
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 86
SPIS RYSUNKÓW 87
ANEKS 88

Wpływ instrumentów marketingowych na zachowania konsumentów

Wstęp 3

Rozdział 1. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców 5
1.1. Produkt jako uwarunkowanie procesu decyzyjnego nabywcy 5
1.2. Oczekiwania konsumentów dotyczące opakowań 13
1.3. Rola marki w procesie decyzyjnym nabywcy 16
1.4. Cena jako uwarunkowanie decyzji rynkowych nabywców 20
1.5. Postępowanie konsumenta w procesie wyboru formy dystrybucji 24
1.6. Reakcje konsumentów na działania promocyjne 30

Rozdział 2. Analiza rynku telefonów komórkowych 37
2.1. Charakterystyka rynku telefonów komórkowych na świecie 37
2.2. Rynek telefonów komórkowych w Polsce 44
2.3. Elementy rynku kształtujące popyt 47

Rozdział 3. Wpływ działań marketingowych firmy Siemens Sp. z o.o. na polskich konsumentów 50
3.1. Prezentacja spółki Siemens 50
3.2. Charakterystyka działalności firmy Siemens Sp. z o.o. 55
3.3. Działania marketingowe stosowane w Siemens Sp. z o.o. 59
3.4. Analiza wpływu stosowanych instrumentów marketingowych 68

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel, rysunków i wykresów 76

Wpływ instrumentów marketingowych na proces tworzenia pozytywnego wizerunku firmy Bosch i Siemens

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i instrumenty kształtujące pozytywny wizerunek przedsiębiorstw 4
1.1.Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 4
1.2. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
1.3.Wykorzystanie instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku 16

Rozdział 2. Wpływ instrumentów marketingowych, wykorzystywanych przez firmę BSH, na zachowania i decyzje konsumentów 25
2.1. Charakterystyka grup produkt owych i ich nabywców 25
2.1.1. Pozycjonowanie produktów a reguły postępowania konsumentów 31
2.1.2. Wartość marki Bosch i Siemens dla konsumenta 32
2.2. Cena jako jeden z elementów wpływających na decyzje zakupu 35
2.3 Elementy polityki dystrybucji i jej wpływ na postępowanie konsumentów 38
2.3.1. Preferencje i wymagania polskich konsumentów a wybór kanału dystrybucji 43
2.4. Promocja – droga dotarcia do klienta 46
2.4.1. Postawy konsumentów wobec reklamy 51
2.4.2. Postawy i zachowania rynkowe konsumentów a środki promocji sprzedaży 54

Rozdział 3. Zachowania nabywcze konsumentów artykułów gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens na rynku w Polsce 57
3.1.Cechy konsumentów i ich preferencje w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens 57
3.2.Konsumenckie kryteria jakości sprzętu AGD w decyzjach nabywczych konsumentów 61
3.3.Lojalność klientów a przywiązanie do marki produktów oferowanych na rynku AGD 63
3.4. Indeks satysfakcji klientów firmy BSH w stosunku do konkurentów-wyniki badań 67

Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

Telemarketing usług ubezpieczeniowych

Wstęp 4

Rozdział I. Marketing i jego rola w firmie ubezpieczeniowej 6
1. Pojęcie i specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych 6
2. Warunki powodzenia firmy ubezpieczeniowej na rynku 9
3. Marketing i jego rola w towarzystwie ubezpieczeniowym 10
4. Planowanie marketingowe 12
4.1. Koncepcja marketingu mix produktu 20
4.1.1. Produkt 20

Rozdział II. Charakterystyka CitiInsurance Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 33
1. Historia firmy 33
2. Działalność handlowa i współpraca z zagranicą 36
3. Produkty ubezpieczeniowe 39
4. Finanse firmy w latach 2001-2003 42
4.1. Struktura przychodów 42
4.2. Koszty spółki 45
4.3. Koszty operacyjne 47
4.4. Koszty rodzajowe 48

Rozdział III. Oferta ubezpieczeniowa CitiInsurance Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 50
1. Dystrybucja wyłączna w kanale pośrednim 50
1.1. Motywacja personelu sprzedaży 51
2. Charakter rynku docelowego 53
2.1. Zebranie danych o klientach 53
2.1.1.Cechy konsumentów 54
3. „Ochrona NW” jako produkt firmy ubezpieczeniowej 56
3.1. Opis produktu 56
3.1.1. Wysokość sumy ubezpieczeniowej i składki 56
3.1.2. Częstotliwość opłacania składki 57
3.1.3. Rodzaje i wielkość wypłat 57
3.1.4. Cechy produktu 60
3.2. Materiały reklamowe 64

Rozdział IV. Telemarketing strategią dystrybucji 68
1. Zalety sprzedaży osobistej 68
2. Ocena strategii sprzedaży osobistej 69
2.1. Prezentacja produktu 69
2.2. Wzbudzenie zainteresowania 72
2.3. Pokonywanie obiekcji 76
2.4. Finalizacja umowy 80
3. Ocena sprzedaży w wybranym czasie 80
3.1. Liczba ubezpieczeń 80
3.2. Przyczyny odmowy 82
3.3. Przyczyny rezygnacji 82

Zakończenie 86
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 89