Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Europa i społeczeństwo globalnej informacji

Wstęp 3

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne 5
1.1. Komunikacja i media społeczne 5
1.2. Wiedza i informacja czynnikiem przemian globalnych 8
1.3. Społeczeństwo informacyjne 9
1.3.1. Geneza i próba definicji 10
1.3.2. Szanse i nadzieje cywilizacji opartej na wiedzy 14
1.3.3. Zagrożenia i zabezpieczenia 18
1.4. Implikacje społeczne 21

Rozdział II. Internet – przestrzeń Europejskiego społeczeństwa informacyjnego 24
2.1. Internet w działalności gospodarczej i społecznej 24
2.1.1. e- Handel 25
2.1.2. e- Bankowość 26
2.1.3. Telepraca 27
2.1.4. Rząd online 28
2.1.5. e-Bezpieczeństwo 29
2.1.6. Służba zdrowia online 30
2.1.7. e-Edukacja 31
2.2. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie 32
2.3. Znaczenie sektora informatycznego 35

Rozdział III. Inicjatywa e-Europe „Europa i społeczeństwo globalnej informacji” 39
3.1. Geneza – Raport Bergmanna 39
3.2. Konwergencja technologiczna – Zielona Księga 40
3.3. Cele i obszary tematyczne inicjatywy 41
3.4. Etapy rozwoju i realizacji inicjatywy e-Europe 43
3.4.1. e-Europe 2002 Plan Działania 43
3.4.2. e-Europe+ Wspólne działania 44
3.4.3. e-Europe 2005 Kontynuacja 46

Rozdział IV. Droga transformacji społeczeństwa informacyjnego R.P. 48
4.1. Społeczność internetowa w Polsce 48
4.1.1. Struktura użytkowników 48
4.1.2. Ocena stopnia zaawansowania 50
4.1.3. Uwarunkowania rozwoju 51
4.2. Internetowa działalność gospodarcza w Polsce 52
4.3. Infrastruktura teleinformatyczna 54
4.3.1. Plan e-Polska 2006 55
4.3.2 Priorytety dla rozwoju 57
4.4. Plan informatyzacji Państwa 60
4.3.1.Projekt Wrota Polski 62

Rozdział V. Perspektywy Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 63
5.1. Dylematy ekonomiczne 63
5.1.1. Towar czy dobro publiczne 64
5.1.2. Skala opłacalności 65
5.2. Dylematy polityczne 65
5.2.1. Deregulacja czy centralizacja 66
5.2.2. Zależność polityczna 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75

Dostosowanie polskiego sektora bankowego do UE

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. STAN I KONDYCJA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO 8
1.1. Podstawy prawne działalności banków 8
1.2. Proces prywatyzacji i konsolidacji polskich banków 21
1.3. Charakterystyka sytuacji finansowej polskiego sektora bankowego 32
1.4. Konkurencyjność polskich banków 42
ROZDZIAŁ II EUROPEJSKIE REGULACJE BANKOWE 46
2.1. Harmonizacja polskich regulacji w zakresie ustawodawstwa bankowego z prawem wspólnotowym 46
2.2. Licencjonowanie banków 58
2.3. Nadzór bankowy 64
ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE REGULACJE EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE OCHRONY KLIENTÓW USŁUG BANKOWYCH. 72
3.1. Ochrona konsumenta w dyrektywach Unii Europejskiej 72
3.2. Prawa konsumenta a prawo bankowe 80
3.3. Ochrona konsumentów korzystających z usług finansowych 84
3.4. System gwarantowania depozytów bankowych 87
ROZDZIAŁ IV ANALIZA PORÓWNAWCZA OBECNEGO STANU DOSTOSOWANIA POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYZNIE PODMIOTOWO-ORGANIZACYJNEJ I OPERACYJNO-EKONOMICZNEJ 97
4.1. Polski sektor bankowy przed wejściem do Unii 97
4.2. Konsekwencje makroekonomiczne przystąpienia do UE 106
4.3. Bankowość w Polsce po wejściu do strefy euro 110
ZAKOŃCZENIE 118
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS TABEL 129

