Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Problematyka uchodźców w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny 4
1.1. Pojęcie uchodźstwa 4
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 8
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 9
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Regulacje prawne Unii Europejskiej 22
2.1. Konwencja Dublińska 22
2.2. Porozumienie z Schengen 24
2.3. Pozostałe akty prawne 25
2.4. Dokumenty Rady Europy 31
2.4.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 31
2.4.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 32
2.4.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 33

Rozdział III. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 36
3.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 36
3.2. Współpraca na forum Rady Europy 41
3.3. Rozwiązania wybranych krajów Unii Europejskiej 45

Zakończenie 56
Spis tabel 58
Bibliografia 59

Program PHARE – zasady i realizacja w warunkach polskich

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 7
1.3. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstw 20

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE PROGRAMU PHARE W FUNDUSZACH PRZEDAKCESYJNYCH 24
2.1. Rodzaje funduszy przedakcesyjnych 24
2.2. Znaczenie programu PHARE 36
2.3. Zarządzanie programem PHARE w Polsce 41
2.4. Ewolucja programu PHARE w Polsce 42

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA PHARE W POLSCE 46
3.1. Geneza Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 46
3.2. Cele Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 47
3.3. Realizacja działań w zakresie programu PHARE 47
3.3.1. Dotacje na usługi doradcze 47
3.3.2. Dotacje na inwestycje 47
3.3.3. Dotacje na wspieranie przedsiębiorczości w Polsce 50

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 74

SPIS SCHEMATÓW 75

Problem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej w Polsce i UE 4
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, omówienie zagadnień i najważniejszych pojęć 4
2. Akty prawne, które powinien znać przedsiębiorca 12
3. Kto może kontrolować przedsiębiorcę 17
4. Jak założyć własną firmę w innym kraju Unii Europejskiej? 18
5. Podatki 20
6. Ubezpieczenie Społeczne 24

Rozdział II. Wyznaczniki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE 26
1. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa 26
2. Problem podatków w Polsce 31
3. Formy opodatkowania 34
4. Pomoc ze strony państwa 38

Rozdział III. Uwarunkowania i możliwości założenia własnej firmy w Polsce i UE 47
1. Za i przeciw – czy założyć własną firmę? 47
2. Podstawowe kroki w celu założenia przedsiębiorstwa 51
3. Jak zbudować prawidłowy biznes plan swojej firmy? 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Załącznik 66

Powstanie i struktura Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Traktaty Rzymskie 5
1.1. Pojęcie i istota integracji 5
1.2. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.3. Utworzenie Unii Europejskiej – Traktaty Rzymskie 10
1.4. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej 17

Rozdział II. Sytuacja polityczna w Europie 25
2.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 25
2.2. Wspólnota gospodarcza 33
2.3. Polska i Węgry w 1956 r. – sytuacja polityczna 35

Rozdział III. Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej 40
3.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 40
3.2. Komisja Foucheta 41
3.3. Projekt A. Cattaniego 46
3.4. Kryzys instytucjonalny EWG 49
3.5. Konferencja Haska 53

Rozdział IV. Droga do EWG 58
4.1. Groźba zapaści gospodarczej Europy Zachodniej 58
4.2. Geneza i cele integracji ekonomicznej 62
4.3. Próby utworzenia EWP 68
4.4. Geneza i cele EWG 73

Zakończenie 79
Bibliografia 81

Świadczenia emerytalne osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Cel i zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.1. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej 7
1.2. Podstawowa problematyka koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.1. Motywy i cele koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 12
1.2.2. Metody i formy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 16
1.3. Koordynacja a harmonizacja 16
1.4. Państwa objęte koordynacją 18
1.5. Zabezpieczenie pracownika migrującego przed utratą korzyści płynących z jego okresów zatrudnienia 19

Rozdział II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres wspólnotowej koordynacji 22
2.1. Osoby objęte wspólnotową koordynacją 23
2.1.1. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 24
2.1.2. Świadczenia w systemie specjalnym 27
2.1.3. Członkowie rodziny 29
2.2. Przedmiotowy zakres koordynacji 31

Rozdział III. Ubezpieczenia obowiązkowe i prawo do świadczeń emerytalnych w państwach członkowskich 34
3.1. Ubezpieczenie obowiązkowe a zwrot składek 35
3.2. Pracownicy i osoby samodzielnie zarobkujące 36
3.2.1. Podleganie ustawodawstwu typu A 36
3.2.2. Podleganie ustawodawstwu typu B 38
3.4. Emerytury 39
3.4.1. Emerytura krajowa 40
3.4.2. Ustalenie emerytury na podstawie rozporządzenia 43
3.5. Zbieg świadczeń 45
3.5.1. Pojęcie zbiegu świadczeń 45
3.5.2. Szczególne zasady postępowania w razie zbiegu świadczeń tego samego rodzaju 48
3.6. Tryb ustalenia wysokości świadczeń 51
3.6.1. Postępowanie wnioskowe 52
3.6.2. Tymczasowe świadczenia zaliczkowe 54
3.6.3. Koszty kontroli medycznej i administracyjnej 56
3.6.4. Zmiana miejsca zamieszkania 57

