Prace dyplomowe z kierunku Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym

Wstęp 3

Rozdział I. Samorząd terytorialny i instytucje nadzoru nad samorządem terytorialnym 5
1.1. Definicja samorządu terytorialnego 5
1.1.1. Pojęcie samorządu 5
1.1.2. Klasyfikacja samorządu 7
1.2. Krótka historia samorządu terytorialnego w Polsce 9
1.3. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym 14
1.3.1. Nadzór a zasady decentralizacji i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego 14
1.3.2. Organy nadzorcze i ich uprawnienia 19
1.3.3. Postępowanie w sprawach nadzorczych 23

Rozdział II. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1. Pojęcie i charakter zadań jednostek samorządu terytorialnego 27
2.1.1. Zadania gminy 27
2.1.2. Zadania powiatu 33
2.1.3. Zadania województwa 38
2.2. Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego 41
2.3. Zadania powierzone przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego 48

Rozdział III. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami samorządu terytorialnego 51
3.1. Pojęcie i funkcje wojewody 51
3.2. Przedmiot, pojęcie i kryteria nadzoru 58
3.2.1. Zakres podmiotowy nadzoru 58
3.2.2. Organy nadzorujące 59
3.2.3. Organy nadzorowane 60
3.3. Środki nadzoru 61
3.3.1. Środki kontroli 61
3.3.2. Środki korygujące 62
3.3.3. Środki personalne 64
3.4. Nadzór nad zadaniami powierzonymi 65
3.4.1. Środki nadzorcze wojewody nad zadaniami gmin, powiatów i samorządowych województw 65
3.4.2. Postępowanie nadzorcze w stwierdzaniu nieważności uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego 66
3.5. Skarga na działanie samorządu terytorialnego 68

Rozdział IV. Ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 72
4.1. Sądowa ochrona samodzielności gminy 72
4.2. Przedmiotowy zakres ochrony samodzielności gminy 77
4.3. Ochrona sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny 81
4.4. Zadania wojewody a ochrona samodzielności samorządu terytorialnego 81

Zakończenie 83
Bibliografia 89

Kształtowanie się struktury wydatków urzędu gminy

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 11
1.3. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej 16

Rozdział 2. Charakterystyka gminy Boguszów-Gorce 22
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Boguszów-Gorce 22
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Boguszów-Gorce 26
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Boguszów-Gorce 27
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Boguszów-Gorce 36

Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wydatków 40
3.1. Pojecie wydatków budżetowych 40
3.2. Funkcje wydatków (zadania) 42
3.3. Klasyfikacje wydatków 43

Rozdział 4. Analiza wydatków z budżetu gminy Boguszów-Gorce 49
4.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 49
4.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 53
4.2.1. Struktura wydatków na zadania własne 53
4.2.2. Struktura wydatków na zadania zlecone 55
4.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 56
4.3.1. Dynamika wydatków na zadania własne 56
4.3.2. Dynamika wydatków na zadania zlecone 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie gminy Sierakowice

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 3
1.1. Budżet i jego rodzaje 3
1.2. Klasyfikacja budżetowa 7
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 10
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 16

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
2.1. Mienie publiczne 21
2.2. Wycena aktywów i pasywów 28
2.3. Obieg i kontrola dokumentów 32
2.4. Zakładowy plan kont 37
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna 39

Rozdział III. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 45
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 46
3.2. Wycena aktywów i pasywów 51
3.3. Wykaz kont syntetycznych 52
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego 55
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych 57
3.6. Sprawozdawczość budżetowa 60

Rozdział IV. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Gminy Sierakowice 62
4.1. Organizacja działania 63
4.2. Zadania Gminy 65
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości 69
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości 72
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu 73
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 84

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Fabianki

Wstęp 2

Rozdział I. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 4
1.1. Zadania gminy 4
1.2. Zakres działania gminy 16
1.3. Właściwość rady gminy 17
1.4. Zadania wójta gminy 25

Rozdział II. Struktura organizacyjna władz gminy 30
2.1. Rada gminy i organizacja jej działalności 30
2.2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 36
2.3. Urząd gminy i jego organizacja 45

Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy 51
3.1. Budżet gminy 52
3.2. Dochody gminy 55
3.3. Wydatki gminy 58
3.4. Procedury budżetowe 60

Podsumowanie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności.
W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.

Rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce budżetu gminy Fabianki. Dokonano tu charakterystyki struktury i dynamiki wydatków na przestrzeni badanego okresu.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz aktualne akty normatywne i prawne, charakteryzujące gospodarkę finansową gminy.

Funkcje samorządu powiatowego w sektorze finansów publicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Problem samorządności w Polsce 6
1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego 6
1.1.1. Szczeble samorządu terytorialnego i kryteria ich tworzenia 8
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 17
1.3. Zakres zadań realizowanych przez powiat 18
1.4. Podstawy prawne procedury budżetowej 22
1.5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej – w kierunku budżetu zadaniowego 23
1.6. Zmiany w planie budżetowym a zarządzanie działalnością powiatu 25

Rozdział II. Udział zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 28
2.1. Charakterystyka Powiatu makowskiego 28
2.1.1. Położenie 37
2.1.2. Rada Powiatu i Zarząd Powiatu 38
2.1.3. Komisje 38
2.1.4. Gminy 39
2.2. Zadania Starostwa Powiatowego makowskiego 39
2.2.1. Zadania własne w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 40
2.2.2. Zadania zlecone w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 41
2.2.3. Ocena udziału zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 42

Rozdział III. Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem makowskim 46
3.1. Budżet jako narzędzie zarządzania 46
3.2. Plan ogólny dochodów budżetowych powiatu makowskiego 52
3.3. Plan ogólny wydatków budżetowych powiatu makowskiego 56
Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków 60

Bibliografia 63
Spis tabel i wykresów 66

Finanse samorządu terytorialnego w oparciu o analizę budżetu gminy Kozłowo

Wstęp 1

Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 2
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 2
1.2. Istota samorządu terytorialnego 10
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 21
1.3.1. Regulacje centralne 21
1.3.2. Regulacje statutowe 23
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 25

Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 28
2.1. Charakterystyka gospodarki finansowej 28
2.1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 28
2.1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 32
2.2. Budżet i zasady budżetowe 36
2.3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 40
2.3.1. Części składowe planu finansowego 40
2.3.2. Dochody budżetowe 41
2.3.3. Wydatki budżetowe 43
2.4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 44

Rozdział III. Analiza budżetu gminy Kozłowo 2018 – 2020 47
3.1. Konstrukcja budżetu gminy Kozłowo w latach 2018 – 2020 47
3.2. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy Kozłowo w latach 2018 – 2020 51
3.3. Strategia rozwoju gminy Kozłowo na tle województwa warmińsko-mazurskiego 56

Zakończenie 63
Bibliografia 64
Załącznik 67

Dochody z majątku gmin. Doświadczenia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Wstęp 3

Rozdział I. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu – kontrowersje wokół problematyki samorządowej 5
1.2. Ewolucja systemu budżetowego i prawa budżetowego samorządu terytorialnego w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej 15
1.4. Źródła zasilania zewnętrzne i wewnętrzne budżetów samorządowych 17
1.5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów JST 21

Rozdział II. System zasilania budżetów gmin 28
2.1. Dochody własne gmin 28
2.1.1. Podatki i opłaty 28
2.1.2. Dochody z majątku 32
2.2. Dochody wyrównawcze (równoważące) 35
2.2.1. Subwencje 35
2.2.2. Dotacje celowe 38
2.3. Przychody 42
2.3.1. Pożyczki 42
2.3.2. Kredyty 44
2.3.3. Emisja papierów wartościowych 45

Rozdział III. Dochody z majątku gminy 48
3.1. Pojęcie dochodów z majątku gminy 48
3.2. Dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych 53
3.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 53
3.2.2. Odsetki od środków finansowych 54
3.2.3. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę 54
3.2.4. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych 55

Rozdział IV. Dochody budżetu gminy Krynica – Zdrój w latach 2018 – 2020 63
4.1. Charakterystyka gminy 63
4.2. Dochody budżetu gminy 68
4.3. Dochody z majątku budżetu gminy 72
4.3.1. Dochody z majątku w 2018 roku 72
4.3.2. Dochody z majątku w 2019 roku 79
4.3.3. Dochody z majątku w 2020 roku 86

