Założenia i perspektywy Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej

Wstęp

I. Droga do wspólnej waluty państw europejskich
1) Próby integracji walutowej przed II wojną światową
2) Europejska integracja walutowa po II wojnie światowej
3) Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
4) Plan Wernera
5) Europejski System Walutowy
6) Plan Delorsa

II. Założenia Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Traktat z Maastricht
2) Kryteria konwergencji
a) prawne
b) ekonomiczne
3) Klausula Opting-Out
4) Pakt na Rzecz Stabilizacji i Wzrostu

III. Etapy wprowadzania Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Pierwszy etap 1990-1993
2) Drugi etap 1994-1998
3) Trzeci etap 1999-2002
a) etap przygotowawczy
b) etap przejściowy
c) etap wdrożeniowy
4) Europejski System Walutowy II
5) Wejście do obiegu euro

IV. Europejskie instytucje bankowe
1) Europejski Instytut Walutowy
2) Europejski System Banków Centralnych
3) Europejski Bank Centralny
4) Banki narodowe

V. Doświadczenia z wprowadzeniem UGW na przykładzie Niemiec.
1) Debata polityczna
2) Skargi konstytucyjne
3) Dostosowanie systemu prawnego
a) Ustawy o wprowadzeniu euro (Euro-Einfuhrungsgesetz)
b) Nowelizacja ustawy o Banku Niemiec
c) Prace grupy roboczej ds. UGW w Federalnym Ministerstwie Finansów
4) Kampania informacyjna
5) Fazy wymiany pieniądza

VI. Polska w perspektywie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej
1) Znaczenie Unii Walutowej dla Polski
2) Polskie banki wobec wejścia w europejski system bankowy
3) Sytuacja gospodarcza w Polsce a kryteria konwergencji
4) Stopień harmonizacji prawa
5) Wcześniejsze wprowadzenie euro: realność czy mrzonka?

VII. Przyszłość UGW
1) Problemy z zachowaniem kryterium konwergencji
2) Euro a europolityczne perspektywy
3) Rozszerzenie UGW na kraje Europy Środkowo-Wschodniej
4) UGW a globalizacja
5) Euro jako waluta międzynarodowa?

Zakończenie
Bibliografia