Prace dyplomowe z kierunku Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Rola i znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie X z uwagi na sezonowość produkcji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
1.1. Pojęcie, istota i znaczenie marketingu
1.2. Marketing mix
1.3. Zarządzanie produktem

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
2.1. Historia i struktura firmy
2.2. Istota przedsiębiorstwa
2.3. Zakres przedsiębiorstwa
2.4. Organizacja przedsiębiorstwa
2.5. Analiza firmy na tle konkurencji

ROZDZIAŁ III. SEZONOWOŚĆ I PRODUKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Kształtowanie się produkcji pod wpływem sezonowości
3.2. Metody szacowania wskaźników sezonowości
3.3. Efekty sezonowości i ich wpływ na osiągane zyski

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SEZONOWOŚCI
4.1. Zakup, sprzedaż obszary zastosowania marketingu
4.2. Organizacja marketingu w firmie „X”
4.3. Kontrola i ocena działalności marketingowej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Rola i miejsce public relations w instytucjach kultury

Wstęp 2

Rozdział 1. Istota Public Relations 4
1.1. Historia Public Relations 4
1.2. Definicje i cele Public Relations 9
1.3. Funkcje Public Relations 21
1.4. Specyfika PR w instytucjach kultury 29

Rozdział 2. Instrumenty Public Relations 34
2.1. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia wewnętrznego instytucji 34
2.2. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia zewnętrznego instytucji 48

Rozdział 3. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako instytucja kultury 55
3.1. Podstawa działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 55
3.2. Struktura organizacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 56
3.3. Przedmiot działania 59
3.4. PR 62
3.5. Informacja i komunikacja w Muzeum 63
3.6. Misja i wizja 66
3.7. Analiza strategiczna SWOT 71

Rozdział 4. Public Relations stosowane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.1. Podstawy wdrożenia PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.2. Działania w zakresie PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 80
4.3. Motywy wdrożenia PR – odpowiedzi na wywiad 87
4.4. Plan pracy w roku 2008 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 89
4.5. Wnioski 93

Zakończenie 96
Spis rysunków 98
Spis tabel 99
Bibliografia 100
ANEKS 1 104
ANEKS 2 111

Public Relations jako narzędzie budowania wizerunku marki alkoholu

Wstęp 2

Rozdział I. Marka– definicja, istota i funkcje 4
1.1. Czym jest marka – istota pojęcia 4
1.2. Zależność między marką a produktem 7
1.3. Funkcje marki i korzyści z jej posiadania 9
1.4. Rodzaje marek 12

Rozdział II. Tożsamość marki 18
2.1. Wizerunek a tożsamość marki 18
2.2. Źródła i elementy tożsamości marki 23
2.3. Tożsamość marki według Upshawa 25

Rozdział III. Istota wizerunku marki 27
3.1. Typy i źródła wizerunku marki 27
3.2. Badanie wizerunku marki. Macierz de Chernatony’ego – Mc Williama 30
3.3. Siła, korzyść i wyjątkowość skojarzeń składających się na wizerunek marki 33

Rozdział IV. Zachowania konsumentów 36
4.1. Dlaczego konsumenci są najważniejsi? 36
4.2. Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku 39
4.3. Potrzeby, motywacje i ryzyko zakupu 45
4.4. Decyzje nabywców– anatomia i rodzaje decyzji zakupu 49

Rozdział V. Public Relations– charakterystyka dziedziny w odniesieniu do marki 54
5.1. Czym jest PR – definicja, istota i funkcje 54
5.2. Zakres i cele działań PR 58
5.3. PR jako kluczowe narzędzie w budowaniu wizerunku marki 64

Rozdział VI. Rynek alkoholowy 70
6.1. Definicja rynku 70
6.2. Rozwój rynku alkoholowego- czynniki ekonomiczno- społeczne 76
6.3. Zróżnicowanie kulturowe rynku alkoholowego 83
Rozdział VII. Rynek alkoholowy w Polsce i na świecie 87
7.1. Światowe trendy w konsumpcji alkoholu 87
7.2. Struktura rynku i trendy picia alkoholu w Polsce 94