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Wsparcie rozwoju wsi jako wynik negocjacji akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej 6
1.1. Skutki finansowe 6
1.2. System uproszczony dopłat bezpośrednich 9
1.3. Poprawa warunków konkurencji 15
1.4. Limity produkcyjne, wielkości referencyjne 16
1.5. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 19
1.5.1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 19
1.5.2. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 22
1.5.3. Pomoc państwa 26
Rozdział II. Funkcjonowanie rynków produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE 28
2.1. System uproszczony dopłat bezpośrednich 28
2.2. Zmiany w zakresie ceł i substydiów eksportowych w obrocie produktami rolnymi po akcesji 31
2.2.1. Produkty roślinne 40
2.2.2. Produkty zwierzęce 41
Rozdział III. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa 45
3.1. SAPARD 45
3.2. ISPA 47
3.3. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 49
3.3.1. Instrumenty towarzyszące Wspólnej Polityki Rolnej 53
3.3.2. Instrumenty zapisane w Traktacie Akcesyjnym 57
Rozdział IV. Dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej 67
4.1. Dostosowania na poziomie gospodarstw rolnych 67
4.1.1. Dostosowania do wymogów UE w gospodarstwach produkcyjnych żywca rzeźnego 67
4.1.2. Warunki dostosowujące produkcję mleka w gospodarstwie do wymagań przepisów UE 69
4.1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 72
4.2. Dostosowania instytucjonalne i systemowe Agencja płatnicze w Polsce 75
4.2.1. System IACS w Polsce 75
4.2.2. Zintegrowany System Informacji Rolniczej 78
4.2.3. Sieć danych Rachunkowości Gospodarstw Rolnych 78
Rozdział V. Ocena skutków działań przed i poakcesyjnych dla przykładowego gospodarstwa rolnego 81
5.1. Założenia przyjęte przez SAEPR / FAPA przy wyliczaniu powierzchniowych stawek dopłat podstawowej i dodatkowych 81
5.2. Ocena wynegocjowanych warunków akcesji Polski do Unii Europejskiej 84
5.3. Ocena działań dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej 90
5.4. Ocena skutków członkostwa polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej 93
Zakończenie 102
Bibliografia 107
Spis tabel, rysunków i schematów 110

Analiza programów pomocowych Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. Polityka pomocowa Unii Europejskiej 5
1.1. Pojęcia i przesłanki pomocy UE innym krajom 5
1.2. Definicja i motywy pomocy zagranicznej 12
1.2.1. Pojęcie pomocy zagranicznej 12
1.2.2. Motywy udzielania pomocy zagranicznej 14
1.1.3. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 16
1.3. Cele i założenia polityki pomocowej 19
1.4. Fundusze przedakcesyjne 22
1.5. Skala i formy pomocy 27
1.6. Ewolucja polityki pomocowej UE 31
Rozdział II. Rola europejskich programów pomocowych w integracji Unii Europejskiej 34
2.1. Charakterystyka europejskich funduszy strukturalnych 34
2.1.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 37
2.1.2. Europejski Fundusz Społeczny 41
2.1.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 45
2.1.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 48
2.2. Fundusz spójności 49
Rozdział III. Dotychczasowa pomoc UE dla Polski 52
Bibliografia 66

Założenia i perspektywy Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej

Wstęp

I. Droga do wspólnej waluty państw europejskich
1) Próby integracji walutowej przed II wojną światową
2) Europejska integracja walutowa po II wojnie światowej
3) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
4) Plan Wernera
5) Europejski System Walutowy
6) Plan Delorsa

II. Założenia Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Traktat z Maastricht
2) Kryteria konwergencji
a) prawne
b) ekonomiczne
3) Klausula Opting-Out
4) Pakt na Rzecz Stabilizacji i Wzrostu

