Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Uwarunkowania i instrumenty promocji funduszy strukturalnych w Polsce

praca magisterska z marketingu terytorialnego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola promocji w procesie komunikacji 4
1.1. Znaczenie i instrumenty promocji 4
1.2. Podział, funkcje i rodzaje promocji 11
1.3. Promocja jako forma komunikacji 17

Rozdział II. Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w Polsce 26
2.1. Istota i charakterystyka pojęć związanych z funduszami strukturalnymi 26
2.2. Cele funduszy strukturalnych 32
2.3. Cechy instytucji promujących fundusze strukturalne 41

Rozdział III. Działania promocyjne stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.1. Mechanizmy promocji stosowane przez fundusze strukturalne 48
3.2. Segmentacja grup docelowych działań promocyjnych 57
3.3. Zakres stosowanych instrumentów do beneficjantów 61

Rozdział IV. Ocena promocji funduszy strukturalnych 68
4.1. Zakres wskaźników oceny skuteczności 68
4.2. Kontrola parametrów działań promocyjnych 71
4.3. Skuteczność działań promocyjnych 77

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków i tabel 86

Strategie marketingowe w działalności przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MARKETINGU

1.1. Pojęcie marketingu

1.2. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu

1.3. Systemowy charakter marketingu

1.4. Zarządzanie marketingowe

1.5. Rola i znaczenie strategii marketingowej

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren badań

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Kierowanie rozwojem usług

3.2. Przewaga konkurencyjna

3.3. Strategia promocji

3.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Wykorzystanie marketingu w restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie C.H. AUCHAN

WSTĘP 2

1. ISTOTA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 4
1.1. Charakterystyka marketingu 4
1.2. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu 9
1.3. Marketing a warunki działania na rynku 12
1.3.1. Zewnętrzne warunki działania. Elementy otoczenia 12
1.3.2. Struktura podmiotowa warunków rynkowych 14
1.3.3. Wewnętrzne warunki rynkowe 16
1.4. Kierowanie działalnością marketingową 18
1.4.1. Planowanie działalności marketingowej 18
1.4.2. Organizowanie działalności marketingowej 22

2. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 25
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 25
2.1.1. Skala decyzji personalnych 25
2.1.2. Organizacja służby personalnej w praktyce 26
2.2. Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników 30
2.2.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 30
2.2.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 31
2.2.3. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia 31
2.3. Restrukturyzacja zatrudnienia 32
2.3.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 32
2.3.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.3.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 33
2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników 34
2.4.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 34
2.4.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 36

3. PROJEKT WYKORZYSTANIA MARKETINGU W SCHIEVER POLSKA C.H. AUCHAN W ZIELONEJ GÓRZE 43
3.1. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 2001-2005 43
3.2. Organizacja C.H. AUCHAN a sposoby jej ulepszenia 51
3.3. Projekt wykorzystania marketingu partnerskiego 53
3.3.1. Uwarunkowania marketingu w C.H. AUCHAN 53
3.3.2. Projekt wykorzystania narzędzi marketingu partnerskiego w C.H. AUCHAN 57
3.3.3. Szacunek nakładów na wdrożenie marketingu 59
3.3.4. Wpływ planowanych działań marketingowych na wyniki finansowe C.H. AUCHAN 60

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Strategia marketingowa w branży gazowniczej a przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcie i rola marki 4
1.1 Marka 4
1.2 Promocja 10
1.3 Strategia marketingowa 17

Rozdział 2. Strategia marketingowa w branży gazowniczej na przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie 24
2.1 Prezentacja firmy (struktura) 24
2.2 Strategia marketingowa firmy 31
2.3 Sprzedaż 37

Rozdział 3. Analiza strategii sprzedaży 43
3.1 Badanie na przykładzie ankiety – analiza warunków sukcesu produktu 43
3.2 Techniki sprzedaży 46
3.3 Analiza wyników ankiety 55

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 63

Spis rysunków 64

Spis wykresów 65

Strategia rozwojowo-marketingowa przedsiębiorstwa Decora S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Strategia rozwojowa i marketingowa – istota metody, kształtowanie i rodzaje 4
1.1. Istota rozwoju, marketing i ich strategie 4
1.2. Klasyfikacja i rodzaje strategii rozwojowo – marketingowych 12
1.3. Metody kształtowania strategii rozwojowo – marketingowej w przedsiębiorstwie 18

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno- ekonomiczna Decora SA 25
2.1. Geneza, rozwój, struktura organizacyjna 25
2.2. Działalność gospodarcza 33
2.3. Efektywność zarządzania zasobami finansowymi 37

Rozdział 3. Pozycja rynkowa Decora S.A. jako podstawa doboru strategicznego 42
3.1 Analiza makrootoczenia 42
3.2 Analiza mikrootoczenia wg Porter’a 46
3.3 Analiza potencjału wewnętrznego 48
3.4 Synteza cząstkowych wyników analiz pozycji rynkowej 56

