Rynek samochodowy w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Transport w gospodarce narodowej 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.1.1. Definicja transportu i usługi transportowej 4
1.1.2. Podział transportu 9
1.2. Potrzeby transportowe 11
1.2.1. Istota i źródła potrzeb transportowych 11
1.2.2. Cechy potrzeb transportowych i metody ich badania 13
1.3. Rynek usług transportowych 18

Rozdział II. Gospodarowanie w transporcie samochodowym 23
2.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 23
2.1.1. Krajowe regulacje prawne 23
2.1.2. Międzynarodowe regulacje prawne 27
2.2. Infrastruktura transportu samochodowego 29
2.2.1. Klasyfikacja infrastruktury transportu drogowego 29
2.2.2. Finansowanie infrastruktury transportu drogowego 34
2.3. Środki transportu samochodowego i technologie przewozów 36

Rozdział III. Rynek samochodowy w Polsce 43
3.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce 43
3.1.1. Pojazdy mechaniczne, ich wiek i przebieg 43
3.1.2. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 52
3.2. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 55
3.2.1. Motoryzacja indywidualna i transport zbiorowy 55
3.2.2. Przewóz ładunków transportem samochodowym 62
3.3. Perspektywy rozwoju rynku samochodowego 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków i tabel 74