Prace dyplomowe z kierunku Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Przebieg procesu wprowadzenia banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp 4

Rozdział I. Euro – nowa waluta zjednoczonej Europy 6
1.1. Geneza Euro i najważniejsze podstawy prawa 6
1.2. Euro walutą międzynarodową 9
1.3. Euro w Polsce 12
1.4. Zapobieganie przed wprowadzeniem fałszywych Euro 14
1.5. Euro w sektorach prywatnych i publicznych 18

Rozdział II. Unia Gospodarcza i Walutowa 24
2.1. Istota organizacji Unii Walutowej 24
2.1.1. Podstawy przemian UGiW 24
2.1.2. Najważniejsze korzyści z utworzenia UGiW 32
2.1.3. Koszty powstania UGiW 34
2.2. Znaczenie Unii Walutowej dla Polski 35
2.3. Polityka kursowa UGiW 37

Rozdział III. Proces wprowadzenia Euro do obiegu (od 1999 do 2002 roku) 46
3.1. Ekonomiczne zasady wprowadzania Euro do obiegu 46
3.2. Rynki kapitałowe w Europie Środkowej a przyjęcie Euro 54

Rozdział IV. Przebieg procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej 63
4.1. Ogólny aspekt procesu wprowadzenia Euro do obiegu w wybranych państwach Unii Gospodarczej i Walutowej w kontekście wzrostu gospodarczego 63
4.1.1. Długookresowa analiza wzrostu gospodarczego wybranych krajów UE-15 63
4.1.2. Wzrost gospodarczy krajów strefy Euro 69
4.2. Doświadczenia dla Polski 76

Zakończenie 90

Bibliografia 94

Spis tabel 98

Spis rysunków 98

Procedura budżetowa w Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1. Budżet ogólny w systemie finansowym Unii Europejskiej 4
1.1. Geneza budżetu ogólnego 5
1.2. Cechy budżetu ogólnego 8
1.3. Funkcje budżetu ogólnego 9
1.4. Znaczenie zasad budżetowych 12
2. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności Unii Europejskiej 17
3. Rola perspektywy finansowej 18

Rozdział II Planowanie i uchwalanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej 26
1. Metody planowania budżetowego 26
2. Podmioty procedury budżetowej 27
2.1. Parlament Europejski 27
2.2. Rada Unii Europejskiej 28
2.3. Komisja Europejska 30
3. Planowanie budżetu 31
4. Uchwalanie budżetu 32

Rozdział III Wykonanie i kontrola budżetu ogólnego Unii Europejskiej 35
1. Metody wykonania budżetu 35
2. Konstrukcja budżetu ogólnego 36
3. Zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków 38
4. Kontrola budżetu ogólnego 41

Zakończenie 43
Bibliografia 45
Spis tabel 48

Problem badawczy:

Czy procedura budżetowa w Unii Europejskiej znacząco różni się od procedur stosowanych w budżetach narodowych państw członkowskich?

Pozyskiwanie środków unijnych przez gminy. Doświadczenia Lwówka Śląskiego

Wstęp 4

Rozdział I Regulacje prawne funduszy unijnych 1
1.1. Fundusze przedakcesyjne 1
1.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2
1.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 4
1.3.1. Fundusze Strukturalne 4
1.3.2. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 8
1.4. Narodowy Plan Rozwoju jako podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych 11
1.5. Dokumenty programowe jako podstawa wykorzystania środków unijnych 13
1.5.1. Główne założenia Narodowego Planu Rozwoju 13
1.5.2. Podstawowe kierunki wsparcia wspólnotowego 13
1.5.3. Charakterystyka programów operacyjnych 14

Rozdział II Procedury przyznawania pomocy z funduszy unijnych 21
2.1. Beneficjenci funduszy unijnych 21
2.2. Uwarunkowania zdecentralizowanego wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.1. Uwarunkowania programowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 23
2.2.2. Uwarunkowania programowe NSRR 24
2.2.3. Uwarunkowania programowe NPR 27
2.3. Uwarunkowania organizacyjne systemu wdrażania funduszy strukturalnych 29
2.4. Uwarunkowania finansowe systemu wdrażania funduszy strukturalnych 33

Rozdział III Charakterystyka Lwówka Śląskiego 37
3.1. Historia Lwówka Śląskiego 37
3.2. Położenie gminy 39
3.3. Gospodarka i inwestycje w gminie 41
3.4. Turystyka w gminie 45
3.5. Podstawowe problemy gminy 49

Rozdział IV Pozyskiwanie środków unijnych przez Lwówek Śląski 52
4.1. Korzystanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w gminie Lwówek Śląski 52
4.2. Źródła finansowania inwestycji we Lwówku Śląskim 54
4.3. Planowane inwestycje w gminie Lwówek Śląski 55

Rozdział V Analiza finansowania planowanych inwestycji w gminie Lwówek Śląski ze środków Unii Europejskiej 58
5.1. Strategia rozwoju gminy i miasta Lwówek Śląski 2016-2023 58
5.2. Wieloletni plan inwestycyjny 60
5.3. Strategia rozwoju 62

Zakończenie 66
Wykaz cytowanej literatury 68
Wykaz źródeł prawa 70
Wykaz innych materiałów 71
Spis tabel 72
Spis rysunków 72
Załącznik I 73

Polityka zagraniczna UE w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wstęp 2

Rozdział I. Koncepcja polityki zagranicznej Unii Europejskiej w Północnej Afryce i na Wschodzie 4
1.1. Pojęcie i cele polityki zagranicznej 4
1.2. Koncepcja zagraniczna Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej 14
1.3. Koncepcja polityki Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem 17

Rozdział II. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 21
2.1. Geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 21
2.2. Założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 26
2.3. Funkcjonowanie stosunków w obszarze Morza Śródziemnego 27
2.4. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu 34

Rozdział III. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskich 41
3.1. Polityczna rola Unii Europejskiej 41
3.2. Rola ekonomiczna Unii Europejskiej 44
3.3. Współpraca UE z innymi państwami w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego 46

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Polska przedmurzem Europy – fakt czy mit

Wstęp 3

Rozdział I. Europa – idee, kultura, instytucjonalizacja 4
1.1. Przenikanie kultur w średniowieczu 4
1.2. Zróżnicowanie językowe a ujednolicanie religijne 9
1.3. Przeobrażanie idei w średniowieczu i czasach nowożytnych 11
1.3.1. Źródła koncepcji integracyjnych 11
1.3.2. Wizje państwa uniwersalnego 14
1.3.3. Koncepcje jedności suwerenów 18
1.4. Próby instytucjonalizacji jedności w I połowie XX w 19

Rozdział II. Europa po II wojnie światowej 27
2.1. Europa Napoleona 27
2.2. Europa nazistowska 29
2.3. Europa socjalistyczna 31
2.4. Idea integracji po II wojnie światowej 33
2.5. Europa w latach 40. i 50. XX w. 43

Rozdział III. Polska tożsamość narodowa 48
3.1. Pozostałości tradycji szlacheckich 48
3.2. Wpływy katolicyzmu 54
3.3. Tradycje „przedmurza” Europy 57
3.4. Etos romantyczny 73
3.5. Tolerancja religijna i dążenia wolnościowe 76

Rozdział IV. Prointegracyjne czynniki polskiego dziedzictwa narodowego 79
4.1. Wspólnota kultury i cywilizacji 79
4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 93
4.3. Analogie systemu politycznego, związkowego i partyjnego 95

Rozdział V. Polska jako państwo broniące kraje chrześcijańskiej Europy przed „niewiernymi” 114
5.1. Mit Polski jako antemurale Christianitatis 114
5.2. Polska szlachta wobec wypraw zagranicznych 120
5.3. Polacy szermierzami powszechnej wolności 122
5.4. Współczesny nurt przedmurza – partie o charakterze narodowo – katolickim 123

Zakończenie 133

Bibliografia 134

Spis tabel 139

Spis fotografii 140

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Polityka walutowa Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Historia europejskiej integracji walutowej 6
1.1. Pojęcie i podłoże integracji walutowej 6
1.2. Założenia Unii Walutowej w EWG 9
1.3. Realizacja planów Unii Walutowej w krajach EWG 12
1.3.1. Przebieg realizacji planu Wernera 12
1.3.2. Raport R. Marjolina 14
1.3.3. „Manifest z dnia Wszystkich Świętych” w sprawie utworzenia europejskiej Unii Walutowej 14
1.3.4. Raport L. Tindemansa 15
1.4. Europejski System Walutowy 16
1.4.1. Cele Europejskiego Systemu Walutowego 16
1.4.2. Podstawowe składniki Europejskiego Systemu Walutowego 19
1.4.3. Etapy Europejskiego Systemu Walutowego 23

Rozdział II. Główne zasady Unii Gospodarczej i Walutowej 27
2.1. Raport Komitetu Delorsa 27
2.2. Zasady Unii Gospodarczej i Walutowej określone w Traktacie z Maastricht dla potrzeb Unii Europejskiej 29
2.3. Warunki członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej 33
2.4. Kraje zakwalifikowane do udziału w Unii Gospodarczej i Walutowej 37
2.5. Polska a utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej 39

Rozdział III. Euro jako waluta międzynarodowa 45
3.1. Korzyści i koszty związane z funkcjonowaniem euro 45
3.2. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro 49
3.3. Zasady wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.1. Etapy wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.2. Kursy konwersji 56
3.3.3. Aspekty prawne i techniczne wprowadzania i funkcjonowania euro 61
3.4. Czynniki decydujące o roli euro jako waluty międzynarodowej 64

Wnioski 68
Zakończenie 69
Spis rysunków i tabel 71
Bibliografia 72
Załączniki 74

Polityka rozszerzania Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne i historyczne podwaliny integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – od 1958 do 1998 roku 16
1.3. Szczyt w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 24
1.4. Instytucjonalno-prawne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 24

Rozdział II. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach (2004-2008) 29
2.1. Największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku 29
2.2. Rok 2007 – szóste rozszerzenie 31
2.3. Perspektywy kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej 31
2.4. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako czynnik wzmacniający i osłabiający Unię Europejską 40

Rozdział III. Negocjacje Unii Europejskiej z Turcją, Chorwacją i Macedonią 45
3.1. Sprawa Turcji jako pełnoprawnego członka Wspólnot Europejskich 45
3.2. Negocjacje w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 49
3.3. Macedonia w drodze do Unii Europejskiej 50
3.4. Doświadczenia innych krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 51
3.5. Podsumowanie 55

Zakończenie 63

Bibliografia 69

Spis rysunków 72

Integracja Polski z Unią Europejską

Wstęp 2

Rozdział I. Integracja europejska. Miejsce Polski w procesach integracyjnych do roku 1989 4
1.1. Pojecie i istota integracji 4
1.2. Procesy integracyjne w Europie po II Wojnie Światowej 6
1.3. Polska w strukturze EWG 9
1.4. Utworzenie Unii Europejskiej 11
1.5. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 20

Rozdział II. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską przed rokiem 2004 30
2.1. Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi 30
2.2. Proces integracji Polski w Unii Europejskiej 33
2.3. Strategie negocjacji – rozszerzenie Unii a rozwój gospodarczy 35
2.4. Członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 39

Rozdział III. Szanse i zagrożenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki akcesji – wybrane problemy 43
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy 43
3.2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 47
3.3. Rola państwa i rynku w finansowaniu systemu emerytalnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 59

Zakończenie 66

Bibliografia 68

Fundusze unijne jako narzędzie wsparcia dla polskich obszarów wiejskich

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział 1. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich przed 1 maja 2004 roku 3
1. Istota funduszy unijnych 3
2. Historyczne programy pomocowe dla rolników 5

Rozdział 2. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich 14
1. Zarządzanie funduszami w Polsce 14
2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 17
3. Osie i działania programu 22

Rozdział 3. Regionalne Programy Operacyjne 25
1. Funkcjonowanie RPO w Polsce 25
2. Mapa pomocy dla Polski 29

Podsumowanie 33
Bibliografia 34
Spis tabel i rysunków 36

Wstęp

Istotą pomocy publicznej jest wspieranie ze środków publicznych określonych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki lub regionów. Pomoc publiczna stanowi w Unii Europejskiej istotny element całej polityki konkurencji. Zasada wolnej konkurencji jest nadrzędnym wyznacznikiem polityki pomocowej realizowanej przez Unię Europejską. Ta zasada dominuje zarówno w przypadku pomocy wewnątrz kraju, jak i programów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Pomoc publiczna udzielana przez państwa członkowskie musi pozostawać w zgodzie z czterema zasadami: przejrzystości (łatwość skontrolowania i oszacowania wysokości pomocy), subsydiarności (rozwiązywanie problemów przez organy wspólnotowe dopiero w razie bezskuteczności działania organów państw członkowskich), spójności (dążenie do wyrównywania poziomu życia pomiędzy krajami Unii Europejskiej i regionami Europy), proporcjonalności (dostosowanie wielkości i zakresu pomocy do rangi problemu).

W kraju za koordynację i nadzór nad realizacją działań komunikacyjnych dotyczących wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowiadają za ogólną koordynację realizacji planu.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funduszy unijnych jako narzędzi wsparcia dla polskich obszarów wiejskich.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę funduszy unijnych oraz rys historyczny programów pomocowych dla rolników.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę funduszy unijnych dla obszarów wiejskich.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.