Prace dyplomowe z kierunku: Ekonomia

prace dyplomowe z ekonomii

Ocena klimatu inwestycyjnego dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice

Wstęp 3

Rozdział I. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich 5
1.2. Eklektyczna teoria ZIB jako próba wyjaśnienia tego zjawiska 9
1.3. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich 14

Rozdział II. Klimat inwestycyjny kraju przyjmującego zagraniczne inwestycje bezpośrednie 24
2.1.Istota klimatu inwestycyjnego 24
2.2. Determinanty klimatu inwestycyjnego 27
2.2.1. Czynniki ekonomiczne 27
2.2.2. Czynniki prawne 28
2.2.3. Czynniki polityczne 29

Rozdział III. Skala i struktura zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 43
3.1. Wielkość i struktura napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Małopolski 43
3.2. Analiza wielkości zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gminie Niepołomice 55

Rozdział IV. Ocena klimatu inwestycyjnego w gminie Niepołomice 62
4.1. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia zagranicznych inwestorów 62
4.2. Klimat inwestycyjny z punktu widzenia władzy samorządowej (gminy) 64

Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 69

Konkurencyjność Unii Europejskiej na przełomie wieków

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ integracji europejskiej na dynamikę rozwoju państw członkowskich 5
1.1. Integracja – idea wspólnoty 5
1.1.1. Instytucjonalizacja procesów zjednoczeniowych 9
1.1.2. Unia trzech filarów 15
1.2. Stosunki UE z USA 17
1.3. Stosunki UE z Chinami 21
1.4. Stosunki UE z Rosją 25
1.5. Potencjał gospodarczy Unii Europejskiej a ASEAN, EFTA, NAFTA w kontekście sytuacji Polski 27

Rozdział II. Wpływ globalizacji na integrację europejską 32
2.1. Istota globalizacji 32
2.2. Wpływ globalizacji na suwerenność państw 39
2.3. Konsekwencje procesu globalizacji dla integracji państw i przedsiębiorstw międzynarodowych 43

Rozdział III. Mocarstwowe aspiracje UE 51
3.1. Źródła mocarstwowości 51
3.2. Zmienność przewag mocarstwowych 57
3.3. Integracja regionalna a interesy mocarstw 61
3.4. Strategia Lizbońska 68
3.5. Czynniki determinujące poziom międzynarodowej konkurencyjności 71

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis tabel i rysunków 81

Kapitał zagraniczny w polskim rolnictwie

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura i główne problemy rolnictwa w Polsce 5
1.1. Osobliwości współczesnej kwestii agrarnej 5
1.2. Struktura polskiego rolnictwa 9
1.2.1. Ceny ziemi 9
1.2.2. Zatrudnienie w rolnictwie i renty z ziemi 12
1.3. Handel z krajami UE 16
1.3.1. Eksport i import produktów rolno-spożywczych do krajów UE 17
1.3.2. Towary eksportowane przez Polskę do UE, objęte przywilejami 19

Rozdział II. Sytuacja dochodowa polskich i europejskich gospodarstw rolnych 25
2.1. Kształtowanie się dochodów rolniczych 25
2.1.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Dochody rolnicze według kryterium typu gospodarstw 29
2.1.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 31
2.2. Dochody rolnicze w świetle zmian w instrumentarium rynków rolnych w Polsce 34
2.2.1. Dochody rolnicze przez pryzmat wielkości gospodarstw rolnych 34
2.2.2. Dochody rolnicze według kryterium typu rolniczego gospodarstw 40
2.2.3. Dochody rolnicze w świetle klasyfikacji regionalnej 41

Rozdział III. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 45
3.1. Programy pomocy dla polskiego rolnictwa 45
3.1.1. Program PHARE 45
3.1.2. Program SAPARD 46
3.1.3. Program ISPA 48
3.2. Wspólna Polityka Rolna 49
3.3. Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim 51
3.3.1. Dotacje 51
3.3.2. Wykorzystanie środków pomocowych 53
3.3.3. Zróżnicowanie kondycji gospodarstw w 2006 roku 54
3.3.4. Gospodarstwa polskie a gospodarstwa unijne 55
3.4. Spodziewane przemiany w polskim rolnictwie w latach 2007-2013 56

