Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Budżet jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

Wstęp 3
Rozdział I Organizacja finansów publicznych 6
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 7
1.1.1 Wprowadzenie 7
1.1.2. Gmina 8
1.1.3. Powiat 14
1.1.4. Województwo 17
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 20
1.2.1. Wprowadzenie 20
1.2.2. Gmina 22
1.2.3. Powiat 32
1.2.4. Województwo 39
Rozdział II Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 45
2.1.Pojęcie budżetu 46
2.1.1.Wprowadzenie 46
2.2.Rodzaje budżetów 55
2.2.1. Wprowadzenie 55
2.2.2. Budżety stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego 61
2.2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 64
2.3. Tworzenie budżetu 85
2.3.1. Wprowadzenie 85
2.3.2. Opracowywanie i uchwalanie budżetu 86
2.3.3. Wykonywanie budżetu 88
2.3.4. Kontrola gospodarki finansowej 90
2.3.5. Nadzór nad gospodarką finansową 91
Rozdział III Strategia Rozwoju Miasta X 93
3.1. Informacje ogólne 94
3.2. Strategia rozwoju 98
3.2.1. Wstęp 98
3.2.2. Uwarunkowania rozwoju miasta 101
3.2.3. Cele rozwoju miasta 103
3.2.4. Warianty rozwoju miasta 106
Rozdział IV Analiza budżetu Miasta X 108
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 109
4.1.1. Uwagi ogólne 109
4.1.2. Dochody własne budżetu (bez udziału w podatkach z budżetu państwa) 113
4.1.3. Udziały w podatkach z budżetu państwa 114
Tytuł dochodu 115
4.1.4. Subwencje i dotacje 115
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 116
4.2.1. Uwagi wstępne 116
4.2.2. Wydatki bieżące 118
4.2.3. Wydatki inwestycyjne 119
4.3. Podsumowanie. 125
4.3.1. Wynik finansowy. 125
4.3.2. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 126
Zakończenie 129
Bibliografia 132
Spis tabel i wykresów 135

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 25
1.6. Szkolenie i rozwój 27
1.7. Ocena pracowników 30
Rozdział 2. Urząd Dzielnicy Żoliborz jako przykład jednostki samorządu terytorialnego 35
2.1. Istota samorządu terytorialnego 35
2.2. Charakterystyka Urzędu Dzielnicy Żoliborz 39
2.2.1. Analiza działalności urzędu przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 40
2.2.2. Analiza działalności urzędu po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 46
2.3. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym 54
2.4. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego 57
Rozdział 3. Polityka personalna w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz 66
3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 66
3.2. Realizacja polityki personalnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 69
Zakończenie 77
Spis tabel i rysunków 78
Bibliografia 79

Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem

Wstęp 3
Rozdział I. Ustrój terytorialny kraju 5
1.1. Ustrojowe podstawy samorządu terytorialnego w Polsce 5
1.2. Struktura samorządu terytorialnego 5
1.3. Kompetencje organów samorządowych 7
1.4. Administracja publiczna w liczbach – urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, gminy 18
Rozdział II. Specyfika współdziałania samorządu terytorialnego w Polsce 30
2.1. Określenie możliwości współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym 30
2.2. Zakres zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo 33
2.3. Samorządowe fundusze celowe 44
2.4. Możliwości współpracy z samorządem wojewódzkim 47
2.5. Formułowanie oferty współpracy dla władz samorządowych i formy nacisku na władze samorządowe 48
Rozdział III. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 50
3.1. Formy i zakres współpracy 50
3.2. Współpraca województwa kujawsko – pomorskiego z regionem 63
3.3. Atuty i zagrożenia współpracy 81
Zakończenie 83
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 91

Wpływ zmian ustroju m.st. Warszawy na zakres samorządności

Wstęp – 5 –
Rozdział 1. Miejsce dzielnicy Włochy w strukturze m.st. Warszawy – 7 –
1.1. Charakterystyka obszaru gminy- dzielnicy Włochy – 7 –
1.2. Geneza gminy – 12 –
1.3. Znaczenie dzielnicy Warszawa – Włochy dla miasta st. Warszawa – 19 –
Rozdział 2. Struktura i charakter władzy dzielnicy Warszawa – Włochy – 25 –
2.1. Regulacje prawne dotyczące utworzenia gminy Włochy – 25 –
2.2. Regulacje prawne dotyczące utworzenia dzielnicy Włochy – 32 –
2.3. Struktura organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy – 43 –
2.4. Zmiany poziomu samorządności dzielnicy w odniesieniu do gminy w zakresie oświaty, inwestycji, stanowienia budżetu, stanowienia podatków i polityki przestrzennej – 47 –
Rozdział 3. Zmiany w kierunkach rozwoju dzielnicy w latach 2002 – 2004 – 51 –
3.1. Opis metody badawczej – 51 –
3.2. Charakterystyka próby badawczej – 52 –
3.3. Analiza wyników badań – 53 –
Zakończenie – 59 –
Bibliografia – 61 –
Spis tabel i rysunków – 63 –
Załączniki – 65 –

Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego

WSTĘP    2

Rozdział I. SAMORZĄD TERYTORIALNY – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA    4
1.1. ISTOTA I GENEZA SAMORZĄDU    4
1.2. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW    14

Rozdział II. INWESTYCJE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY    23
2.1 POJĘCIE INWESTYCJI CELE I ZADANIA.    23
2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    29