Rozdział 4. Identyfikacja elementów strategii rozwojowo marketingowej i ich zmiany w świetle pozycji rynkowej Decora S.A. 59
4.1 Strategia rozwoju 62
4.2 Strategia marketingowa 65
4.2.1 Strategia produktu 65
4.2.2 Strategia cenowa 66
4.2.3 Strategia dystrybucji 67
4.2.4 Strategia promocji 70

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Reklama jako element marketingu

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 4
1.1. Istota i definicje marketingu 4
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 10
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 20

ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA REKLAMY 25
2.1. Funkcje reklamy 25
2.2. Formy reklamy 30
2.3. Uwarunkowania prawne reklamy 33

ROZDZIAŁ III. REKLAMA W DZIAŁALNOŚCI FIRMY NIKE 45
3.1. Reklama w Internecie 45
3.2. Reklama zewnętrzna 48
3.3. Reklama medialna 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65

Promocja usług hotelarskich na przykładzie Hotelu Gołębiewski

Wstęp 2

Rozdział 1. Promocja jako element marketingu 4
1.1. Istota i cele promocji 4
1.2. Narzędzia promocji 6
1.3. Uwarunkowania skuteczności i efektywności promocji 19

Rozdział 2. Promocja usług hotelarskich 26
2.1. Charakterystyka hotelarstwa 26
2.2. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 32
2.3. Instrumenty i środki promocji usług hotelarskich 42

Rozdział 3. Hotel Gołębiewski – charakterystyka 49
3.1. Historia i struktura organizacyjna 49
3.2. Przedmiot działania, oferta rynkowa 51
3.3. Hotel Gołębiewski na tle konkurencji 54

Rozdział 4. Promocja usług hotelarskich hotelu Gołębiewski 59
4.3. Pozostałe środki promocji wykorzystywane przez hotel 59
4.2. Metody reklamy stosowane przez hotel 62
4.4. Strategie hotelu w stosunku do różnych grup klientów 68

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Projekt strategii promocyjnej wybranego przedsiębiorstwa branży rozrywkowej

Wstęp

  1. Charakterystyka marketingu

1.2. Pojęcie strategii marketingowej

1.2.1. Wybór strategii marketingowej

1.2.2. Charakterystyka marketingu – mix oraz stosowane strategie

  1. Promocja marketingowa

2.1. Cele i funkcje promocji

  1. Kompozycja promotion – mix

3.1. Reklama

3.2. Promocja sprzedaży

3.3. Marketing bezpośredni

3.4. Sprzedaż osobista

3.5. Public relations

3.6. Sponsoring

  1. Projektowanie programu promocyjnego

4.1. Określenie odbiorców promocji

4.2.Sformułowanie celów promocji

4.3. Projektowanie przekazu i określanie konstansów

4.4. Wybór kanałów promocji

4.5. Wyznaczanie budżetu promocji

4.6. Określenie kompozycji promotion – mix

4.7. Ocena skutków promocji

  1. Charakterystyka przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

5.2. Projekt strategii promocji przedsiębiorstwa AL. STARS PAINTBALL

5.3. Wnioski

Bibliografia

Reklama jako element polityki marketingowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Zagadnienia dotyczące reklamy 4
1.Pojęcie i rodzaje reklamy 4
2.Cele reklamy 10
3.Reklama w mediach 15

Rozdział II. Psychologiczne aspekty reklamy 26
1.Percepcja reklamy 26
2.Emocje w reklamie 31
3.Style reklamy 36

Rozdział III. Rola reklamy w marketingu 44
1.Miejsce reklamy w strategii marketingowej przedsiębiorstwa 44
2.Projektowanie skutecznej kampanii reklamowej 50
3.Ocena skuteczności reklamy 56

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67
Spis tabel 68

Promocja usług turystycznych na przykładzie Touroperatora i agenta usług turystycznych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
BIURA PODRÓŻY „AGENT” I „NECKERMANN POLSKA Sp. z o.o.”

1. POWSTANIE I ROZWÓJ BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O. W POLSCE
2. „NECKERMANN„ NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
3. GŁÓWNE CELE I ZADANIA
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA DECYZJI PROMOCYJNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM

1. SPECYFIKA PRODUKTU
2. POJĘCIE PROMOCJI JAKO METODY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
3. CELE I FUNKCJE PROMOCJI
4. PROMOCJA MIX W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
4.1 REKLAMA
4.2 SPRZEDAŻ OSOBISTA
4.3 PROMOCJA SPRZEDAŻY
4.4 MARKETING BEZPOŚREDNI
4.5 PUBLIC RELATIONS

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIUR PODRÓŻY

1. OKREŚLENIE ODBIORCÓW DOCELOWYCH

2. PROJEKTOWANIE PRZEKAZU

3. WYBÓR MEDIÓW

4. INSTRUMENTY PROMOCJI.

ROZDZIAŁ IV. BADANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM NECKERMANN.

1. ISTOTA BADAN MARKETINGOWYCH

2. METODY I TECHNIKI BADAN MARKETINGOWYCH

4. BADANIE STRATEGII PROMOCJI BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA