Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Reforma emerytalna w Polsce 5
1.1. Zabezpieczenia emerytalne w Polsce międzywojennej. 5
1.2. System emerytalny obowiązujący do 1998 roku. 7
1.3. Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego 15
1.4. Konstrukcja nowego systemu emerytalnego 20

Rozdział II. II filar emerytalny – elementy i ich role w systemie emerytalnym 25
2.1. Powszechne Towarzystwo Emerytalne 25
2.2. Otwarty Fundusz Emerytalny 26
2.3. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych 28
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30
2.5. Bank depozytariusz 32
2.6. Fundusz Gwarancyjny 32
2.7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 33
2.8. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 35
2.9. Agent rejestrowy 36
2.10. Pośrednicy akwizycyjni 37

Rozdział III. Otwarte Fundusze Emerytalne jako sektor usług finansowych 46
3.1. Banki i ich strategie wobec reformy emerytalnej 46
3.2. Czynniki wyboru funduszy emerytalnych 53
3.2.1. Parametry produktu 57
3.2.2. Cena produktu 58
3.2.3. Wiarygodność funduszu 61
3.2.4. Jakość obsługi 63

Rozdział IV. Analiza porównawcza otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 65
4.1. Profile funduszy emerytalnych 65
4.2. Porównanie według osiągniętych stóp 66
4.3. Struktura portfela 68
4.4. Porównanie według wartości aktywów 70
4.5. Porównanie według pobieranych prowizji 72
4.6. Najkorzystniejsza strategia zachowania członka OFE 74

Zakończenie 80

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis rysunków 89