Prace dyplomowe z dziedziny: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Wpływ procesów integracyjnych na ochronę środowiska

Wstęp

Rozdział I Ochrona środowiska w Polsce na przełomie lat 80. – 30 stron

1. Przepisy prawne w dziedzinie ochrony środowiska
2. Polityka ekologiczna i jej uwarunkowania.
3. Ewolucja ochrony środowiska wynikająca z przemian gospodarczych.
4. Dostosowanie prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. Kierunki działania w sferze ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział II Wpływ procesów dostosowawczych do UE na zmiany w sferze ochrony środowiska.

1. Europejskie standardy ochrony środowiska.
2. Udział przedsiębiorstw w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Gospodarka leśna , a ochrona środowiska naturalnego.
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako działalność na rzecz ochrony środowiska

Rozdział III Działania władz samorządowych i instytucji państwowych na rzecz ochrony środowiska.

1. Udział samorządów terytorialnych w ochronie środowiska naturalnego gminy.
2. Rola instytucji państwowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3.1. Pomoc państwa w finansowaniu działalności
3.2. Finansowanie działań przez samorządy terytorialne
3.3. Pomoc finansowa w ramach programu ISPA

Zakończenie

Bibliografia

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

WSTĘP 3
Rozdział 1 Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 5
1.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce 5
1.2. Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce 14
1.3. Polityka państwa na rzecz wspierania sektora MSP 19
1.4. Źródła finansowania polskiego sektora MSP 23
1.5. Narzędzia wspierania polskiego sektora MSP 29
Rozdział 2 Charakterystyka sektora MSP w Unii Europejskiej 37
2.1. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Unii Europejskiej 37
2.2. Unia Europejska a gospodarka światowa 44
2.3. Bezpośrednie inwestycje a przepływ kapitału w warunkach wspólnego rynku 49
2.4. Efekty ekonomiczne utworzenia wspólnego rynku 55
Rozdział 3 Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora MSP w Unii Europejskiej 58
3.1. Unia Walutowa 58
3.2. Unia Celna 65
3.3. Polityka ochrony konkurencji 71
3.4. Fundusze unijne dla sektora MSP 79
Rozdział 4 Polski sektor MSP w Unii Europejskiej – case study 88
4.1.Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa ABG S.A. jak reprezentanta polskiego sektora MSP 88
4.2. Prezentacja wyników działalności firmy ABG S.A. 93
4.3. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. na tle polskiego sektora MSP 96
4.4. Szanse i zagrożenia dla firmy ABG S.A. w warunkach Unii Europejskiej 99
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 105
SPIS TABEL, SCHEMATÓW I WYKRESÓW 107

Polska polityka celna

Wstęp 3
Rozdział 1.
Polityka celna Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 4
1.2. Geneza i istota unii celnej 12
1.3. Wspólna polityka handlowa i finansowa 19
Rozdział 2.
Charakterystyka prawa celnego w aspekcie przystąpienia Polski do UE 27
2.1. Pojęcie i rodzaje ceł 27
2.2. Geneza prawa celnego obowiązującego w Polsce 32
Rozdział 3.
Dostosowanie polskiego prawa celnego do wymogów UE 51
Zakończenie 61
Bibliografia 62

Polityka transportowa w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia wspólnej polityki transportu drogowego 4
1.1. Geneza, przesłanki powstania i zakres wspólnej polityki transportowej 4
1.2. Założenia polityki wspólnotowej w płaszczyźnie transportu drogowego 9
1.3. Rozwój polityki transportowej w strukturach wspólnoty europejskiej 14
1.4. Unia i kraje pozaunijne – problematyka wzajemnych stosunków transportu drogowego 26
Rozdział II. Dostosowanie polityki transportowej w Polsce do wymogów Unii Europejskiej 31
2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu i modernizacji infrastruktury 31
2.2. Warunki realizacji założeń międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób po przystąpieniu Polski do UE 36
2.3.Transport drogowy jako element modernizacji polskiej infrastruktury transportowej 40
2.4. Przygotowanie polskiego transportu w zakresie ochrony środowiska 44
Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego w Polsce w aspekcie funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim 51
3.1. Uwarunkowania strategii rozwoju transportu drogowego w Polsce 51
3.2. Natężenie konkurencji i jej wpływ na zmiany w sektorze transportu 56
3.3. Wyznaczniki konkurencyjności prywatnych i państwowych przewoźników samochodowych w Polsce 60
3.4. Szanse i zagrożenia dla polskich przewoźników na wspólnym rynku 66
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 74

