Prace dyplomowe z kierunku: Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

System finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. System i kluczowe aspekty oświaty w Unii Europejskiej 4
1.1. Struktura oświaty 4
1.2. Edukacja wczesnoszkolna 4
1.3. Kształcenie podstawowe i średnie 9
1.4. Nauczyciele 15
1.5. Języki obce 17
1.6. Szkolnictwo w Polsce 19

Rozdział II. Finansowanie oświaty w Unii Europejskiej 23
2.1. Europejski wymiar edukacji a zmiany w polskiej oświacie 23
2.2. Środki na edukację 29
2.3. Wydatki publiczne przeznaczone na edukację 30
2.4. Wahania w wysokości nakładów pomiędzy państwami 31
2.5. Problem średniego poziomu kształcenia 31
2.6. Szkoły prywatne a szkoły publiczne 32
2.7. Wynagrodzenia nauczycieli 32
2.8. Decyzje budżetowe władz centralnych i fundusze prywatne 33

Rozdział III. System i finansowania oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej 42
3.1. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Anglii 42
3.1.1. Struktura systemu edukacji 42
3.1.2. Etapy edukacji 42
3.1.3. Szkoły państwowe i prywatne 45
3.2. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Niemczech 46
3.2.1. Struktura systemu edukacji 46
3.2.2. Etapy edukacji 47
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 51
3.3. Finansowanie i zasady szkolnictwa w Polsce 53
3.3.1. Struktura systemu edukacji 53
3.2.2. Etapy edukacji 53
3.2.3. Szkoły państwowe i prywatne 58

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Wykorzystanie środków unijnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. INTEGRACJA EUROPEJSKA- PODSTAWOWE INFORMACJE 4
1.1. Geneza integracji europejskiej 4
1.2. Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej 8
1.2.1. Parlament Europejski 8
1.2.2. Komisja Europejska 9
1.2.3. Rada Unii Europejskiej 10
1.2.4. Trybunał Sprawiedliwości 12
1.2.5. Europejski Bank Centralny 13
1.3. Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej 14
1.3.1. Etap stowarzyszeniowy 14
1.3.2. Etap przed akcesyjny 16
1.3.3. Etap negocjacyjny 19

ROZDZIAŁ II. ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Polityka strukturalna 25
2.2. Fundusze strukturalne 27
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 28
2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny 32
2.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 35
2.2.4. Instrument Finansowy Rozwoju Rybołówstwa 36
2.3. Fundusz Spójności 37
2.4. Europejski Bank Inwestycyjny 39

ROZDZIAŁ III. UNIJNE ŚRODKI PRZEDAKCESYJNE 44
1.1. Geneza pomocy dla Polski 44
1.2. Program PHARE- wymogi, programy krajowe w ramach PHARE 45
1.3. Program ISPA- programy krajowe w ramach ISPA 46
1.4. Program SAPARD- programy krajowe w ramach SAPARD 47
1.5. Podsumowanie 49

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56

Wykorzystanie funduszy z UE w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej w funduszach samorządowych powiatu radomszczańskiego na przykładzie programu Sapard

Wstęp 3

Rozdział I. Przesłanki i etapy integracji europejskiej 5
1.1. Etapy integracji regionalnej 5
1.2. Powstanie Unii Europejskiej 10
1.3. Unia Europejska w gospodarce światowej 12
1.4. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej 19

Rozdział II. Interwencjonalizm drogą do osiągnięcia spójności ekonomiczno – społecznej w Europie 25
2.1. Polityka rolna 25
2.2. Polityka ochrony konkurencji 32
2.3. Polityka wspierania przemysłu 37
2.4. Polityka celna 44

Rozdział III. Instytucje i narzędzia polityki Unii Europejskiej 47
3.1. Fundusze strukturalne 47
3.2. Przedakcesyjne Instrumenty Rozwoju 61
3.3. Fundusz Spójności 69
3.4. Europejski Bank Inwestycyjny 71

Rozdział IV. Wykorzystanie funduszy programu Sapard w funduszach samorządowych na przykładzie powiatu radomszczańskiego 73
4.1. Historia i położenie powiatu 73
4.2. Gospodarka i finanse powiatu 75
4.2.1. Budżet powiatu 75
4.2.2. Majątek powiatu 76
4.3. Strategia rozwoju 77
4.3.1. Harmonogram realizacji strategii 80
4.3.2. Realizacja strategii rozwoju powiatu 82
4.4. Zewnętrzne źródła finansowania strategii rozwoju 84
4.4.1. Środki krajowe 85
4.4.2. Pomoc w ramach funduszy przedakcesyjnych UE– Sapard 90
4.4.3. Pozostałe środki finansowe 91
4.5. Ocena wykorzystania przedakcesyjnych środków pomocowych w ramach programu Sapard 92

