Prace dyplomowe z kierunku: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Promocja turystyki biznesowej na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 3

Rozdział I. Promocja turystyki w świetle literatury 6
1.1. Turystyka jej rodzaje i funkcje 6
1.2. Definicja i rodzaje turystyki biznesowej 14
1.3. Czynniki wpływające na turystykę biznesowa 16

Rozdział II. Rynek turystyki biznesowej na przykładzie woj. mazowieckiego 19
2.1. Nabywcy 19
2.2. Dostawcy 24
2.3. Pośrednicy 26
2.4. Znaczenie handlu 27

Rozdział III. Turystyka biznesowa w Polsce i Europie 31
3.1. Turystyka przyjazdowa w tym biznesowa 31
3.2. Promocje turystyki biznesowej w Europie 41
3.3. Korzyści płynące z turystyki biznesowej 48
Rozdział IV. Ocena promocji turystyki biznesowej w świetle przeprowadzonych badań własnych 51
4.1. Omówienie wyników badań 51

Zakończenie 72
Bibliografia 77
Ankieta 78

Kampanie społeczne skierowane do palaczy jako proces komunikacji

Wstęp

Rozdział 1. Istota kampanii społecznych

 1. Sposoby definiowania
 2. Rodzaje
 3. Funkcje
 4. Efektywność kampanii społecznych

Rozdział 2. Kampanie społeczne a modele komunikacji

 1. Istota i modele komunikacji
 2. Analiza przydatności modeli komunikacji w kreowaniu kampanii społecznych
 3. Wnioski

Rozdział 3. Analiza wybranych kampanii

 1. Organizatorzy kampanii jako nadawca
 2.  Treść komunikatów
 3. Formy kampanii
 4. Charakterystyka odbiorcy
 5. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Program teatralny jako produkt marketingowy

rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I FUNKCJE PROGRAMU TEATRALNEGO

1. Teatr i program teatralny- zakres pojęciowy

2. Funkcje programów teatralnych

3. Program teatralny jako część kampanii marketingowej

Program teatralny, będąc również dziełem sztuki, pełni swą podstawową, informacyjną funkcję. Informacja we współczesnym świecie  jest jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój różnych dziedzin naszego życia…

 

Polityka jakości w tworzeniu marki firmy na podstawie hotelu Qubus

Wstęp 2

Rozdział I. Jakość i polityka jakości 4
1.1. Pojęcie jakości w literaturze przedmiotu 4
1.2. Istota zarządzania jakością i polityka jakości 10
1.3. Systemy zarządzania jakością 15
1.4. Jakość jako przewaga nad konkurencją 22

Rozdział II. Wizja i tworzenie marki 24
2.1. Istota i funkcje marki 24
2.2. Wizja marki 29
2.3. Budowanie marki 32
2.4. Jakość marki 37

Rozdział III. Tworzenie jakości marki w hotelach Qubus 43
3.1. Historia sieci hoteli 43
3.2. Profil działalności i jakość oferowanych usług 43
3.3. Kariera w Qubus 45
3.4. Program lojalnościowy Q-Club 46
3.5. Pozycja konkurencyjna efektem jakości marki 48

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Orientacja służb marketingowych w globalnym przedsiębiorstwie np. OBI

Wstęp 2

Rozdział I. Orientacja, rola i znaczenie służb marketingowych – studia literaturowe 4
1.1. Pojęcie i orientacja służb marketingowych 4
1.2. Motywy powstania służb marketingowych 11
1.3. Znaczenie służb marketingowych w promotion mix 13
1.4. Rola służb marketingowych w marketing mix 30
1.5. Miejsce służb marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 34

Rozdział II. Propozycje usprawnień służb marketingowych w przedsiębiorstwie OBI 37
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 37
2.2. Służby marketingowe 40
2.3. Strategia personalna 51
2.4. Usprawnienie filozofii marketingowej sieci OBI 61

Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Internet w marketingu na przykładzie firmy Onet S.A.

