Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Rachunkowość jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców

Wstęp
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej
Rozdział II. Specyfikacja rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy Syców
2.1. Zadania gminy i organizacja jej działania
2.2. Elementy rachunkowości budżetowej i ich umocowanie w prawie bilansowym
Rozdział 3 Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców
3.1. Wycena aktywów i pasywów
3.2. Wykaz kont syntetycznych
3.2.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.2.2 Ewidencja kosztów i przychodów
3.3. Zasady ustalania wyniku finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Finanse samorządu terytorialnego w oparciu a analizę budżetu gminy Mykanów

Wstęp 3
Rozdział I. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego 4
1.1. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 7
1.3. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 11
1.3.1. Regulacje centralne 12
1.3.2. Regulacje statutowe 13
1.4. Znaczenie samorządu terytorialnego 19
Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 21
1. Charakterystyka gospodarki finansowej 21
1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 21
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25
2. Budżet i zasady budżetowe 29
3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 34
3.1. Części składowe planu finansowego 34
3.2. Dochody budżetowe 35
3.3. Wydatki budżetowe 36
4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 37
Rozdział III. Prezentacja gospodarki finansowej gminy Mykanów w latach 2013 – 2015 41
1. Położenie i historia gminy 41
2. Konstrukcja budżetu gminy 47
3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gminy 51
4. Strategie rozwoju gminy na tle innych jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim 54
Rozdział IV. Analiza wykonania budżetu w gminie Mykanów w latach 2013 – 2015 61
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej 61
2. Analiza dochodów i wydatków budżetowych 62
2.1. Badanie dochodów 62
2.2. Analiza wydatków 66
3. Wskaźnikowa ocena sprawozdawczości budżetowej 70
3.1. Struktura zadłużenia 70
3.2. Badanie wyniku finansowego 71
3.3. Analiza równowagi finansowej 72
4. Wnioski 75
Zakończenie 79
Bibliografia 80
Spis tabel i rysunków 83

Euroregion Nysa jako przykład współpracy transgranicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna 5
1.2. Ewolucja współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej 10
1.3. Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej 13
1.4. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej 17

Rozdział II. Współpraca transgraniczna 27
2.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej 27
2.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 34
2.3. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej 36
2.4. Związki miast i gmin 39

Rozdział III. Współpraca transgraniczna Euroregionu Nysa 45
3.1. Prezentacja Euroregionu Nysa 45
3.2. Współpraca w zakresie gospodarczym 46
3.3. Współpraca w zakresie infrastruktury technicznej 52
3.4. Współpraca w sferze społecznej 55
3.5. Współpraca w zakresie ochrony środowiska 59

Rozdział IV. Bariery i ograniczenia współpracy transgranicznej 62
4.1. Bariery i ograniczenia 62
4.2. Szanse współpracy w obszarach transgranicznych 66
4.3. Perspektywy współpracy transgranicznej 74
Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis tabel 90
Spis rysunków 91
Spis fotografii 92

Analiza infrastruktury transportu drogowego jako czynnika rozwoju subregionu łukowskiego

WSTĘP 4
1. REGIONALNA I LOKALNA POLITYKA TRANSPORTOWA 6
1.1. Polityka transportowa państwa 6
1.1.1. Funkcje i cechy 6
1.1.2. Znaczenie 8
1.2. Regionalna polityka transportowa 10
1.3. Lokalna polityka transportowa 12
1.3.1. Podmioty i przedmiot lokalnej polityki transportowej 12
1.3.2. Cele lokalnej polityki transportowej 14
1.3.3. Narzędzia lokalnej polityki transportowej 17
1.4. Zarządzanie regionalną infrastrukturą transportową 21
1.5. Koordynacja regionalnej i lokalnej polityki transportowej 23
2. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W ŚWIETLE POLITKI TRANSPORTOWEJ POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 26
2.1. Realizacja założeń Narodowego Planu Rozwoju 27
2.2. Osie rozwoju w świetle Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wraz ze źródłami finansowania ze środków UE 28
2.3. Program operacyjny – Transport – Gospodarka morska 30
2.3.1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 31
2.3.2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 32
2.3.3. Pomoc techniczna 33
2.4. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 34
2.5. Fundusz Spójności 35
2.6. Inicjatywy Wspólnoty – współpraca międzyregionalna – INTERREG 36
2.7. Wstępny projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 38
2.8. Program Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych w latach 2006-2013 40
3. CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 42
3.1. Położenie 42
3.2. Przedsiębiorczość 46
3.3. Infrastruktura techniczna 47
3.4. Zarządzanie infrastrukturą transportową 50
3.5. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 53
4. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM CZYNNIKIEM ROZWOJU SUBREGIONU ŁUKOWSKIEGO 59
4.1. Korytarze panadeuropejskie 59
4.2. Krajowe sieci transportu drogowego 61
4.3. Wyposażenie obszaru w infrastrukturę transportu drogowego 64
4.4. Transport drogowy jako czynnik rozwoju subregionu 68
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
SPIS RYSUNKÓW 76