Rozdział IV. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy 58
4.1. Wpływ uregulowań w zakresie ubezpieczeń społecznych na decyzje migracyjne 58
4.2. Następstwa uregulowań w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych dla rynku pracy 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 67

Bibliografia 69

Spis rysunków 74

Spis tabel 75

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział І. Polityka regionalna Unii Europejskiej 4
1. Pojęcie regionu i definicja polityki regionalnej 4
2. Zasady i cele polityki regionalnej UE 17
3. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej 24
4. Inicjatywy Wspólnotowe 26
5. Reforma Funduszy Strukturalnych – „Agenda 2000 31
Rozdział II. Rozwój polityki regionalnej w Polsce 38
1. Dostosowanie polityki regionalnej w Polsce do standardów europejskich 38
2. Polska polityka regionalna 41
3. Podstawy instytucjonalne polityki regionalnej 52
Rozdział III. Regiony Polski w świetle wyzwań integracyjnych 61
1. Programy przedakcesyjne 61
2. Kryteria podziału środków na wspieranie rozwoju regionalnego 65
3. Środki przedakcesyjne i ich rozdysponowanie 71
4. Transfery finansowe do Polski 78
5. Zagrożenia sprawnej absorpcji środków europejskich 83
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95

Podnoszenie kwalifikacji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp 2

Rozdział I. Istota Europejskiego Funduszu Społecznego i jego rola w europejskiej strategii zatrudnienia 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Istota i znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego 6
1.3. Europejska Strategia Zatrudnienia 10
1.4. Polskie dostosowania programowo-planistyczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22

Rozdział II. Funkcjonowanie Europejskiego funduszu Społecznego 25
2.1. Podstawowe założenia Europejskiego Funduszu Społecznego 25
2.2. Główne programy realizowane w ramach EFS 28
2.2.1. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 28
2.2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 36
2.2.3. EQUAL 40

Rozdział III. Przykłady wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz podnoszenia kwalifikacji 45
3.1. Projekt „Wiedza Plus 2” 45
3.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego 51
3.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Perspektywy członkostwa Polski w strefie euro

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca walutowa w Europie „od Bretton Woods do Raportu Komitetu Delorsa” 5
1.1. Integracja walutowa do 1979 roku 5
1.2. Europejski System Walutowy – przyczyny powstania i funkcjonowania. 8
1.3. Teoretyczne przesłanki procesu integracji walutowej 12

Rozdział II. Istota funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.1. Przyczyny i etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.2. Europejski Bank Centralny 24
2.3. Euro – nowa wspólna waluta 28

Rozdział III. Perspektywy Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej 31
3.1. Rozwój Polski w okresie transformacji systemowej 31
3.1.1. Inflacja 37
3.1.2. Rynek pracy 37
3.2. Handel zagraniczny Polski 38
3.3. Informacja o Programie społeczno–gospodarczym 40
3.4. Przystąpienie Polski do unii gospodarczej i walutowej 42

Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis tabel 51
Spis rysunków 52

Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE – świadomość Polaków w dyskursie internetowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 4
1.1. Pojęcie integracji 4
1.2. Historia integracji 5
1.2.1. Procesy integracyjne w powojennej Europie 7
1.2.2. Utworzenie Unii Europejskiej 10
1.3. Geneza starań Polski o członkostwa w UE 15
1.4. Negocjacje Polski z UE 19

ROZDZIAŁ II. SKUTKI CZŁONKOSTWA POLSKI W UE W ŚWIETLE
LITERATURY 24
2.1. Korzyści i koszty oraz szanse i zagrożenia 24
2.2. Wpływ członkostwa w UE na kulturę, moralność tożsamość narodową 34
2.3. Postawa społeczeństwa polskiego oraz krajów UE wobec akcesji Polski 39

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE OPINII SPOŁECZNEJ 44
3.1. Bilans start i zysków 44
3.2. Pozytywne i negatywne skutki członkostwa w UE 49

ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67

Konkurencyjność Unii Europejskiej na przełomie wieków

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ integracji europejskiej na dynamikę rozwoju państw członkowskich 5
1.1. Integracja – idea wspólnoty 5
1.1.1. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 9
1.1.2. Unia trzech filarów 15
1.2. Stosunki UE z USA 17
1.3. Stosunki UE z Chinami 21
1.4. Stosunki UE z Rosją 25
1.5. Potencjał gospodarczy Unii Europejskiej a ASEAN, EFTA, NAFTA w kontekście sytuacji Polski 27

Rozdział II. Wpływ globalizacji na integrację europejską 32
2.1. Istota globalizacji 32
2.2. Wpływ globalizacji na suwerenność państw 39
2.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla integracji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 43

Rozdział III. Mocarstwowe aspiracje UE 51
3.1. Źródła mocarstwowości 51
3.2. Zmienność przewag mocarstwowych 57
3.3. Integracja regionalna a interesy mocarstw 61
3.4. Strategia Lizbońska 68
3.5. Czynniki determinujące poziom międzynarodowej konkurencyjności 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81