Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE – świadomość Polaków w dyskursie internetowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie integracji 4
1.2. Historia integracji 5
1.2.1. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.2.2. Utworzenie Unii Europejskiej 10
1.3. Geneza starań Polski o członkostwa w UE 15
1.4. Negocjacje Polski z UE 19

ROZDZIAŁ II. SKUTKI CZŁONKOSTWA POLSKI W UE W ŚWIETLE
LITERATURY 24
2.1. Korzyści i koszty oraz szanse i zagrożenia 24
2.2. Wpływ członkostwa w UE na kulturę, moralność tożsamość narodową 34
2.3. Postawa społeczeństwa polskiego oraz krajów UE wobec akcesji Polski 39

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE OPINII SPOŁECZNEJ 44
3.1. Bilans start i zysków 44
3.2. Pozytywne i negatywne skutki członkostwa w UE 49

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Konkurencyjność Unii Europejskiej na przełomie wieków

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ integracji europejskiej na dynamikę rozwoju państw członkowskich 5
1.1. Integracja – idea wspólnoty 5
1.1.1. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 9
1.1.2. Unia trzech filarów 15
1.2. Stosunki UE z USA 17
1.3. Stosunki UE z Chinami 21
1.4. Stosunki UE z Rosją 25
1.5. Potencjał gospodarczy Unii Europejskiej a ASEAN, EFTA, NAFTA w kontekście sytuacji Polski 27

Rozdział II. Wpływ globalizacji na integrację europejską 32
2.1. Istota globalizacji 32
2.2. Wpływ globalizacji na suwerenność państw 39
2.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla integracji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 43

Rozdział III. Mocarstwowe aspiracje UE 51
3.1. Źródła mocarstwowości 51
3.2. Zmienność przewag mocarstwowych 57
3.3. Integracja regionalna a interesy mocarstw 61
3.4. Strategia Lizbońska 68
3.5. Czynniki determinujące poziom międzynarodowej konkurencyjności 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81

Kapitał ludzki jako szansa pozyskania funduszy unijnych w celu efektywniejszego rozwoju zasobów ludzkich

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI 4
1. Istota natury ludzkiej w organizacji 4
2. Zakres przedmiotowy gospodarowania potencjałem ludzkim 7
3. Sytuacyjne podejście do gospodarowania potencjałem ludzkim 12
4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji sprzyjającej ludziom 19
ROZDZIAŁ II. WSPÓLNOTOWE RAMY INSTYTUCJONALNE I POMOC W ZAKRESIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 26
2.1. Europejska strategia zatrudnienia 26
2.2. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 32
2.3. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
2.3.1. Pomoc przedakcesyjna 37
2.3.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 41
2.3.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 43
2.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 49
ROZDZIAL III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI JAKO SZANSA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 52
3.1. Cele i obszary wsparcia programu 53
3.2. Komplementarność z innymi programami operacyjnymi 57
3.3. Zarządzanie i wdrażanie PO Kapitał Ludzki 59
3.4. Finansowanie PO Kapitał Ludzki 61
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 72

Wspieranie innowacji przez Unię Europejską

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE INNOWACJI 6
1.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 6
1.2. Etapy innowacji 8
1.3. Źródła pozyskiwania innowacji 11
1.4. Znaczenie procesów innowacyjnych w gospodarce 18

ROZDZIAŁ II. FINANSOWANIE INNOWACJI Z FUNDUSZY UE 23
2.1. Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO- WKP) 23
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 29
2.3. Fundusze Venture Capital 38
2.4. Krajowy Fundusz Kapitałowy 40

ROZDZIAŁ III. PROCES WSPIERANIA INNOWACJI W POLSCE I W INNYCH KRAJACH UE 45
3.1. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 45
3.2. Programy i organizacje wspierające innowacyjność 56
3.3. Systemy wspierania innowacji w Polsce i w krajach UE 63
3.4. Kierunki doskonalenia systemu wspierania innowacji 71

ROZDZIAŁ IV. FINANSOWANIE INNOWACJI W WYBRANYCH KRAJACH 75
4.1. Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach 75
4.1.1. Polska i wybrane kraje UE 76
4.1.2. Japonia 99
4.1.3. USA 104