Streszczenie 2
Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu internetowego 5
1.1. Podstawowe zagadnienia związane z Internetem oraz marketingiem – podstawowe pojęcia 5
1.1.1. Pojęcie Internetu 5
1.1.2. Pojęcie e-marketingu 10
1.1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu 11
1.1.4. Marketing tradycyjny i marketing relacji 18
1.1.5. Etyczne i prawne aspekty wykorzystania Internetu 20
1.2. Strategie marketingu w Internecie 23
1.2.1. Promocja – obecność – transakcja 23
1.3. Najpopularniejsze formy marketingu w Internecie 24
1.3.1. Promocja 24
1.3.2. Kształtowanie produktu i polityka cenowa 26
1.4. Dostosowywanie kampanii marketingowych do poszczególnych użytkowników Internetu 27

Rozdział II. Identyfikacja Spółki Onet S.A. 30
2.1. Spółka Onet S.A. 30
2.1.1. Powstanie firmy 30
2.1.2. Struktura 32
2.1.3. Działalność i oferty firmy 33
2.2. Pozycja rynkowa 39
2.2.1. Pozycja na rynku 39
2.2.2. Klienci 40
2.3. Analiza na podstawie działań konkurencji 40

Rozdział III. Marketing internetowy w portalu Onet 45
3.1. Koncepcja kampanii promocyjnej z wykorzystaniem Internetu 45
3.1.1. Reklama w portalu Onet 45
3.1.2. Organizacja marketingu w Internecie 56
3.2. Skuteczność promocji i reklamy w Internecie 61
3.3. Wdrożenie strategii marketingowej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i zdjęć 68

Networking. Analiza wykorzystania Internetowych sieci społecznych

Wstęp 2

Rozdział I. Networking w budowaniu kariery zawodowej 4
1.1. Geneza networkingu społecznego 4
1.2. Nawiązywanie kontaktów z klientami 7
1.3. Koncepcja CRM 8

Rozdział II. Networking a droga zawodowa 16
2.1. Wybór drogi zawodowej 16
2.2. Poszukiwanie pracy 22
2.3. Rozwój firmy 27
2.4. Budowanie i rozwój własnej sieci kontaktów – kontakty grupowe, indywidualne, stopniowanie znajomości 29

Rozdział III. Zasady skutecznego networkingu 32
3.1. Narzędzia autoreklamowe i osobista marka 32
3.2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 33
3.3. Trwały sukces w networkingu 39

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55

Marketing w Internecie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MARKETING INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY „NOWĄ GOSPODARKĘ” 4
1.1. Istota marketingu internetowego 4
1.2. „Nowa gospodarka” i jej zakres 5
1.3. Wpływ Internetu na gospodarkę i życie społeczne 11
1.4. Wybrane narzędzia Internetu stosowane w marketingu 18
1.5. Znaczenie i zakres zastosowania sieci WWW w marketingu 21

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W INTERNECIE 26
2.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw 26
2.2. Narzędzia promocji w Internecie 30
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie siecią jako środkiem promocji 42

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA ORAZ HANDEL W SIECI 45
3.1. Handel elektroniczny w Polsce 45
3.2. Transakcje w Internecie 49
3.3. Koncepcje marketingowe w handlu elektronicznym 52
3.4. Giełdy i przetargi w Internecie 55
3.5. Rozwój rynków elektronicznych 61

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Marketing międzynarodowy

dwa rozdziały pracy magisterskiej

Rozdział IV. Marketing międzynarodowy 3
1. Podstawy marketingu międzynarodowego 4
2. Badania marketingowe rynków zagranicznych 9
3. Organizacja i formy działań na rynku globalnym 16
4. Strategie marketingowe na rynkach zagranicznych 19
5. Globalny Marketing Mix 23

Rozdział V. Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym 32
1. Otoczenie kulturowe i jego znaczenie w marketingu międzynarodowym 32
2. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw 36
3. Język niewerbalny, religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe marketingu 42
4. Szok kulturowy a marketing 50

Marketing działalności Polbank EFG

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU USŁUG 5
1.1. Istota i definicja marketingu usług 5
1.2. Charakterystyka elementów marketingu 11
1.3. Klasyfikacja i cechy usług 17
ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY POLBANK EFG 23
2.1. Strategie marketingowe 23
2.2. Struktura i organizacja firmy 28
2.3. Funkcjonowanie firmy na rynku usług bankowych 30
ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU FIRMY POLBANK EFG NA RYNEK 37
3.1. Rola i miejsce marketingu w działalności przedsiębiorstwa 37
3.2. Charakterystyka produktu 39
3.3. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek 40
3.4. Wpływ nowego produktu na funkcjonowanie banku 43
ZAŁĄCZNIK 45
ZAKOŃCZENIE 46
LITERATURA 48
WYKAZ RYSUNKÓW 50