Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu terytorialnego 8
1. Gmina podstawową wspólnotą samorządową 8
2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 14
3. Województwo regionalną wspólnotą samorządową 19
4. Zasady wyboru władz jednostek samorządu 22
Rozdział II. Zadania i zakres działania samorządu gminnego 35
1. Zadania samorządu gminnego 35
2. Zakres działania samorządu gminnego 42
Rozdział III. Zadania i zakres działania samorządu powiatowego 50
1. Zadania samorządu powiatowego 50
2. Zakres działania samorządu powiatowego 57
Rozdział IV. Zadania i zakres działania samorządu województwa 66
1. Zadania samorządu województwa 66
2. Zakres działania samorządu województwa 68
Zakończenie 81
Streszczenie 84
Literatura 85

Rada powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych 5
1.1. Pojęcie władzy publicznej 5
1.2. Miejsce powiatu w strukturze administracji publicznej 11
1.3. Podział terytorialny kraju 14
1.3.1. Zasada zasadniczego podziału państwa 16
1.3.2. Podziały i jednostki pomocnicze 20
1.3.3. Podziały terytorialne dla celów rządowej administracji publicznej 23
Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 26
2.1. Osobowość cywilnoprawna 26
2.2. Osobowość publicznoprawna 29
2.3. Samodzielność i ochrona sądowa 37
Rozdział 3. Władze powiatu 45
3.1. Zarząd powiatu 45
3.2. Rada powiatu 48
3.2.1. Rada jako organ stanowiący i kontrolny powiatu 51
3.2.2. Zakres działania rady 53
3.2.3. Wybory radnych i odwołania rady 55
3.2.4. Obrady rady na sesjach 58
3.2.5. Roszczenia majątkowe 60
Rozdział 4. Podstawowe kompetencje rady powiatu 67
4.1. Zadania własne 67
4.2. Zadania z zakresu administracji rządowej 70
4.3. Zadania przejęte w drodze porozumienia z wojewodą 77
4.4. Zadania przejęte w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 80
Zakończenie 85
Bibliografia 87

Monitorowanie rozwoju gminy

WSTĘP

Rozdział I
POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO W GMINACH

1.1. Władza samorządowa jako gospodarz gminy i jego rola w kierowaniu rozwojem gminy
1.2. .Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy
1.3. Planowanie i realizacja efektywnej polityki rozwoju lokalnego w gminach
1.3.1. Potrzeby społeczności lokalnych w kontekście rozwoju lokalnego
1.4. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego
1.5. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy

Rozdział II
INWESTYCJI I ICH ROLA W ROZWOJU LOKALNYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA

2.1 Pojęcie inwestycji
2.2 Polityka inwestycyjna w gminach(zarządzanie procesem inwestycyjnym)
2.3 Wydatki inwestycyjne i ich źródła
2.4 Znaczenie inwestycji w rozwoju lokalnym gmin (dostępność usług publicznych dla mieszkańców – NSP)
2.5 Wieloletnie Plany Inwestycyjne
2.6 Sposoby realizacji inwestycji komunalnych w gminach

Rozdział III
OCENA REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU W GMINIE Xi Y

3.1 Charakterystyka gminy X
3.1.1. Struktura organizacyjna gminy
3.2.Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
inne polityki
3.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni lat
3.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP

Rozdział IV
CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY

4.1. Struktura organizacyjna urzędu gminy
4.2. Strategia rozwoju gminy (Plany rozwoju gminy, Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
Inne polityki realizowane w gminie w zakresie rozwoju
4.3. Przedsięwzięcia publiczne (inwestycje) gminy zrealizowane na przestrzeni
lat
4.4. Dostępność do usług publicznych mieszkańców według NSP
4.5. Ocena porównawcza dynamiki rozwoju gmin na przestrzeni

Rozdział V
ROZWÓJ GMIN W OPINII MIESZKAŃCÓW

5.1. Cele i metody badania
5.2. Charakterystyka badanych
5.3. Ocena realizacji inwestycji i usług publicznych z punktu widzenia mieszkańców
5.4. Wyniki porównawcze

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Definicja samorządu terytorialnego
2. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce
2.1. Początki samorządu na ziemiach polskich
2.2. Samorząd w II Rzeczypospolitej
2.3. Samorząd w Polsce po II wojnie światowej
3. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
1. Cechy samorządu terytorialnego
2. Prawo centralne
3. Prawo lokalne

