Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wstęp 2

Rozdział I. Gospodarka i przedsiębiorczość w świetle teorii 4
1.1. System gospodarczy i jego znaczenie 4
1.2. Istota i rodzaje przedsiębiorczości 7
1.3. Przedsiębiorczość elementem gospodarki rynkowej 10
1.4. Organizacja małych i średnich przedsiębiorstw 13

Rozdział II. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce Polski 19
2.1. Pojecie i istota małych i średnich przedsiębiorstw 19
2.2. Warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 23
2.2.1. Warunki ekonomiczne 25
2.2.2. Warunki społeczne 27
2.2.3. Warunki organizacyjno-prawne 29
2.3. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 31

Rozdział III. Charakterystyka województwa wielkopolskiego 36
3.1. Powstanie i rozwój województwa 36
3.2. Gospodarka – produkcja i usługi 41
3.3. Struktura ludności 44

Rozdział IV. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Wielkopolsce 49
4.1. Struktura MSP według branż gospodarki 49
4.2. Struktura MSP według podregionów 53
4.3. Czynniki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce 57
4.4. Analiza SWOT małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce 62
4.4.1. Mocne i słabe strony MSP w Wielkopolsce 63
4.4.2. Szanse i zagrożenia MSP w Wielkopolsce 66

Zakończenie 68
Literatura 70
Spis tabel 75
Spis rysunków 76