Rozdział III. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W BADANEJ GMINIE    41
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY    41
3.2. POTRZEBY INWESTYCYJNE –STUDIUM REALIZACJI    55

Rozdział IV. OCENA DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU ZJAWISKA I PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ    63

ZAKOŃCZENIE    71
BIBLIOGRAFIA    73
SPIS TABEL    76

Aktywność społeczno-gospodarcza i kulturowa gminy Tarczyn

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I.  CHARAKTERYSTYKA GMINY TARCZYN    4
1. Historia gminy Tarczyn    4
2. Położenie, lokalizacja i środowisko geograficzne    7
3. Sytuacja demograficzna i uwarunkowania gospodarcze    10
4. Ocena stanu komunikacji w gminie    15
ROZDZIAŁ II.  HISTORIA I UWARUNKOWANIA KULTUROWE    21
1. Położenie i powierzchnia    21
2. Obiekty zabytkowe Tarczyna    23
ROZDZIAŁ III.  OCENA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ – I KULTUROWEJ GMINY    33
1. Baza turystyczna    33
2. Problemy związane z infrastrukturą techniczną    38
3. Analiza SWOT    39
4. Zagrożenia rozwoju    41
5. Lista zadań    43
ZAKOŃCZENIE    44
BIBLIOGRAFIA    45
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    46

Organy administracji samorządowej na przykładzie dzielnicy Warszawa-Targówek

WSTĘP
Rozdział I. ORGANIZACJA I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1.1. Samorząd gminy
1.2. Samorząd powiatowy
1.3. Samorząd wojewódzki
Rozdział II. ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1. Pojęcie administracji publicznej
2.2. Urzędy obsługujące
2.3. Zasady i kryteria podziału zadań i kompetencji
Rozdział III. SZCZEBLE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
3.1. Szczebel lokalny i regionalny administracji samorządowej
3.2. Kolegialne i jednostkowe organy wykonawcze
Rozdział IV. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W DZIELNICY TARGÓWEK
4.1. Dzielnica Targówek – geneza i opis
4.2. Samorząd – działalność i funkcjonowanie w analizowanej gminie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Samorząd powiatowy

Wstęp    2
Rozdział I. Idea i powstanie współczesnego samorządu    3
1. Historia powiatu – europejski rodowód powstania powiatu    4
2. Powiat w polskiej administracji okresu rozbiorowego    7
3. Powiat w polskiej administracji okresu po rozbiorowego    12
Rozdział II.  Powiat i jego rozwój w Polsce Odrodzonej i w okresie PRL- u    17
1. Powiat w Polsce odrodzonej.    17
2. Powiat w PRL.    26
Rozdział III.  Reforma samorządu terytorialnego    33
1.Koncepcja powiatu po 89r – spór  „o Polskę powiatową”    33
2 Ocena struktur powiatowych – ocena efektywności powiatu    41
Zakończenie    49
Bibliografia    50

Zmiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne w gminie X

1.    Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Przegląd literatury
1.3. Źródła pracy
1.4. Metody pracy
2.    Położenie miasta i gminy
2.1. Położenie administracyjne
2.2. Położenie komunikacyjne
2.3. Położenie geograficzne
3.    Zarys historyczny miasta i gminy
4.    Przyrodnicze warunki zagospodarowania gminy
4.1. Ukształtowanie terenu
4.2. Budowa geologiczna
4.3. Występowanie surowców
4.4. Typy gleb i ich przydatność rolnicza
4.5. Sieć hydrograficzna
4.6. Warunki klimatyczne
4.7. Szata roślinna
5.    Zmiany społeczne miasta i gminy
5.1. Liczba ludności
5.2. Ruch naturalny ludności
5.3. Ruch migracyjny ludności
5.4. Rozmieszczenie ludności
5.5. Struktura płci i wieku
5.6. Lokalny rynek pracy
5.6.1. Struktura zatrudnienia
5.6.2. Struktura bezrobocia
6.  Zmiany gospodarcze miasta i gminy
6.1. Rolnictwo i leśnictwo
6.2. Przemysł i budownictwo
6.3. Usługi
7.  Zmiany przestrzenne miasta i gminy
7.1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
7.2. Analiza układu przestrzennego
8.  Infrastruktura komunalna i techniczna
9.  Ogólne wnioski końcowe

Jawność działania organów samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęcia jawności 5
1.1.Geneza prawa do informacji 5
1.2. Jawność jako warunek urzeczywistnienia prawa do informacji 8
1.3.Prawne aspekty tajności i jawności informacji 9
1.4.Źródła prawa do informacji w polskim prawie 10
1.5.Zasady państwa prawnego 14
1.6.Prawo Konstytucyjne do jawności informacji i odpowiedzialność. 21
Rozdział 2. Zasady jawności działania organów samorządu terytorialnego 34
2.1. Uregulowania prawne dotyczące jawności (ustawa o dostępie do informacji publicznej) 34
2.2. Dostęp do informacji publicznej ? Biuletyn Informacji Publicznej 39
2.3. Konieczność jawności w finansach publicznych 42
2.4. Jawność i przejrzystość finansów jednostek samorządu terytorialnego 48
2.5. Jawność finansów publicznych na przykładzie miasta Szczecin 51
2.6. Jawność działania władz a problem korupcji 60
Rozdział 3. Zakończenie 64
Bibliografia 67