ZAKOŃCZENIE 112

BIBLIOGRAFIA 113

SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW I ZDJĘĆ 118

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Przedsiębiorstwo i źródła jego finansowania 5
1.1. Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki rynkowej 5
1.1.1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 11
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 14
1.2. Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania 19
1.2.1. Istota finansowania działalności gospodarczej 19
1.2.2. Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku 22
1.2.3. Kryteria finansowania działalności przedsiębiorstwa 24
Rozdział II. Fundusze strukturalne 31
2.1. Fundusze strukturalne – zakres pojęciowy i rodzaje 31
2.2. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie 42
2.3. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 48
2.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 49
2.5. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe z Unii Europejskiej 51
Rozdział III. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 55
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 55
3.2. Inwestycje realizowane i planowane 58
3.3. Fundusze zasilające i strategie rozwoju 67
3.4. Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Odzieżowego „X” 72
3.4.1. Dane finansowe 72
3.4.2. Analiza 5 sił Portera 73
3.4.3. Analiza makro i mikrootoczenia 77
3.4.4. Analiza SWOT 85
Rozdział IV. Ocena funduszy jako źródeł finansowania 91
4.1. Ocena zasad udzielania pomocy z funduszy unijnych 91
4.2. Ocena pomocy unijnej dla MSP 97
4.3. Ocena pomocy unijnej dla Firmy Odzieżowej „X” 102
Zakończenie 105
Bibliografia 107
Spis tabel 111
Spis rysunków 112

Fundusze strukturalne i ich wpływ na rozwój regionalny

Wstęp 3
Rozdział I. Istota sektora MSP w ramach wykonania polityki regionalnej 6
1.1. Pojęcie i charakterystyka sektora MSP 6
1.2. Zależności pomiędzy polityką regionalną a sektorem MSP 10
1.2.1. Istota i zakres polityki regionalnej 10
1.2.2. Elementy polityki regionalnej w rozwoju polityki społeczno-gospodarczej 11
1.3. Sektor MSP jako jeden z fundamentalnych czynników konkurencyjności regionów a także tempa gospodarczego wzrostu 18
Rozdział II. Zasadnicze elementy rozwoju regionalnego 24
2.1. Modele regionalnego rozwoju w Polsce 24
2.2. Rola administracji lokalnej 29
2.3. Wewnętrzna transformacja społeczeństwa jako element prowadzący do powstania społeczeństwa poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji gospodarczej 33
2.4. Informacja jako czynnik regionalnego rozwoju 38
Rozdział III. Polityka wpierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym 42
3.1. Zasady i formy polityki wspierania małych oraz średnich przedsiębiorstw 42
3.2. Cele polityki regionalnego rozwoju 50
3.3. Istota stymulowania wzrostu konkurencyjności regionu 52
3.4. Działania prowadzone w ramach polityki regionalnego rozwoju 56
Rozdział IV. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.1. Przesłanki polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.2. Fundusze Strukturalne UE 63
4.3. Udział wydatków w budżecie UE związanych z Funduszami Strukturalnymi 67
4.4. Zasady wydatkowania środków na cele zmian strukturalnych i rozwoju gospodarczego 68
4.5. Szczególne uregulowania prawne oraz polityka UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw 71
Rozdział V. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w strategii rozwoju województwa małopolskiego 79
5.1. Charakterystyka województwa małopolskiego 79
5.2. MSP w województwie małopolskim 81
5.3. Strategiczne cele rozwoju regionu na tle MSP 82
5.4. Zakres wykorzystania sektora MSP jako elementu napędzającego gospodarkę regionu 85
5.5. Wykorzystanie sektora MSP w budowie strategii rozwoju województwa małopolskiego 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel i rysunków 98

Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument finansowo-prawny umożliwiający gminom absorbcję środków unijnych

Wstęp 4

Rozdział I. Proces integracji europejskiej w aspekcie prawnym 6
1.1. Pojęcie integracji i jego zakres 6
1.2. Koncepcje integracji 7
1.3. Droga do Unii Europejskiej – wspólny rynek 9
1.3.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku 9
1.3.2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie 11
1.3.3. Jednolity Akt Europejski i Traktat o Unii Europejskiej 16
1.3.4. Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski 18
1.4. Charakter prawny Unii Europejskiej w aspekcie integracji gospodarczej – pierwszy filar 21
1.5. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 22

Rozdział II. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej 30
2.1. Instytucje systemu finansowego Wspólnoty – elementy tzw. władzy finansowej 30
2.1.1. Komisja Europejska jako główny organ tzw. władzy finansowej Unii Europejskiej 31
2.1.2. Inne organy jako elementy tzw. władzy finansowej Wspólnoty 32
2.1.3. Budżet Wspólnoty 34
2.1.4. Europejski Bank Inwestycyjny 36
2.2. Instrumenty finansowo-prawne budżetu Unii Europejskiej 37
2.2.1. Pojęcie funduszu i jego zakres 37
2.2.2. Ogólna charakterystyka unijnych funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych wspólnotowej polityki gospodarczej 41
2.3. Wykorzystywanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 51
2.3.1. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 51
2.3.2. Wewnętrzne regulacje służące absorbcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego a Podstawy Wsparcia Wspólnoty 58
Rozdział III. Fundusz poręczeń unijnych jako szczególny sposób na absorbcję środków unijnych przez gminy 68
3.1. Instrumenty finansowe budżetu państwa zapewniające jednostkom samorządu terytorialnego realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 68
3.2. Fundusz Poręczeń Unijnych 69
3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent Funduszu Poręczeń Unijnych 71
3.3.1. Sposoby udzielania poręczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych 73
3.3.2. Prowizje i zabezpieczenia 76
3.3.3. Korzyści wynikające ze współpracy z Funduszem Poręczeń Unijnych 78

Rozdział IV. Ocena dotychczasowych efektów gospodarczych absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej 79
4.1. Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski mechanizm finansowy 84
4.2. Dopłaty bezpośrednie, unijne programy i fundusze 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Europejski Fundusz Społeczny

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PODMIOTY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Istota, cechy i zadania wspólnotowej polityki społecznej 5
1.2. Podmioty polityki społecznej 7
1.2.1. Organy główne 7
1.2.2. Pomocnicze instytucje wyspecjalizowane 10
1.3. Elementy wspólnotowej polityki społecznej 18
1.4. Europejski Fundusz Społeczny w systemie Funduszy Strukturalnych 22
1.5. Europejska strategia zatrudnienia 29
1.6. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 33
1.7. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
1.7.1. Pomoc przedakcesyjna 37
1.7.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 40
1.7.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 41
1.7.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 43

ROZDZIAŁ II. POTRZEBY DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY W ZAKRESIE ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO 45
2.1. Ogólna charakterystyka województwa dolnośląskiego 45
2.2. Zmiany w strukturze zatrudnienia w ciągu najbliższych lat w województwie dolnośląskim 51
2.3. Pożądane kwalifikacje dla poszczególnych typów stanowisk pracy 56
2.4. Oferta szkoleniowa Dolnego Śląska 63

ROZDZIAŁ III. POZIOM WYKORZYSTANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 69
3.1. Realizacja projektów z zakresu EFS 69
3.1.1. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce na tle pozostałych państw UE 69
3.1.2. Wykorzystanie środków unijnych w województwie dolnośląskim i realizacja projektów z zakresu EFS 72
3.2. Ocena poziomu wykorzystania środków z EFS w województwie dolnośląskim 82
3.3. Perspektywy wykorzystania EFS w województwie dolnośląskim 85

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92

Partia Zielonych w Parlamencie Europejskim

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 4
1.1. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 4
1.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 9
1.3. Struktura prawa ochrony środowiska 14
1.4. Stan harmonizacji prawa i polityki ekologicznej 20
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 24
2.1 Istota i działalność Parlamentu Europejskiego 24
2.2. Ruchy ekologiczne w Europie 31
2.3. Programy specjalne w dziedzinie ochrony środowiska 35
2.4. Działalność Partii Zielonych 44
2.4.1. Historia Partii 44
2.4.2. Istota „zielonej polityki” 53
2.4.3. Zieloni w Parlamencie Europejskim 57
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 61
3.1. Cel i problematyka badawcza 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody i techniki badań 67
3.4. Charakterystyka próby badawczej 70
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1. Analiza wyników badań 72
4.2. Wnioski 80
ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91
ANEKS 93

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW