Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Fundusze strukturalne i ich wpływ na rozwój regionalny

Wstęp 3
Rozdział I. Istota sektora MSP w ramach wykonania polityki regionalnej 6
1.1. Pojęcie i charakterystyka sektora MSP 6
1.2. Zależności pomiędzy polityką regionalną a sektorem MSP 10
1.2.1. Istota i zakres polityki regionalnej 10
1.2.2. Elementy polityki regionalnej w rozwoju polityki społeczno-gospodarczej 11
1.3. Sektor MSP jako jeden z fundamentalnych czynników konkurencyjności regionów a także tempa gospodarczego wzrostu 18
Rozdział II. Zasadnicze elementy rozwoju regionalnego 24
2.1. Modele regionalnego rozwoju w Polsce 24
2.2. Rola administracji lokalnej 29
2.3. Wewnętrzna transformacja społeczeństwa jako element prowadzący do powstania społeczeństwa poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji gospodarczej 33
2.4. Informacja jako czynnik regionalnego rozwoju 38
Rozdział III. Polityka wpierania małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym 42
3.1. Zasady i formy polityki wspierania małych oraz średnich przedsiębiorstw 42
3.2. Cele polityki regionalnego rozwoju 50
3.3. Istota stymulowania wzrostu konkurencyjności regionu 52
3.4. Działania prowadzone w ramach polityki regionalnego rozwoju 56
Rozdział IV. Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.1. Przesłanki polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej 61
4.2. Fundusze Strukturalne UE 63
4.3. Udział wydatków w budżecie UE związanych z Funduszami Strukturalnymi 67
4.4. Zasady wydatkowania środków na cele zmian strukturalnych i rozwoju gospodarczego 68
4.5. Szczególne uregulowania prawne oraz polityka UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw 71
Rozdział V. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w strategii rozwoju województwa małopolskiego 79
5.1. Charakterystyka województwa małopolskiego 79
5.2. MSP w województwie małopolskim 81
5.3. Strategiczne cele rozwoju regionu na tle MSP 82
5.4. Zakres wykorzystania sektora MSP jako elementu napędzającego gospodarkę regionu 85
5.5. Wykorzystanie sektora MSP w budowie strategii rozwoju województwa małopolskiego 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel i rysunków 98

Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument finansowo-prawny umożliwiający gminom absorbcję środków unijnych

Wstęp 4

Rozdział I. Proces integracji europejskiej w aspekcie prawnym 6
1.1. Pojęcie integracji i jego zakres 6
1.2. Koncepcje integracji 7
1.3. Droga do Unii Europejskiej – wspólny rynek 9
1.3.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku 9
1.3.2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie 11
1.3.3. Jednolity Akt Europejski i Traktat o Unii Europejskiej 16
1.3.4. Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski 18
1.4. Charakter prawny Unii Europejskiej w aspekcie integracji gospodarczej – pierwszy filar 21
1.5. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 22

Rozdział II. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej 30
2.1. Instytucje systemu finansowego Wspólnoty – elementy tzw. władzy finansowej 30
2.1.1. Komisja Europejska jako główny organ tzw. władzy finansowej Unii Europejskiej 31
2.1.2. Inne organy jako elementy tzw. władzy finansowej Wspólnoty 32
2.1.3. Budżet Wspólnoty 34
2.1.4. Europejski Bank Inwestycyjny 36
2.2. Instrumenty finansowo-prawne budżetu Unii Europejskiej 37
2.2.1. Pojęcie funduszu i jego zakres 37
2.2.2. Ogólna charakterystyka unijnych funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych wspólnotowej polityki gospodarczej 41
2.3. Wykorzystywanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 51
2.3.1. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 51
2.3.2. Wewnętrzne regulacje służące absorbcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego a Podstawy Wsparcia Wspólnoty 58
Rozdział III. Fundusz poręczeń unijnych jako szczególny sposób na absorbcję środków unijnych przez gminy 68
3.1. Instrumenty finansowe budżetu państwa zapewniające jednostkom samorządu terytorialnego realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 68
3.2. Fundusz Poręczeń Unijnych 69
3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent Funduszu Poręczeń Unijnych 71
3.3.1. Sposoby udzielania poręczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych 73
3.3.2. Prowizje i zabezpieczenia 76
3.3.3. Korzyści wynikające ze współpracy z Funduszem Poręczeń Unijnych 78

Rozdział IV. Ocena dotychczasowych efektów gospodarczych absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej 79
4.1. Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski mechanizm finansowy 84
4.2. Dopłaty bezpośrednie, unijne programy i fundusze 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Europejski Fundusz Społeczny

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PODMIOTY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Istota, cechy i zadania wspólnotowej polityki społecznej 5
1.2. Podmioty polityki społecznej 7
1.2.1. Organy główne 7
1.2.2. Pomocnicze instytucje wyspecjalizowane 10
1.3. Elementy wspólnotowej polityki społecznej 18
1.4. Europejski Fundusz Społeczny w systemie Funduszy Strukturalnych 22
1.5. Europejska strategia zatrudnienia 29
1.6. Polskie dostosowania programowo- planistyczne 33
1.7. Pomoc w zakresie Rozwoju Zasobów Ludzkich 37
1.7.1. Pomoc przedakcesyjna 37
1.7.2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 40
1.7.3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 41
1.7.4. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL 43

ROZDZIAŁ II. POTRZEBY DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY W ZAKRESIE ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO 45
2.1. Ogólna charakterystyka województwa dolnośląskiego 45
2.2. Zmiany w strukturze zatrudnienia w ciągu najbliższych lat w województwie dolnośląskim 51
2.3. Pożądane kwalifikacje dla poszczególnych typów stanowisk pracy 56
2.4. Oferta szkoleniowa Dolnego Śląska 63

ROZDZIAŁ III. POZIOM WYKORZYSTANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 69
3.1. Realizacja projektów z zakresu EFS 69
3.1.1. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce na tle pozostałych państw UE 69
3.1.2. Wykorzystanie środków unijnych w województwie dolnośląskim i realizacja projektów z zakresu EFS 72
3.2. Ocena poziomu wykorzystania środków z EFS w województwie dolnośląskim 82
3.3. Perspektywy wykorzystania EFS w województwie dolnośląskim 85

ZAKOŃCZENIE 87

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92

Partia Zielonych w Parlamencie Europejskim

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI EKOLOGICZNEJ 4
1.1. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 4
1.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 9
1.3. Struktura prawa ochrony środowiska 14
1.4. Stan harmonizacji prawa i polityki ekologicznej 20
ROZDZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 24
2.1 Istota i działalność Parlamentu Europejskiego 24
2.2. Ruchy ekologiczne w Europie 31
2.3. Programy specjalne w dziedzinie ochrony środowiska 35
2.4. Działalność Partii Zielonych 44
2.4.1. Historia Partii 44
2.4.2. Istota „zielonej polityki” 53
2.4.3. Zieloni w Parlamencie Europejskim 57
ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 61
3.1. Cel i problematyka badawcza 61
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 63
3.3. Metody i techniki badań 67
3.4. Charakterystyka próby badawczej 70
ROZDZIAŁ IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ PARTII ZIELONYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 72
4.1. Analiza wyników badań 72
4.2. Wnioski 80
ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91
ANEKS 93

Zmiany w zakresie procedur celnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA I EWOLUCJA POLSKIEGO I WSPÓLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO
1.1. Rozwój polskiego prawa celnego
1.1.1. Historia polskiego prawa celnego
1.1.2. Regulacje z zakresu polskiego prawa celnego
1.1.3. Prawo celne a Układ Europejski
1.2. Prawo celne Unii Europejskiej
1.2.1. Rozwój integracji europejskiej
1.2.2. Prawo Unii Europejskiej
1.2.3. Strefa wolnego handlu a unia celna
1.2.4. Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie prawa celnego

ROZDZIAŁ II. PROCEDURY CELNE W POLSCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UE
2.1. Procedura dopuszczenia do obrotu
2.2. Procedura wywozy
2.3. Procedura tranzytu
2.4. Procedura składu celnego
2.5. Procedura odprawy czasowej
2.6. Procedura uszlachetniania czynnego i biernego

ROZDZIAŁ III. PROCEDURY CELNE W POLSCE PO PRZYSTĄPIENIU DO UE
3.1. Procedura wprowadzania i wyprowadzania towarów
3.2. Procedura uszlachetniania czynnego
3.3. Procedura uszlachetniania biernego
3.4. Procedura odprawy czasowej
3.5. Procedura wywozu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Zastosowanie wspólnotowego prawa konkurencji w transporcie lotniczym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I POLITYKA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Pojęcie konkurencji 4
1.2. Cele i zadania polityki konkurencji 5
ROZDZIAŁ II ZAKRES POJĘCIOWY PRAWA KONKURENCJI 10
2.1. Kontrola połączeń przedsiębiorstw 12
2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 14
2.3. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej 15
2.4. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją zagraniczną 16
2.5. Monopole państwowe i przedsiębiorstwa publiczne 17
2.6. Pomoc państwa 18
ROZDZIAŁ III ISTOTA I UJECIE PRAWNE TRANSPORTU LOTNICZEGO 25
3.1. Ewolucja prawa lotniczego 25
3.2. Istota transportu lotniczego 36
3.2.1. Infrastruktura transportu lotniczego 36
3.2.2. Popyt na przewozy transportem lotniczym 42
3.2.3. Tendencje rozwoju transportu lotniczego 45
3.3. Dostosowanie lotniczych przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej 50
ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice

Wstęp 2
Rozdział I Charakterystyka Gminy Tuplice 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Położenie 8
1.3. Ludność 10
1.4. Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna 13
1.5. Uwarunkowania gospodarcze 14
1.6. Infrastruktura społeczna 16
1.7. Euroregion Sprewa -Nysa- Bóbr 18
Rozdział II Fundusze przedakcesyjne 23
2.1. Fundusze UE – jak z nich korzystać 23
2.2. Rola euroregionów w zarządzaniu środkami pomocowymi UE w okresie przedakcesyjnym 29
2.3. Charakterystyka programu PHARE 38
2.4 Charakterystyka programu SAPARD 44
2.5 Charakterystyka programu ISPA 50
Rozdział III Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w gminie Tuplice 53
3.1 Projekty PHARE 55
3.2 Projekty SAPARD 63
Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 74
Spis rysunków 75

Unia Europejska jako konstrukcja instytucjonalno-prawna

Wstęp 4
Rozdział 1. Idea Unii Europejskiej 6
1.1. Pojęcie i istota procesów integracyjnych w Europie 6
1.2. Europa jako kontynent idei zjednoczeniowych 7
1.3. Zasady działania Unii Europejskiej 11
1.4. Perspektywy Unii Europejskiej 19
Rozdział 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej 24
2.1. Instytucje główne 24
2.1.1. Rada Europejska 24
2.1.2. Instytucje Wspólnot Europejskich 29
2.1.2.1. Parlament Europejski 29
2.1.2.2. Komisja Europejska 32
2.1.2.3. Trybunał Sprawiedliwości 34
2.1.2.4. Europejski Trybunał Obrachunkowy 36
2.2. Główne organy pomocnicze 37
2.2.1. Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny 37
2.2.2. Komitet Regionów 38
2.3. Organy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 39
2.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 40
2.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 41
2.4. Organy finansowe 41
2.4.1. Europejski Bank Inwestycyjny 41
2.4.2. Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych 43
2.4.2.1. Europejski bank Centralny 43
2.4.2.2. Europejski System Banków Centralnych 44
Rozdział 3. Porządek prawny Unii Europejskiej 47
3.1. Źródła prawa wspólnotowego 47
3.2. Stanowienie prawa we Wspólnotach 54
3.3. Podstawowe zasady stosowania prawa wspólnotowego 58
Rozdział 4. Perspektywy Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Konstytucyjnego 63
4.1. Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy 63
4.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego 70
4.3. Konstytucja a przyszłość UE 83
Zakończenie 91
Bibliografia 94

Pozyskiwanie środków unijnych na szczeblu gminnym

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

2.1 Geneza i pojęcie funduszy Unii Europejskiej
2.2 Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
w latach 2001-2003
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Program PHARE
2.2.3. Fundusz ISPA
2.2.4. Program SAPARD
2.4 Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 2. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

1.1 Geneza i pojęcie gminy
1.2 Zakres działalności gminy
1.3 Budżet gminy
1.4 Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
1.5 Źródła dochodów gminy
1.6 Główne kierunki wydatkowania środków

ROZDZIAŁ3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY SOCHACZEW

3.1 Charakterystyka gminy Sochaczew
3.1.1 Gmina Sochaczew
3.1.2 Położenie geograficzne
3.1.3 Plany rozwojowe
3.2 Budżet gminy Sochaczew w latach 2001-2003
3.3 Projekty realizowane przez gminę Sochaczew z funduszy unijnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

System edukacji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów edukacyjnych Unii Europejskiej i ich analiza porównawcza 4
1.1. System i analiza systemowa 4
1.2. Cywilizacja 9
1.3. Czynniki i uwarunkowania 12
1.4. Charakterystyczne cechy systemów edukacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej 22
Rozdział II. System edukacyjny w Polsce w latach 1990-2005, na tle wybranych krajów europejskich 31
2.1. Integracja europejska a edukacja 31
2.2. System edukacyjny w Polsce 40
2.3. Systemy edukacyjne wybranych krajów 47
Rozdział III. Organizacja systemu szkolnictwa w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii 61
3.1 Model Austriacki 67
3.2 Model Niemiecki 72
3.3 Model Wielkiej Brytanii 78
Rozdział IV. Schemat ogólny edukacji Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii z porównawczego punktu widzenia. 84
Rozdział V. Rezultat badań nad modelami systemów edukacyjnych wybranych krajów Unii Europejskiej i ich merytoryczna ocena. 103
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis tabel i rysunków 126