Dochody podatkowe gminy na przykładzie gminy Bukowina Tatrzańska

Wstęp 3

Rozdział I. Organizacja i zadania gminy 5
1.1. Podstawowe wiadomości o gminie według ustawy o samorządzie gminnym 5
1.2. Władze gminy 11
1.2.1. Wybory do rady gminy 11
1.2.2. Kompetencje rady gminy 14
1.2.3. Wybór wójta 17
1.2.4. Kompetencje wójta 18
1.3. Zadania gminy 21

Rozdział II. Dochody podatkowe – ogólna charakterystyka 27
2.1. Podatki i opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 27
2.1.1. Podatek od nieruchomości 27
2.1.2. Podatek od środków transportu 31
2.2. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 33
2.2.1. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych 33
2.2.2. Udział we wpływach z podatku od osób prawnych 36
2.3. Podatki i opłaty wg innych ustaw 38
2.3.1. Podatek rolny 38
2.3.2. Podatek leśny 39
2.3.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 40
2.3.4. Podatek od spadków i darowizn 41
2.3.6. Samoopodatkowanie się mieszkańców 42
2.3.7. Wpływy z karty podatkowej 43
2.4. Subwencje i dotacje 43

Rozdział III. Dochody gminy Bukowina Tatrzańska 46
3.1. Charakterystyka gminy 46
3.2. Ogólna charakterystyka dochodów gminy Bukowina Tatrzańska 50
3.3. Rola podatków w dochodach gminy Bukowina Tatrzańska 52
3.4. Dochody podatkowe gminy Bukowina Tatrzańska 55

Zakończenie 61
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Problematyka efektywnego zarządzania działalnością samorządu terytorialnego zyskuje w Polsce coraz większą rangę. Władze samorządowe zaczynają doceniać ekonomiczne i społeczne aspekty swojej pracy. Warto jednak zauważyć, że osiągnięcie zamierzonych celów przez samorządy nie jest możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania, którego istotnym elementem jest budżet.

Budżetowi będącemu, w formalnym znaczeniu, rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiązanych z zadaniami danej jednostki przypisuje się kluczową rolę. Doświadczenia samorządowej gospodarki budżetowej wskazują, że budżet to akt polityczny powstający w wyniku kompromisu zawartego między organem stanowiącym (radą gminy, radą powiatu, sejmikiem województwa), a organem wykonawczym (wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i odpowiednio zarządem powiatu lub województwa) oraz grupami interesów. Kompromis ten w zasadzie zawierany jest na okres obowiązywania budżetu, wynoszący jeden rok. Zasada posługiwania się budżetem uchwalanym na okres jednego roku, wynikająca z konstrukcji prawnej polskiego systemu budżetowego, ogranicza rolę budżetu jako narzędzia służącego kompetentnym organom do podejmowania strategicznych decyzji związanych z zarządzaniem jednostkami samorządu.

Warto podkreślić, że każdy podmiot gospodarczy, w tym także gmina do prowadzenia działalności musi posiadać niezbędne środki. Dla zapewnienia sobie możliwości działania jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki finansowe, które potem wydatkują na realizowanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb lokalnego i regionalnego społeczeństwa.

W teorii i praktyce finansów publicznych stosuje się wiele kryteriów klasyfikacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich podstawowe, o najwyższej randze prawnej jest podejście przyjęte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Konstytucja RP stanowi jednocześnie, że źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie oraz nakazuje, aby każda zmiana zakresu zadań i kompetencji samorządu terytorialnego przebiegała równolegle ze zmianami w podziale dochodów publicznych.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie problematyki dochodów podatkowych gminy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze stanowią rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano organizacje i zadania gminy. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podstawowych wiadomości o gminie według ustawy o samorządzie gminnym. następnie przedstawiono władze gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do rady gminy, kompetencji rady gminy, wyboru wójta oraz kompetencji wójta. Pod koniec rozdziału pierwszego przedstawiono zadania gminy.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej charakterystyki dochodów podatkowych. W rozdziale tym przedstawiono podatki i opłaty określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazano także udział w podatkach stanowiących dochód państwa oraz podatki i opłaty według innych ustaw, które stanowią dochody gminy. Pod koniec rozdziału drugiego omówiono także subwencje i dotacje.

W rozdziale trzecim dokonano analizy dochodów podatkowych gminy Bukowina Tatrzańska. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki gminy oraz dochodów gminy Bukowina Tatrzańska. Następnie wskazano rolę podatków w pochodach badanej gminy. W ostatniej części zbadano dochody podatkowe gminy Bukowina Tatrzańska. Zbadano strukturę i dynamikę dochodów podatkowych gminy Bukowina Tatrzańska oraz wyciągnięto odpowiednie wnioski z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne gminy Bukowina Tatrzańska pochodzące z uchwał budżetowych.