Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Prawno – administracyjne podstawy funkcjonowania gmin w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I. Prawne pojęcie samorządu terytorialnego 5
1.1. Pojęcie samorządu 5
1.2. Podział samorządu 10
Rozdział II. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 20
2.1. Samorząd w dawnej Rzeczypospolitej 20
2.2. Samorząd terytorialny w okresie porozbiorowym 22
2.3. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej 24
2.4. Samorząd terytorialny w latach 1944/45-1950 30
2.5. Rady narodowe (1951-1990) 32
2.6. Przywracanie samorządu terytorialnego po 1989 roku 33
Rozdział III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 43
3.1. Decentralizacja 43
3.2. Konstytucja Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. 47
3.4. Ustawy o samorządzie terytorialnym 53
3.4.1. Samorząd gminny 54
3.4.2. Samorząd powiatowy 55
3.4.3. Samorząd wojewódzki 55
3.5. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 57
3.6. Pozostałe akty prawne 59
3.3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego oraz inne międzynarodowe umowy 61
Rozdział IV. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 65
4.1. Organy stanowiące 65
4.1.1. Status prawny radnego 65
4.1.2. Rada gminy 67
4.1.3. Rada powiatu 70
4.1.4. Sejmik województwa 72
4.2. Organy wykonawcze 73
4.2.1. Status prawny wójta, burmistrza i prezydenta 73
4.2.2. Organ wykonawczy gminy 75
4.2.3. Zarząd powiatu 77
4.2.4. Zarząd województwa 79
4.3. Jednostki pomocnicze 80
Zakończenie 82
Bibliografia 84

Audyt wewnętrzny na przykładzie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 4
1. Istota i rodzaje audytu wewnętrznego 4
2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego 6
3. Zadanie audytowe i jego realizacja 11
4. Obszary audytu wewnętrznego 13
Rozdział II. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 16
1. Organizacja działu audytu wewnętrznego w Urzędzie M. St. Warszawy 16
1.1. Organizacja pracy w komórce audytu wewnętrznego 16
1.2. Obowiązki i uprawnienia audytora wewnętrznego 17
2. Plan kontroli w Urzędzie M. St. Warszawy 19
3. Wewnętrzna kontrola w Urzędzie M. St. Warszawy 21
3.1.Wykonywanie czynności kontrolnych 21
3.2. Dokumentowanie czynności kontrolnych 22
3.3. Wystąpienia pokontrolne 26
3.4. Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli 27
Wnioski 28
Bibliografia 30
Spis rysunków 32

Działalność gospodarcza wykonywana przez samorząd gminny

Wstęp 2
Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy 4
1.1. Definicja i istota samorządu terytorialnego 4
1.2. Gospodarka komunalna 7
1.3. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego 11
1.4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę 14
1.4.1. Obligacje komunalne 16
Rozdział II. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w Polsce 20
2.1. Komunalne zakłady budżetowe 20
2.2. Spółki z udziałem gminy 24
2.3. Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych 30
2.4. Prywatyzacja wykonania zadań publicznych 32
Rozdział III. Odpowiedzialność samorządu gminnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym 36
3.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych 36
3.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 39
3.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności 40
3.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności 41
3.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 43
3.4. Tendencje w kształtowaniu działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce 46
Zakończenie 50
Bibliografia 52

Referendum lokalne jako istota demokracji bezpośredniej

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 4
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 4
2. Rodzaje demokracji 9
3. Przedmiot i zakres referendum 13
4. Rys historyczny referendum w III RP 19
4.1. Referendum z 18 lutego 1996 roku o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego 19
4.2. Referendum z 25.05.1997 roku na temat przyjęcia konstytucji 19
4.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 20
Rozdział II. Referendum lokalne w Polsce 22
1. Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego 22
2. Inicjator referendum lokalnego 29
2.1. Z inicjatywy organu stanowiącego 29
2.2. Na wniosek mieszkańców 32
2.3. W sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 36
2.4. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego 37
3. Finansowanie referendum 39
Rozdział III. Procedura przeprowadzania referendum lokalnego 44
1. Kampania referendalna 44
2. Przebieg i ustalenie wyników referendum 48
3. Ważność referendum i jego weryfikacja 54
4. Referendum lokalne w praktyce 58
5. Rola referendum lokalnego 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Analiza źródeł dochodów gminy Brwinów

Wstęp 2
Rozdział I. Dochody jednostki samorządowej 4
1.1. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego 4
1.2. Dochody własne 15
1.3. Subwencje i dotacje 16
Rozdział II. Charakterystyka Gminy Brwinów 26
2.1. Położenie Gminy 26
2.2. Demografia Gminy 31
2.3. Potencjał gospodarczy Gminy 34
2.4. Władze Gminy i jej jednostki organizacyjne i pomocnicze 38
Rozdział III. Dochody Gminy Brwinów w latach 2004-2006 45
3.1. Dochody własne gminy 45
3.2. Dochody podatkowe gminy 52
3.3. Subwencje i dotacje gminy 56
3.4. Struktura i dynamika dochodów gminy 61
Rozdział IV. Projekt zwiększenia ściągalności dochodów w Gminie Brwinów 66
4.1. Samodzielność finansowa gminy 66
4.2. Analiza SWOT 68
4.3. Cel strategiczny: „Efektywna gospodarka gminy o wysokim potencjale wzrostu” 70
4.4. Oddziaływanie organów gminy na wysokość podatków lokalnych 71
Podsumowanie 75
Literatura 77
Spis tabel 82
Spis rysunków 85

Analiza wydatków budżetów gminy Gubin

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1.Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 12
Rozdział 2. Charakterystyka gminy Gubin 18
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Gubin 18
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Gubin 21
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Gubin 22
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Gubin 26
Rozdział 3. Analiza wydatków z budżetu gminy Gubin w latach 2014-2017 34
3.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 34
3.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 38
3.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 47
Zakończenie 49
Bibliografia 50
Spis tabel i rysunków 52

Analiza porównawcza budżetów gmin Sierakowice i Kartuzy

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej 4
1.1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 4
1.1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 7
1.2. Budżet i zasady budżetowe 11
1.3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 15
1.3.1. Części składowe planu finansowego 15
1.3.2. Dochody budżetowe 17
1.3.3. Wydatki budżetowe 21
1.4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 22
Rozdział II. Charakterystyka gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 26
2.1. Położenie i historia gmin 26
2.2. Konstrukcja budżetu gmin 30
2.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gmin 33
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 44
3.1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości budżetowej 44
3.2. Analiza dochodów gmin Sierakowice i Kartuzy 46
3.3. Analiza wydatków gmin Sierakowice i Kartuzy 53
3.4. Wnioski 60
Zakończenie 62
Bibliografia 65

Akty planowania przestrzennego w gminie

praca z wydziału prawa i administracji

Wstęp 3

II. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (charakter prawny, treść, procedura sporządzania) 6

III. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28

IV. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania 39

V. Planowanie przekraczające granice a władztwo planistyczne gminy 49

VI. Zakończenie 66

Bibliografia 75

Spis rysunków 78

Kształtowanie się dochodów budżetowych samorządu terytorialnego w latach 2015 – 2017 na przykładzie gminy Dopiewo

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet gminy 4
1.1. Pojęcie budżetu 5
1.2. Formalne wymagania wobec budżetu gminy 8
1.3. Konstrukcja budżetu 9
1.4. Plan dochodów 11
1.5. Plan wydatków 14
1.6. Rozliczenie wyniku budżetu 18
Rozdział II. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 22
2.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 22
2.2. Samodzielność finansowa gmin 25
2.3. Struktura dochodów gmin 28
2.3.1. Dochody podatkowe 29
2.3.2. Opłaty i dochody z majątku gminy 31
2.3.3. Subwencje i dotacje 35
2.3.4. Dochody zwrotne 38
2.3.5. Inne dochody 40
Rozdział III. Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie Dopiewo w latach 2015 – 2017 42
3.1. Ogólna charakterystyka gminy Dopiewo 42
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy Dopiewo w latach 2015-2017 44
3.3. Dochody i ich struktura 46
3.4. Kształtowanie się dochodów własnych w budżecie gminy Dopiewo 49
3.5. Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 55
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 69

Źródła inwestycji rozwojowych gminy Otwock

Wstęp 4
Rozdział I. Strategie i inwestycje w rozwoju miasta 7
1.1. Teoria miasta, pojęcia miasta 7
1.1.1. Koncepcje definicyjne 8
1.1.2. Socjologiczne teorie miasta 9
1.1.3. Historyczny rozwój miast 11
1.1.4. Kryteria oceny miasta jako środowiska życia ludzi 15
1.1.5. Przyszłość miasta 16
1.2. Strategia jako narzędzie rozwoju miasta 18
1.3.Czynniki rozwoju miasta 21
1.4. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju miasta 24
1.5. Międzynarodowe organizacje wspierające rozwój miast 28
Rozdział II. Źródła finansowania rozwoju miasta 31
2.1.Środki budżetowe 31
2.2.Śródki własne 41
2.3.Inne środki 44
Rozdział III. Otwock – charakterystyka miasta 50
3.1. Historia miasta 50
3.2. Walory przyrodnicze 53
3.2.1. Geologia i morfologia 54
3.2.2. Zbiorowiska roślinne 55
3.2.3. Klimat 55
3.3. Położenie miasta w układzie komunikacyjnych powiązań zewnętrznych 57
3.4. Problemy społeczne i infrastruktura społeczna 59
3.5. Ogólna charakterystyka głównych kierunków działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta 62
Rozdział IV. Strategia rozwoju miasta Otwock i jej finansowanie 67
4.1. Założenia i cele strategii rozwojowej 67
4.2. Oczekiwane rezultaty strategii rozwojowej Otwocka 70
4.3. Sposoby wdrażania strategii rozwojowej miasta 72
4.4. Metody kontroli i oceny strategii rozwoju Otwocka 76
4.4.1. Współpraca między sektorem państwowym, publicznym i organizacjami pozarządowymi 77
4.4.2. Miejsce public relations w strategii 77
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis rysunków 86