Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Zastosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w transporcie lotniczym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I POLITYKA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Pojęcie konkurencji 4
1.2. Cele i zadania polityki konkurencji 5
ROZDZIAŁ II ZAKRES POJĘCIOWY PRAWA KONKURENCJI 10
2.1. Kontrola połączeń przedsiębiorstw 12
2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 14
2.3. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej 15
2.4. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją zagraniczną 16
2.5. Monopole państwowe i przedsiębiorstwa publiczne 17
2.6. Pomoc państwa 18
ROZDZIAŁ III ISTOTA I UJECIE PRAWNE TRANSPORTU LOTNICZEGO 25
3.1. Ewolucja prawa lotniczego 25
3.2. Istota transportu lotniczego 36
3.2.1. Infrastruktura transportu lotniczego 36
3.2.2. Popyt na przewozy transportem lotniczym 42
3.2.3. Tendencje rozwoju transportu lotniczego 45
3.3. Dostosowanie lotniczych przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej 50
ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice

Wstęp 2
Rozdział I Charakterystyka Gminy Tuplice 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Położenie 8
1.3. Ludność 10
1.4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna 13
1.5. Uwarunkowania gospodarcze 14
1.6. Infrastruktura społeczna 16
1.7. Euroregion Sprewa -Nysa- Bóbr 18
Rozdział II Fundusze przedakcesyjne 23
2.1. Fundusze UE – jak z nich korzystać 23
2.2. Rola euroregionów w zarządzaniu środkami pomocowymi UE w okresie przedakcesyjnym 29
2.3. Charakterystyka programu PHARE 38
2.4 Charakterystyka programu SAPARD 44
2.5 Charakterystyka programu ISPA 50
Rozdział III Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice 53
3.1 Projekty PHARE 55
3.2 Projekty SAPARD 63
Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Unia Europejska jako konstrukcja instytucjonalno-prawna

Wstęp 4
Rozdział 1. Idea Unii Europejskiej 6
1.1. Pojęcie i istota procesów integracyjnych w Europie 6
1.2. Europa jako kontynent idei zjednoczeniowych 7
1.3. Zasady działania Unii Europejskiej 11
1.4. Perspektywy Unii Europejskiej 19
Rozdział 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej 24
2.1. Instytucje główne 24
2.1.1. Rada Europejska 24
2.1.2. Instytucje Wspólnot Europejskich 29
2.1.2.1. Parlament Europejski 29
2.1.2.2. Komisja Europejska 32
2.1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości 34
2.1.2.4. Europejski Trybunał Obrachunkowy 36
2.2. Główne organy pomocnicze 37
2.2.1. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny 37
2.2.2. Komitet Regionów 38
2.3. Organy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 40
2.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 41
2.4. Organy finansowe 41
2.4.1. Europejski Bank Inwestycyjny 41
2.4.2. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych 43
2.4.2.1. Europejski bank Centralny 43
2.4.2.2. Europejski System Banków Centralnych 44
Rozdział 3. Porządek prawny Unii Europejskiej 47
3.1. Źródła prawa wspólnotowego 47
3.2. Stanowienie prawa we Wspólnotach 54
3.3. Podstawowe zasady stosowania prawa wspólnotowego 58
Rozdział 4. Perspektywy Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Konstytucyjnego 63
4.1. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy 63
4.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego 70
4.3. Konstytucja a przyszłość UE 83
Zakończenie 91
Bibliografia 94

Pozyskiwanie środków unijnych na szczeblu gminnym

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2.1 Geneza i pojęcie funduszy Unii Europejskiej
2.2 Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
w latach 2001-2003
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Program PHARE
2.2.3. Fundusz ISPA
2.2.4. Program SAPARD
2.4 Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 2. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

1.1 Geneza i pojęcie gminy
1.2 Zakres działalności gminy
1.3 Budżet gminy
1.4 Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
1.5 Źródła dochodów gminy
1.6 Główne kierunki wydatkowania środków

ROZDZIAŁ3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY SOCHACZEW

3.1 Charakterystyka gminy Sochaczew
3.1.1 Gmina Sochaczew
3.1.2 Położenie geograficzne
3.1.3 Plany rozwojowe
3.2 Budżet gminy Sochaczew w latach 2001-2003
3.3 Projekty realizowane przez gminę Sochaczew z funduszy unijnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

System edukacji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów edukacyjnych Unii Europejskiej i ich analiza porównawcza 4
1.1. System i analiza systemowa 4
1.2. Cywilizacja 9
1.3. Czynniki i uwarunkowania 12
1.4. Charakterystyczne cechy systemów edukacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej 22
Rozdział II. System edukacyjny w Polsce w latach 1990-2005, na tle wybranych krajów europejskich 31
2.1. Integracja europejska a edukacja 31
2.2. System edukacyjny w Polsce 40
2.3. Systemy edukacyjne wybranych krajów 47
Rozdział III. Organizacja systemu szkolnictwa w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii 61
3.1 Model Austriacki 67
3.2 Model Niemiecki 72
3.3 Model Wielkiej Brytanii 78
Rozdział IV. Schemat ogólny edukacji Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii z porównawczego punktu widzenia. 84
Rozdział V. Rezultat badań nad modelami systemów edukacyjnych wybranych krajów Unii Europejskiej i ich merytoryczna ocena. 103
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis tabel i rysunków 126

Członkostwo Polski w strefie Schengen

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TRAKTATOWE UKŁADU Z SCHENGEN 6
1.1. ZARYS POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.2. GENEZA PODPISANIA UKŁADU Z SCHENGEN 13
1.3. GŁÓWNE CELE TRAKTATU Z SCHENGEN 15
1.4. SCHENGEN II (SIS II) – NOWYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM 18
ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ 22
2.1. EUROPOL I WSPÓŁPRACA SĄDOWA 22
2.1.1. CELE I ZAŁOŻENIA EUROPOLU 23
2.1.2. OCENA DZIAŁALNOŚCI EUROPOLU 24
2.2. UE FRONTEX – AGENCJĄ OCHRONY GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 26
2.3. POŚCIG TRANSGRANICZNY 38
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE OBSZARU Z SCHENGEN 40
3.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W RAMACH ACQUIS SCHENGEN 40
3.1.1. PLACÓWKI KONSULARNE 40
3.1.2. RODZAJE WIZ A RUCH OSOBOWY 41
3.1.3. WIZA SCHENGEN 43
ROZDZIAŁ IV. MIEJSCE POLSKI W STREFIE SCHENGEN 49
4.1. DROGA POLSKI DO WSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY Z SCHENGEN 49
4.2. PERSPEKTYWY ROZWOJU UKŁADU Z SCHENGEN 52
4.3. KORZYŚCI UKŁADU I JEGO ZALETY 54
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
ZAŁĄCZNIK 71
SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 72

Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej

Wstęp 3

Rozdział I. Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy. 5
1.1. Globalizacja i struktura porządku międzynarodowego. 5
1.2. Globalizacja a porozumienia regionalne. 13
1.2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia opcji regionalnej po zimnej wojnie. 13
1.2.2. Regionalny wymiar decentralizacji globalnego systemu bezpieczeństwa. 19
1.2.3. Ograniczenia opcji regionalnej. 24

Rozdział II. Unia Europejska – idea wspólnoty. 28
2.1. Myśl zjednoczeniowa na przełomie lat 40. i 50. XX w. 28
2.2. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych. 32
2.2.1. Wspólnota gospodarcza. 32
2.2.2. Wspólnota polityczna. 34
2.2.3. Unia trzech filarów. 41

Rozdział III. Euroregiony – zakres znaczeniowy i charakterystyka pojęcia. 48
3.1. Pojęcie i rola euroregionów. 48
3.2. Zarys historyczny euroregionów. 49
3.3. Podstawy prawno instytucjonalne funkcjonowania euroregionów. 54
3.4. Identyfikacja regionów w starych krajach UE. 58

Rozdział IV. Polityka regionalna. 65
4.1. Cele polityki regionalnej. 65
4.2. Organy realizujące i finansujące politykę regionalną. 67
4.3. Zasady i tryb realizacji polityki regionalnej (podstawy prawne). 69
4.4. Efekty polityki regionalnej. 76

Rozdział V. Prawne i materialne podstawy wspólnotowej polityki regionalnej – współpraca transgraniczna na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. 82
5.1. Euroregiony na granicy polsko –niemieckiej. 91
5.2. Uwarunkowania współpracy transgranicznej w euroregionie „Pro Europa Viadrina”. 92
5.3. Bariery współpracy transgranicznej. 95
5.4. Rodzaje wsparcia finansowego w euroregionie. 97
5.5. Postrzeganie możliwości euroregionu. 99

Zakończenie 101

Bibliografia 103

Spis tabel 109

Spis rysunków 110

Spis fotografii 111

Załącznik nr 1 112

Załącznik nr 2 113

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Polskie rolnictwo po wejściu do UE

Wstęp 3

Rozdział I. Przemiany polskiego rolnictwa w okresie transformacji 5
1.1.Funkcje i znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej 5
1.2.Polityka rolna w okresie transformacji 9
1.2.1.Polityka państwa w gospodarce rynkowej 11
1.2.2.Sytuacja dochodowa rolników 16
1.3.Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze rolnictwa 22

Rozdział II. Polityka rolna Unii Europejskiej 31
2.1.Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 31
2.2.Instrumenty WPR 34
2.3.Podmioty WPR 40
2.4.Ewolucja i reforma WPR 44

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce 50
3.1.Warunki przyrodnicze 50
3.2.Struktura własnościowa i agrarna 53
3.3.Ludność rolnicza 59
3.4.Czynniki intensyfikacji w rolnictwie 65
3.5.Infrastruktura wiejska 69
3.6.Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce 76

Rozdział IV. Polskie rolnictwo wobec wyzwań integracji 83
4.1.Polskie rolnictwo na tle rolnictwa krajów UE 83
4.2.Przewagi konkurencyjne polskiego rolnictwa wobec UE 85
4.3.Dostosowania instytucjonalne polskiego rolnictwa do wymagań UE 86
4.4.Korzyści i koszty wynikające z integracji 100

Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel 112
Spis rysunków 113
Spis schematów 114
Spis fotografii 115

Polityka handlowa Unii Europejskiej

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Geneza wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej.
1. Teoria integracji europejskiej.
2. Rozszerzanie Wspólnot Europejskich.
3. Wspólnota celna.
ROZDZIAŁ II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej.
1. Środki parotaryfowe.
2. Środki pozataryfowe.
3. Protekcja uwarunkowana.
ROZDZIAŁ III. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi.
1. Stosunki handlowe z krajami EFTA.
2. Stosunki handlowe z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
3. Stosunki handlowe z USA.
4. Stosunki handlowe z państwami basenu morza śródziemnego.
ROZDZIAŁ IV. Działalność Unii Europejskiej na arenie GATT/WTO.
Zakończenie
Bibliografia
S[pis tabel i rysunków