Zakończenie 94
Bibliografia 97
Spis tabel i rysunków 100

Wykorzystanie funduszy pomocowych UE dla MSP w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Funduszy Unii Europejskiej 4
1.1. Fundusze strukturalne 4
1.1.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 7
1.1.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 13
1.1.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 14
1.1.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 18
1.2. Fundusz Spójności 21
1.3. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Finansowanie działalności przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 25
2.1. Rola funduszy 26
2.2. Fundusze jako wsparcie 28

Rozdział III. Fundusze pomocowe UE dla MSP w Polsce przed i po akcesji 32
3.1. Pomoc przed akcesją 32
3.2. Pomoc po akcesji 40
3.2.1. Wykorzystanie funduszy europejskich – podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE 40
3.2.2. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce 47
3.2.3. PARP – przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe pochodzące z UE 49
3.4. Podsumowanie wykorzystania środków unijnych w Polsce 53

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 63

Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce np. powiatu grodzkiego Nowy Sącz

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 5
1.1. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego 5
1.2. Samorząd lokalny a standardy europejskie 7
1.3. Polityka regionalna w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej 9
1.4. Unia Europejska wobec rozwoju lokalnego i regionalnego 11
1.5. Społeczno- gospodarcza spójność i fundusze strukturalne UE 16

ROZDZIAŁ II. SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA GMINY NOWY SĄCZ PRZED WSTĄPIENIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 20
2.1. Charakterystyka gminy Nowy Sącz 20
2.1.1. Położenie 20
2.1.2. Historia 22
2.1.3. Potencjał demograficzny 24
2.1.4. Polityka społeczna 25
2.2. Wyzwania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 33
2.3. Funkcjonowanie i skuteczność samorządu gminy Nowy Sącz w okresie przedakcesyjnym 37

ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE GMINY NOWY SĄCZ PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 44
3.1. Zadania stojące przed samorządem gminy Nowy Sącz po wstąpieniu Polski do UE 44
3.2. Obszary rozwoju strategicznego 46
3.3. Funkcjonowanie samorządu gminy Nowy Sącz po akcesji 72
3.4. Wpływ integracji na działalność samorządu terytorialnego- bilans strat i zysków 76

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80
SPIS TABEL 83

Unia Europejska a bezpieczeństwo lokalne i globalne

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA I JEGO EWOLUCJA 7
1.1. DEFINICJA I RODZAJE BEZPIECZEŃSTWA 7
1.2. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM 11
1.3. ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 22

ROZDZIAŁ II. UNIA EUROPEJSKA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO 30
2.1. STRUKTURA I ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 30
2.2. GŁÓWNE CECHY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 33
2.3. EUROPEJSKA WSPÓLNOTA OBRONNA 49
2.4. WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY 51
2.5. STRATEGIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 55

ROZDZIAŁ III. POLSKA WOBEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 61
3.1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA POLSKI 61
3.2. STANOWISKA W KWESTIACH SZCZEGÓŁOWYCH 66
3.3. SPECYFIKA STANOWISKA POLSKI W KWESTII POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE 72
ROZDZIAŁ IV. UNIA EUROPEJSKA A BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE 74
4.1. EUROPA-STANY ZJEDNOCZONE 74
4.2. NATO JAKO CENTRALNY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA 79
4.3. STOSUNKI UE – NATO A ROZWÓJ EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (ESDI) 84

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS RYSUNKÓW 105

Szanse Polski na wejście do strefy do EURO

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 8

ROZDZIAŁ II. Powstanie strefy EURO 15
2.1. Kryteria z Maastricht 15
2.2. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 20
2.3. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich, jak też polityki pieniężnej w ramach ESBC 24

ROZDZIAŁ III. Droga Polski do strefy EURO 26
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych przed wstąpieniem Polski do UE 26
3.2. Analiza gospodarcza Polski od momentu wejścia do UE do chwili obecnej 33
3.3. Zdolność tworzenia gospodarczej przewagi konkurencyjnej w Polsce 41

ZAKOŃCZENIE 47

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 55

Rodzina polska jako przedmiot zainteresowania państwa i Unii Europejskiej

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA 5
1. Próby zdefiniowania pojęcia rodziny 5
2. Geneza rodziny jako podstawowej komórki społecznej 10
3. Typy rodzin 13

ROZDZIAŁ 2. FUNKCJE I ROLA RODZINY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 20
1. Funkcja socjalizacyjna 20
2. Funkcja prokreacyjna 25
3. Psychospołeczna funkcja rodziny 30

ROZDZIAŁ 3. PAŃSTWO POLSKIE WOBEC RODZINY 33
1. Polityka socjalna państwa wobec rodziny 33
2. Rodzina a instytucje wychowawcze 40

ROZDZIAŁ 4. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 48
1. Przemoc w rodzinie 48
2. Mobbing w rodzinie 49
3. Narkomania w rodzinie 51
4. Alkoholizm w rodzinie 53
5. Rozwody i separacje w rodzinie 54
6. Bezrobocie jako główny problem rodziny współczesnej 57
6.1. Przyczyny i konsekwencje społeczne bezrobocia dla polskich rodzin 57
6.2. Działania rządu w walce z bezrobociem 58
7. Próby przeciwdziałania państwa polskiego wobec patologii w rodzinie 59

ROZDZIAŁ V. UNIA EUROPEJSKA WOBEC RODZINY 62
1. Unia Europejska a rodzina 62
2. Wspólnotowa polityka społeczna 68
3. Wpływ procesów industrializacji i indywidualizacji na rodzinę w kulturze euroamerykańskiej 69
4. Rodzina współczesna w Unii Europejskiej 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS TREŚCI 85

Polityka włączenia społecznego Unii Europejskiej na przykładzie osób niepełnosprawnych

WSTĘP 5

ROZDZIAŁ I. POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7
1.1. Definicja „niepełnosprawności” w krajach Unii Europejskiej 7
1.2. Charakterystyka niepełnosprawności w Unii Europejskiej 12
1.3. Geneza działalności Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych 14
1.3.1. Organizacje Międzynarodowe oddziałujące na politykę Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych 14
1.3.2. Wydarzenia na drodze polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych 18
1.3.3. Deklaracja Madrycka 22
1.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30
1.4.1. Europejczycy o integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 30
1.4.2. Tworzenie Europy bez barier 33
1.4.3. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 35
1.5. Rok 2003 – Rokiem Niepełnosprawnych 36
1.5.1. Cele Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 36
1.5.2. Deklaracja Madrycka a Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 38
1.5.3. Promocja wartości Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych? 40
1.5.4. Zadania stojące przed władzami publicznymi w trakcie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 43
1.6. Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej 55
1.6.1. Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej 57

ROZDZIAŁ II. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 59
2.1. Charakterystyka osób niepełnosprawnych w Polsce 59
2.2. Regulacje prawne kwestii osób niepełnosprawnych 62
2.3. Podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacje non – profit 70
2.4. Sposoby rozwiązywania kwestii osób niepełnosprawnych 74

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 86
3.1. Europejski Fundusz Społeczny 87
3.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91
3.3. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 92
3.4. ”Partner 2006”– wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe 98

ZAKOŃCZENIE 102

BIBLIOGRAFIA 104

SPIS TABEL 108

SPIS WYKRESÓW 109

Problematyka uchodźców w krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Uchodźstwo i jego przyczyny 4
1.1. Pojęcie uchodźstwa 4
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uchodźstwa 8
1.3. Przyczyny uchodźstwa we współczesnym świecie 9
1.4. Ewolucja instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Regulacje prawne Unii Europejskiej 22
2.1. Konwencja Dublińska 22
2.2. Porozumienie z Schengen 24
2.3. Pozostałe akty prawne 25
2.4. Dokumenty Rady Europy 31
2.4.1. Porozumienie w Sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 31
2.4.2. Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 32
2.4.3. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 33

Rozdział III. Przykładowe rozwiązania problemu uchodźstwa na poziomie regionalnym 36
3.1. Próby rozwiązania problemu w Unii Europejskiej 36
3.2. Współpraca na forum Rady Europy 41
3.3. Rozwiązania wybranych krajów Unii Europejskiej 45

Zakończenie 56
Spis tabel 58
Bibliografia 59