Społeczne przyczyny bezrobocia w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. BEZROBOCIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY 4
1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia 4
1.2. Bezrobotni na rynku pracy 12
1.3. Skutki bezrobocia 15
1.3.1. Materialne 15
1.3.2. Psychospołeczne 17

ROZDZIAŁ II. BEZROBOCIE W POLSCE 23
2.1. Rozmiary i dynamika zjawiska bezrobocia w Polsce 23
2.2. Etapy zmian na rynku pracy w Polsce 29
2.3. Sytuacja osób bezrobotnych na polskim rynku pracy 35

ROZDZIAŁ III. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W POLSCE 40
3.1. Polityka społeczna Rządu wobec bezrobocia 40
3.2. Ramy instytucjonalno- prawne działań polityki społecznej w walce z bezrobociem 43
3.3. Rola i funkcje PUP w przeciwdziałaniu bezrobociu 49
3.4. Rola samorządowych i pozarządowych organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu 57
3.5. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 71