Tożsamość europejska obywateli Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Obywatelstwo europejskie 5
1. Pojęcie obywatelstwa 5
2. Idea i zalążki obywatelstwa Unii Europejskiej 7
3. Ustanowienie i rozwój obywatelstwa UE 9
3.1. Rola państw członkowskich i instytucji wspólnotowych 9
3.2. Traktat z Maastricht 12
3.3. Od Traktatu amsterdamskiego do lizbońskiego 16
3.4. Karta Praw Podstawowych 19
4. Obywatelstwo europejskie a obywatelstwo narodowe 20

Rozdział II. Prawa i obowiązki obywatela UE 28
1. Wybrane prawa obywateli Unii Europejskiej 28
1.1. Swoboda przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich 28
1.2. Swoboda przepływu pracowników, Konwencja z Schengen 31
1.3. Prawo do zabezpieczenia socjalnego i opieki zdrowotnej 33
1.4. Prawo udziału w wyborach lokalnych i do parlamentu Europejskiego 34
1.5. Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli UE 38
1.6. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego 38
1.7. Prawo składania skarg do RPO UE 40
2. Ochrona praw obywatelskich 42
2.1 Ochrona praw obywateli na poziomie krajowym 42
2.2 Ochrona praw obywateli na poziomie UE 44
3. „Obowiązki” obywatela UE 47

Rozdział III. Tożsamość Europejska 49
1. Pojęcie tożsamości 49
2. Budowa tożsamości europejskiej 55
3. Europejskie wartości fundamentem tożsamości 58
4. Karta Tożsamości Europejskiej 63
5. Działania Unii w budowie i rozwijaniu poczucia „europejskości” 64
6. Tożsamość europejska a tożsamość narodowa 65

Rozdział IV. Konfrontacja wizji Europy 72
1. Wizje Europy 72
2. Ruchy nacjonalistyczne 88
3. Europa wielokulturowa 89
4. Europejska tożsamość a postnarodowe obywatelstwo 90
5. Zjawiska niekorzystne 94
6. Europejczycy o obywatelstwie 96

Zakończenie 99
Bibliografia 101
Załącznik 106