System poradnictwa zawodowego w Polsce. Metody pracy doradcy zawodowego

Wstęp 2

Rozdział I. System poradnictwa zawodowego w Polsce 4
1.1. Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego 4
1.2. Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji 12
1.3. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 17
1.4. Metody pracy doradcy zawodowego 18
1.4.1. Zawód: doradca zawodowy 18
1.4.2. Zadania doradcy zawodowego 19
1.4.3. Rozmowa jako podstawowa metoda pracy doradcy zawodowego 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot, cel, problemy, hipotezy badawcze 23
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren badań oraz dobór próby badawczej 35

Rozdział III. Metody pracy doradcy zawodowego na przykładzie Firmy „PROGRESS” w świetle badań własnych 43
3.1. Charakterystyka próby badawczej 43
3.2. Metody pracy doradcy zawodowego 43
3.2.1. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta jako fundamenty doradztwa 44
3.2.2. Umiejętność obserwacji, empatii jako cechy zasadnicze doradcy zawodowego 48
3.2.3. Klient doradcy jako indywiduum 50
3.3. Wnioski z badań 55

Zakończenie 59
Bibliografia 65
Spis tabel, rysunków, wykresów 67
Załącznik 68