III. Etapy wprowadzania Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Pierwszy etap 1990-1993
2) Drugi etap 1994-1998
3) Trzeci etap 1999-2002
a) etap przygotowawczy
b) etap przejściowy
c) etap wdrożeniowy
4) Europejski System Walutowy II
5) Wejście do obiegu euro

IV. Europejskie instytucje bankowe
1) Europejski Instytut Walutowy
2) Europejski System Banków Centralnych
3) Europejski Bank Centralny
4) Banki narodowe

V. Doświadczenia z wprowadzeniem UGW na przykładzie Niemiec.
1) Debata polityczna
2) Skargi konstytucyjne
3) Dostosowanie systemu prawnego
a) Ustawy o wprowadzeniu euro (Euro-Einfuhrungsgesetz)
b) Nowelizacja ustawy o Banku Niemiec
c) Prace grupy roboczej ds. UGW w Federalnym Ministerstwie Finansów
4) Kampania informacyjna
5) Fazy wymiany pieniądza

VI. Polska w perspektywie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Znaczenie Unii Walutowej dla Polski
2) Polskie banki wobec wejścia w europejski system bankowy
3) Sytuacja gospodarcza w Polsce a kryteria konwergencji
4) Stopień harmonizacji prawa
5) Wcześniejsze wprowadzenie euro: realność czy mrzonka?

VII. Przyszłość UGW
1) Problemy z zachowaniem kryterium konwergencji
2) Euro a europolityczne perspektywy
3) Rozszerzenie UGW na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
4) UGW a globalizacja
5) Euro jako waluta międzynarodowa?

Zakończenie
Bibliografia

Wspólna polityka celna Unii Europejskiej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 5
1.1 Pojęcie i cele wspólnej polityki handlowej 6
1.2 Proces ujednolicania wspólnej polityki handlowej 8
1.3 Jednolity rynek europejski 10
1.4 Środki i mechanizmy ochrony jednolitego rynku europejskiego 13
ROZDZIAŁ II
WSPÓLNA POLITYKA CELNA 19
2.1 Pojęcie wspólnej polityki celnej i geneza unii celnej WE 20
2.2 Etapy tworzenia unii celnej EWG 24
2.3 Kodeks celny Unii Europejskiej 26
2.4 Wspólna taryfa celna 30
ROZDZIAŁ III
CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKICH ADMINISTRACJI CELNYCH 33
3.1 Niemiecka administracja celna 34
3.2 Francuska administracja celna 37
3.3 Włoska administracja celna 42
3.4 Brytyjska administracja celna 44
3.5 Podobieństwa występujące w strukturze i zadaniach europejskich administracji celnych 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52

Rada Unii Europejskiej

Wstęp    2
Rozdział I
Geneza i rozwój Rady Europy    6
Rozdział II
Członkostwo, statut i kompetencje Rady Europy    22
2.1 Zasady członkostwa w Radzie Europy    22
2.2 Statut Rady Europy    31
2.3 Kompetencje Rady Europy    42
Rozdział III.
Główne kierunki działalności Rady Europy    50
Rozdział IV
Polska w Radzie Europy    61
Rozdział V
Rada Europy w kształtowaniu współpracy ogólnoeuropejskiej    68
Zakończenie    72
Bibliografia    75