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis tabel 66

Spis rysunków 67

Gospodarka oparta na wiedzy wobec wyzwań XXI wieku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 4
1.1. Pojęcie i rys historyczny gospodarki opartej na wiedzy 4
1.2. Gospodarka oparta na wiedzy wobec rozwoju gospodarczego 6
1.3. Problemy konfliktowe dotyczące gospodarki opartej na wiedzy 16
ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W PERSPEKTYWACH I WYZWANIACH ROZWOJU GOSPODARCZEGO 25
2.1. Internacjonalizacja i globalizacja życia gospodarczego 25
2.2. Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD 28
2.2.1. Pojęcie i charakter wiedzy w aspekcie ekonomicznym 28
2.2.2. Funkcjonalny podział wiedzy 30
2.2.3. Gospodarowanie wiedzą 33
2.3. OECD na progu XXI wieku 38
ROZDZIAŁ III. ROLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 44
3.1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 44
3.2. Znaczenie gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu przyszłości Europy 48
3.3. Polska w gospodarce opartej na wiedzy 52
3.4. Gospodarka oparta na wiedzy wobec polskiej szkoły myślenia strategicznego 62
ROZDZIAŁ IV. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY JAKO WYZWANIE XXI WIEKU 64
4.1. W kierunku europejskiej gospodarki opartej na wiedzy 64
4.2. Innowacje jako wyzwanie XX wieku- perspektywa ewolucyjna 73
4.3. Perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 80
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86

Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
1.1. Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe
1.3. Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy
1.3.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością – ewolucja kapitalizmu
1.3.2. Modela zewnętrznego finansowania firm
1.3.3. Znaczenie inwestorów indywidualnych
1.3.4. Inwestorzy indywidualni a Kodeks Spółek Handlowych – wybrane aspekty

Rozdział II. Fuzje i przejęcia w świetle zarządzania wartością przedsiębiorstwa
2.1. Przesłanki fuzji i przejęć
2.2. Przejęcie a zmiana ceny akcji
2.3. Przejecie a wartość fundamentalna (wewnętrzna) firmy
2.4. Przejęcia na polskim publicznym rynku kapitałowym
2.5. Przejęci a ceny akcji
2.6. Holding jako instrument restrukturyzacji kluczowego przemysłu w Polsce

Rozdział III. Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek.
Doświadczenia Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1.1. Spółki specjalistyczne: PIP „INSTAL-LUBLIN” SA, ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A., Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
3.3. Wyniki badań: Dywersyfikacja działalności
3.3.1. Budownictwo i deweloperstwo
3.3.2. Przemysł
3.3.3. Handel
3.3.4. Działalność finansowa holdingu
3.4. Koncentracja na rynku krajowym
3.5. Tempo i źródła finansowania rozwoju
3.6. Problemy zarządzania grupą kapitałową
3.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Funkcjonowanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 5
1.1. Pojęcie i cele powstawania specjalnych stref ekonomicznych 5
1.2. Tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych 6
1.3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 7
ROZDZIAŁ II. LEGNICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 9
2.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9
2.2. Struktura organizacyjna LSSE 10
2.3. Zarządzanie strefą 11
2.4. Strategia rozwoju LSSE 12
2.5. Położenie LSSE oraz podstrefy 16
2.5.1. Podstrefa Legnickie Pole 20
2.5.2. Podstrefa Krzywa 21
2.5.3. Podstrefa Złotoryja 23
2.5.4. Podstrefa Polkowice 25
2.5.5. Podstrefa Lubin 26
2.5.6. Podstrefa Środa Śląska 28
2.5.7. Podstrefa Prochowice 29
2.6. Zachęty dla inwestorów LSSE 31
2.7. Zmiany prawne dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 33
2.8. Firmy funkcjonujące w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 35
2.9. Rozwój inwestycyjny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 41
2.10. Nakłady na budowę infrastruktury LSSE 43
ROZDZIAŁ III. OCENA FUNKCJONOWANIA LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 44
3.1. Ogólne problemy funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 44
3.2.Wpływ ekonomiczny LSSE na powiat legnicki 45
3.3 LSSE na tle pozostałych stref ekonomicznych 46
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS MAP 55
SPIS TABEL 56
SPIS RYSUNKÓW 57

Dywersyfikacja dostaw surowców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W UE 4
1.1. Węgiel 4
1.2. Gaz 9
1.3. Ropa naftowa 12