Rozdział VIII. Budowanie wizerunku marek alkoholowych 101
8.1 Marki alkoholowe a regulacje prawne – polskie prawo reklamy i działalność
PARPY 101

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami

Public relations i reklama jako narzędzia pozyskiwania i utrzymania więzi z klientami na przykładzie firm transportowych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE TRANSPORTU 4
1.1. Zakres pojęciowy transportu 4
1.2. Transport w procesie gospodarowania 8
1.3. Transportochłonność gospodarki narodowej 11
1.4. Rozwój systemu transportowego Polski 18

ROZDZIAŁ II. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM 23
2.1. Miejsce marketingu działalności transportowej 23
2.2. Zachowania konsumentów na rynku usług transportowych 25
2.3. Strategie marketingowe w transporcie 32
2.4. Usługa transportowa jako element marketingu 41

ROZDZIAŁ III. WPŁYW REKLAMY I PUBLIC RELATIONS NA POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE WIĘZI Z KLIENTAMI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH 45
3.1. Znaczenie promocji usług transportowych 45
3.2. Reklama jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa transportowego 52
3.3. Public Relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego 57

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę i znaczenie transportu. Ponadto przedstawiono zakres pojęciowy transportu oraz omówiono transport w procesie gospodarowania. Omówiono także transportochłonność gospodarki narodowej oraz rozwój systemu transportowego Polski.

W rozdziale drugim poruszono problematykę marketingu w przedsiębiorstwie transportowym. Na wstępie rozdziału wskazano miejsce marketingu w działalności transportowej. Omówiono także zachowania konsumentów na rynku usług transportowych oraz strategie marketingowe w transporcie. Ponadto scharakteryzowano także usługę transportową stanowiąca element marketingu.

W rozdziale trzecim zbadano wpływ reklamy i public relations na pozyskiwanie i utrzymanie więzi z klientami w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpoczęto od ukazania znaczenia promocji usług transportowych. Następnie omówiono reklamę będąca czynnikiem warunkującym rozwój przedsiębiorstwa transportowego. Omówiono także problematykę public relations a rozwój przedsiębiorstwa transportowego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Promocja na przykładzie Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 5
1.1. Istota i definicje marketingu 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 9
1.3. Otoczenie przedsiębiorstwa 12
1.4. Strategie marketingowe 19

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W MARKETINGU 25
2.1. Elementy marketingu – mix 25
2.2. Istota promocji i jej narzędzia 29
2.3. Uwarunkowania skuteczności promocji 38
2.4. Pomiar skuteczności promocji 44

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 47
3.1. Historia i rozwój badanej firmy 47
3.2. Przedmiot działalności i kompozycja asortymentowa 53
3.3. Władze spółki i struktura organizacyjna 57
3.4. Analiza konkurencji w branży 59

ROZDZIAŁ IV. EFEKTY PROMOCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE „LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS” 69
4.1. Reklama jako środek promocji badanego przedsiębiorstwa 69
4.2. Sprzedaż osobista w praktyce marketingowej 70
4.3. Public relations i sponsoring 72
4.4. Promocja sprzedaży jako narzędzie promocji produktów badanej firmy 82
4.5. Pomiar skuteczności promocji prowadzonej przez firmę 85

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 95
SPIS RYSUNKÓW 96
SPIS ZDJĘĆ 97

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75

Marketing w działalności klubu sportowego

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i marketing sportu 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane ze sportem 4
1.2. Sponsoring sportowy jako forma promocji przedsiębiorstwa 15
1.3. Strategie zarządzania produktem klubu sportowego 19

Rozdział II. Charakterystyka klubu sportowego Legia Warszawa 24
2.1. Ogólne informacje o klubie 24
2.2. Historia klubu sportowego Legia 26
2.3. Stadion Legii Warszawa (Stadion Wojska Polskiego) 30

