Archiwa tagu: Wykorzystanie marketingu w turystyce

Wykorzystanie marketingu w turystyce

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU W TURYSTYCE 6
1.1. Marketing- zakres pojęciowy 6
1.2. Rola marketingu w przedsiębiorstwie 7
1.3. Marketing turystyczny i jego funkcje 10
1.4. Produkt turystyczny 15
1.5. Kanały dystrybucji produktu turystycznego 21
1.6. Znaczenie polityki cen 26

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA I MARKA TURYSTYCZNA MIEJSCA DOCELOWEGO 31
2.1. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 31
2.2. Promocja miejsca docelowego 39
2.2.1. Organizacja i finansowanie promocji za granicą 39
2.2.2. Polska Organizacja Turystyczna 43

ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA MARKETINGU WYKORZYSTYWANE
W TURYSTYCE 49
3.1. Instrumenty promocji 49
3.1.1. Reklama 49
3.1.2. Public Relations 51
3.1.3. Promocja sprzedaży 53
3.1.4. Marketing bezpośredni 57
3.2. Środki promocji 58
3.2.1. Media 58
3.2.2. Wydawnictwa 60
3.2.3. Targi turystyczne 63
3.2.4. Prezentacje i imprezy Public Relaytions 65
3.2.5. Podróż studyjna 67

ROZDZIAŁ IV. MARKETING TURYSTYCZNY W BIURZE PODRÓŻY LEOTOUR W WEJHEROWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ 70
4.1. Metodologia badań 70
4.2. Charakterystyka biura podróży Leotour w Wejherowie 72
4.3. Analiza wyników badań 75
4.4. Wnioski 84

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS RYSUNKÓW 93
SPIS TABEL 94
SPIS WYKRESÓW 95
ANEKS 96