Prace dyplomowe z kierunku Europeistyka

prace dyplomowe z europeistyki

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Polityka walutowa Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Historia europejskiej integracji walutowej 6
1.1. Pojęcie i podłoże integracji walutowej 6
1.2. Założenia Unii Walutowej w EWG 9
1.3. Realizacja planów Unii Walutowej w krajach EWG 12
1.3.1. Przebieg realizacji planu Wernera 12
1.3.2. Raport R. Marjolina 14
1.3.3. „Manifest z dnia Wszystkich Świętych” w sprawie utworzenia europejskiej Unii Walutowej 14
1.3.4. Raport L. Tindemansa 15
1.4. Europejski System Walutowy 16
1.4.1. Cele Europejskiego Systemu Walutowego 16
1.4.2. Podstawowe składniki Europejskiego Systemu Walutowego 19
1.4.3. Etapy Europejskiego Systemu Walutowego 23

Rozdział II. Główne zasady Unii Gospodarczej i Walutowej 27
2.1. Raport Komitetu Delorsa 27
2.2. Zasady Unii Gospodarczej i Walutowej określone w Traktacie z Maastricht dla potrzeb Unii Europejskiej 29
2.3. Warunki członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej 33
2.4. Kraje zakwalifikowane do udziału w Unii Gospodarczej i Walutowej 37
2.5. Polska a utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej 39

Rozdział III. Euro jako waluta międzynarodowa 45
3.1. Korzyści i koszty związane z funkcjonowaniem euro 45
3.2. Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro 49
3.3. Zasady wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.1. Etapy wprowadzania euro do obiegu 52
3.3.2. Kursy konwersji 56
3.3.3. Aspekty prawne i techniczne wprowadzania i funkcjonowania euro 61
3.4. Czynniki decydujące o roli euro jako waluty międzynarodowej 64

Wnioski 68
Zakończenie 69
Spis rysunków i tabel 71
Bibliografia 72
Załączniki 74

Polityka rozszerzania Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne i historyczne podwaliny integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – od 1958 do 1998 roku 16
1.3. Szczyt w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 24
1.4. Instytucjonalno-prawne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 24

Rozdział II. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach (2004-2008) 29
2.1. Największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku 29
2.2. Rok 2007 – szóste rozszerzenie 31
2.3. Perspektywy kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej 31
2.4. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako czynnik wzmacniający i osłabiający Unię Europejską 40

Rozdział III. Negocjacje Unii Europejskiej z Turcją, Chorwacją i Macedonią 45
3.1. Sprawa Turcji jako pełnoprawnego członka Wspólnot Europejskich 45
3.2. Negocjacje w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 49
3.3. Macedonia w drodze do Unii Europejskiej 50
3.4. Doświadczenia innych krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 51
3.5. Podsumowanie 55

Zakończenie 63

Bibliografia 69

Spis rysunków 72

Integracja Polski z Unią Europejską

Wstęp 2

Rozdział I. Integracja europejska. Miejsce Polski w procesach integracyjnych do roku 1989 4
1.1. Pojecie i istota integracji 4
1.2. Procesy integracyjne w Europie po II Wojnie Światowej 6
1.3. Polska w strukturze EWG 9
1.4. Utworzenie Unii Europejskiej 11
1.5. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 20

Rozdział II. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską przed rokiem 2004 30
2.1. Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi 30
2.2. Proces integracji Polski w Unii Europejskiej 33
2.3. Strategie negocjacji – rozszerzenie Unii a rozwój gospodarczy 35
2.4. Członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 39

Rozdział III. Szanse i zagrożenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki akcesji – wybrane problemy 43
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy 43
3.2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 47
3.3. Rola państwa i rynku w finansowaniu systemu emerytalnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 59

Zakończenie 66

Bibliografia 68

Fundusze unijne jako narzędzie wsparcia dla polskich obszarów wiejskich

Spis treści

Wstęp 2

Rozdział 1. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich przed 1 maja 2004 roku 3
1. Istota funduszy unijnych 3
2. Historyczne programy pomocowe dla rolników 5

Rozdział 2. Fundusze Unijne dla obszarów wiejskich 14
1. Zarządzanie funduszami w Polsce 14
2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich 17
3. Osie i działania programu 22

Rozdział 3. Regionalne Programy Operacyjne 25
1. Funkcjonowanie RPO w Polsce 25
2. Mapa pomocy dla Polski 29

Podsumowanie 33
Bibliografia 34
Spis tabel i rysunków 36

Wstęp

Istotą pomocy publicznej jest wspieranie ze środków publicznych określonych przedsiębiorstw, sektorów gospodarki lub regionów. Pomoc publiczna stanowi w Unii Europejskiej istotny element całej polityki konkurencji. Zasada wolnej konkurencji jest nadrzędnym wyznacznikiem polityki pomocowej realizowanej przez Unię Europejską. Ta zasada dominuje zarówno w przypadku pomocy wewnątrz kraju, jak i programów o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Pomoc publiczna udzielana przez państwa członkowskie musi pozostawać w zgodzie z czterema zasadami: przejrzystości (łatwość skontrolowania i oszacowania wysokości pomocy), subsydiarności (rozwiązywanie problemów przez organy wspólnotowe dopiero w razie bezskuteczności działania organów państw członkowskich), spójności (dążenie do wyrównywania poziomu życia pomiędzy krajami Unii Europejskiej i regionami Europy), proporcjonalności (dostosowanie wielkości i zakresu pomocy do rangi problemu).

W kraju za koordynację i nadzór nad realizacją działań komunikacyjnych dotyczących wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowiadają za ogólną koordynację realizacji planu.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funduszy unijnych jako narzędzi wsparcia dla polskich obszarów wiejskich.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę funduszy unijnych oraz rys historyczny programów pomocowych dla rolników.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę funduszy unijnych dla obszarów wiejskich.

W rozdziale trzecim dokonano prezentacji Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Wstęp 3

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej 5
1.1. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 5
1.2. Fundusze Strukturalne 11
1.3. Fundusz Spójności 19
1.4. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 24
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 24
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 30
2.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 33
2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 36

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 40
3.1. Zasięg pomocy regionalnej 40
3.3. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego 45
3.3. Pomoc dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 48
3.4. Wsparcie środkami unijnymi innowacji MSP w województwie kujawsko-pomorskim 55

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71
Spis tabel 72

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Fundusze Strukturalne – istota i zasięg pojęcia 5
1.1. Pojęcie Funduszy 5
1.2. Cele i zadania Funduszy 11
1.3. Programowanie funduszy 14
1.4. Wkład i finansowe zarządzanie Funduszami 18
1.5. Skuteczność pomocy z Funduszy 20

Rozdział II. Charakterystyka poszczególnych funduszy 25
2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 25
2.2. Europejski Fundusz Społeczny 27
2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 27
2.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 28
2.5. Fundusz Spójności 32
2.6. Inicjatywy Wspólnotowe 34

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej dostępne dla Polski 42
3.1. Fundusze przedakcesyjne 42
3.2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 46
3.3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 48
1.3.1. Fundusze strukturalne 48
1.3.2. Fundusz Spójności 49
1.3.3. Inicjatywy Wspólnoty, działania innowacyjne oraz pomoc techniczna 50
1.4. Narodowy Plan Rozwoju podstawą wykorzystania unijnych środków pomocowych 54
1.4.1. Dostosowanie przepisów unijnych do polskich warunków 54
1.4.2. Zasady organizacji wykorzystania środków pomocowych 56
1.5. Dokumenty programowe stanowiące podstawę wykorzystania środków unijnych 57

Zakończenie 60
Bibliografia 66
Spis rysunków 69
Spis wykresów 70
Spis tabel 71

Euroregion Tatry

Wstęp

Rozdział I. Gospodarcza integracja regionalna w Europie
1.1. Etapy integracji regionalnej
1.2. Krótka charakterystyka Unii Europejskiej
1.3. Poziom integracji ekonomicznej
1.4. Prawne fundamenty Unii Europejskiej
1.5. Wspólne obszary polityki w Unii Europejskiej
1.6. Unia Europejska w gospodarce światowej
1.7. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

Rozdział II. Przesłanki utworzenia Euroregionów
2.1. Unia celna jako zasadniczy etap integracji regionalnej
2.2. Wspólny rynek a integracja regionalna
2.3. Unia walutowa
2.4. Rolnictwo, przemysł i ochrona konkurencji na drodze do integracji regionalnej

Rozdział III. Polityka regionalna
3.1. Teorie, strategie oraz metody polityki regionalnej
3.2. Cele oraz etapy polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.3. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej
3.4. Finansowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003

Rozdział IV. Euroregion Tatry – charakterystyka ogólna
4.1. Krótka charakterystyka parków przyrody
4.2. Czynniki zagrożenia dziedzictwa przyrodniczego
4.3. Historia Euroregionu
4.4. Atrakcje Euroregionu

Rozdział V. Euroregion Tatry jako struktura i organizacja
5.1. Euroregion Tatrzański jako organizacja
5.2. Działalność Euroregionu Tatry
5.3. Instytucje i organizacje wspierające funkcjonowanie euroregionu
5.4. Finansowanie współpracy euroregionalnej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Bibliografia

1. Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom II, z. 1, Warszawa – Poznań – Zamość 2000

2. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

3. Ciepielewska M., Polityka strukturalna Wspólnoty w zakresie obszarów wiejskich, [w:] Polityka rolna i strukturalna Unii Europejskiej a procesy dostosowawcze w rolnictwie polskim, FAPA, Warszawa 2000

4. Czyżewski A., Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom IV, z. 1, Warszawa – Bydgoszcz 2002

5. Doliwa-Klepacki Z. M., Integracja Europejska, Temida 2, Białystok 2000

6. Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001

7. Gorzelak G., Szanse polskich regionów (Założenia długofalowej strategii rozwoju regionalnego Polski). VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 14. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

8. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Sesja V, z. 1. Problemy rozwoju regionalnego, Warszawa 2001

9. Heller J., Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich stosowane w Polsce, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 1

10. Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000

11. Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001

12. Łyziak T., Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie, „Ekonomia” nr 3, WNE UW, Warszawa 2001

13. Pietrzyk I., Miejsce i rola regionów w procesie integracji europejskiej. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja V, z. 15. Problemy Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001

14. Płowieć U., Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego [w:] Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, pod red. U. Płowieć, Placet, Warszawa 2000

15. Poczta W., Wysocki F. (red.), Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2002

Euro jako waluta Unii Europejskiej

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. Rys historyczny i podstawowe zagadnienia 4
1.1. Powstanie idei stworzenia strefy EURO 4
1.2. Wprowadzanie w życie idei stworzenia strefy EURO 10
1.3. Kryteria z Maastricht 11
1.4. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu 16
1.5. Koordynacja polityki budżetowej krajów członkowskich oraz polityki pieniężnej w ramach ESBC 20

ROZDZIAŁ II. Zasady wprowadzania euro do obiegu 24
2.1. Etapowy proces wprowadzania euro 24
2.2. Aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania euro 28
2.3. Dostosowanie banków i przedsiębiorstw do używania euro 37
2.4. Korzyści i koszty związane z wprowadzeniem euro 41

ROZDZIAŁ III. Polska w drodze do strefy EURO 49
3.1. Analiza sytuacji gospodarczej Polski i wskaźników ekonomicznych 49
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 53
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków i tabel 68

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA