Gospodarka finansowa szkół podstawowych

Wstęp 3

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek budżetowych samorządu terytorialnego 5
1.1. Ogólna charakterystyka jednostek samorządu terytorialnego 5
1.2. Formy organizacyjno-prawne jednostek samorządu terytorialnego 10
1.3. Szkoła jako jednostka budżetowa 17

Rozdział II. Charakterystyka gospodarki finansowej szkół 27
2.1. Zasady finansowania szkół 27
2.2. Klasyfikacja budżetowa 36
2.3. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa 44
2.4. Dyscyplina budżetowa 53

Rozdział III. Struktura dochodów i wydatków szkół podstawowych w Zambrowie 65
3.1. Charakterystyka systemu oświaty w Polsce 65
3.2. Analiza sieci szkolnej i zatrudnienia w Zambrowie 68
3.3. Budżet oświaty w Zambrowie 73
3.4. Analiza wydatków poniesionych na utrzymanie szkół 76
3.5. Analiza gospodarki finansowej szkół w formie dochodu 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92

Wstęp

Polskie prawo, pomimo obszernych regulacji związanych z dziedziną finansów publicznych, nie zawiera definicji gospodarki finansowej. Należy zatem przyjąć że gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest rozumiana jako ogół czynności związanych z gromadzeniem, podziałem, wydatkowaniem i rozliczaniem zasobów pieniężnych podejmowanych przez kompetentne organy gmin, powiatów i województw oraz upoważnione podmioty wykonujące wyznaczone im zadania publiczne.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą prowadzenia publicznej gospodarki finansowej są jednostki budżetowe. Warto podkreślić, że w formie jednostek budżetowych działają w szczególności szkoły i zespoły szkół podstawowych i średnich, w związku z tym celem niniejszej pracy było ukazanie gospodarki finansowej szkół podstawowych.

Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano zasady funkcjonowania jednostek budżetowych samorządu terytorialnego. Na wstępie dokonano ogólnej charakterystyki jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiono ich formy organizacyjno-prawne. Następnie przedstawiono istotę szkoły jako jednostki budżetowej prowadzącej gospodarkę finansową.

W rozdziale drugim dokonano szczegółowej charakterystyki gospodarki finansowej szkół. Rozważania rozpoczęto od omówienia zasad finansowania szkół. Następnie dokonano klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono istotę planowania i sprawozdawczości budżetowej. Pod koniec rozdziału omówiono dyscyplinę budżetową.

W rozdziale trzecim dokonano analizy struktury dochodów i wydatków szkół podstawowych w Zambrowie. Badania rozpoczęto od dokonania ogólnej charakterystyki systemu oświaty w Polsce. Następnie przeanalizowano sieć szkolną oraz zatrudnienie w szkołach podstawowych w Zambrowie. W dalszej części pracy zaprezentowano budżet oświaty oraz dokonano jego analizy. Następnie przeanalizowano wydatki poniesione na utrzymanie szkół oraz dochody niezbędne do prowadzenia gospodarki finansowej.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy oparto się o materiały wewnętrzne szkół podstawowych pochodzące z Urzędu Miasta w Zaborowie.