Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Charakter i dynamika zmian w wykształceniu w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I. Unia Europejska a edukacja
1.1 Rys historyczny UE
1.2 Programy edukacyjne UE
1.3 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
1.4 Matura międzynarodowa
1.5 Nowoczesne i klasyczne formy nauczania

Rozdział II. Wykształcenie siła napędową rozwoju społeczeństw
2.1 Kształcenie w Polsce a pozostałych krajach UE
2.2 Praca naukowa w UE
2.3 Edukacja a egzaminy
2.4 Finansowanie edukacji w Europie
2.5 Reformy i zmiany szkolnictwa w związku z wejściem Polski do UE

Rozdział III. Strategie Rozwoju szkolnictwa w Polsce
3.1 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce
3.2 Strategie naukowe
3.3 Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce wobec młodzieży

Rozdział IV. Analiza wykształcenia w Polsce na tle Unii Europejskiej
4.1 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w Polsce
4.2 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w pozostałych krajach Unii Europejskiej
4.3 Zestawienie i analiza porównawcza Polski i UE
4.4 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Europa narodów a tożsamość narodowa

WSTĘP

Rozdział I. UNIA EUROPEJSKA – ORGANIZM WOLNYCH PAŃSTW
1.1. „OJCOWIE EUROPY”
1.1.1. EUROPA – JAKO KONTYNENT ODWIECZNYCH IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH
1.2. INSTYTUCJE EUROPEJSKIE
1.3. INTEGRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
1.4. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
1.5. ZINTEGROWANA EUROPA A ODRĘBNOŚĆ NARODÓW

Rozdział II. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
2.1. TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA A KULTUROWA
2.2. MODELE TOŻSAMOŚCI
2.3. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA A ZADANIA EDUKACJI
2.4. TOŻSAMOŚĆ A ETNOCENTRYZM
2.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU KULTUR

Rozdział III. EUROPA NARODÓW A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
3.1. GLOBALIZACJA I JEJ KONSEKWENCJE
3.1.1. EUROPA I CHRZEŚCIJAŃSTWO
3.1.2. NOWOŻYTNOŚĆ I DROGI KU EUROPEJSKIEJ WOLNOŚCI
3.2. WSPÓŁCZESNA EUROPA – JEDNOŚĆ NARODÓW
3.3. JEDNOŚĆ NARODÓW A „OJCZYZNY PRYWATNE”

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Bilans strat i zysków wynikających z członkostwa Polski w UE

Wstęp 3
Rozdział I. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 4
Rozdział II. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 12
2.1. Wyniki gospodarcze Polski 12
2.2. Saldo rozliczeń 20
2.3. Wykorzystanie środków unijnych 23
2.4. Rolnictwo 28
2.5. Rynek pracy 31
Rozdział III. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle opinii społecznej 35
Zakończenie 40
Bibliografia 42
Spis tabel 44
Spis rysunków 45

Pozycja Unii Europejskiej w handlu światowym

Wstęp 2
Rozdział I. Tendencje w handlu światowym po II wojnie światowej 4
1. Analiza wzrostu obrotów handlowych (dynamika obrotów) 8
2. Zmiany strukturalne 15
2.1. Zmiany w strukturze rzeczowej 15
2.2. Zmiany w strukturze geograficznej 17
3. Regionalizacja i globalizacja handlu (po roku 1985) 20
Rozdział II. Stosunki handlowe Unii Europejskiej 34
1. Integracja gospodarcza w UE 50
2. Unia Europejska: potęga handlowa 62
3. Handel wewnątrz Unii Europejskiej 68
4. Stosunki gospodarcze Unia Europejska – Kanada 69
5. Deficyt w obrotach towarowych UE-25 72
5.1. Struktura geograficzna 73
Rozdział III. Zagraniczna polityka Unii Europejskiej 78
1. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji 78
1.1. Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Tytuł V (tzw. II filar Traktatu z Maastricht) 80
2. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE 83
2.1. Jedność i spójność 85
2.2. Jedność w prezentacji polityki Unii za zewnątrz 85
2.3. Zagadnienia bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 86
3. Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty polityki bezpieczeństwa UE 87
3.1. Powiązania między Unię Europejską a Unia Zachodnioeuropejską 87
3.2. Stosunki UZE z UE i NATO po wejściu w życie Traktatu z Maastricht 94
4. Aspekt prawny polityki bezpieczeństwa UE 97
Zakończenie 100
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 106

