Prace dyplomowe z dziedziny: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Technologie informatyczne w administracji

Wstęp 4

Rozdział I. Technologie a zmiany cywilizacyjne 5
1.1. Technologia w życiu człowieka 5
1.2. Przemiany technologiczne 11
1.3. Rewolucja cyfrowa 13
1.4. Technologia lata dziewięćdziesiątych 15
1.5. Technologie informatyczne a gospodarka 17

Rozdział II. Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce 24
2.1. Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporządzeń 26
2.2. Systemy typu e-government 28
2.2.1. Wrota Polski 28
2.2.2. Wrota Polski do Europy 34
2.3. Rejestry państwowe w kraju 35
2.4. Systemy EDI i systemy typu work-flow 39
2.5. Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) 42
2.6. Wspólne normy teleinformatyczne 44

Rozdział III. Prezentacja infrastruktury programu „Wrota Polski” na przykładzie strony internetowej x 47
3.1. Prezentacja strony internetowej x 47
3.2. Unifikacja prezentacji internetowych stron administracji 49
3.2.1. Przeniesienie priorytetowych publicznych usług na elektroniczną platformę 50
3.2.2. Modernizacja infrastruktury 52
3.2.3. Zbudowanie elektronicznych katalogów 53
3.3. Doskonalenie obecnie dostępnych usług świadczonych elektronicznie 56
3.4. Edukacyjne oraz promocyjne działania 61

Zakończenie 65

Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Subsydiarność jako podstawa funkcjonowania samorządów lokalnych

Wstęp 2
ROZDZIAŁ 1. ZASADA SUBSYDIARNOŚCI I ZADANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1.1. Główne założenia subsydiarności 4
1.2. Zasada pomocniczości jako podstawa do określenia zadań jednostek samorządu terytorialnego 5
1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle podstawowych ustaw „ustrojowych”. 8
1.3.1. Podział zadań i kompetencji między szczeble samorządu terytorialnego 8
1.3.2. Sposoby wykonywania zadań przez samorząd terytorialny 19
ROZDZIAŁ 2. GENEZA I ISTOTA SAMORZĄDU LOKALNEGO 29
2.1. Podstawowe definicje dotyczące tematu 29
2.2. Zasady funkcjonowania samorządności 33
2.3. Organizacja samorządu lokalnego 37
2.3.1. Struktura samorządu lokalnego 37
2.3.2. Gmina 39
2.3.3. Powiat 42
2.3.4. Województwo 44
2.4. Prawo miejscowe i organy nadzoru 47
2.4.1. Prawo miejscowe 47
2.4.2. Przepisy gminne 48
2.4.3. Nadzór nad działalnością samorządu lokalnego 50
ROZDZIAŁ 3. SAMORZĄD LOKALNY A STANDARDY EUROPEJSKIE 52
3.1. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 52
3.2. Współpraca transgraniczna 57
3.3. Europejskie instytucje samorządowe 62
3.4. Konwencje międzynarodowe 65
Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 78

Rozwój samorządów terytorialnych

pierwsze dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota samorządu terytorialnego 2
1. Geneza samorządu 2
2. Formy samorządu społecznego 9
3. Rodzaje samorządu 14
Rozdział II. Reformy sektora publicznego w Polsce 23
1. Przyczyny reform 23
2. Decentralizacja 28
3. Charakterystyka nowego zarządzania publicznego 31
3.1. Instrumenty nowego zarządzania 31
3.2. Wpływ zmian na organizacje publiczne 34
3. Informatyzacja zarządzania organizacjami publicznymi 36

Rozwój regionalny powiatów dolnośląskich

Wstęp 4
Rozdział I. Polityka rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalizacji 5
1.1. Modele polityki regionalnej w Polsce 5
1.2. Możliwości kształtowania polityki wewnątrzregionalnej 10
1.3. Polska polityka regionalna w aspekcie globalizacji 14
1.4. Kreacja i instrumentacja strategii rozwoju regionalnego 18
Rozdział II. Dysproporcje rozwoju społeczno – gospodarczego regionów i ich konkurencyjność 25
2.1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej 25
2.2. Zróżnicowanie rozwoju oraz poziomu życia w Polsce 28
2.3. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów 33
2.3.1. Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego 33
2.3.2. Czynnik wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich w UE 36
2.4. Szanse polskich regionów 39
Rozdział III. Finansowanie polityki regionalnej i lokalnej 45
3.1. Finansowanie samorządów w Polsce 45
3.2. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 49
3.3. Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego 53
3.3.1. Kontrakt wojewódzki 53
3.3.2. Fundusze strukturalne 57
3.4. Współpraca transgraniczna 61
Rozdział IV. Polityka regionalna powiatów Dolnośląskich 65
4.1. Metodyka badania 66
4.2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego 68
4.3. Wskaźniki rozwoju społecznego 78
4.4. Wskaźniki ekorozwoju 83
Rozdział V. Prognoza budżetu na lata 2007-2008 dla samorządu województwa dolnośląskiego 90
5.1. Założenia przyjęte do prognoz mające wpływ na gospodarkę budżetową 90
5.2. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 96
Razem 97
5.3. Informacje o udzielaniu przez samorząd województwa dolnośląskiego poręczeń i gwarancji 98
5.4. Projekt budżetu 100
Wnioski 102
Bibliografia 105