ROZDZIAŁ III. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zadania własne
1.1. Zadania własne gminy
1.2. Zadania własne powiatu
1.3. Zadania własne województwa
2. Zadania zlecone

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Struktura organizacyjna gminy
2. Struktura organizacyjna powiatu
3. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

ROZDZIAŁ V. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2. Samorząd terytorialny w niektórych państwach europejskich
3. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW

Ewolucja ustroju gminy samorządowej w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 Pojęcie gminy i podstawy prawne jej funkcjonowania 4
1.1. Rys historyczny kształtowania się podziału terytorialnego 4
1.2. Główne zagadnienia dotyczące ustroju gminy 17
1.3. Źródła prawa samorządu terytorialnego. Osobowość prawna Gminy 23
ROZDZIAŁ 2 Zadania gminy 33
2.1. Zadania gminy w świetle ustaw 33
2.2. Zadania własne 38
2.3. Zasady finansowania zadań własnych i zadań zleconych 45
2.3.1. Finansowanie zadań własnych 47
2.3.2. Finansowanie zadań zleconych 52
ROZDZIAŁ 3 Rada gminy 57
3.1. Rada jako organ stanowiący gminy. Funkcjonowanie rady gminy. 57
3.2. Ewolucja prawa wyborczego do rad gmin w latach 1990 –2002. 63
3.3. Przepisy szczegółowe wyborów do rad gminy. 65
3.4. Właściwości rady gminy. 76
3.5. Przewodniczący rady gminy. 78
3.6. Wykonywanie mandatu radnego gminy. 83
ROZDZIAŁ 4. Organ wykonawczy. 90
4.1. Wójt ( burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy. 90
4.2. Powołanie i odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 95
4.3. Uprawnienia, obowiązki i kompetencje organu wykonawczego (burmistrza, prezydenta miasta ). 99
4.4. Urząd gminy- organizacja i zasady funkcjonowania. 105
4.5. Relacje: rada gminy- wójt ( burmistrz, prezydent ) 110
ZAKOŃCZENIE 113
BIBLIOGRAFIA 117
ŹRÓDŁA OPRACOWANIA 120
SPIS TABEL 122

Działalność gospodarcza gminy

Wstęp
Rozdział 1. Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego, w tym publiczne zadania gospodarcze
1.1. Zadania gminy
1.2. Zadania powiatu
1.3. Zadania województwa
1.4. Publiczne zadania jednostki samorządu
Rozdział 2. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego za jego zadania, w tym za zadania o charakterze gospodarczym
2.1. Zagadnienia prawne dotyczące zagadnień dyscypliny finansów publicznych
2.2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.2.1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności
2.2.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności
2.3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.4. Dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 3. Działalność gospodarcza gminy Rzeszów
3.1. Położenie i warunki gospodarcze gminy
3.2. Działalność gospodarcza prowadzona przez gminę
3.3. Dochody własne gminy przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
3.4. Dochody podatkowe gminy przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków

Dochody podatkowe gmin

Wstęp 4
Rozdział 1. Organizacja i zadania gminy 6
1.1. Podstawowe wiadomości o gminie według ustawy o samorządzie gminnym 6
1.2. Władze gminy 10
1.2.1. Wybory do rady gminy 10
1.2.2. Kompetencje rady gminy 13
1.2.3. Kompetencje wójta 15
1.3. Zadania gminy 16
Rozdział 2. Dochody podatkowe – ogólna charakterystyka 19
2.1. Podatki i opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 19
2.1.1. Podatek od nieruchomości 19
2.1.2. Podatek od środków transportu 21
2.1.3. Podatek od posiadania psów 22
2.2. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 23
2.2.1. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych 23
2.2.2. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych 24
2.3. Podatki i opłaty wg innych ustaw 25
2.3.1. Podatek rolny 25
2.3.2. Podatek leśny 26
2.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 28
2.3.4. Podatek od spadków i darowizn 29
2.3.6. Samoopodatkowanie się mieszkańców 31
2.3.7. Wpływy z karty podatkowej 32
2.4. Opłaty lokalne i subwencje 34
Rozdział 3. Dochody gminy X 37
3.1. Charakterystyka gminy 37
3.2. Inwestycje gminy X 38
3.3. Budżet gminy X 39
Zakończenie 54
Bibliografia 55
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Budżet jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

Wstęp 3
Rozdział I Organizacja finansów publicznych 6
1.1. Charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 7
1.1.1 Wprowadzenie 7
1.1.2. Gmina 8
1.1.3. Powiat 14
1.1.4. Województwo 17
1.2. Charakterystyka finansów samorządu terytorialnego 20
1.2.1. Wprowadzenie 20
1.2.2. Gmina 22
1.2.3. Powiat 32
1.2.4. Województwo 39
Rozdział II Rola budżetu w procesie rozwoju gminy 45
2.1.Pojęcie budżetu 46
2.1.1.Wprowadzenie 46
2.2.Rodzaje budżetów 55
2.2.1. Wprowadzenie 55
2.2.2. Budżety stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego 61
2.2.3. Nowoczesne formy budżetowania. Budżet zadaniowy 64
2.3. Tworzenie budżetu 85
2.3.1. Wprowadzenie 85
2.3.2. Opracowywanie i uchwalanie budżetu 86
2.3.3. Wykonywanie budżetu 88
2.3.4. Kontrola gospodarki finansowej 90
2.3.5. Nadzór nad gospodarką finansową 91
Rozdział III Strategia Rozwoju Miasta X 93
3.1. Informacje ogólne 94
3.2. Strategia rozwoju 98
3.2.1. Wstęp 98
3.2.2. Uwarunkowania rozwoju miasta 101
3.2.3. Cele rozwoju miasta 103
3.2.4. Warianty rozwoju miasta 106
Rozdział IV Analiza budżetu Miasta X 108
4.1. Dynamika, struktura i analiza dochodów 109
4.1.1. Uwagi ogólne 109
4.1.2. Dochody własne budżetu (bez udziału w podatkach z budżetu państwa) 113
4.1.3. Udziały w podatkach z budżetu państwa 114
Tytuł dochodu 115
4.1.4. Subwencje i dotacje 115
4.2. Dynamika, struktura i analiza wydatków 116
4.2.1. Uwagi wstępne 116
4.2.2. Wydatki bieżące 118
4.2.3. Wydatki inwestycyjne 119
4.3. Podsumowanie. 125
4.3.1. Wynik finansowy. 125
4.3.2. Stan zobowiązań kredytowych i pożyczkowych 126
Zakończenie 129
Bibliografia 132
Spis tabel i wykresów 135

Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 25
1.6. Szkolenie i rozwój 27
1.7. Ocena pracowników 30
Rozdział 2. Urząd Dzielnicy Żoliborz jako przykład jednostki samorządu terytorialnego 35
2.1. Istota samorządu terytorialnego 35
2.2. Charakterystyka Urzędu Dzielnicy Żoliborz 39
2.2.1. Analiza działalności urzędu przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 40
2.2.2. Analiza działalności urzędu po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 46
2.3. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym 54
2.4. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego 57
Rozdział 3. Polityka personalna w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz 66
3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 66
3.2. Realizacja polityki personalnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 69
Zakończenie 77
Spis tabel i rysunków 78
Bibliografia 79

Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem

Wstęp 3
Rozdział I. Ustrój terytorialny kraju 5
1.1. Ustrojowe podstawy samorządu terytorialnego w Polsce 5
1.2. Struktura samorządu terytorialnego 5
1.3. Kompetencje organów samorządowych 7
1.4. Administracja publiczna w liczbach – urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, gminy 18
Rozdział II. Specyfika współdziałania samorządu terytorialnego w Polsce 30
2.1. Określenie możliwości współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym 30
2.2. Zakres zadań poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – gmina, powiat, województwo 33
2.3. Samorządowe fundusze celowe 44
2.4. Możliwości współpracy z samorządem wojewódzkim 47
2.5. Formułowanie oferty współpracy dla władz samorządowych i formy nacisku na władze samorządowe 48
Rozdział III. Współdziałanie władz samorządowych w zarządzaniu województwem kujawsko-pomorskim 50
3.1. Formy i zakres współpracy 50
3.2. Współpraca województwa kujawsko – pomorskiego z regionem 63
3.3. Atuty i zagrożenia współpracy 81
Zakończenie 83
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 91