Procedury udzielania pomocy państwa w prawie wspólnotowym

Wstęp    2
Rozdział. I Istota pomocy państwa    4
1. Pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych    4
2 Zakłócenie konkurencji, zakaz przyznawania pomocy publicznej    10
3 Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej.    15
4 Formy pomocy publicznej: programy pomocowe, pomoc indywidualna, pomoc indywidualna na restrukturyzację.    18
Rozdział II. Procedura wstępna    30
1 Wniosek o wydanie opinii przez prezesa UOKiK    30
2 Zawiadomienie komisji o planie przyznania pomocy przez  państwo, reguła standstill clause.    41
3 Faza badania wstępnego    45
3.1 Termin na wydanie decyzji przez komisję.    45
3.2 Kompetencje komisji w zakresie polecenia udzielania informacji    47
3.3 Możliwe rozstrzygnięcia    52
Rozdział III. Procedura formalnego dochodzenia    54
1 Termin na wydanie decyzji przez Komisję    54
2 Możliwe formy decyzji Komisji    56
Rozdział IV. Postępowanie nadzwyczajne    60
1 Procedura w sprawie bezprawnie przyznanej pomocy    60
1.1 Polecenie udzielenia informacji, ponaglenie, nakaz udzielenia informacji    60
1.2 Nakaz zawieszenia    63
1.3 Nakaz windykacji    64
1.4 Egzekucja od beneficjenta bezprawnie przyznanej pomocy przez państwo członkowskie    68
1.5 Termin zwrotu pomocy    73
1.6 Zaskarżenie decyzji Komisji    76
Rozdział V. Postępowanie w sprawie niewłaściwie wykorzystanej pomocy    80
1 Wszczęcie formalnego dochodzenia    80
2 Postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji.    83
Zakończenie    86
Bibliografia    89
Spis tabel i rysunków    91

Wykorzystanie funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp    2
Rozdział I. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    3
1. Podstawowe pojęcia dotyczące przedsiębiorstw    3
2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    8
3. Polityka wsparcia sektora MŚP w Unii Europejskiej    10
4. Cele i znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju sektora MŚP    12
Rozdział II.  Wsparcie MŚP w Polsce    19
2.1. Zasady ogólne dotyczące przedsiębiorstw w okresie programowania 2007-2013.    19
2.1.1. Regionalny Program Operacyjny.    22
2.1.2. Podstawowe założenia i priorytety odnoszące się do sektora MŚP.    27
2.2. Środki w ramach RPO.    32
2.2. Innowacyjna gospodarka.    38
2.2.1. Założenia i priorytety.    41
2.2.2. Środki przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.    42
2.3.Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    46
2.3.1. Założenia i priorytety.    50
2.3.2. Środki przeznaczone dla przedsiębiorstw.    51
Programy   operacyjne    76
PO Społeczeństwo Obywatelskie    77
PO Administracja sprawna i służebna    78
PO Pomoc Techniczna    78
Rozdział III. Wykorzystanie funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa    86
3.1. Analiza wykorzystania środków unijnych w poprzednim okresie programowania 2004-2006 (suma środków i cele, na które zostały przeznaczone).    86
3.1.1. Efekty wsparcia przedsiębiorstw.    94
3.2. Środki wykorzystane w roku 2007.    99
3.3. Spodziewany wpływ wykorzystania środków unijnych na rozwój sektora.    103
3.4. Prognoza na pozostały okres programowania.    108
3.5. Ocena wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.    110
Zakończenie    112
Bibliografia    113
Spis tabel    119
Spis rysunków    120

Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I.
Rys historyczny powstania Unii Europejskiej
1.1. Geneza integracji UE.
1.2. Wymiary integracji europejskiej
1.3. Akty normatywne oraz główne instytucje europejskie
1.4. System prawny i instytucjonalny Wspólnot i Unii Europejskiej

Rozdział II.
Strategia lizbońska a budowanie gospodarki
2.1. Strategia Lizbońska – kontekst powstania i realizacji
2.2. Kierunki działań przyjęte w Strategii Lizbońskiej
2.3. Strategia Lizbońska, ocena i wyzwania dla Unii oraz jej członków

Rozdział III.
Funkcjonowanie wspólnych obszarów gospodarczych Unii Europejskiej
3.1. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego
3.2. Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi
3.3. Polityka transportowa i polityka ochrony środowiska
3.4. System finansowy Wspólnot Europejskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów