Prace dyplomowe z kierunku: Samorząd terytorialny

prace dyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w kontekście wydatków budżetów gminnych

Wstęp 3
Rozdział I. Obowiązki gminy w finansowaniu inwestycji ekologicznych 5
1. Budżet gminy w systemie finansów publicznych 5
2. Rodzaje i zakres obowiązków gminy w sferze ochrony środowiska 13
3. Relacje między krajowymi a unijnymi rozwiązaniami w zakresie lokalnych obowiązków ekologicznych 17
Rozdział II. Charakterystyka gminy Stara Kamienica 26
1. Środowisko przyrodnicze gminy 26
2. Historia i dziedzictwo gminy 33
3. Charakterystyka ludności i poziom bezrobocia 37
4. Gospodarka lokalna 40
Rozdział III Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w gminie Stara Kamienica 43
1. Charakterystyka ekologicznych wydatków budżetu gminy Stara Kamienica 43
2. Ocena wydatków ekologicznych budżetu gminy Stara Kamienica z punktu widzenia zadań gminy 45
3. Pozabudżetowe źródła finansowego wsparcia przedsięwzięć proekologicznych 47
4. Perspektywy rozszerzenia i dywersyfikacji źródeł finansowego wsparcia działań proekologicznych w gminie Stara Kamienica 53
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 66
Spis fotografii 67

Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody

Wstęp 3

Rozdział I. Cele polityki gospodarczej i efektywność makroekonomiczna 5
1.1. System gospodarczy 5
1.2. Pojęcia i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji państwa 6
1.3. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego 11
1.3.1. Polityka pieniężna 12
1.3.2. Polityka budżetowa 13
1.3.3. Polityka mikroekonomiczna 16
1.4. Regionalna polityka gospodarcza 17

Rozdział II. Organy wykonawcze polityki gospodarczej państwa i województwa 27
2.1. Status prawny wójta (burmistrza, prezydenta) 27
2.2. Organ wykonawczy gminy 35
2.3. Zarząd województwa 39
2.3.1. Zadania zarządu 39
2.3.2. Marszałek województwa 42
2.3.3. Wojewoda 43

Rozdział III. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody 45
3.1. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 45
3.2. Pozycja organizacyjno-prawna wojewody 47
3.3. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa 47
3.4. Zakres działania wojewody 49

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 60
4.1. Cel i przedmiot badań 60
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 62
4.3. Organizacja badań 66
4.4. Przebieg badań 67

Rozdział V. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej państwa i województwa w latach 2003-2005. Wyniki badań 68
5.1. Charakterystyka Województwa Zachodniopomorskiego 68
5.2. Status Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego 69
5.2.1. Kompetencje 69
5.2.2. Pełnomocnicy 70
5.2.3. Organy kolegialne 70
5.3. Kompetencje i zakres działania Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji polityki gospodarczej – wyniki badań 72
5.4. Podsumowanie 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis fotografii 87

Zagospodarowanie przestrzenne gminy X

Wstęp

Rozdział 1. Istota i cele gospodarki przestrzennej
1.1. Znaczenie gospodarki przestrzennej dla rozwoju gminy
1.2. Rys historyczny
1.3. Regulacje prawne
1.4. Hierarchizacja planowania przestrzennego
1.5. Władztwo planistyczne w gminie
1.5.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
1.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 2. Zagospodarowanie przestrzenne gminy X
2.1. Charakterystyka gminy
2.2. Historia X i najbliższych okolic
2.3. Gmina X według planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 3. Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy X
3.1. Cele rozwoju gminy X
3.2. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy X
3.3. Ludność, zatrudnienie, usługi – na terenie gminy X
3.4. Funkcjonowanie lokalnego rynku nieruchomości
3.5. Wpływ na rozwój lokalnego rynku nieruchomości kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, map i rysunków

Inwestycje w gminie

Wstęp 2
Rozdział I. Przygotowanie i realizacja projektów inwestycji. 3
1. Projekt inwestycyjny 3
2. Przesłanki inwestycyjne 6
3. Cykl życia projektów inwestycyjnych 7
3.1. Faza przedinwestycyjna 7
3.1.1. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych –pomysł projektu 7
3.1.2. Etap wstępnej selekcji – stadium przedrealizacyjne 8
3.1.3. Formułowanie projektu 9
3.1.4. Etap oceny i decyzji – raport oceniający projekt 10
3.1.5. Etap negocjacji i zawieranie kontraktów z wykonawcami 11
3.2. Faza inwestycyjna 11
3.2.1. Etap opracowania planów obiektu 11
3.2.2. Etap budowy obiektu 12
3.2.3. Oddanie obiektu do eksploatacji 23
3.3. Faza operacyjna 23
3.3.1. Eksploatacja obiektu 23
3.3.2. Modernizacja obiektu 24
4. Źródła i sposoby finansowania projektów inwestycyjnych 24
5. Sposoby realizacji projektów inwestycyjnych 25
Rozdział II. Zasady funkcjonowania gminy i jej zadania. 27
1. Istota gminy 27
2. Zadania gminy 28
3. Struktura organizacyjna władz gminy 30
4. Gospodarka finansowa gminy 32
5. Organizacyjne formy realizacji zadań gminy. 37
6. Zarządzanie gminą 38
Rozdział III. Działalność inwestycyjna gminy. 40
1. Typowe projekty inwestycyjne realizowane przez gminy 40
2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych gminy oraz planów inwestycji 42
3. Przygotowanie projektów inwestycyjnych gminy 43
4. Źródła środków finansowych na realizację inwestycji gminy 44
4.1. Środki własne 44
4.2. Dotacje z budżetu wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego 46
4.3. Kredyty i pożyczki preferencyjne 49
4.4. Obligacje komunalne 51
4.5. Nowe sposoby finansowania inwestycji komunalnych 52
4.6. Fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej 55
5. Realizacja inwestycji gminy 56
Rozdział IV. Metodyka badania działalności inwestycyjnej gminy. 58
1. Cel i hipotezy badawcze 58
2. Zasada i ocena procedury 59
3. Zakres badania i potrzebne informacje 60
4. Źródła i metody zbierania informacji 62
5. Metody i techniki badania 64
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Załącznik nr 1 69
Załącznik nr 2 71

Gospodarka finansowa powiatu sokołowskiego

Wstęp 2
Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 4
1.1. Uprawnienia i zadania powiatu 4
1.2. Budżet powiatu i jego rodzaje 12
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 17
1.4. Zasady gospodarki finansowej 24
1.5. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 26
1.6. Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem powiatowym 28
Rozdział II. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna powiatu sokołowskiego 32
2.1. Położenie powiatu 32
2.2. Władze powiatu i jego jednostki organizacyjne i pomocnicze 36
2.3. Sytuacja społeczno-demograficzna powiatu, infrastruktura społeczna powiatu 41
2.4. Potencjał gospodarczy powiatu, mienie powiatu 49
2.5. Sytuacja gospodarcza powiatu i jego perspektywy rozwoju 50
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w latach 2017-2019 53
3.1. Metodyka sporządzania sprawozdań budżetowych i analiz budżetowych 53
3.2. Analiza dochodów powiatowych za lata 2017-2019 55
3.3. Analiza wydatków powiatowych za lata 2017-2019 64
3.4. Ocena gospodarki finansowej powiatu w latach 2017-2019 71
Zakończenie 76
Bibliografia 79
Wykaz rysunków i tabel 83
Załącznik 85

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej

Wstęp 2
Rozdział I. Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej 4
1.1. Budżet i jego rodzaje 4
1.2. Klasyfikacja budżetowa 11
1.3. Rachunkowość budżetowa 15
1.3.1. Obieg i kontrola dokumentów 15
1.3.2. Zakładowy Plan Kont 18
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 23
Rozdział II. Organizacja jednostki budżetowej na przykładzie Urzędu Gminy Syców 26
2.1. Historia i położenie gminy 26
2.2. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 28
2.2.1. Struktura organizacyjna 29
2.2.2. Regulamin organizacyjny 39
2.3. Budżet gminy 42
2.4. Wyniki kontroli 44
Rozdział III. Sprawozdawczość Urzędu Gminy Syców 51
3.1. Sprawozdawczość budżetowa 51
3.1.2. Prezentacja sprawozdawczości budżetowej plan budżetu i Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 54
3.2.1. Metodyka i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych 66
3.2. Sprawozdania finansowe 66
3.3. Wnioski 70
Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 76

Fundusz Poręczeń Unijnych jako instrument finansowo-prawny umożliwiający gminom absorbcję środków unijnych

Wstęp 4

Rozdział I. Proces integracji europejskiej w aspekcie prawnym 6
1.1. Pojęcie integracji i jego zakres 6
1.2. Koncepcje integracji 7
1.3. Droga do Unii Europejskiej – wspólny rynek 9
1.3.1. Przesłanki powstania wspólnego rynku 9
1.3.2. Traktat Paryski i Traktaty Rzymskie 11
1.3.3. Jednolity Akt Europejski i Traktat o Unii Europejskiej 16
1.3.4. Traktat Amsterdamski i Traktat Nicejski 18
1.4. Charakter prawny Unii Europejskiej w aspekcie integracji gospodarczej – pierwszy filar 21
1.5. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 22

Rozdział II. Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej 30
2.1. Instytucje systemu finansowego Wspólnoty – elementy tzw. władzy finansowej 30
2.1.1. Komisja Europejska jako główny organ tzw. władzy finansowej Unii Europejskiej 31
2.1.2. Inne organy jako elementy tzw. władzy finansowej Wspólnoty 32
2.1.3. Budżet Wspólnoty 34
2.1.4. Europejski Bank Inwestycyjny 36
2.2. Instrumenty finansowo-prawne budżetu Unii Europejskiej 37
2.2.1. Pojęcie funduszu i jego zakres 37
2.2.2. Ogólna charakterystyka unijnych funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych wspólnotowej polityki gospodarczej 41
2.3. Wykorzystywanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 51
2.3.1. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 51
2.3.2. Wewnętrzne regulacje służące absorbcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego a Podstawy Wsparcia Wspólnoty 58
Rozdział III. Fundusz poręczeń unijnych jako szczególny sposób na absorbcję środków unijnych przez gminy 68
3.1. Instrumenty finansowe budżetu państwa zapewniające jednostkom samorządu terytorialnego realizację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 68
3.2. Fundusz Poręczeń Unijnych 69
3.3. Bank Gospodarstwa Krajowego jako dysponent Funduszu Poręczeń Unijnych 71
3.3.1. Sposoby udzielania poręczeń z Funduszu Poręczeń Unijnych 73
3.3.2. Prowizje i zabezpieczenia 76
3.3.3. Korzyści wynikające ze współpracy z Funduszem Poręczeń Unijnych 78

Rozdział IV. Ocena dotychczasowych efektów gospodarczych absorbcji środków pomocowych Unii Europejskiej 79
4.1. Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski mechanizm finansowy 84
4.2. Dopłaty bezpośrednie, unijne programy i fundusze 86

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Finansowanie jednostek budżetowych

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Rachunkowość budżetowa
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Rozdział II. Zasady pozyskiwania bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostki budżetowej
2.1. Dochody własne jednostek budżetowych
2.2. Subwencje
2.3. Dotacje celowe
2.4. Kredyty i pożyczki

Dynamika zadań gminy na przestrzeni 10 lat

Wstęp 2
Rozdział 1. Ustalenie podstawowych pojęć 4
1.1 Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego – polemika T. Bigo- J. Panejko 4
1.2 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego przedmiotem regulacji konstytucyjnej 7
1.3 Pojęcie kompetencji samorządu terytorialnego 12
1.4 Pojęcie zadań samorządu terytorialnego 15
1.5 Pojęcie organów samorządu terytorialnego 18
Rozdział 2. Zmiany w funkcjonowaniu gminy 21
2.1 Zadania gminy przed wprowadzeniem reformy 21
2.2 Sposób ustawowej regulacji zadań gminy 25
Rozdział 3. Zadania w gminie Osieczna 34
3.1 Charakterystyka gminy Osieczna 34
3.2 Dynamika zadań gminy w gminie Osieczna 35
3.3 Akty administracyjne wydane przez wójta gminy 40
3.4 Uchwały rady gminy 42
Rozdział 4. Charakterystyka wybranych dziedzin 47
4.1 Wspieranie rolnictwa 47
4.2 Gmina a pomoc społeczna 48
4.3 Gmina a służba zdrowia 50
4.4 Gmina a infrastruktura 51
4.5 Gmina – wykorzystywanie funduszy unijnych 54
Rozdział V. Efekty zmian w poszczególnych dziedzinach 56
5.1 Usługi publiczne 56
5.2 Gospodarowanie majątkiem 58
5.3 Rozwój lokalny 60
Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Dochody budżetowe samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Kolno

Wstęp

I. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce.
1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego w Polsce.
2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.
4.1. Ustrojowa pozycja gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
4.2. Zadania gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
4.3. Samodzielność finansowa polskich gmin.

II. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego.
1. Pojęcie i istota budżetu gminy.
2. Podstawowe funkcje budżetu gminy.
3. Zasady budżetowe.
4. Struktura budżetu gminy.

III. Charakterystyka dochodów budżetowych gmin w Polsce.
1. Dochody gmin w Polsce.
1.1. Dochody własne.
1.2. Subwencje i dotacje celowe.
2. Struktura dochodów budżetowych gmin w Polsce.

IV. Kształtowanie się dochodów budżetowych gminy Kolno.
1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej Kolno.
2. Struktura dochodów budżetowych w gminie Kolno.
2.1. Dochody własne gminy Kolno.
2.2. Subwencje i dotacje celowe gminy Kolno.

Zakończenie
Bibliografia