Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Europa narodów a tożsamość narodowa

WSTĘP

Rozdział I. UNIA EUROPEJSKA – ORGANIZM WOLNYCH PAŃSTW
1.1. „OJCOWIE EUROPY”
1.1.1. EUROPA – JAKO KONTYNENT ODWIECZNYCH IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH
1.2. INSTYTUCJE EUROPEJSKIE
1.3. INTEGRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
1.4. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
1.5. ZINTEGROWANA EUROPA A ODRĘBNOŚĆ NARODÓW

Rozdział II. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
2.1. TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA A KULTUROWA
2.2. MODELE TOŻSAMOŚCI
2.3. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA A ZADANIA EDUKACJI
2.4. TOŻSAMOŚĆ A ETNOCENTRYZM
2.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU KULTUR

Rozdział III. EUROPA NARODÓW A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
3.1. GLOBALIZACJA I JEJ KONSEKWENCJE
3.1.1. EUROPA I CHRZEŚCIJAŃSTWO
3.1.2. NOWOŻYTNOŚĆ I DROGI KU EUROPEJSKIEJ WOLNOŚCI
3.2. WSPÓŁCZESNA EUROPA – JEDNOŚĆ NARODÓW
3.3. JEDNOŚĆ NARODÓW A „OJCZYZNY PRYWATNE”

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Bilans strat i zysków wynikających z członkostwa Polski w UE

Wstęp 3
Rozdział I. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 4
Rozdział II. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 12
2.1. Wyniki gospodarcze Polski 12
2.2. Saldo rozliczeń 20
2.3. Wykorzystanie środków unijnych 23
2.4. Rolnictwo 28
2.5. Rynek pracy 31
Rozdział III. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle opinii społecznej 35
Zakończenie 40
Bibliografia 42
Spis tabel 44
Spis rysunków 45

Pozycja Unii Europejskiej w handlu światowym

Wstęp 2
Rozdział I. Tendencje w handlu światowym po II wojnie światowej 4
1. Analiza wzrostu obrotów handlowych (dynamika obrotów) 8
2. Zmiany strukturalne 15
2.1. Zmiany w strukturze rzeczowej 15
2.2. Zmiany w strukturze geograficznej 17
3. Regionalizacja i globalizacja handlu (po roku 1985) 20
Rozdział II. Stosunki handlowe Unii Europejskiej 34
1. Integracja gospodarcza w UE 50
2. Unia Europejska: potęga handlowa 62
3. Handel wewnątrz Unii Europejskiej 68
4. Stosunki gospodarcze Unia Europejska – Kanada 69
5. Deficyt w obrotach towarowych UE-25 72
5.1. Struktura geograficzna 73
Rozdział III. Zagraniczna polityka Unii Europejskiej 78
1. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji 78
1.1. Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Tytuł V (tzw. II filar Traktatu z Maastricht) 80
2. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE 83
2.1. Jedność i spójność 85
2.2. Jedność w prezentacji polityki Unii za zewnątrz 85
2.3. Zagadnienia bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 86
3. Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty polityki bezpieczeństwa UE 87
3.1. Powiązania między Unię Europejską a Unia Zachodnioeuropejską 87
3.2. Stosunki UZE z UE i NATO po wejściu w życie Traktatu z Maastricht 94
4. Aspekt prawny polityki bezpieczeństwa UE 97
Zakończenie 100
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 106

Układ Schengen i jego możliwości realizacji przez Polskę

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GENEZA 5
1. Szczyt paryski w 1974 roku 5
2. Kwestia jednolitego „paszportu europejskiego” i działania na płaszczyźnie wspólnotowej w kierunku złagodzenia reżimu kontroli osób na granicach 7
3. Umowa z Saarbrücken z 13 lipca 1984 roku. 10
3.1. Środki natychmiastowego zastosowania 12
3.2. Środki tzw. drugiego kroku 13
3.3. Środki, które należy podjąć do 31 grudnia 1986 roku 13
4. Geneza i treść umowy Schengen I 14
5. Przygotowanie i treść umowy Schengen II 17
6. Unia Europejska i jej trzeci filar w latach 1993 – 1999 21
ROZDZIAŁ II. KONSEKWENCJE SCHENGEN 25
1. Konsekwencje polityczne 25
1.1. Akceptacja Schengen jako „zło konieczne” 27
2. Porozumienie w Schengen a wschodni sąsiedzi Polski 29
3. Konsekwencje ekonomiczne Schengen 33
3.1. Polska jako przyszły cel imigracji 34
3.2. Polska jako przyszły kraj graniczny Unii 49
3.3. Przyszłość rynków pracy w świetle porozumień z Schengen 54
ROZDZIAŁ III. REALIZACJA I STAN OBECNY UKŁADU Z SCHENGEN 56
1. Obecny stan realizacji wymogów układu z Schengen 56
2. Wnioski wynikające z uczestnictwa Polski w układzie z Schengen 70
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 77

