Eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne

Wstęp 2

Rozdział I. Emigracja zarobkowa jako „znak czasu” 4
1.1. Przyczyny i skutki emigracji zarobkowej 4
1.2. Emigracja Polaków 7
1.2.1. Okresowa emigracja zarobkowa Polaków 9
1.2.2. Rzeczywista okresowa emigracja zarobkowa 9
1.2.3. Potencjalne okresowe emigracje zarobkowe 12
1.3. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji – próba projekcji 16

Rozdział II. Eurosieroctwo skutkiem emigracji 26
2.1. Pojęcie eurosieroctwa 26
2.2. Cechy specyficzne eurosieroctwa – profil migrującego 34
2.3. Eurosieroctwo w ujęciu statystycznym 38
2.4. Skutki eurosieroctwa 40

Rozdział III. Metodologia badań własnych 58
4.1. Przedmiot i cel badań 58
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 59
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 61
4.4. Organizacja i przebieg badań 62

Rozdział IV. Eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne. Wyniki badań własnych 64
4.1. Wyniki badań własnych 64
4.2. Podsumowanie i wnioski 70
4.3. Propozycje walki z problemem eurosieroctwa 72

Zakończenie 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 86
Spis wykresów 87
Aneks 88

Wstęp

Pomimo tworzenia metodą integracji negatywnej coraz większego wspólnego rynku (rynek wspólny z granicami i rynek wewnętrzny bez granic), który prowadził do usuwania barier swobodnego przepływu pracowników, nie zdołano w krajach Unii Europejskiej rozwiązać problemu bezrobocia. Przeciwnie, w latach 90. nastąpiło pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz znaczny wzrost poziomu bezrobocia. Rezultatem pogorszenia sytuacji w sferze zatrudnienia i wzrostu bezrobocia było ujawnienie się potrzeby stworzenia w Unii Europejskiej jednolitych instrumentów oddziaływania na rynek pracy. Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku (wszedł w życie 1.11.1993) wprowadził do wspólnotowego prawa pierwotnego pojęcie integracji w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia oraz rozpoczął etap aktywnego współdziałania w zakresie polityki zatrudnienia.

Ważnym krokiem na drodze do zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie kreowania polityki rynku pracy i walki z bezrobociem były propozycje przedstawione przez Komisję Europejską w dokumencie o charakterze programowym — tzw. Białej Księdze.

W dokumencie podkreślono potrzebę zwiększenia aktywności państw członkowskich na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz utworzenia, do 2000 roku, 15 mln nowych miejsc pracy i zmniejszenia o połowę stopy bezrobocia. Wsparciu realizacji konkretnych projektów miały służyć środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego (w latach 1994-1999 środki z budżetu UE na fundusze strukturalne powiększono od 20% do 33%).

Otwarte rynki pracy w Unii Europejskiej przyniosły także negatywne skutki. Jednym z nich jest tzw. eurosieroctwo.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty eurosieroctwa – jako nowego zjawiska społecznego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to emigracja zarobkowa jako „znak czasu”: przyczyny i skutki emigracji zarobkowej, emigracja Polaków, emigracja zarobkowa Polaków po akcesji – próba projekcji.

Rozdział drugi to eurosieroctwo skutkiem emigracji: pojęcie eurosieroctwa, cechy specyficzne eurosieroctwa – profil migrującego, eurosieroctwo w ujęciu statystycznym, skutki eurosieroctwa.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja i przebieg badań.

Rozdział czwarty to eurosieroctwo – nowe zjawisko społeczne. Wyniki badań własnych: wyniki badań własnych, podsumowanie i wnioski, propozycje walki z problemem eurosieroctwa.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.