Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Współdziałanie władz

Wstęp 2
Rozdział 1. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Podstawy zasadniczego podziału terytorialnego państwa 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 10
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12
1.3.2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego i inne umowy międzynarodowe 16
1.3.3. Ustawy „ustrojowe” 18
1.3.4. Ustawa o gospodarce komunalnej 21
1.3.5. Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy finansowe 22
1.3.6. Ustawy z zakresu prawa materialnego 23
1.3.7. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 23
Rozdział 2. Zadania i kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce 25
2.1. Zadania i kompetencje gminy 25
2.2. Zadania i kompetencje powiatu 32
2.3. Zadania i kompetencje województwa 38
Rozdział 3. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 45
3.1. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 45
3.2. Reprezentacje samorządu terytorialnego 58
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 73

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 11
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 12
2.2. Wybory do rady gminy 19
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 27
1. Zadania gminy 27
2. Zakres działania gminy 34
3. Właściwość rady gminy 34
4. Zadania wójta gminy 39
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 46
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 46
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 56
3. Urząd gminy i jego organizacja 58
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 68
1. Budżet gminy 68
2. Dochody gminy 73
3. Wydatki gminy 78
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel 95

Strategia marketingowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwość pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO TEORII BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 6
1.1. Teorie określające powody inwestowania na nowych rynkach 6
1.2. Obowiązująca w Polsce definicja BIZ 18
1.2.1. Inwestycje typu Greenfield 19
1.2.2. Inwestycje typu Brownfield 19
1.2.3. Inwestycje typu Joint Venture 20
1.2.4. Korzyści wynikające z BIZ 20
1.3. System obsługi inwestora w Polsce 21
1.3.1. Rola PAIiIZ 21
1.3.2. Rola JST 24
1.4. Wpływ Funduszy UE na atrakcyjność inwestycyjną JST 27
ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MAJĄCE NA CELU POZYSKANIE BIZ 31
2.1. Ustalanie strategii marketingowej w gminach, miastach, powiatach i regionach 31
2.1.1. Rozwój Strategii Marketingowej 32
2.1.2. Ekonomiczny Audyt Regionu 34
2.1.3. Główne źródła informacji 35
2.1.4. Benchmarking i analiza SWOT ( czynniki wewnętrzne i zewnętrzne ) 36
2.1.5. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego 38
2.1.6. Rola „Unikalnej Oferty” jako element strategii marketingowej 42
2.2. Rola reklamy w marketingu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.2.1. Promocja i reklama 43
2.2.2. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów 44
2.2.3. Procesy badania stopnia dotarcia środków reklamy do świadomości adresatów 45
2.2.3. Metody badania wpływu reklamy na zmianę stosunku odbiorcy do produktu 48
2.2.4. Sposoby badania skuteczności reklamy poprzez jej wpływ na wielkość sprzedaży 49
2.3. Rola Public Relations w procesie promocji 52
ROZDZIAŁ III. SKUTECZNOŚC POZYSKIWANIA BIZ PRZEZ JST 54
3.1. BIZ na świecie i w Polsce 54
3.1.1. Dynamika, kierunki i formy BIZ w Polsce 57
3.1.2. Kraje pochodzenia BIZ 62
3.1.3. Rola i korzyści wynikające z BIZ dla Polski 64
3.2. Inwestycje zagraniczne jako czynnik zwiększający atrakcyjność rynku pracy w Polsce 66
3.3. Czynniki skłaniające inwestorów do podjęcia nowych inwestycji w Polsce 69
3.4. Porównanie możliwości pozyskiwania BIZ przez Polskę i inne kraje 73
ROZDZIAŁ IV. CASE STUDY 77
4.1. Strategia promocji opracowanej przez miasto Opole 77
4.1.1. Ocena strategii promocji dla miasta Opola 77
4.1.2. Ocena proponowanych narzędzi promocji 78
4.1.3. Ocena miasta Opola jako miejsca potencjalnych inwestycji 79
4.1.4. Ocena infrastruktury, dostępności terenów i nieruchomości 80
4.1.5. Zachęty dla inwestorów 81
4.1.6. Przesłanie marketingowe miasta Opola i jego promocja 81
4.1.7. Wnioski 83
4.2. Strategia wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminę Węgorzyno 83
4.2.1. Przesłanki wynikające z programu VASAB 2010 Plus – Wizje i strategie wokół Morza Bałtyckiego” 84
4.2.2. Wytyczne wynikające z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego” 86
4.2.3. Wytyczne wynikające z „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego” 87
4.2.4. Przesłanki wynikające ze „Strategii rozwoju powiatu łobeskiego” 88
4.2.5. Wytyczne wynikające z „Programu ochrony środowiska powiatu łobeskiego” 88
4.2.6. Wnioski 89
PODSUMOWANIE 91
BIBLIOGRAFIA 94
SPIS TABEL I WYKRESÓW 99

