Prace dyplomowe z kierunku: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument finansowo-prawny umożliwiający gminom absorbcję środków unijnych

Wstęp 4

Rozdział I. Proces integracji europejskiej w aspekcie prawnym 6
1.1. Pojęcie integracji i jego zakres 6
1.2. Koncepcje integracji 7
1.3. Droga do Unii Europejskiej – wspólny rynek 9
1.3.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku 9
1.3.2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie 11
1.3.3. Jednolity Akt Europejski i Traktat o Unii Europejskiej 16
1.3.4. Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski 18
1.4. Charakter prawny Unii Europejskiej w aspekcie integracji gospodarczej – pierwszy filar 21
1.5. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 22

Rozdział II. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej 30
2.1. Instytucje systemu finansowego Wspólnoty – elementy tzw. władzy finansowej 30
2.1.1. Komisja Europejska jako główny organ tzw. władzy finansowej Unii Europejskiej 31
2.1.2. Inne organy jako elementy tzw. władzy finansowej Wspólnoty 32
2.1.3. Budżet Wspólnoty 34
2.1.4. Europejski Bank Inwestycyjny 36
2.2. Instrumenty finansowo-prawne budżetu Unii Europejskiej 37
2.2.1. Pojęcie funduszu i jego zakres 37
2.2.2. Ogólna charakterystyka unijnych funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych wspólnotowej polityki gospodarczej 41
2.3. Wykorzystywanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 51
2.3.1. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 51
2.3.2. Wewnętrzne regulacje służące absorbcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego a Podstawy Wsparcia Wspólnoty 58
Rozdział III. Fundusz poręczeń unijnych jako szczególny sposób na absorbcję środków unijnych przez gminy 68
3.1. Instrumenty finansowe budżetu państwa zapewniające jednostkom samorządu terytorialnego realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 68
3.2. Fundusz Poręczeń Unijnych 69
3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent Funduszu Poręczeń Unijnych 71
3.3.1. Sposoby udzielania poręczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych 73
3.3.2. Prowizje i zabezpieczenia 76
3.3.3. Korzyści wynikające ze współpracy z Funduszem Poręczeń Unijnych 78

Rozdział IV. Ocena dotychczasowych efektów gospodarczych absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej 79
4.1. Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski mechanizm finansowy 84
4.2. Dopłaty bezpośrednie, unijne programy i fundusze 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Finansowanie jednostek budżetowych

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Rachunkowość budżetowa
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Rozdział II. Zasady pozyskiwania bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostki budżetowej
2.1. Dochody własne jednostek budżetowych
2.2. Subwencje
2.3. Dotacje celowe
2.4. Kredyty i pożyczki

Dynamika zadań gminy na przestrzeni 10 lat

Wstęp 2
Rozdział 1. Ustalenie podstawowych pojęć 4
1.1 Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego – polemika T. Bigo- J. Panejko 4
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego przedmiotem regulacji konstytucyjnej 7
1.3 Pojęcie kompetencji samorządu terytorialnego 12
1.4 Pojęcie zadań samorządu terytorialnego 15
1.5 Pojęcie organów samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Zmiany w funkcjonowaniu gminy 21
2.1 Zadania gminy przed wprowadzeniem reformy 21
2.2 Sposób ustawowej regulacji zadań gminy 25
Rozdział 3. Zadania w gminie Osieczna 34
3.1 Charakterystyka gminy Osieczna 34
3.2 Dynamika zadań gminy w gminie Osieczna 35
3.3 Akty administracyjne wydane przez wójta gminy 40
3.4 Uchwały rady gminy 42
Rozdział 4. Charakterystyka wybranych dziedzin 47
4.1 Wspieranie rolnictwa 47
4.2 Gmina a pomoc społeczna 48
4.3 Gmina a służba zdrowia 50
4.4 Gmina a infrastruktura 51
4.5 Gmina – wykorzystywanie funduszy unijnych 54
Rozdział V. Efekty zmian w poszczególnych dziedzinach 56
5.1 Usługi publiczne 56
5.2 Gospodarowanie majątkiem 58
5.3 Rozwój lokalny 60
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Dochody budżetowe samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Kolno

Wstęp

I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.
4.1. Ustrojowa pozycja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
4.2. Zadania gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
4.3. Samodzielność finansowa polskich gmin.

II. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
1. Pojęcie i istota budżetu gminy.
2. Podstawowe funkcje budżetu gminy.
3. Zasady budżetowe.
4. Struktura budżetu gminy.

III. Charakterystyka dochodów budżetowych gmin w Polsce.
1. Dochody gmin w Polsce.
1.1. Dochody własne.
1.2. Subwencje i dotacje celowe.
2. Struktura dochodów budżetowych gmin w Polsce.

IV. Kształtowanie się dochodów budżetowych gminy Kolno.
1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Kolno.
2. Struktura dochodów budżetowych w gminie Kolno.
2.1. Dochody własne gminy Kolno.
2.2. Subwencje i dotacje celowe gminy Kolno.

Zakończenie
Bibliografia

Prawno – administracyjne podstawy funkcjonowania gmin w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1. Pojęcie samorządu 5
1.2. Podział samorządu 10
Rozdział II. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 20
2.1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 20
2.2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 22
2.3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 24
2.4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45-1950 30
2.5. Rady narodowe (1951-1990) 32
2.6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33
Rozdział III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43
3.1. Decentralizacja 43
3.2. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47
3.4. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53
3.4.1. Samorząd gminny 54
3.4.2. Samorząd powiatowy 55
3.4.3. Samorząd wojewódzki 55
3.5. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57
3.6. Pozostałe akty prawne 59
3.3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz inne międzynarodowe umowy 61
Rozdział IV. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 65
4.1. Organy stanowiące 65
4.1.1. Status prawny radnego 65
4.1.2. Rada gminy 67
4.1.3. Rada powiatu 70
4.1.4. Sejmik województwa 72
4.2. Organy wykonawcze 73
4.2.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta 73
4.2.2. Organ wykonawczy gminy 75
4.2.3. Zarząd powiatu 77
4.2.4. Zarząd województwa 79
4.3. Jednostki pomocnicze 80
Zakończenie 82
Bibliografia 84

Audyt wewnętrzny na przykładzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 4
1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego 4
2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego 6
3. Zadanie audytowe i jego realizacja 11
4. Obszary audytu wewnętrznego 13
Rozdział II. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 16
1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie M. St. Warszawy 16
1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego 16
1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego 17
2. Plan kontroli w Urzędzie M. St. Warszawy 19
3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie M. St. Warszawy 21
3.1.Wykonywanie czynności kontrolnych 21
3.2. Dokumentowanie czynności kontrolnych 22
3.3. Wystąpienia pokontrolne 26
3.4. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli 27
Wnioski 28
Bibliografia 30
Spis rysunków 32

Działalność gospodarcza wykonywana przez samorząd gminny

Wstęp 2
Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy 4
1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Gospodarka komunalna 7
1.3. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego 11
1.4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę 14
1.4.1. Obligacje komunalne 16
Rozdział II. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w Polsce 20
2.1. Komunalne zakłady budżetowe 20
2.2. Spółki z udziałem gminy 24
2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych 30
2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych 32
Rozdział III. Odpowiedzialność samorządu gminnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym 36
3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych 36
3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 39
3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności 40
3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności 41
3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 43
3.4. Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce 46
Zakończenie 50
Bibliografia 52

Referendum lokalne jako istota demokracji bezpośredniej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 4
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 4
2. Rodzaje demokracji 9
3. Przedmiot i zakres referendum 13
4. Rys historyczny referendum w III RP 19
4.1. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 19
4.2. Referendum z 25.05.1997 roku na temat przyjęcia konstytucji 19
4.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 20
Rozdział II. Referendum lokalne w Polsce 22
1. Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego 22
2. Inicjator referendum lokalnego 29
2.1. Z inicjatywy organu stanowiącego 29
2.2. Na wniosek mieszkańców 32
2.3. W sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 36
2.4. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 37
3. Finansowanie referendum 39
Rozdział III. Procedura przeprowadzania referendum lokalnego 44
1. Kampania referendalna 44
2. Przebieg i ustalenie wyników referendum 48
3. Ważność referendum i jego weryfikacja 54
4. Referendum lokalne w praktyce 58
5. Rola referendum lokalnego 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Analiza źródeł dochodów gminy Brwinów

Wstęp 2
Rozdział I. Dochody jednostki samorządowej 4
1.1. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego 4
1.2. Dochody własne 15
1.3. Subwencje i dotacje 16
Rozdział II. Charakterystyka Gminy Brwinów 26
2.1. Położenie Gminy 26
2.2. Demografia Gminy 31
2.3. Potencjał gospodarczy Gminy 34
2.4. Władze Gminy i jej jednostki organizacyjne i pomocnicze 38
Rozdział III. Dochody Gminy Brwinów w latach 2004-2006 45
3.1. Dochody własne gminy 45
3.2. Dochody podatkowe gminy 52
3.3. Subwencje i dotacje gminy 56
3.4. Struktura i dynamika dochodów gminy 61
Rozdział IV. Projekt zwiększenia ściągalności dochodów w Gminie Brwinów 66
4.1. Samodzielność finansowa gminy 66
4.2. Analiza SWOT 68
4.3. Cel strategiczny: „Efektywna gospodarka gminy o wysokim potencjale wzrostu” 70
4.4. Oddziaływanie organów gminy na wysokość podatków lokalnych 71
Podsumowanie 75
Literatura 77
Spis tabel 82
Spis rysunków 85