Referendum lokalne

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i rola referendum we współczesnym państwie demokratycznym 5
1. Pojęcie ogólne demokracji i referendum 5
2. Rodzaje demokracji 10
3. Referendum w Polsce w świetle konstytucji i ustaw 13
4. Rola referendum we współczesnym państwie 22
Rozdział II. Przedmiot i zakres referendum 28
1. Przedmiot referendum 28
2. Zasięg referendum 36
3. Rodzaje referendów 39
4. Inicjatywa ludowa, weto ludowe, konsultacje 45
Rozdział III. Procedura inicjowania i przeprowadzania referendum lokalnego 48
1. Z inicjatywy organu stanowiącego 52
2. Na wniosek mieszkańców 57
3. Określanie wyników referendum 59
4. Ważność referendum i jego weryfikacja 61
Zakończenie 64
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 66
Spis rysunków 70

Proces wprowadzania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd literatury dotyczący systemów zarządzania jakością 4
1.1. Rys historyczny dotyczący zarządzania jakością 4
1.2. Systemy zarządzania jakością wg norm ISO 10
1.3. Zintegrowane systemy zarządzania jakością 16
1.4. Procesy wdrażania systemów zarządzania jakością 21
Rozdział 2. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Giżycku 28
2.1. Opis ogólny 28
2.2. Zasoby ludzkie w tym struktura 33
2.3. Zasoby materialne 46
2.4. Zasoby finansowe 51
2.5. Otoczenie organizacji-Urzędu Miejskiego 54
Rozdział 3. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Giżycku 57
3.1. Identyfikacja stanu wyjściowego 57
3.2. Polityka jakości i jej cele 61
3.3. Realizacja Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Giżycku 68
3.4. Procedury systemowe 75
3.5. Wybrane procedury wydziałowe Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 83
3.6. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Giżycku po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością 91
Zakończenie 97
Bibliografia 101
Spis tabel, rysunków i zdjęć 104

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań samorządu

Wstęp 3
Rozdział I Istota i zadania samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu terytorialnego 5
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego 14
1.2.1. Samorząd a instytucje społeczeństwa obywatelskiego 14
1.2.2. Samorząd terytorialny w systemie instytucji samorządu 20
1.3. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 24
Rozdział II Dochody jednostek samorządu terytorialnego 36
2.1. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 36
2.2. Tworzenie i realizacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego 43
2.3. Finansowanie zadań 50
2.4. Główne kierunki wydatkowania środków 59
Rozdział III Pozyskiwanie środków unijnych 68
3.1. Geneza Unii Europejskiej 68
3.2. Unia Europejska- cele i środki realizacji 75
3.3. Fundusze przedakcesyjne instrumentami finansowymi UE 78
3.3.1. Program Phare 78
3.3.2. Program ISPA 83
3.3.3. Program SAPARD 85
3.4. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej 89
3.5. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego 90
3.6. Procedura składania wniosków o pomoc finansową (dochody jednostek samorządu terytorialnego) 92
Zakończenie 94
Bibliografia 96

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział 1. Finanse jednostek samorządu terytorialnego 3
1.1. Zakres działania jednostki samorządu terytorialnego 3
1.2. Pojęcie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego 8
1.3. Źródło dochodów samorządu terytorialnego 12
1.3.1. Dochody własne 12
1.3.2. Subwencje ogólne 14
1.3.3. Dotacje celowe 16
1.4. Wydatki samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Inwestycje gminne 23
2.1. Założenia systemu finansowania inwestycji 23
2.2. Wsparcie dla samorządu ze strony państwa – dotacje i subwencje 30
2.3. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego z udziałem banków 37
Rozdział 3. Finansowanie inwestycji z pomocą instytucji pozarządowych i środków z Unii Europejskiej 43
3.1. Dostępność środków unijnych 43
3.2. Sposoby pozyskiwania środków unijnych 50
Wnioski 61
Bibliografia 62
Spis tabel 66

Historia samorządu terytorialnego

krótka praca dyplomowa – 35 stron

Wstęp 2
1. Samorząd lokalny w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego 3
2. Samorząd terytorialny w latach 1944-1950 9
3. Istota samorządu terytorialnego na przestrzeni lat 1950-1989 14
4. Struktura samorządu terytorialnego po 1989 roku 18
Bibliografia 34

Rachunkowość jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców

Wstęp
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Klasyfikacja budżetowa
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej
Rozdział II. Specyfikacja rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Urzędu Gminy Syców
2.1. Zadania gminy i organizacja jej działania
2.2. Elementy rachunkowości budżetowej i ich umocowanie w prawie bilansowym
Rozdział 3 Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców
3.1. Wycena aktywów i pasywów
3.2. Wykaz kont syntetycznych
3.2.1. Ewidencja dochodów i wydatków
3.2.2 Ewidencja kosztów i przychodów
3.3. Zasady ustalania wyniku finansowego
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków