Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Wybory do Parlamentu Europejskiego

praca licencjacka z administracji, specjalizacja prawo wyborcze

Wstęp 2
Rozdział I. Geneza polskiej Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego 3
1. Istota Parlamentu Europejskiego 3
2. Projekt rządowy 5
3. Projekt poselski 6
4. Pierwsze i drugie czytanie projektu ordynacji i odesłanie do dalszych prac w komisji 8
5. Skierowanie projektu do Senatu i zmiany, jakie zaproponował Senat 10
6. Ponowne skierowanie projektu pod obrady Sejmu i uchwalenie jednolitego tekstu ordynacji 12
Rozdział II. Tryb i zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego 13
1. Przepisy ogólne 13
2. Prawa wyborcze 14
3. Zarządzenie wyborów 15
4. Komisje wyborcze 15
5. Obwody głosowania 17
6. Komitety wyborcze i zgłoszenie list kandydatów 18
7. Kampania wyborcza i finansowanie kampanii wyborczej 19
8. Głosowanie i warunki ważności głosu 20
9. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie 21
10. Protesty wyborcze. Ważność wyborów 22
11. Wygaśnięcie i utrata mandatu 23
Rozdział III. Przebieg i wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
1. Zarządzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24
2. Przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego 27
3. Ogłoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 30
Zakończenie 34
Wykaz aktów normatywnych 36
Bibliografia 37

System instytucjonalny Unii Europejskiej

praca magisterska

Wstęp 3
Rozdział I. Zarys historyczny procesów integracyjnych 5
1.1. Rys historyczny Unii Europejskiej 5
1.2. Podstawowe przyczyny integracji ekonomicznej w Europie 9
1.3. Prawne fundamenty Unii Europejskiej 11
1.4. Wspólne obszary polityki W Unii Europejskiej 13
1.5. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 17
Rozdział II. Unia Europejska i jej instytucje 25
2.1. Parlament Europejski 25
2.2. Rada Unii Europejskiej 31
2.3. Komisja Europejska 35
2.4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji 40
2.5. Trybunał Obrachunkowy 45
Rozdział III. Organy pomocnicze 49
3.1. Komitet Regionów 49
3.2. Komitet Ekonomiczno – Społeczny 54
3.3. Europejski Bank Centralny 60
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 65
3.5. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 71
Rozdział IV. Tendencje zmian systemu instytucjonalnego na tle toczących się procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej 75
Zakończenie 93
Bibliografia 95

Geneza procesów integracyjnych

WSTĘP 3
RODZIAŁ I KONCEPCJE INTEGRACYJNE W EUROPIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 5
1.1. Europa jako kontynent odwiecznych idei zjednoczeniowych 5
1.2. Główne koncepcje i motywy procesów integracji politycznej 12
1.2.1. Europa federalna 15
1.2.2. Europa funkcjonalistów 18
1.2.3. Europa w ujęciu konfederalnym 22
ROZDZIAŁ II PIERWSZE ORGANIZACJE INTEGRACYJNE 25
2.1. Idea wspólnoty na przełomie lat 40. i 50. XX wieku 25
2.2. Pierwsze organizacje proeuropejskie 29
2.2.1. Unia Europejskich Federalistów 29
2.2.2. Europejska Unia Parlamentarna 30
2.2.3. Niezależna Liga współpracy Europejskiej 31
2.2.4. Rada Europy 32
2.3. Unia Zachodnia 34
2.4. Europejska Wspólnota Węgla i Stali 36
2.5. Europejska Wspólnota Obronna 38
ROZDZIAŁ III EWOLUCJA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH I SIEDEMDZIESIĄTYCH 44
3.1. Inicjatywy polityczne po utworzeniu EWG 44
3.2. Raport Tindemansa 53
3.3. Koncepcja zróżnicowania tempa procesów integracyjnych 59
ROZDZIAŁ IV IDEA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH 65
4.1. Próby przełamania kryzysu instytucjonalnego 65
4.2. Jednolity Akt Europejski 72
4.3. Traktat z Maastricht, Amsterdamu i Nicei 79
ROZDZIAŁ V PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH 86
5.1. Reforma Unii Europejskiej 86
5.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej 94
5.3. Traktat Konstytucyjny 100
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Charakter i dynamika zmian w wykształceniu w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział I. Unia Europejska a edukacja
1.1 Rys historyczny UE
1.2 Programy edukacyjne UE
1.3 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
1.4 Matura międzynarodowa
1.5 Nowoczesne i klasyczne formy nauczania

Rozdział II. Wykształcenie siła napędową rozwoju społeczeństw
2.1 Kształcenie w Polsce a pozostałych krajach UE
2.2 Praca naukowa w UE
2.3 Edukacja a egzaminy
2.4 Finansowanie edukacji w Europie
2.5 Reformy i zmiany szkolnictwa w związku z wejściem Polski do UE

Rozdział III. Strategie Rozwoju szkolnictwa w Polsce
3.1 Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki w Polsce
3.2 Strategie naukowe
3.3 Strategia rozwoju szkolnictwa w Polsce wobec młodzieży

Rozdział IV. Analiza wykształcenia w Polsce na tle Unii Europejskiej
4.1 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w Polsce
4.2 Struktura i dynamika zmian wykształcenia w pozostałych krajach Unii Europejskiej
4.3 Zestawienie i analiza porównawcza Polski i UE
4.4 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Europa narodów a tożsamość narodowa

WSTĘP

Rozdział I. UNIA EUROPEJSKA – ORGANIZM WOLNYCH PAŃSTW
1.1. „OJCOWIE EUROPY”
1.1.1. EUROPA – JAKO KONTYNENT ODWIECZNYCH IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH
1.2. INSTYTUCJE EUROPEJSKIE
1.3. INTEGRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
1.4. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
1.5. ZINTEGROWANA EUROPA A ODRĘBNOŚĆ NARODÓW

Rozdział II. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
2.1. TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA A KULTUROWA
2.2. MODELE TOŻSAMOŚCI
2.3. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA A ZADANIA EDUKACJI
2.4. TOŻSAMOŚĆ A ETNOCENTRYZM
2.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA TOŻSAMOŚCI NA POGRANICZU KULTUR

Rozdział III. EUROPA NARODÓW A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
3.1. GLOBALIZACJA I JEJ KONSEKWENCJE
3.1.1. EUROPA I CHRZEŚCIJAŃSTWO
3.1.2. NOWOŻYTNOŚĆ I DROGI KU EUROPEJSKIEJ WOLNOŚCI
3.2. WSPÓŁCZESNA EUROPA – JEDNOŚĆ NARODÓW
3.3. JEDNOŚĆ NARODÓW A „OJCZYZNY PRYWATNE”

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Bilans strat i zysków wynikających z członkostwa Polski w UE

Wstęp 3
Rozdział I. Geneza starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej 4
Rozdział II. Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 12
2.1. Wyniki gospodarcze Polski 12
2.2. Saldo rozliczeń 20
2.3. Wykorzystanie środków unijnych 23
2.4. Rolnictwo 28
2.5. Rynek pracy 31
Rozdział III. Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej w świetle opinii społecznej 35
Zakończenie 40
Bibliografia 42
Spis tabel 44
Spis rysunków 45

Pozycja Unii Europejskiej w handlu światowym

Wstęp 2
Rozdział I. Tendencje w handlu światowym po II wojnie światowej 4
1. Analiza wzrostu obrotów handlowych (dynamika obrotów) 8
2. Zmiany strukturalne 15
2.1. Zmiany w strukturze rzeczowej 15
2.2. Zmiany w strukturze geograficznej 17
3. Regionalizacja i globalizacja handlu (po roku 1985) 20
Rozdział II. Stosunki handlowe Unii Europejskiej 34
1. Integracja gospodarcza w UE 50
2. Unia Europejska: potęga handlowa 62
3. Handel wewnątrz Unii Europejskiej 68
4. Stosunki gospodarcze Unia Europejska – Kanada 69
5. Deficyt w obrotach towarowych UE-25 72
5.1. Struktura geograficzna 73
Rozdział III. Zagraniczna polityka Unii Europejskiej 78
1. Cele Unii Europejskiej i środki ich realizacji 78
1.1. Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Tytuł V (tzw. II filar Traktatu z Maastricht) 80
2. Aspekt instytucjonalny polityki bezpieczeństwa UE 83
2.1. Jedność i spójność 85
2.2. Jedność w prezentacji polityki Unii za zewnątrz 85
2.3. Zagadnienia bezpieczeństwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 86
3. Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty polityki bezpieczeństwa UE 87
3.1. Powiązania między Unię Europejską a Unia Zachodnioeuropejską 87
3.2. Stosunki UZE z UE i NATO po wejściu w życie Traktatu z Maastricht 94
4. Aspekt prawny polityki bezpieczeństwa UE 97
Zakończenie 100
Bibliografia 101
Spis tabel 104
Spis rysunków 106

Układ Schengen i jego możliwości realizacji przez Polskę

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. GENEZA 5
1. Szczyt paryski w 1974 roku 5
2. Kwestia jednolitego „paszportu europejskiego” i działania na płaszczyźnie wspólnotowej w kierunku złagodzenia reżimu kontroli osób na granicach 7
3. Umowa z Saarbrücken z 13 lipca 1984 roku. 10
3.1. Środki natychmiastowego zastosowania 12
3.2. Środki tzw. drugiego kroku 13
3.3. Środki, które należy podjąć do 31 grudnia 1986 roku 13
4. Geneza i treść umowy Schengen I 14
5. Przygotowanie i treść umowy Schengen II 17
6. Unia Europejska i jej trzeci filar w latach 1993 – 1999 21
ROZDZIAŁ II. KONSEKWENCJE SCHENGEN 25
1. Konsekwencje polityczne 25
1.1. Akceptacja Schengen jako „zło konieczne” 27
2. Porozumienie w Schengen a wschodni sąsiedzi Polski 29
3. Konsekwencje ekonomiczne Schengen 33
3.1. Polska jako przyszły cel imigracji 34
3.2. Polska jako przyszły kraj graniczny Unii 49
3.3. Przyszłość rynków pracy w świetle porozumień z Schengen 54
ROZDZIAŁ III. REALIZACJA I STAN OBECNY UKŁADU Z SCHENGEN 56
1. Obecny stan realizacji wymogów układu z Schengen 56
2. Wnioski wynikające z uczestnictwa Polski w układzie z Schengen 70
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 74
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 77