Przyczyny emigracji wśród pracowników wykwalifikowanych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I PRZYCZYNY MIGRACJI 4
1.1. Pojęcie migracji 4
1.2. Historia emigracyjnych wędrówek zewnętrznych i wewnętrznych 11
1.3. Etapy zmian na rynku pracy jako czynniki warunkujące emigracje 18
1.4. Przyczyny i charakter emigracji polskich specjalistów 23
1.5. Przesłanki migracji specjalistów w dobie globalizacji 26
1.6. Rola i znaczenie pośrednictwa w pracy za granicą 30
1.7. Działalność biur pośrednictwa pracy 36

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 39
2.1. Przedmiot i cel badań 39
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 40
2.3. Metody i techniki badań 46
2.4. Teren badań i charakterystyka badanej populacji 50
2.5. Organizacja i przebieg badań 55

ROZDZIAŁ III. PRZYCZYNY EMIGRACJI WŚRÓD PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKIEGO 57
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
3.2. Weryfikacja hipotez 73

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 79
SPIS RYSUNKÓW 80
ANEKS 81