Historia samorządu terytorialnego

praca licencjacka z historii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. SAMORZĄD W DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4

ROZDZIAŁ II. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE POROZBIOROWYM 11

ROZDZIAŁ III. SAMORZĄD TERYTORIALNY W II RZECZYPOSPOLITEJ 22

ROZDZIAŁ IV. SAMORZĄD TERYTORIALNY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 32

ROZDZIAŁ V. SAMORZĄD TERYTORIALNY W LATACH 1944/45-1950 39

ROZDZIAŁ VI. PRZYWRACANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO 1989 ROKU 48

ZAKOŃCZENIE 53

BIBLIOGRAFIA 56

Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce

Wstęp 3
Rozdział I Charakterystyka bezrobocia w Polsce 5
1.1 Bezrobocie – zagadnienia wstępne 5
1.2 Ramy teoretyczne analizy bezrobocia 8
1.2.1 Wcześniejsze teorie bezrobocia 8
1.2.2 Współczesne teorie bezrobocia 11
1.3 Rodzaje i przyczyny bezrobocia 13
1.4 Skutki bezrobocia 16
Rozdział II Metody zwalczania bezrobocia 21
2.1 Otoczenie i środowisko gospodarczo – polityczne oraz jego wpływ na kształtowanie się bezrobocia 24
2.2 Dekompozycja źródeł bezrobocia 27
2.3 Wykształcenie a względna sytuacja na rynku pracy 32
2.4 Sektorowa i regionalna struktura bezrobocia 42
2.5 Bezrobocie w Polsce na tle bezrobocia zarejestrowanego w Unii Europejskiej 45
Rozdział III Instrumenty fiskalno – pieniężne w polityce zatrudnienia 48
3.1 Polityka fiskalna 48
3.2 Polityka monetarna 55
3.3 Polityka cenowo– dochodowa 56
3.4 Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 59
3.5 Polityka edukacyjna 64
3.6 Polityka strukturalna 65
Rozdział IV Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia 73
4.1 Metody aktywne walki z bezrobociem 73
4.1.1 Roboty publiczne 73
4.1.2 Aktywizacja zawodowa absolwentów 74
4.1.3 Pożyczki z Funduszu Pracy 75
4.1.4 Szkolenia bezrobotnych 76
4.2 Metody pasywne walki z bezrobociem 83
4.2.1 Zasiłki dla bezrobotnych 83
4.2.2 Zasiłki i świadczenia przedemerytalne 86
Rozdział V \Rola powiatowych Urzędów Pracy w zwalczaniu bezrobocia 93
5.1 Uwarunkowania sprawności działań urzędów pracy 93
5.2 Propozycje ocen sprawności urzędów pracy 101
5.3 Strategia na przyszłość 104
5.4 Absolwenci na rynku pracy 110
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis rysunków 118
Spis tabel 119

Bank jako partner finansowy samorządu

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Bank i system bankowy
1.1. Bank
1.1.1. Definicje banku
1.1.2. Rola banku
1.2. System bankowy
1.2.1. Kształtowanie systemu bankowego
1.2.2. Rodzaje banków
1.3. System bankowy w Polsce
Rozdział II. Samorząd terytorialny – zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
2.1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego
2.2. System finansów samorządu terytorialnego
2.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego po 2003 roku
2.3.1. Zmiany źródeł dochodów
2.3.2. Warunku finansowania zadań i zarządzania finansami
2.3.3. Zmiany wynikające z innych ustaw
2.3.4. Zarządzanie finansowe środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
Rozdział III. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
3.1. Inwestycje w systemie zadań samorządu terytorialnego
3.2. Uwarunkowania systemowe
3.3. Cykl realizacji i finansowani programów inwestycyjnych
3.4. Źródła finansowania inwestycji
3.5. Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Rozdział IV. Bank jako partner finansowy samorządu
– doświadczenia Banku Ochrony Środowiska S.A..
4.1. Charakterystyka Banku Ochrony Środowiska
4.1.1. Historia
4.1.2. Profil działalności i struktura organizacyjna
4.1.3. Produkty
4.2. BOŚ S.A. jako partner finansowy samorządów w Polsce
4.1.1. Zamówienia publiczne na kompleksową obsługę budżetu
4.1.2. Udzielanie kredytów na sfinansowanie niedoboru budżetu
4.1.3. Wydatki inwestycyjne ponoszone przez samorządy
4.1.4. Oferta kredytów preferencyjnych na inwestycje proekologiczne
4.1.5. Niskooprocentowane kredyty we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej
4.1.6. Wykup wierzytelności przysługujących od jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział V. Analiza i ocena współpracy Banku Ochrony Środowiska S.A. z jednostkami samorządu w Polsce
5.1. Rozmiar i zakres pomocy finansowej
5.2. Problemy we współpracy finansowej
5.3. Szanse i perspektywy współpracy finansowej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Badanie stopnia informatyzacji urzędów gminnych w mazowieckim

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 4
1.1. Istota komunikacji 5
1.2. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego 10
1.3. Cywilizacja informacyjna a społeczny odbiór informatyki 11
1.4. Kontrowersje wokół społeczeństwa informacyjnego 12
ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INFORMATYZACJĘ POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 15
2.1. Zapewnienie taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu 17
2.2. Powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką 20
2.3. Wizja informatyzacji polskiej administracji publicznej 25
2.3.1. Internet szerokopasmowy w administracji publicznej 27
2.3.2. Centralne bazy danych e-administracji 28
2.3.3. Bezpieczeństwo e-informacji 29
ROZDZIAŁ 3. BADANIE STOPNIA INFORMATYZACJI URZĘDÓW GMINNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 30
3.1. Cele badania 30
3.2. Metodologia i próba badawcza 31
3.3. Badanie 32
3.3.1. Ogólne informacje o gminie 34
3.3.2. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne – oceniane kategorie 38
3.3.3. Oprogramowanie 40
3.3.4. Korzystanie z Internetu 41
3.3.5. Usługi publiczne 42
3.4. Podsumowanie i weryfikacja wyników badań 43
ROZDZIAŁ 4. BARIERY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE 53
ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW 66

Współdziałanie władz

Wstęp 2
Rozdział 1. Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Podstawy zasadniczego podziału terytorialnego państwa 4
1.2. Istota samorządu terytorialnego 10
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 12
1.3.2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego i inne umowy międzynarodowe 16
1.3.3. Ustawy „ustrojowe” 18
1.3.4. Ustawa o gospodarce komunalnej 21
1.3.5. Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy finansowe 22
1.3.6. Ustawy z zakresu prawa materialnego 23
1.3.7. Statuty jednostek samorządu terytorialnego 23
Rozdział 2. Zadania i kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce 25
2.1. Zadania i kompetencje gminy 25
2.2. Zadania i kompetencje powiatu 32
2.3. Zadania i kompetencje województwa 38
Rozdział 3. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 45
3.1. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 45
3.2. Reprezentacje samorządu terytorialnego 58
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 73

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 11
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 12
2.2. Wybory do rady gminy 19
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 27
1. Zadania gminy 27
2. Zakres działania gminy 34
3. Właściwość rady gminy 34
4. Zadania wójta gminy 39
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 46
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 46
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 56
3. Urząd gminy i jego organizacja 58
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 68
1. Budżet gminy 68
2. Dochody gminy 73
3. Wydatki gminy 78
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel 95