Rola środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. Geneza środków zaufania i bezpieczeństwa w Europie 4
1. Rys historyczny 4
2. Narodziny i instytucjonalizacja KBWE 10
3. Struktury i instytucje OBWE 14
4. Uzgodnienie środków budowy zaufania 20
ROZDZIAŁ 2. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa narzędziem budowy bezpieczeństwa globalnego 23
1. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe na obszarze KBWE/OBWE 23
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony 34
3.1. Powstanie ESDI 34
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI 35
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej 41
3.4. ESDI w strukturach NATO 45
3.5. ESDI w strukturach UZE 49
3.6. Francuska wizja ESDI 52
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski 65
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski 65
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82

Stanowisko UE a kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego

WSTĘP 2
I. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4
1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 5
2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 14
3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 19
3.1. Koncepcja OBWE 21
3.2. Koncepcja NATO 25
II. Działania UE w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego 30
1. Rola Unii Europejskiej i UZE 30
2. Rola OBWE 36
III. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa. 45
3.1. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 58
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 66

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

WSTĘP 3
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 5
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 5
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 23
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2 Charakterystyka sektora MSP w Unii Europejskiej 37
2.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 37
2.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 44
2.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 49
2.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 55
Rozdział 3 Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora MSP w Unii Europejskiej 58
3.1. Unia Walutowa 58
3.2. Unia Celna 65
3.3. Polityka ochrony konkurencji 71
3.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 79
Rozdział 4 Polski sektor MSP w Unii Europejskiej – case study 88
4.1.Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa ABG S.A. jak reprezentanta polskiego sektora MSP 88
4.2. Prezentacja wyników działalności firmy ABG S.A. 93
4.3. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. na tle polskiego sektora MSP 96
4.4. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. w warunkach Unii Europejskiej 99
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL, SCHEMATÓW I WYKRESÓW 107

Polska polityka celna

Wstęp 3
Rozdział 1.
Polityka celna Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 4
1.2. Geneza i istota unii celnej 12
1.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 19
Rozdział 2.
Charakterystyka prawa celnego w aspekcie przystąpienia Polski do UE 27
2.1. Pojęcie i rodzaje ceł 27
2.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 32
Rozdział 3.
Dostosowanie polskiego prawa celnego do wymogów UE 51
Zakończenie 61
Bibliografia 62

Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia wspólnej polityki transportu drogowego 4
1.1. Geneza, przesłanki powstania i zakres wspólnej polityki transportowej 4
1.2. Założenia polityki wspólnotowej w płaszczyźnie transportu drogowego 9
1.3. Rozwój polityki transportowej w strukturach wspólnoty europejskiej 14
1.4. Unia i kraje pozaunijne – problematyka wzajemnych stosunków transportu drogowego 26
Rozdział II. Dostosowanie polityki transportowej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej 31
2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu i modernizacji infrastruktury 31
2.2. Warunki realizacji założeń międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób po przystąpieniu Polski do UE 36
2.3.Transport drogowy jako element modernizacji polskiej infrastruktury transportowej 40
2.4. Przygotowanie polskiego transportu w zakresie ochrony środowiska 44
Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego w Polsce w aspekcie funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim 51
3.1. Uwarunkowania strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce 51
3.2. Natężenie konkurencji i jej wpływ na zmiany w sektorze transportu 56
3.3. Wyznaczniki konkurencyjności prywatnych i państwowych przewoźników samochodowych w Polsce 60
3.4. Szanse i zagrożenia dla polskich przewoźników na wspólnym rynku 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74