Zarządzanie wizerunkiem firmy na przykładzie UPC

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 5
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 14
1.3. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 18
1.3.1. Rola public relations 18
1.3.2. Rola reklamy 19
1.3.3. Rola sponsoringu 20
1.4. Wartość wizerunku firmy 21

Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem 24
2.1. Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 24
2.2. Formy komunikowania i ich właściwości 29
2.3. Modele skutecznego komunikowania 34
2.4. Podstawowe przyczyny błędów w komunikowaniu 39

Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service 43
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy United Parcel Service na podstawie przeprowadzonego wywiadu 43
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 47
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 52
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 53

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 61

Wstęp

Definicje zarządzania marketingowego oraz public relations jako funkcji zarządzania wykazują wiele cech wspólnych. Obie zawierają proces planowania, uczestnictwo w procesie wymiany, identyfikację grup docelowych oraz dążenie do satysfakcji. Marketing natomiast to proces zarządzania, którego celem jest pozyskiwanie klientów przez zapewnianie im satysfakcji z nabywanych produktów.

Public relations to zarządzanie procesem, którego celem jest osiągnięcie i utrzymanie harmonii między organizacją a jej otoczeniem, wywołanie pozytywnych zachowań u grup socjalnych, a zatem tworzenie przyjaznego nastawienia wobec organizacji. Jednym z głównych celów public relations jest stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji. Jego osiągnięcie powoduje, że przy podobnej ofercie produktowej bądź usługowej niektóre firmy oceniane są znacznie lepiej i tym samym korzystnie wyróżniają się na tle konkurencji, podczas gdy inne pozostają niezauważone.

Efektywność podejmowanych działań w znacznym stopniu zależy od tego, czy są one skierowane do wyraźnie określonych grup odbiorców. W przypadku marketingu mówi się wówczas o oddziaływaniu na rynek docelowy (segmenty rynkowe), podczas gdy w public relations na różnego rodzaju publiczności. Obie grupy adresatów mogą być tożsame, często jednak różnią się od siebie.

Wyboru rynku docelowego w marketingu dokonuje się poprzez segmentację, która polega na wydzieleniu spośród całej populacji w miarę jednorodnych grup nabywców. Każdy z tak powstałych segmentów charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że ludzie ci dokonują zakupów takich samych produktów. Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstwa na rynku jest skoncentrowanie się tylko na jednym, ewentualnie na kilku wybranych segmentach. W ten sposób stwarza się szanse i możliwości lepszego dostosowania produktu do wymagań konsumenta, a w konsekwencji efektywniejszego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej.

Cały system komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem służy zatem maksymalnemu, wzajemnemu dostosowaniu się przedsiębiorstwa i jego otoczenia, szczególnie otoczenia podmiotowego. Poznaniu grup otoczenia podmiotowego służą badania postaw, oczekiwań i opinii tych grup, które w klasycznym systemie w postaci informacji wpływają do przedsiębiorstwa.

Teoretyczna refleksja nad mechanizmami komunikowania oraz empiryczne badania procesów komunikowania obejmują bardzo szeroką klasę zjawisk.

W niniejszej pracy autor postawił sobie za cel analizę efektywności komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem dla potrzeb kształtowaniu wizerunku firmy.

Główne pytania badawcze niniejszej pracy można sformułować następująco:

1. Jaki wpływ wywierają klienci na treść i charakter przekazów medialnych przedsiębiorstwa?

2. Jak przebiegają procesy komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

3. Jaka jest efektywność komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem?

Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

W pierwszej części pracy nt. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa autor zaprezentował pojęcie, znaczenie i wartość wizerunku przedsiębiorstwa oraz narzędzia służące do jego kreowania.

W drugiej części pracy nt. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem – komunikowanie się firmy z otoczeniem autor zaprezentował teorię komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, formy i narzędzia tej komunikacji oraz ich efektywność.

W ostatniej części pracy nt. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie United Parcel Service autor wskazał metodykę kreowania wizerunku firmy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji rynkowej.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową z zakresu zarządzania i marketingu, materiały zamieszczone w prasie i w Internecie oraz na podstawie informacji udostępnionych przez firmę United Parcel Service.