Układ Schengen i jego możliwości realizacji przez Polskę

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GENEZA 5
1. Szczyt paryski w 1974 roku 5
2. Kwestia jednolitego „paszportu europejskiego” i działania na płaszczyźnie wspólnotowej w kierunku złagodzenia reżimu kontroli osób na granicach 7
3. Umowa z Saarbrücken z 13 lipca 1984 roku. 10
3.1. Środki natychmiastowego zastosowania 12
3.2. Środki tzw. drugiego kroku 13
3.3. Środki, które należy podjąć do 31 grudnia 1986 roku 13
4. Geneza i treść umowy Schengen I 14
5. Przygotowanie i treść umowy Schengen II 17
6. Unia Europejska i jej trzeci filar w latach 1993 – 1999 21
ROZDZIAŁ II. KONSEKWENCJE SCHENGEN 25
1. Konsekwencje polityczne 25
1.1. Akceptacja Schengen jako „zło konieczne” 27
2. Porozumienie w Schengen a wschodni sąsiedzi Polski 29
3. Konsekwencje ekonomiczne Schengen 33
3.1. Polska jako przyszły cel imigracji 34
3.2. Polska jako przyszły kraj graniczny Unii 49
3.3. Przyszłość rynków pracy w świetle porozumień z Schengen 54
ROZDZIAŁ III. REALIZACJA I STAN OBECNY UKŁADU Z SCHENGEN 56
1. Obecny stan realizacji wymogów układu z Schengen 56
2. Wnioski wynikające z uczestnictwa Polski w układzie z Schengen 70
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 77

Rola środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. Geneza środków zaufania i bezpieczeństwa w Europie 4
1. Rys historyczny 4
2. Narodziny i instytucjonalizacja KBWE 10
3. Struktury i instytucje OBWE 14
4. Uzgodnienie środków budowy zaufania 20
ROZDZIAŁ 2. Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa narzędziem budowy bezpieczeństwa globalnego 23
1. Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe na obszarze KBWE/OBWE 23
ROZDZIAŁ 3. Europejska Tożsamość w zakresie Bezpieczeństwa i Obrony 34
3.1. Powstanie ESDI 34
3.2. Wpływ układu sił międzynarodowych na powstanie ESDI 35
3.3. ESDI w dyskursie Unii Europejskiej 41
3.4. ESDI w strukturach NATO 45
3.5. ESDI w strukturach UZE 49
3.6. Francuska wizja ESDI 52
ROZDZIAŁ 4. Strategia bezpieczeństwo Polski 65
4.1. Przyszłość ESDI a bezpieczeństwo Polski 65
4.2. Tworzenie strategii obronnej Rzeczpospolitej 68
Zakończenie 79
Bibliografia 82

Stanowisko UE a kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego

WSTĘP 2
I. Założenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 4
1. Geneza europejskiej polityki bezpieczeństwa 5
2. Poszukiwanie zdolności operacyjnej 14
3. Nowe koncepcje bezpieczeństwa europejskiego 19
3.1. Koncepcja OBWE 21
3.2. Koncepcja NATO 25
II. Działania UE w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego 30
1. Rola Unii Europejskiej i UZE 30
2. Rola OBWE 36
III. Miejsce Polski w polityce UE na rzecz bezpieczeństwa. 45
3.1. Współpraca w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 58
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 66

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia