Tworzenie nowych PPE i IKE w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie, cechy i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 6
1.1. Definicja i klasyfikacja ubezpieczeń 6
1.2. System emerytalny w Polsce w 1999 roku 16
1.3. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce 20
1.3.1. System ubezpieczeń emerytalnych na świecie 23
1.4. Dobrowolny, kapitałowy III Filar i jego rola w systemie ubezpieczeń społecznych 25

Rozdział II. Podstawy prawne funkcjonowania dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie 27
2.1. Regulacje prawne dobrowolnym systemie emerytalnym w Unii Europejskiej i w USA 27
2.2. Regulacje prawne dobrowolnego filaru w Polsce 30
2.2.1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 30
2.2.2. Pracownicze programy emerytalne 32
2.2.3. Indywidualne konta emerytalne 39
2.2.4. Akty prawne 42

Rozdział III. Zasady funkcjonowania PPE oraz IKE w Polsce 45
3.1. Funkcjonowanie PPE na podstawie ustawy z 23.I.2004 roku porównanej z ustawą o PPE z 22.VIII.1997 roku 45
3.1.1. Definicje Pracowniczych Programów Emerytalnych 47
3.2. Funkcjonowanie Indywidualnych Kont Emerytalnych na podstawie ustawy z 2004 roku 50

Rozdział IV. Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce 55
4.1. Analiza Pracowniczych Programów Emerytalnych 55
4.1.1. Czynniki hamujące PPE w Polsce 55
4.1.2. Nowelizacja ustawy o PPE oraz próba ożywienia rozwoju PPE w Polsce 59
4.2. Analiza porównawcza PPE z IKE 61
4.3. Kierunki i szansa rozwoju IKE oraz PPE 64

Zakończenie 73

Bibliografia 76