Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota, cele i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 8
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 12
3. Zawartość znaczeniowa pojęcia „postawa” 15
4. Skutki psychologiczne i socjologiczne restrukturyzacji przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Metodyczno– praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw 24
1. Wiedza jako narzędzie zarządzania restrukturyzacją 24
2. Procesy restrukturyzacji a ludzie 27
2.1. Zarządzanie personelem w warunkach restrukturyzacji 27
2.2. Procesy restrukturyzacji w aspekcie kreatywności 29
3. Efektywność zarządzania personelem w warunkach restrukturyzacji 34
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne a restrukturyzacja 38

Rozdział III. Część Badawcza 40
1. Działalność Kompanii Węglowej S.A. 40
1.1. Geneza powstania i historia 40
1.2. Przedmiot działalności 40
1.3. Struktura organizacyjna 42
2. Metodologia badań na podstawie literatury 43
3. Kierunki procesów restrukturyzacyjnych 47
4. Charakterystyka badanej KWK 48
5. Analiza wyników badań własnych 49
6. Postawy pracowników 67
7. Efekty restrukturyzacji 67

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Aneks 77