Status i rola radnego

Wstęp 2
Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.2. Radny w polskiej tradycji 9
1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12
Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17
2.1. Ochrona prawna radnego 17
2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy 18
2.3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 23
2.4. Ograniczenia w zajmowaniu niektórych stanowisk 27
Rozdział 3. Rola radnego w społeczności lokalnej 29
3.1. Współpraca z mieszkańcami 29
3.2. Odpowiedzialność prawna radnego 32
3.3. Odpowiedzialność przed obywatelami 37
Zakończenie 40
Bibliografia 43

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I UWARUNKOWANIA SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6
1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu gminnego w Polsce 6
2. Pojęcie samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
3. Zasady gospodarki finansowej w gminie. 16
4. Charakterystyka gminy Śrem 22
Rozdział II ZASADY POZYSKIWANIA BEZZWROTNYCH I ZWROTNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 28
1. Dochody własne 28
2. Subwencje 30
3. Dotacje celowe 35
4. Kredyty i pożyczki 40
5. Obligacje 44
Rozdział III REALIZACJA WYDATKÓW ORAZ GOSPODAROWANIA ZGROMADZONYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI W ASPEKCIE SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 47
1. Struktura wydatków świetle ustawy o finansach publicznych 47
2. Podstawy prawne dokonywania wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego 52
3. Funkcjonowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 58
4. Gospodarka budżetowa oraz granice ponoszonych wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 65
Rozdział IV ANALIZA SAMODZIELNOŚCI FINASNOWEJ I SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŚREM 68
1. Mierniki oceny samodzielności finansowej gminy 68
2. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej gminy 72
3. Prognoza długu publicznego 80
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL 92

Zarządzanie płynnością finansową w gminie Stare Babice

Wstęp 3
Rozdział 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota i cele działalności samorządu gminnego 5
1.2. Zakres zadań 8
1.3. Samodzielność finansowa gminy 17
1.4. Ograniczenia samodzielności gminy 23
Rozdział 2. Finansowe podstawy działalności gminy 26
2.1. Źródła dochodów gmin 26
2.2. Pojęcie budżetu i jego funkcje 28
2.3. Równowaga budżetowa 37
2.3.1. Zasada równowagi budżetowej 38
2.4. Pokrycie deficytu budżetowego – rozdysponowanie nadwyżki 39
2.5. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminy 43
Rozdział 3. Zarządzanie płynnością w gminie Stare Babice w latach 2012-2014 50
3.1. Istota płynności 50
3.2. Mechanizmy regulowania płynności 54
3.3. Charakterystyka gminy 55
3.3.1. Sytuacja finansowa gminy 57
3.3.2. Kredyty (terminy, raty, procenty) 72
3.3.3. Ocena płynności badanej gminy 76
Zakończenie 78
Literatura 80
Spis tabel i rysunków 83

Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu terytorialnego 8
1. Gmina podstawową wspólnotą samorządową 8
2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 14
3. Województwo regionalną wspólnotą samorządową 19
4. Zasady wyboru władz jednostek samorządu 22
Rozdział II. Zadania i zakres działania samorządu gminnego 35
1. Zadania samorządu gminnego 35
2. Zakres działania samorządu gminnego 42
Rozdział III. Zadania i zakres działania samorządu powiatowego 50
1. Zadania samorządu powiatowego 50
2. Zakres działania samorządu powiatowego 57
Rozdział IV. Zadania i zakres działania samorządu województwa 66
1. Zadania samorządu województwa 66
2. Zakres działania samorządu województwa 68
Zakończenie 81
Streszczenie 84
Literatura 85

Rada powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 5
1.1. Pojęcie władzy publicznej 5
1.2. Miejsce powiatu w strukturze administracji publicznej 11
1.3. Podział terytorialny kraju 14
1.3.1. Zasada zasadniczego podziału państwa 16
1.3.2. Podziały i jednostki pomocnicze 20
1.3.3. Podziały terytorialne dla celów rządowej administracji publicznej 23
Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 26
2.1. Osobowość cywilnoprawna 26
2.2. Osobowość publicznoprawna 29
2.3. Samodzielność i ochrona sądowa 37
Rozdział 3. Władze powiatu 45
3.1. Zarząd powiatu 45
3.2. Rada powiatu 48
3.2.1. Rada jako organ stanowiący i kontrolny powiatu 51
3.2.2. Zakres działania rady 53
3.2.3. Wybory radnych i odwołania rady 55
3.2.4. Obrady rady na sesjach 58
3.2.5. Roszczenia majątkowe 60
Rozdział 4. Podstawowe kompetencje rady powiatu 67
4.1. Zadania własne 67
4.2. Zadania z zakresu administracji rządowej 70
4.3. Zadania przejęte w drodze porozumienia z wojewodą 77
4.4. Zadania przejęte w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Monitorowanie rozwoju gminy

WSTĘP

Rozdział I
POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO W GMINACH

1.1. Władza samorządowa jako gospodarz gminy i jego rola w kierowaniu rozwojem gminy
1.2. .Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy
1.3. Planowanie i realizacja efektywnej polityki rozwoju lokalnego w gminach
1.3.1. Potrzeby społeczności lokalnych w kontekście rozwoju lokalnego
1.4. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego
1.5. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy

Rozdział II
INWESTYCJI I ICH ROLA W ROZWOJU LOKALNYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA

2.1 Pojęcie inwestycji
2.2 Polityka inwestycyjna w gminach(zarządzanie procesem inwestycyjnym)
2.3 Wydatki inwestycyjne i ich źródła
2.4 Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym gmin (dostępność usług publicznych dla mieszkańców – NSP)
2.5 Wieloletnie Plany Inwestycyjne
2.6 Sposoby realizacji inwestycji komunalnych w gminach

Rozdział III
OCENA REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU W GMINIE Xi Y

3.1 Charakterystyka gminy X
3.1.1. Struktura organizacyjna gminy
3.2.Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
inne polityki
3.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni lat
3.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP

Rozdział IV
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY

4.1. Struktura organizacyjna urzędu gminy
4.2. Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
Inne polityki realizowane w gminie w zakresie rozwoju
4.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni
lat
4.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP
4.5. Ocena porównawcza dynamiki rozwoju gmin na przestrzeni

Rozdział V
ROZWÓJ GMIN W OPINII MIESZKAŃCÓW

5.1. Cele i metody badania
5.2. Charakterystyka badanych
5.3. Ocena realizacji inwestycji i usług publicznych z punktu widzenia mieszkańców
5.4. Wyniki porównawcze

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Definicja samorządu terytorialnego
2. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
2.1. Początki samorządu na ziemiach polskich
2.2. Samorząd w II Rzeczypospolitej
2.3. Samorząd w Polsce po II wojnie światowej
3. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1. Cechy samorządu terytorialnego
2. Prawo centralne
3. Prawo lokalne

ROZDZIAŁ III. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zadania własne
1.1. Zadania własne gminy
1.2. Zadania własne powiatu
1.3. Zadania własne województwa
2. Zadania zlecone

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Struktura organizacyjna gminy
2. Struktura organizacyjna powiatu
3. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

ROZDZIAŁ V. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2. Samorząd terytorialny w niektórych państwach europejskich
3. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW