Rynek pracy w powiecie lubelskim

Wstęp

1. Pojęcie i ogólna charakterystyka bezrobocia
1.1 Istota bezrobocia
1.2 Przyczyny i konsekwencje bezrobocia
1.3 Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce
1.4 Polacy na rynkach pracy UE

2. Rynek pracy w powiecie lubelskim w latach 2015-2017
2.1 Charakterystyka powiatu lubelskiego(podział administracyjny, mapa powiatu itp.)
2.2 Liczebność i zasoby siły roboczej w powiecie lubelskim
2.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim
2.3.1 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg płci
2.3.2 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wieku
2.3.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wykształcenia

3. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przeciwko bezrobociu w latach 2015-2017
3.1 Poradnictwo zawodowe
3.2 Pośrednictwo pracy
3.3 Szkolenia
3.4 Klub Pracy
3.5 Prace interwencyjne

Zakończenie

Bibliografia