ROZDZIAŁ II. POLITYKA ENERGETYCZNA UE 22
2.1. Główni eksporterzy węgla, ropy i gazu 22
2.2. Problemy związane z zasobami surowców energetycznych oraz ich rezerwy 25
2.3. Wspólna polityka energetyczna krajów Unii Europejskiej 36

ROZDZIAŁ III. PROBLEM ZABEZPIECZENIA ENERGETYCZNEGO KRAJÓW UE 44
3.1. Polityka energetyczna Rosja- UE 44
3.2. Pozostałe źródła energii, z których UE korzysta 56
3.3. Nowe plany dywersyfikacji dostaw surowców 59

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 69

SPIS RYSUNKÓW 70

SPIS FOTOGRAFII 71

Dynamika podlaskiego rynku pracy

Streszczenie 2
Wstęp 3
Rozdział I. Rynek pracy 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Instytucje rynku pracy 11
1.3. Instrumenty rynku pracy 18
Rozdział II. Podlaski rynek pracy 30
2.1. Położenie i podział administracyjny 30
2.2. Ludność- demografia, struktura 34
2.3. Struktura gospodarki 35
2.4. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej 39
2.5. Wielkość zatrudnienia i dynamika rynku pracy 43
2.6. Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych 48
Rozdział III. Struktura bezrobocia województwa podlaskiego 52
3.1. Skala bezrobocia 52
3.2. Ogólna ocena sytuacji – czynniki wpływające na zmianę poziomu bezrobocia 55
3.3. Wiek a struktura bezrobocia 59
3.4. Programy przeciwdziałania bezrobociu 64
3.5. Programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej 68
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis wykresów 78

Determinanty rynku tytoniowego w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka badań rynku 5
1. Funkcjonowanie rynku 6
2. Obszary i metody badań rynkowych 11
2.1. Analiza równowagi i elastyczności 13
2.2. Analiza tendencji rozwojowej rynku 14
2.3. Analiza pojemności i chłonności rynku 14
3. Segmentacja i selektywność rynku 15
Rozdział II. Funkcjonowanie rynku tytoniowego przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 22
1. Charakterystyka producentów działających na rynku polskim 29
2. Kurczenie się rynku tytoniowego 35
3. Działania marketingowe producentów tytoniowych 38
Rozdział III. Organizacja rynku tytoniowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 43
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 49
1.1. Grupy producentów surowca tytoniowego 49
1.2. Przedsiębiorcy dokonujący pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego 50
2. Mechanizm regulacji rynku – kwotowanie produkcji surowca tytoniowego 50
3. Wsparcie finansowe sektora surowca tytoniowego w Polsce 51
Rozdział IV. Kierunki zmian na rynku tytoniu w Polsce 55
1. Funkcjonowanie rynku surowca tytoniowego 61
2. Podstawa do zmian w funkcjonowaniu rynku surowca tytoniowego 62
2.1. Rejestr producentów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie płatności do surowca tytoniowego 62
2.2. Umowy na uprawę tytoniu 64
2.3. Płatności dla producentów surowca tytoniowego 64
3. Reforma rynku surowca tytoniowego w UE 66
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis wykresów 74
Załączniki 75

Aktywne i pasywne metody zwalczania bezrobocia

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZJAWISKO BEZROBOCIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH KATEGORII RYNKU PRACY 5
1.2. PRZYCZYNY BEZROBOCIA 9
1.3. KLASYFIKACJA BEZROBOCIA 13
1.4. EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE SKUTKI BEZROBOCIA 18
1.5. SPOSOBY POMIARU BEZROBOCIA 20

ROZDZIAŁ II. AKTYWNE I PASYWNE METODY ZWALCZANIA BEZROBOCIA 24
2.1. AKTYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 24
2.2. PASYWNE METODY WALKI Z BEZROBOCIEM 41

ROZDZIAŁ III. ZWALCZANIE BEZROBOCIA PRZEZ INSTRUMENTY MAKROEKONOMICZNE PAŃSTWA 48
3.1. POLITYKA FISKALNA 48
3.2. POLITYKA MONETARNA 49
3.3. POLITYKA CENOWO – DOCHODOWA 50
3.4. POLITYKA GOSPODARCZEJ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ 51
3.5. POLITYKA EDUKACYJNA 52
3.6. POLITYKA STRUKTURALNA 54

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60