Polityka edukacyjna i programy edukacyjne UE

Wstęp 3
Rozdział 1. System edukacji w Unii Europejskiej 5
1.1. Teoretyczne i pragmatyczne przesłanki polityki edukacyjnej w krajach Europy 5
1.2. Integracja europejska a polityka edukacyjna 13
1.3. Charakterystyka systemów edukacji w wybranych krajach: Niemcy, Francja, Wlk.Brytania, Hiszpania 17
Rozdział 2. Charakterystyka polityki edukacyjnej w UE 29
2.1. Prawodawstwo UE w sprawie edukacji 29
2.2. Zasady finansowania szkolnictwa w krajach UE (pochodzenie, dystrybucja, optymalne wykorzystanie zasobów) 39
2.3. Wspólne zamierzenia (dla dobra obywateli całej UE, nowe zadania dla Europy w dziedzinie edukacji 42
Rozdział 3. Edukacja europejska w Polsce 52
3.1. Programy edukacyjne finansowane ze środków UE 52
3.1.1. SOCRATES 52
3.1.2. LEONARDO DA VINCI 59
3.1.3. MŁODZIEŻ 60
3.2. Instytucje wdrażające 61
3.3. Stopień zaawansowania wdrażanych systemów 63
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Integracja gospodarcza i walutowa w Europie Zachodniej 5
1.1. Pojęcie i istota integracji gospodarczej 5
1.2. Teoretyczne przesłanki tworzenia Unii Gospodarczo – Walutowej 8
1.3. Rozwój Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 15
ROZDZIAŁ 2. Sytuacja gospodarcza Polski a członkostwo w UGiW w latach 1990 – 2004 35
2.1. Etapy procesu integracyjnego Polski z UGiW 35
2.2. Scenariusze przystąpienia do strefy euro 39
2.2.1. Uczestnictwo w systemie ESW 2 (Exchange Rate Mechanism II) 40
2.2.2. System currency board (UEP) 42
2.3. Kryteria konwergencji gospodarczej określone w Traktacie z Maastricht 45
2.4. Stanowisko polskiego rządu w sprawie przystąpienia do strefy euro 54
Dostosowania metodologiczne 62
ROZDZIAŁ 3. Bilans korzyści i kosztów integracji Polski z UGiW 62
3.1. Przesłanki polityczne i gospodarcze członkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej 62
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 62
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 62
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 62
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Wstęp 3
Rozdział 1. Geneza OECD, jej cele i mechanizm funkcjonowania 5
1. Struktura organizacji 5
1.1. Rada OECD 10
1.2. Komitet Wykonawczy, komitety sektorowe i pomocnicze 12
1.3. Agencje i organizacje acyliowane i Systemy OECD 14
1.4. Sekretarz Generalny i sekretariat 20
2. Budżet organizacji 22
3. Członkostwo i reprezentacja państw w OCDE 24
3.1. Członkostwo zwyczajne 24
3.2. Członkostwo stworzone i statut państw partnerskich 26
3.3. Prawa i obowiązki państw członkowskich 27
3.4. Reprezentacja państw członkowskich 28
Rozdział 2. Działalność OECD w latach 1961-2000 30
1. Ewolucja sposobów działalności i dziedzin polityki OECD 30
2. Liberalizacja handlu 33
3. Liberalizacja przepływu usług i kapitału-kodeksy liberalizacyjne 37
4. Liberalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych 42
5. Inne wybrane dziedziny działalności OECD 46
6. Aktualne priorytety działalności organizacji 50
Rozdział 3. Współpraca Polski z OECD 56
1. Współpraca Polski z organizacją do podpisania tzw. Memorandum of Understanding (4 czerwca 1991r.) 56
2. Współpraca Polski z OECD w Ramach programów PIT 61
3. Starania Polski o przyjęcie do OECD 65
4. Efekt przystąpienie Polski do OECD 70
5. Procesy dostosowawcze Polski do standardów OECD 79
6. Jednolite warunki prowadzenia działalność dla podmiotów krajowych i zagranicznych w ramach OECD 83
7. Liberalizacja przepływu kapitału i technologii 86
Zakończenie 89
Bibliografia 93
Spis rysunków 97

Istota i zakres polityki zagranicznej w integracji europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rys historyczny integracji europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Podstawy prawne od Traktatu Rzymskiego do Konstytucji Europejskiej 16
1.2.1. Filary UE 16
1.2.2. System instytucjonalny i mechanizm podejmowania decyzji w UE 20
1.3. Wspólne obszary polityki Unii Europejskiej a polityka zagraniczna 26
1.4. Ważniejsze daty w integracji europejskiej 31
Rozdział II. Zakres polityki zagranicznej UE w kontekście II Filaru 36
2.1. Traktat z Maastricht i Amsterdamu 36
2.2. Spotkania Rady Europejskiej w Wiedniu i w Kolonii 49
2.3. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony 52
2.4. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony a Unia Zachodnioeuropejska 58
2.5. Europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony ESDI a Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NATO 65
2.6. Konstytucja Europejska 73
2.6.1. Debata nad ratyfikacją Konstytucji w kontekście II Filaru Unii Europejskiej 73
Rozdział III. Polityka zagraniczna Polski jako członka UE 80
3.1. Geneza procesu negocjacyjnego Polski z Unią Europejską 80
3.2. Starania Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 88
3.3. Strategie negocjacji i członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 93
3.4. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polską politykę zagraniczną 105
Zakończenie 115
Bibliografia 119
Spis tabel i rysunków 125

Ewolucja funkcji Parlamentu Europejskiego

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego 4
1.1. Geneza Parlamentu Europejskiego 4
1.2. Wybory i skład Parlamentu Europejskiego 7
1.3. Status deputowanego Parlamentu Europejskiego 18
1.4. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego 23
Rozdział 2. Działalność i sposób funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 29
2.1. Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego 29
2.2. Procedury podejmowania decyzji 41
2.3. Kobiety w Parlamencie Europejskim 45
Rozdział 3. Przyszłość Parlamentu Europejskiego 51
3.1. Legislacja, budżet oraz inne procedury w Parlamencie Europejskim 51
3.2. Stosunki z instytucjami i organami 56
3.3. Sesje Parlamentu 61
3.4. Komisje oraz Delegacje 66
Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81

Europa i społeczeństwo globalnej informacji

Wstęp 3

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne 5
1.1. Komunikacja i media społeczne 5
1.2. Wiedza i informacja czynnikiem przemian globalnych 8
1.3. Społeczeństwo informacyjne 9
1.3.1. Geneza i próba definicji 10
1.3.2. Szanse i nadzieje cywilizacji opartej na wiedzy 14
1.3.3. Zagrożenia i zabezpieczenia 18
1.4. Implikacje społeczne 21

Rozdział II. Internet – przestrzeń Europejskiego społeczeństwa informacyjnego 24
2.1. Internet w działalności gospodarczej i społecznej 24
2.1.1. e- Handel 25
2.1.2. e- Bankowość 26
2.1.3. Telepraca 27
2.1.4. Rząd online 28
2.1.5. e-Bezpieczeństwo 29
2.1.6. Służba zdrowia online 30
2.1.7. e-Edukacja 31
2.2. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie 32
2.3. Znaczenie sektora informatycznego 35

Rozdział III. Inicjatywa e-Europe „Europa i społeczeństwo globalnej informacji” 39
3.1. Geneza – Raport Bergmanna 39
3.2. Konwergencja technologiczna – Zielona Księga 40
3.3. Cele i obszary tematyczne inicjatywy 41
3.4. Etapy rozwoju i realizacji inicjatywy e-Europe 43
3.4.1. e-Europe 2002 Plan Działania 43
3.4.2. e-Europe+ Wspólne działania 44
3.4.3. e-Europe 2005 Kontynuacja 46

Rozdział IV. Droga transformacji społeczeństwa informacyjnego R.P. 48
4.1. Społeczność internetowa w Polsce 48
4.1.1. Struktura użytkowników 48
4.1.2. Ocena stopnia zaawansowania 50
4.1.3. Uwarunkowania rozwoju 51
4.2. Internetowa działalność gospodarcza w Polsce 52
4.3. Infrastruktura teleinformatyczna 54
4.3.1. Plan e-Polska 2006 55
4.3.2 Priorytety dla rozwoju 57
4.4. Plan informatyzacji Państwa 60
4.3.1.Projekt Wrota Polski 62

Rozdział V. Perspektywy Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 63
5.1. Dylematy ekonomiczne 63
5.1.1. Towar czy dobro publiczne 64
5.1.2. Skala opłacalności 65
5.2. Dylematy polityczne 65
5.2.1. Deregulacja czy centralizacja 66
5.2.2. Zależność polityczna 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75