Rozdział III. Zarządzanie produktem klubu sportowego Legia Warszawa 36
3.1. Struktura organizacyjna klubu sportowego 36
3.2. Sponsoring w klubie Legia Warszawa 36
3.3. Pozostałe elementy marketingu klubu 42
3.4. Strategie zarządzania klubem w warunkach rynkowych 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Public relations – zarządzanie reputacją firmy 5
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix 5
1.2. Powstanie i definicje public relations 8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie 12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 16
1.5. Zakres działań public relations 21
1.6. Uwarunkowania prawne public relations 24

Rozdział 2. Skuteczność narzędzi public relations 28
2.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy 28
2.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu 36
2.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy 39
2.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations 42

Rozdział 3. Charakterystyka badanej firmy usługowej – zakładu optycznego VISSION EXPRESS 45
3.1. Powstanie i rozwój firmy 45
3.2. Produkty i klienci 48
3.3. Obecna sytuacja firmy 57

Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości badanej firmy 60
4.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy na podstawie przeprowadzonego wywiadu 60
4.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 63
4.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 71
4.4. Próba oceny realizowanych działań 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Spis zdjęć 82
Spis wykresów 83
Załączniki 84

Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym

Wstęp 3

Rozdział I. Marketing relacji – istota pojęcia 4
1.1. Geneza i charakterystyka marketingu relacji 4
1.2. Modele marketingu relacji 12
1.2.1. Koncepcja Ph. Kotlera 12
1.2.2. Model sześciu rynków 14
1.2.3. Model wymiany powiązań 17
1.2.4. Model firmy i jej partnerstwa 17
1.2.5. Model Gummessona 18

Rozdział II. Klient wewnętrzny jako ogniwo marketingu relacji 24
2.1. Pojęcie klienta wewnętrznego 24
2.2. Wewnętrzni klienci: dostawcy i odbiorcy 27
2.3. Klient wewnętrzny jako wspólny element zintegrowanej triady jakości 35
2.4. Komunikacja z klientem wewnętrznym 37

Rozdział III. Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym 44
3.1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał organizacji 44
3.2. Marketing relacji a zarządzanie zasobami ludzkimi 49
3.3. Marketing relacji a problemy jego formalizacji 50
3.4. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 51
3.5. Czynniki wpływające na powodzenie marketingu wewnętrznego 52
3.6. Pracownicy liniowi 53
3.7. Satysfakcja pracowników a zatrzymanie klienta 55

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis rysunków 65

Koncepcja strategii marketingowej podmiotu sektora medycznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Strategie marketingowe i ich specyfika na rynku usług 4
1.1. Istota strategii marketingowych 4
1.2. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach 7
1.3. Rodzaje strategii marketingowych 13
1.3.1. Strategia produktowo-rynkowa 13
1.3.2. Strategia w układzie cena-jakość 18
1.3.3. Wybrane strategie funkcjonalne 20
1.4. Cechy usług i tworzenie strategii marketingowych w tym sektorze 24

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych i specyfika działań marketingowych 29
2.1. Zasady funkcjonowania sektora medycznego w Polsce i jego zmiany 29
2.2. Podmioty państwowe i prywatne na rynku medycznym w Polsce 37
2.3. Ramowa oferta usługowa na rynku medycznym w Polsce 41
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług medycznych 44
2.5. Możliwości i ograniczenia implantacji strategii marketingowych w instytucjach ochrony zdrowia 52

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka Szpitala Klinicznego S.P.S.K nr 7 i działań
marketingowych 56
3.1. Geneza i struktura wybranej placówki służby zdrowia 56
3.2. Misja i cele Szpitala Klinicznego 62
3.3. Znaczenie marketingu w strukturze działań badanego podmiotu 65
3.4. Diagnostyka działań marketingowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 69

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja strategii marketingowej Szpitala Klinicznego na podstawie analizy otoczenia 72
4.1. Analiza czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 72
4.2. Ocena otoczenia konkurencyjnego na podstawie analizy „5 sił” M.E. Portera 76
4.3. Analiza potencjału strategicznego – SWOT/TOWS 77
4.4. Wybór strategii marketingowej oraz możliwości i ograniczenia w jej stosowaniu – próba optymalizacji 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKOW 91