Zamówienia publiczne w rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Przesłanki racjonalnego wydatkowania środków publicznych 5
1.1. System zamówień publicznych i jego istota 5
1.2. Środki publiczne i ich dysponenci 9
1.3. Prawne i ekonomiczne przesłanki wydatkowania środków publicznych 15
ROZDZIAŁ II. Zamówienia publiczne – Podstawowe uregulowania prawne 19
2.1. Podstawowe unormowania prawne 19
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 29
2.3. Środki zaskarżenia 35
ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce 40
3.1. Prawne i finansowe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 40
3.2. Wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw w Polsce 46
3.3. Konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw 48
ROZDZIAŁ IV. Rozwój przedsiębiorstw w Polsce – prognozy 61
4.1. Polska w obliczu przyjęcia do Unii Europejskiej 61
4.2. Dostosowanie prawa polskiego w zakresie przetargów do standardów UE 74
4.3. Korzyści z przystąpienia do UE dla przedsiębiorstw w Polsce 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel 94