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 101
Spis tabel 102
Aneks 103

Dochody własne gmin a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gminy Prochowice

Wstęp 3

Rozdział I. System dochodów budżetowych 5
1. Budżet gminy- pojęcie, funkcje, zasady budżetowe 5
2. Dochody budżetu gmin 10
3. Zasady gromadzenia dochodów 18
4. Dochody własne gmin 19
4.1. Podatki 19
4.2. Opłaty 24
4.3. Pozostałe dochody własne 26
4.4. Udział dochodów własnych w dochodach gminy 30
5. Struktura dochodów gmin w krajach europejskich 33

Rozdział II. Samodzielność finansowa gmin 36
1. Pojęcie i zakres samodzielności finansowej w finansach publicznych 36
2. Ustrojowe zasady samodzielności finansowej 43
3. Zadania gmin a samodzielność finansowa 47
4. Samodzielność finansowa w sferze dochodów 50
5. Kwestie nadzoru nad finansami gmin a samodzielność 52

Rozdział III. Struktura i dynamika dochodów własnych gminy Prochowice a problem jej samodzielności finansowej 59
1. Specyfika gminy Prochowice i jej struktura budżetu 59
2. Analiza dochodów gminy Prochowice 62
2.1. Struktura dochodów własnych 62
2.2. Zadania samorządu gminnego a jego możliwości finansowe 67
2.3. Pozostałe dochody 71
3. Wnioski 74

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel i rysunków 81

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem jako czynnik promujący miasto i region

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I GOSPODARKA TURYSTYCZNA I JEJ PROMOCJA 6
1.1. Trendy w popycie turystycznym 6
1.2. Znaczenie produktu turystycznego 13
1.3. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 16

ROZDZIAŁ II RUDNIK NAD SANEM- CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REGIONU 23
2.1. Położenie i środowisko naturalne 23
2.2. Historia Rudnika 26
2.3. Społeczeństwo 32
2.4. Gospodarka 35
2.5. Rozwój turystyki w regionie 36

ROZDZIAŁ III CENTRUM WIKLINIARSTWA W RUDNIKU NAD SANEM JAKO CZYNNIK PROMUJĄCY REGION 38
3.1. Rudnik nad Sanem jako polska stolica wikliny 38
3.2. Rys historyczny Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 42
3.3. Cele i zadania Centrum Wikliniarstwa 42
3.4. Charakterystyka produktów Centrum Wikliniarstwa 44
3.5. Działalność Centrum Wikliniarstwa a promocja regionu 47
3.6. Perspektywy rozwoju Centrum Wikliniarstwa i promocji na terenie Rudnika nad Sanem 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56
SPIS ZDJĘĆ 57

Bilans kadencji samorządu terytorialnego 2002 – 2006 na przykładzie gminy Budzów

Wstęp 2

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego 4
1.1. Geneza samorządu terytorialnego 4
1.2. Pojęcie samorządu terytorialnego 8
1.3. Struktura samorządu terytorialnego 16
1.4. Rodzaje zadań samorządu terytorialnego 19

Rozdział 2.
Bilans kadencji 2002 – 2006 w skali kraju 24
2.1. Wybory do samorządów terytorialnych w 2002 roku 24
2.1.1. Ordynacja 24
2.1.2. Kampania 26
2.1.3. Wyniki 30
2.2. Samorząd w 2005 roku 35
2.3. Samorząd a integracja europejska 46
2.4. Przygotowania do wyborów samorządowych w 2006 roku 52
2.5. Kampania i wybory w 2006 roku 57

Rozdział 3.
Bilans kadencji 2002 – 2006 – gmina Budzów 61
3.1. Charakterystyka gminy Budzów 61
3.1.1. Położenie 61
3.1.2. Historia 62
3.2. Wybory do samorządu w 2002 r. 64
3.2.1. Przygotowania 64
3.2.2. Kampania 69
3.2.3. Wyniki 70
3.3. Analiza budżetów na poszczególne lata kadencji 71
3.4. Wybory samorządowe w 2006 r. 80
3.4.1. Kampania 80
3.4.2. Wyniki 81

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis rysunków i zdjęć 89